Terms & Conditions

 

 

 

Verkoopsvoorwaarden :  HC PC .

Tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen gelden volgende voorwaarden:
Factuurvoorwaarden:

Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen. In dit laatste geval kan er echter een kredietbeperking toegepast worden.
Eventuele klachten of duidelijk zichtbare gebreken moeten binnen de 3 kalenderdagen na levering worden gemeld, daarna kan HC PC niet meer in gebreke worden gesteld. De geleverde goederen blijven eigendom van HC PC tot volledige betaling van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten. De klant zal HC PC verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat HC PC hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.

Elk onbetaald bedrag zal na de vervaldatum, van rechtswege en zonder aangetekende ingebrekestelling, een rente geven van 5% per maand verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% op het verschuldigde bedrag met een minimum van 25 €.

Bij gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen. In het geval dat één of meerdere van deze voorwaarden nietig of onwettig worden verklaard blijven de overige voorwaarden van kracht.

Bij een verkoop en indien het een partikuliere klant betreft, dan heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij/zij van de aankoop afziet, zonder een vergoeding te betalen en zonder een reden te moeten opgeven, gedurende 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstverlenings-overeenkomst. Het volstaat ons binnen de termijn van maximum 7 werkdagen schriftelijk op de hoogte te brengen (via e-mail, fax of gewone brief) dat u van de overeenkomst afziet. Dit kan enkel voor producten di niet op maat zijn gemaakt en geleverd (configuraties op maat, software op maat,..., en voor zover de producten niet beschadigd zijn en in originele, onaangebroken verpakking terug bezorgd worden.
De transportkosten zijn voor rekening van de koper.

Prijzen, offertes :
Alle prijzen zijn steeds gebaseerd op contante betaling en afhaling in onze firma. De BTW en andere belastingen vallen ten laste van de klant. Prijsoffertes worden steeds ten titel van inlichting gegeven en zijn in geen geval bindend voor HC PC. Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten. De opgegeven prijzen zijn steeds geldig op het moment van datering van de offerte en vormen geenszins een prijswaarborg voor de toekomst. In de opgegeven prijzen zijn nooit extra bv werkzaamheden voorzien zoals levering en installatie ter plaatse, installatie van programma's, kopiëren van gegevens vanaf andere computers, opleiding in gebruik van de aangekochte hard- en software enz...

Producten :
De klant is verondersteld ervan op de hoogte te zijn of bepaalde hard- of software al dan niet bruikbaar is op zijn systeem. Vraag inlichtingen indien u twijfelt, naderhand kunnen hier geen klachten meer over aanvaard worden, en te melden binnen 2 werkdagen.

Bestelling van goederen :
Wij kunnen de meeste PC-producten leveren, hetzij uit stock, hetzij op bestelling. Wanneer u een bestelling plaatst krijgt u een bestelbon. Zonder deze bestelbon is geen afhaling mogelijk. Wanneer een bestelling 14 dagen nadat de klant op de hoogte gebracht werd niet is afgehaald, veronderstellen wij hieruit dat de klant de overeenkomst wenst te ontbinden en behouden wij ons het recht voor de goederen te verkopen. Bij ontbinding van een bestelling wordt het voorschot beschouwd als onkostendekking.
Voor bestelbonnen beneden de 40 € worden 8 € administratiekosten aangerekend.


 

Garantie :
De garantie wordt steeds verstrekt door de fabrikant. Naargelang het artikel kunnen de voorwaarden en de duur van de garantie verschillen.
Tenzij anders vermeld bedraagt deze:

-Artikels minder dan 12 € incl. BTW: geen tussenkomst.
-Artikels tussen 12 € en 75 € incl. BTW: 3 maand.
-Artikels meer dan 75 € incl. BTW: 1 jaar.

De garantie is meestal van het "carry-in" type en geldt op onderdelen en uurloon, d.w.z. de klant dient het materiaal aan te bieden bij HC PC. Na het constateren van de fout in onze technische dienst worden de voor garantie in aanmerking komende onderdelen hersteld of vervangen. Eventueel dienen wij het materiaal aan de fabrikant of invoerder op te sturen voor herstelling of omruiling. De administratie- en transportkosten hiervoor zijn niet inbegrepen in de garantie, en worden betaald door de klant.
Eventuele vervoerskosten tussen de klant en HC PC, uitvoeren van herstellingen ter plaatse bij de klant, vervangtoestellen voor de duur van de herstelling zijn eveneens niet inbegrepen in de garantie. Het herstellen of vervangen van één of meerdere onderdelen is geenszins een reden tot verlenging van de garantieperiode.

Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de goederen steeds aangeboden worden in de originele verpakking en voorzien van alle toebehoren (handleidingen, diskettes, kabels). Eveneens dient een aankoopbewijs voorgelegd te worden. De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij "normaal" gebruik. Defecten die voortkomen uit verkeerd gebruik, of onoordeelkundige technische ingrepen (vb. low-level formatteren van de harddisk, ondeskundig gemonteerde uitbreidingen, door statische elektriciteit vernielde componenten, verkeerde montage, enz...) vallen steeds buiten garantie. Ook gebruik in extreme omstandigheden (zeer hoge of zeer lage temperaturen, zeer stoffige of vochtige omgeving) vallen buiten garantie.

Nieuwe onderdelen die defect zijn geraakt bij montage door de klant worden nooit direct omgeruild, maar maken steeds het voorwerp uit van een nader onderzoek omtrent de oorzaak van het eventueel defect. Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn:

-Defecten die door beschadiging, foutieve aansluiting of verkeerde bediening zijn ontstaan.
-Slecht of niet functioneren van een toestel door wijzigingen aangebracht in geïnstalleerde software of CMOS-setup.
-Ingrepen uitgevoerd aan het apparaat door de klant of een onbevoegde derde.
-Vroegtijdige slijtage te wijten aan abnormaal gebruik (vb. gebruik van pijltoesten als "joystick")
-Schade veroorzaakt door overmacht. (Blikseminslag, water- en brandschade)
-Schade ontstaan door transport bij gebrek aan de originele verpakking.
-Schade veroorzaakt door virusinfectie.
-Apparatuur waarvan het zegel werd verbroken of het serienummer onherkenbaar werd gemaakt of verwijderd.

Technische dienst:
De klant kan steeds een beroep doen op onze technische dienst. Hierbij geldt:
Wij verrichten herstellingen of uitbreidingen aan PC's en toebehoren, al dan niet bij ons aangekocht.
Alle werkzaamheden gebeuren tegen uurtarief. Vraag inlichtingen over de geldende tarieven.
Wanneer u goederen aanbiedt in onze technische dienst krijgt u een ontvangstbewijs. Zonder dit ontvangstbewijs is geen afhaling mogelijk.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de toestand van de goederen bij ontvangstname.
Goederen die 3 maanden na de datum vermeld op het ontvangstbewijs niet afgehaald zijn, worden als ons eigendom beschouwd en afgevoerd.
In geen geval kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van gegevens, de klant wordt verondersteld back-ups van de software genomen te hebben alvorens een toestel ter herstelling of uitbreiding aan te bieden of kan gevraagd worden tegen uurtariefaan HC PC.
Een eventueel vermelde streefdatum voor afwerking is slechts indicatief en geenszins bindend voor HC PC. Niet te voorziene oorzaken kunnen immers steeds voor vertraging zorgen.Om wettelijke redenen kunnen wij software enkel installeren indien de originele licentie binnengebracht wordt.Wanneer de klant een herstelling niet laat uitvoeren wegens te hoge kosten, worden er bestekkosten aangerekend.Voor materiaal van een merk buiten ons gamma kan het gebeuren dat wij geen wisselstukken kunnen leveren. Ook in dit geval worden er bestekkosten aangerekend.Nieuwe onderdelen die de klant zelf monteert, maar die niet correct zouden werken kunnen door onze technische dienst steeds nagezien worden. Blijken ze niet defect, dan dienen montage- of bestekkosten betaald te worden. Anders gelden de garantievoorwaarden.

HC PC ontkent iedere verantwoordelijkheid voor schade geleden door de klant tengevolge van een defect of slecht functionerend apparaat (al dan niet in garantie) hieronder vallen gegevensverlies, inkomstenderving, brandschade e.d.

Alle prijzen zijn inclusief recupel en inclusief BTW. Wij zijn niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten. Gelieve ons te consulteren voor de uurtarieven en uitzonderlijke voorwaarden bv : moet het snel zal er een hogere uurtarief gehandhaafd worden.

 

                                                                © HC PC. All rights reserved.