Londerzeel, Malderen en Steenhuffel

Personenregister 1280-1650

 

Verantwoording

In Malderen begon de parochie met het registreren van de geboorten (of liever van de dopen) in 1599, Steenhuffel volgde in 1615 maar het eerste doopregister (1615-1644) is helaas al eeuwen verdwenen. Londerzeel noteerde de doopsels vanaf 1631 maar het was aanvankelijk gebruikelijk dat de naam van de moeder niet eens werd vermeld.

Om te weten wie hier voordien leefde, woonde en werkte zijn we op andere bronnen aangewezen, maar die werden niet voor latere stamboomonderzoekers bedacht. Ze laten helaas niet altijd toe om de familieverbanden tussen de gevonden personen te reconstrueren

Hieronder volgt alvast een nog altijd voorlopige inventaris  van personen die voor 1650 in groot-Londerzeel geboren werden, er kinderen kregen en er eigendom hadden. Het is de bedoeling dat hij continu wordt aangevuld (en verbeterd) aan de hand van nieuwe (oude) bronnen die worden geconsulteerd.

Assistentie van personen, die bij het samenstellen van hun eigen genealogie of van de plaatselijke geschiedenis oude papieren over Londerzeel, Malderen of Steenhuffel in handen hebben gehad, ZAL ZEER WORDEN GEAPPRECIEERD.

 

Alvast al zeer veel dank aan

§  J. Michel Van der Elst

§  Raf Meert

§  Marcel Slachmuijlders

§  Marc Gillisjans

§  Marcel van Doren

§  Luc Annaert

die hun speurwerkwerk in de diverse rijksarchieven met mij hebben gedeeld.

 

Opmerkingen bij het gebruik

1.       In de eerste kolom staat de deelgemeente naar dewelke in het archiefmateriaal met betrekking tot de gevonden persoon verwezen wordt; dat betekent niet dat deze er ook verbleef.

2.       De eigennamen werden gerangschikt in functie van hun stam, dit om de verschillen door het gebruik van een andere maar gelijkwaardige genitiefvorm (ts..., s..., ...s, vander, ver...) voor een deel op te heffen. Soms werd de schrijfwijze van een naam een  beetje ‘geuniformiseerd’. In dat geval is de originele schrijfwijze uit het document in de kolom ‘opmerkingen’ te vinden.

3.       De namen onder 'Vader', 'moeder' en 'echtgenoot' kunnen licht afwijken van de schrijfwijze onder 'Naam' omdat ze ook in de originele bronnen verschillend kunnen zijn

4.       De geboortedata zijn  benaderend en naar best vermogen uit de context en de middeleeuwse gebruiken afgeleid . Cijns- en leenboeken kunnen enkele jaren achterlopen, vooral wat de eigenaars van de aanpalende panden betreft. Soms staat er een jaartal gevolgd door (-1g of -2g). Dat betekent dat de persoon in kwestie de laatste of de voorlaatste eigenaar of  bewoner van de beschreven eigendom was en in het jaar voor de haakjes () dus al door een nieuwe eigenaar was vervangen.  Een eigendom kreeg een nieuwe bewoner of eigenaar na 2 à 30 jaar. Ik heb 20 jaar als gemiddelde genomen. De mogelijke foutenmarge blijft dus aanzienlijk als men over slechts één enkele bron beschikt. 

5.       Bij het vaststellen van het jaar van overlijden wordt er van uitgegaan dat de erfopvolger het nieuwe verplichte verhef binnen het jaar na de dood van de erflater heeft gedaan. Dat was soms niet het geval. Daarom moet het opgegeven jaartal eerder als 'ten laatste  in' geïnterpreteerd worden.

 

Verwerkte bronnen

 

Le censier ducal pour l'ammanie de Bruxelles de 1321 -  Mina Martens 1958 (Steenhuffel en Malderen)

Meiseniers en buitenpoorters in de ammanie Brussel rond 1356, P. Bonenfant in Eigen Schoon en de Brabander 1982, blz. 343 e.v

Familiearchief Vander Stadt – Archief van H. Geesttafel van Steenhuffel vanaf 1362,  gedeeltelijk – Met dank aan pater Joris Vertonghen

Algemeen Rijksarchief - Familiearchieven de Merode - LA1249-2, Land van Grimbergen, cijnsboek Vianden 1372 - Gedigitaliseerd door J. Michel Van der Elst, Transcriptie  Louis De Bondt

Het oude jaargetijdenboek van de kerk van Malderen 1385-1496 – Met dank aan Marcel Van Doren

Het Groot Onderzoek van 1389 in Merchtem-Steenhuffel-Londerzeel-Rossem - Overgenomen uit “La Grande Enquête de 1389 en Brabant”, Jacques Bolsée, 1929

Algemeen Rijksarchief - Familiearchieven de Merode - VM330, Land van Grimbergen, cijnsboek Nassau 1419 - Gedigitaliseerd door J. Michel Van der Elst, Transcriptie Louis De Bondt

Namen uit Steenhuffel vermeld in het archief van de rekenkamer 44911, folio 6-7 – jaar 1420  - Met dank aan Marc Gillisjans

Algemeen Rijksarchief - Denombrementen van de wetachtige kamer van Vlaanderen, index 137, Leengoederen van het Huis van Dendermonde in Londerzeel 1420-1614 - Met dank aan Marcel Slachmuijlders

De gekochte poorters van Mechelen 1423-1524, van M. Kocken 

Algemeen Rijksarchief - Familiearchief de Merode - VM 299 en VM 430 ,  Land van Grimbergen , Leendenombrementen van Malderen vanaf 1440 - Gedigitaliseerd door J Michel Van der Elst, Transcriptie: Louis De Bondt.

Algemeen Rijksarchief - Familiearchieven de Merode Westerlo – VM585, Land van Grimbergen, Leendenombrementen Steenhuffel vanaf 1448 - - Gedigitaliseerd door J. Michel Van der Elst, Transcriptie Louis De Bondt

Algemee”n Rijksarchief - Rekenkamer 44.918, Cijnsboek van de hertogen van Brabant, Malderen, 1463 – Met dank aan Marcel Van Doren

Algemeen Rijksarchief – Fonds de Lalaing – Cijnsboek van Diepensteyn 1466 - Gedigitaliseerd door Raf Meert, Transcriptie Louis de Bondt

Algemeen Rijksarchief – Fonds de Lalaing – Leenboek van Diepensteyn 1466 - Gedigitaliseerd door Raf Meert, Transcriptie Louis de Bondt

Algemeen Rijksarchief – Fonds de Lalaing - Leenboek van Diepensteyn, begonnen in 1467 - Gedigitaliseerd door Raf Meert, Transcriptie Louis de Bondt

Algemeen Rijksarchief – Familiearchief de Merode – CA2796, Land van Grimbergen, besundere lenen in Malderen en Steenhuffel 1487-1522 - Gedigitaliseerd door Raf Meert, Transcriptie Louis de Bondt

Algemeen Rijksarchief - KA34, Archief parochie Sint Christoffel vanaf 24/6/1509, gedeeltelijk - Met dank aan Francis Hallemans

Algemeen Rijksarchief – Fonds de Lalaing nr. 12598, Cijnsboek van het Perrehof te Steenhuffel en omstreken  1509 - Gedigitaliseerd door Raf Meert, Transcriptie Louis de Bondt

Algemeen Rijksarchief – Fonds de Lalaing nr. 12598,  denombrement van Caerle vandernoot van 10 november 1530 aan het leenhof van Brabant, van zijn goederen in Steenhuffel en omgeving (Perrehof) - Gedigitaliseerd door Raf Meert, Transcriptie Louis de Bondt

Algemeen Rijksarchief -  Schepengriffies arrondissement Brussel - Leenhof van Ursene te Londerzeel, begonnen in 1524, 1538 en 1580  - Met dank aan Marcel Slachmuijlders

Algemeen Rijksarchief - Familiearchieven de Merode - VM468, Land van Grimbergen, rekeningen van lenen, Londersele 1538-1561,1566 - Gedigitaliseerd door J. Michel Van der Elst, Transcriptie Louis De Bondt

Algemeen Rijksarchief - Familiearchieven de Merode - VM 455, Leen- en cijnsboek van de heerlijkheid Vilein en Voorspoel, Londerzeel 1540 - Gedigitaliseerd door J. Michel Van der Elst, Transcriptie Louis De Bondt.

Algemeen Rijksarchief - Familiearchieven de Merode  - VM 488 , Land van Grimbergen, Leenboek van de vroegere heerlijkheden van Vilain en Voorspoel, Londerzeel 1543-1654 - Gedigitaliseerd door J. Michel Van der Elst, Transcriptie door Louis De Bondt

Algemeen Rijksarchief - Familiearchieven de Merode -  CA1413, Land van Grimbergen, leenboek begonnen 1543, Londersele besundere mannen van Leene  -

Algemeen Rijksarchief - Familiearchieven de Merode - Land van Grimbergen, tiendepenning van de Prins van Oranje in Londerzeel, register anno 1543 - Gedigitaliseerd door J. Michel Van der Elst, Transcriptie Louis De Bondt

Personen vermeld door de Schepenbank van Londerzeel 1553-1675, herwerkt door Louis de Bondt op basis van de bewerkingen van Gaston Roggeman

Meiseniers te Londerzeel, Malderen en Steenhuffel  vanaf 1562, samengesteld door Luc Annaert op basis van Lindemans en Vlaamse Stam

Algemeen Rijksarchief, Gent - Fonds de la Faille  - Notities van Adriaen van Marselaer over zijn prospectie in Steenhuffel en Malderen in 1593 – Met dank aan Jozef Verheyden

Algemeen Rijksarchief - Schepengriffies arrondissement Brussel, nr. 8945,  Oudt Keurboeck van Londerseel van de Prins van Oranje, begonnen 1603  - Met dank aan Marcel Slachmuijlders

Algemeen Rijksarchief - Rekenkamer nr. 44.930 – Leenhof van het Hertogdom Brabant, Cijnsboek 1617 – Met dank aan Marcel van Doren

Algemeen Rijksarchief – Archief parochie Steenhuffel , Register 2  - Cappelrije vande Sielmisse, cheynsboeck 1622 en jaergetijdenboeck 1622

Algemeen Rijksarchief – Archief parochie Steenhuffel, Register 2 – Goederen en incommen van de cure en van de samengevoegde capelrijen vanden Cloote en Diepensteyn 1622 en vroeger

Algemeen Rijksarchief - Schepengriffies arrondissement Brussel, nr. 9241,  Oudt Keurboeck van Londerseel van de Prins van Oranje, begonnen 1630  - Met dank aan Marcel Slachmuijlders

Algemeen Rijksarchief -  Schepengriffies arrondissement Brussel, nr. 5116, 5117, 5118 en 5119, schepenbank van Londerzeel, rollen vanaf 1629, fragmenten - Met dank aan Marcel Slachmuijlders

Algemeen Rijksarchief – Archief parochie Steenhuffel, Register 3    Incommen en lasten van de pastorije en van de capelrije van de HH Aegidius en Nicolaes,  1631

Algemeen Rijksarchief – Schepengriffies arrondissement Brussel, nr. 5206, Leenboek van de Prins van Oranje van  zijn lenen te Londerzeel, 1654-1699  - Op basis van de gemoderniseerde transcriptie door Marcel Slachmuijlders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-