Nuttige gegevens

Vlaamse makelijVL

: vuile godsdienst

Hierboven verschijnt in Chrome huidige datum/uur indien dit bestand niet op internet staat!!!!!

© Wees gegroet ©

, bezoeker, vol van verwachting, het geluk zij met jou, welkom ben jij onder alle bezoekers: indien je mij respecteert, zal ik jou ook respecteren

P: in Prisma woordenboek Nederlands, 43e druk, 2009 (enkel voor kapitaalkrachtigen)

🗂Inhoudstafel

 

Feestdagen per land ook (in English), ook Nederlands (niet echt per land, maar veel mogelijkheden)

Opmerkelijke plaatsnamen

noodsignalen

7 of 14 wereldwonderen (ook: veel video's over 100 wonderen!)

Dwergen van sneeuwwitje

 1. Dommel (of Suffie; Sleepy)
 2. Grompel (Grumpy)
 3. Stoetel (Kwakkel, Dopey)
 4. Bloosje (Bashful)
 5. Giechel (Happy)
 6. Niezel (Sneezy)
 7. Doc (Doc)

Scheiding(?) der machten

 1. Art. 36. ...wetgevende (eerste) macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door de koning, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat (parlement)
 2. Art. 37. ...uitvoerende (tweede) macht, zoals zij door de Grondwet is geregeld, berust bij de koning (dus niet de regering!)
 3. Art. 40. ...rechterlijke (derde) macht wordt uitgeoefend door de hoven en rechtbanken (daar is de koning officieel niet de baas, maar zijn politiekers regelen wel de benoemingen!)  Bovendien mag de koning, volgens Art 110, gratie (zeer mooi woord voor een verschrikkelijk onrecht!) verlenen als hij daar zin in heeft (en zijn vriendjes hem daartoe raden).
  (Op deze manier kan er natuurlijk geen scheiding der machten zijn; wel in landen zonder president en zonder koning[in] met enige macht of gelddiefstal:
 4. De gewapende macht?  De vierde macht?  Ook hier bezit de koning de hoogste positie!  Art. 107. De koning verleent de graden in het leger.
 5. Scheiding van kerk (de vijfde macht?) en staat?  (sinds het einde van de middeleeuwen is de koning hier officieel geen baas meer over [zie echter Stalag-aan-Zee over samenwerking tussen de rotkerk, de rotkoning en de rotirreguliere loges]; enkel de rotpaus is nog van beide baas in zijn dictatuur)

  Art. 21. De Staat heeft niet het recht zich te bemoeien met de benoeming of de installatie der bedienaren van enige eredienst of hun te verbieden briefwisseling te houden met hun overheid en de akten van deze overheid openbaar te maken, onverminderd, in laatstgenoemd geval, de gewone aansprakelijkheid inzake drukpers en openbaarmaking.

  Art. 22. Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald.

  Art. 22bis. Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.  (Mag dus niet lastig gevallen worden door priesters, besneden worden door imams, ...)

  Art. 181.

      § 1. De wedden en pensioenen van de bedienaren der erediensten komen ten laste van de Staat; de daartoe vereiste bedragen worden jaarlijks op de begroting uitgetrokken.

      § 2. De wedden en pensioenen van de afgevaardigden van de door de wet erkende organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing, komen ten laste van de Staat; de daartoe vereiste bedragen worden jaarlijks op de begroting uitgetrokken.

  Het is duidelijk dat de staat zich niet mag bezighouden met:

  Godsdienst moet verboden worden, want dient enkel om mensen te onderdrukken!!!

 6. Zesde macht: adel (met zogenaamd blauw bloed) en dan vooral de koning, natuurlijk, en die zit in bijna al die andere machten!

  Art. 10. Er is in de Staat geen onderscheid van standen.  (Er zijn dus geen adel, koning, geestelijkheid, ...)

  Art. 88. De persoon des konings is onschendbaar; zijn ministers zijn verantwoordelijk  (dus zijn we zeer gelijk!!!!)

 7. Zevende macht: pers, die dikwijls de vierde genoemd wordt!  Zij heeft inderdaad veel invloed omdat veel mensen te weinig moeite doen na te denken over wat de pers hen voorhoudt.  Bovendien brengen bijna alle journalisten (rijmt op socialisten, maar dat is ook nep, natuurlijk) braafjes wat de overheid dicteert, zoals in het totalitaire belgië past.  Hoe de koning hier macht uitoefent, zie de rotirreguliere loges.
 8. Achtste macht: vakbonden die toch zo graag mensen uitsluiten en stakingen uitroepen die bedrijven (en dus ook de werknemers, leden van die vakbonden) in hun bestaan bedreigen.  Zij mogen ook mensen gijzelen en bedreigen, materiaal kapotmaken, mensen verbieden te werken, ... zonder daarvoor gestraft te worden.  Hoe de koning hier macht uitoefent, zie de rotirreguliere loges.
 9. Negende macht: het Vlaamse volk!

Bijnamen van steden en dorpen

Zustersteden (hier slechts enkele Vlaamse; zijn aan het uitsterven; naam ook fout: ook dorpen)

Vrije beroepen

Er bestaat geen universeel geldende definitie van "het vrije beroep".  Evenmin is een exhaustieve lijst voorhanden van betrokken beroepen.
De wetgever gebruikt doorgaans negatieve ad-hocomschrijvingen:
bv.: "vrij beroep = elke zelfstandige beroepsactiviteit, die dienstverlening of levering van goederen omvat welke geen daad van koophandel of ambachtsbedrijvigheid is, zoals bedoeld in de wet van 18 maart 1965 op het ambachtsregister, en die niet bedoeld wordt in de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, met uitsluiting van de landbouwbedrijvigheden en de veeteelt." (Art. 2, 1° van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en de vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen).
De FVIB tracht een positieve invulling te geven aan het vrije beroep. De Federatie richt zich tot alle zelfstandige beoefenaars van een dienstverlenend intellectueel beroep, beantwoordend aan volgende kwalitatieve kenmerken:

lijst van NACE-BEL-codes

Lijst volgens onze wiki: (13 stuks) 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22; gemeente Lommel: (11 stuks) 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 16, 18 (3), 19; Unizo: (17 stuks) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18 (3), 19, 21, 22, 23; Nederland*: ook nog EDP-Auditors, loodsen, Octrooigemachtigde, Rechtskundig Adviseurs, Public relations- en communicatieadviseurs

 1. accountants en belastingsconsulenten (wiki, Lommel, Unizo)*
 2.     advocaten (Lommel, Unizo)*
 3.     apothekers (Lommel, Unizo)*
 4.     architecten (wiki, Lommel, Unizo)
 5.     artsen en -specialisten (wiki, Lommel, Unizo)*
 6. bedrijfsrevisoren of Registeraccountants (Unizo)*
 7.     belastingadviseurs (wiki)*
 8.     boekhouders (Lommel, Unizo)
 9. deurwaarders (wiki, Unizo)*
 10.     dierenartsen (Lommel, Unizo)*
 11. ingenieurs (wiki)
 12.     interieurarchitecten (Unizo)
 13. journalist (wiki)
 14. kunstenaars (wiki)
 15. landmeters (Lommel, Unizo)
 16. notarissen (wiki, Lommel, Unizo)*
 17. ontwerpers (wiki)
 18. paramedici: (wiki)
  1. Chiropractoren*
  2. diëtisten*
  3. kinesitherapeuten (Lommel, Unizo)
  4. Logopedisten en Foniater*
  5. masseurs (Van Dale)
  6. orthopedisten, ... (Van Dale)
 19. tandartsen (Lommel, Unizo)*
 20.     tekstschrijvers (wiki)
 21.     tuin- en landschapsarchitecten (Unizo)
 22. verpleegkundigen en vroedvrouwen (wiki, Unizo)*
 23.     vertalers, tolken en filologen (Unizo)*

Sport

Symbolen

Index

Webstek van mij, beheerder van deze webstek
© Auteursrecht Frans mijn voeten n H2O(s)   rommel moc.liaMG@sjiNsnarF
Vlaanderen onafhankelijkTen laatste -07-11 Vlaanderen onafhankelijk!  © © © © © © © © © © © © © © Houzee © © © © © © © © © © © © © ©

Vlaams

Naar mijn beginpagina

Naar mijn OneDriveOnedrive voor zaken die bij Telenet er niet meer bij konden

Naar mijn Facebookpagina's: hoofdpagina, hobby's
Naar mijn Google+pagina

foxyform

Creative Commons-Licentie
Frans Nijs startpagina met persoonlijke hobby's van Frans Nijs is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op http://users.telenet.be/FransNijs/.