Voetbalclub BOBO

     

Privacy-verklaring

   
  CONTACT
   
  Als Bobo Overijse zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
  Bobo Overijse
  Zetel: Tim Beeckmans, Leon Kriegelstraat 5, Huldenberg
  Emailadres: bobooverijsehotmail.com
  Telefoon: 0494/34.13.90
   
  WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS ?
   
  Je persoonsgegevens worden door Bobo Overijse verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
  * Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Bobo Overijse (uitvoering overeenkomst)
  * Het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang)
  * Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
   
  Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:
  * Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, GSM/telefoonnummer, emailadres
  * Identiteitsgegevens uitgegeven door door overheid: identiteitsnummer
  * Rijksregisternummer
  * Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
   
  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
   
  VERSTREKKING AAN DERDEN
   
  De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
   
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
   
  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met dze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraardde nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
   
  Tevens zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechterlijk onderzoek.
   
  Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de techtmatigheid van de verzerking voor de intrekking daarvan.
   
  We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.
   
  MINDERJARIGEN
   
  We verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
   
  BEWAARTERMIJN
   
  Bobo Overijse bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
   
  BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS
   
  Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
   
  * We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  * Alle personen die namens Bobo Overijse van je gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
  * We maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische problemen
  * We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
  * Onze medewerkers zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
   
  JE RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS
   
  Je hebt het recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.
   
  Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door onze verwerkers (webhosting, ..)
   
  KLACHTEN
   
  Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direcht contact met ons op te nemen.
   
  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming
   
  WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
   
  Bobo Overijse kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018