Waarom deze website? | Waarom geen windmolens in Nevele-Hansbeke? | Heb je vragen? | Links
beternevele.be | (C) 2012
Nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines

De Vlaamse Regering heeft op 23 december 2011 op voorstel van minister Schauvliege en de afdeling Milieuvergunningen nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines principieel goedgekeurd. Met dit besluit wordt een meer rechtszeker kader gecreëerd voor zowel omwonenden, exploitanten als vergunningverleners bij de inplanting en exploitatie van grootschalige windturbines in Vlaanderen.

Voor windturbines bestaat er sinds 2006 een omzendbrief die een afwegingskader en richtlijnen inhoudt voor overheden bij het verlenen van vergunningen. Het nieuwe voorstel is er gekomen na evaluatie en toetsing aan internationaal geldende normen, en regelt aspecten met betrekking tot geluid, slagschaduw en veiligheid voor zowel bestaande als nieuwe windturbines.

Geluid

Voor wat betreft geluid wordt er afgestapt van de afstandsregel die stelde dat de hinder op een afstand van meer dan 250 m aanvaardbaar is. De hinder door geluid van windturbines wordt vanaf nu beperkt door middel van geluidsnormen.

Normen woongebied (strengst):
- overdag 44 dB(A),
- ’s avonds en ’s nachts 39 dB(A).

Normen industriegebied (minst streng):
- overdag 60 dB(A)
- s avonds en ’s nachts 55 dB(A).

Normen agrarische gebieden:
- overdag 48 dB(A)
- 's avonds en ’s nachts 43 dB(A)

Gebieden op minder dan 500 m van KMO-gebieden en van industriegebied:
gedifferentieerde waarden afhankelijk van het al dan niet aanwezigheid zijn van woongebieden binnen deze perimeter.

In gebieden met een hoog achtergrondgeluid (vb. nabij autosnelwegen) geldt een aangepaste regeling.

Slagschaduw

De norm voor slagschaduw wordt verlaagd van maximaal 30 uur per jaar naar maximaal 8 uur per jaar en maximaal 30 minuten per dag.

Als deze norm overschreden zou kunnen worden, worden de windturbines uitgerust met een stilstandvoorziening.

Voor elk slagschaduwgevoelig object (woning, kantoorgebouw, enz.) is een individuele aanpak mogelijk.

De exploitant stelt minstens de eerste twee jaren een controlerapport op waarin hij aangeeft hoeveel effectieve slagschaduw elk relevant slagschaduwgevoelig object heeft getroffen en welke remediërende maatregelen er eventueel genomen zijn.

Veiligheid

Windturbines moeten gecertificeerd zijn volgens de veiligheidscriteria van de IEC 61400-norm of gelijkwaardig bij de bouw van de windturbine en moeten daarnaast voorzien zijn van een remsysteem, een onlinecontrolesysteem, een bliksembeveiligingssysteem en een ijsdetectiesysteem.

Bij de milieuvergunningsaanvraag zijn er een aantal gevallen waarbij naast de toetsing aan het beoordelingskader ‘windturbines en veiligheid’, ook een uitgebreide veiligheidsstudie uitgevoerd door een erkende VR-deskundige noodzakelijk is (o.a. nabij SEVESO-bedrijven).

Inwerkingtreding

Nieuwe windturbines moeten aan de voorwaarden voldoen vanaf de inwerkingtreding van het besluit begin 2012.

Voor windturbines die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen vanaf 1 januari 2015.

Windturbines die niet uitgerust zijn met een automatisch regelsysteem dat toelaat de slagschaduw en het geluid in voldoende mate te verminderen moeten pas vanaf 2020 voldoen aan de nieuwe voorwaarden.

Meer informatie over de nieuwe milieuvergunningsvoorwaarden voor windturbines vindt u in de toelichtingsnota van het departement Leefmilieu, natuur en energie (LNE) van de Vlaamse overheid.
BeNe!
Beter Nevele
Geen 150m hoge windturbines langs de E40 op 250m van woningen in Nevele-Hansbeke!
>>> Update: Provinciaal Windturbineproject deel 3 - Bezwaar aantekenen tot 23 juni 2014  <<<