Rob Gwosdz
Christelijke getuige van Jehovah
>>  Home

Publicaties
Evangelie volgens Johannes
Brieven van Johannes en Judas
Aanklagers van Jehovah’s Getuigen, Aangeklaagd.
Jehovah’s Getuigen en de Bloedkwestie

Auteur
Over de schrijver
Contact

Links
www.jw-media.org
www.watchtower.org


Stap over de kloof!


Getranscribeerde en interlineaire vertaling van de Grieks Christelijke Geschriften.

Naar de tekst van B.F. Westcott en F.J.A. Hort uit 1881

Brieven van Johannes en Judas

Vertaald door Rob Gwosdz
Inleiding

Waarom een getranscribeerde en interlineaire vertaling van het Nieuwe Testament? Is daar dan behoefte aan? Naar mijn bescheiden mening wel. De intentie van deze vertaling is om degenen te helpen die in hun studie bijbelvertalingen met elkaar vergelijken. Zij bemerken al snel dat er verschillen zijn en vragen zich dan ook af wat nu het correcte Griekse woord is achter de verschillende weergaven ervan. Daar niet iedereen vertrouwd is met het Bijbelse Grieks, heb ik een poging gedaan om hierin tegemoet te komen, en dat op de volgende wijze:

Vooreerst de Griekse tekst. Daaronder de Griekse tekst getranscribeerd in Latijnse lettervorm, zodat het leesbaar wordt voor degenen die het Grieks niet machtig zijn. Vervolgens de letterlijke vertaling in het Nederlands en op de vierde regel heb ik zo letterlijk mogelijk zelf een interpretatie van de tekst gegeven.

Wat het gebruik van de Godsnaam hfwoh:y (JHVH) betreft: wanneer in de tekst ‘Kurios’ (Heer) staat en het vers een duidelijke verwijzing naar of aanhaling uit het Oude Testament is waar zonder discussie het Tetragrammaton voorkomt, dan wordt ‘Kurios’ met ‘JHVH’ vertaald. Wij volgen hierin de theorie van Professor Howard, alsook de Hebreeuwse tekst van ‘Het Nieuwe Testament in Hebreeuws en Nederlands’, e.v.a.

Ik weet dat dit werkje nog verre van perfect is en nog steeds hulpbehoevend is. Toch hoop ik dat het een bijdrage kan zijn voor degenen die graag Gods Woord, de Bijbel, willen leren kennen en dieper willen graven dan enkel te lezen.

Ik voel mij niet te trots om kritiek of advies te ontvangen vanwege een gebrek dat dit werkje hier of daar mocht vertonen. Want zoals de Spreukendichter te kennen geeft is ‘een eerlijk en rechtvaardig geuite kritiek voor de ontvanger een bron van leven.’ (Spr. 10:11)

De brieven van Johannes en de brief Judas heb ik als eerste uit de Nieuwtestamentische boeken gekozen, om als een getranscribeerde en interlineaire vertaling te dienen. Ik hoop, in de kracht van Gods liefde en geduld, dat uiteindelijk al de boeken van het Nieuwe Testament deel zullen uitmaken van dit werk.

Download hier
het eerste hoofdstuk in pdf formaat.


Om te bestellen of voor meer info stuur een e-mail naar: rob.gwosdz@pandora.be.

Auteursrechten voorbehouden - Rob Gwosdz 2005-2009