Waarom deze website? | Waarom geen windmolens in Nevele-Hansbeke? | Heb je vragen? | Links
beternevele.be | (C) 2012
Iedereen zal allicht al gehoord hebben over het grootschalige windturbineproject van Electrabel langsheen de E40 in Nevele - Hansbeke

In 2009 diende Electrabel een aanvraag in voor de bouw en exploitatie van 5 windturbines langsheen de E40 in Nevele-Hansbeke. Hierop hebben spontaan enkele buurtbewoners de krachten gebundeld om bezwaar te uiten tegen de inplanting van deze gigantische windturbines zo dicht bij onze huizen en slechts op een boogscheut van de beschermde dorpskern van Hansbeke en dit in een landschappelijk waardevol gebied.

De actiegroep BeNe! Beter Nevele! stelt vast dat naar de bevolking toe bitter weinig informatie hierover wordt verstrekt

Voor het inplanten van een windturbinepark zijn er twee vergunningen nodig: een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning: men voorziet om te komen tot één vergunning.

Dit project van 2009 voor 5 windturbines werd inmiddels op 7 januari 2014, door toedoen van Actiegroep BeNe!, door de Raad van State vernietigd/vervallen verklaard!

In 2011 heeft Electrabel een nieuw project ingediend voor 7 grootschalige windturbines van 150m hoog, een rotordiameter van 93 m en een vermogen van 3000 KW (6 op het grondgebied Nevele-Hansbeke en 1 op het grondgebied Aalter).

Op 8 september 2011 werd de
stedenbouwkundige vergunning verleend door Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar. Tegen deze beslissing werd beroep aangetekend door enkele buurtbewoners bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Op 21 november 2012 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning vernietigd voor het project Electrabel waarna de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar een nieuwe beslissing diende te nemen.

Op 25 februari 2013 werd een nieuwe stedenbouwkundige vergunning verleend door de Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

Actiegroep BeNe! heeft beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen het verlenen van de vergunning.

Momenteel is hierover nog geen uitspraak.

De
milieuvergunning werd door ELECTRABEL NV aangevraagd op 14 september 2011. Het dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 3 november 2011. Er werden een 85- tal formele bezwaarschriften ingediend bij de gemeente.

De Provinciale Milieuvergunningcommissie (PMVC), die over de aanvraag advies verleent aan de deputatie, kwam samen op 24 januari 2012. Wij waren hierbij talrijk aanwezig en brachten een belangrijk aantal nieuwe bezwaren aan.

Op 26 april 2012 werd de milieuvergunningsaanvraag door de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen geweigerd om volgende redenen:
- de ingediende bezwaren waren deels gegrond;
- het provinciebestuur heeft zelf concentratiezones voor windturbines langs de E40 voorzien en het project van Electrabel kadert niet in het planningsproces;
- de windturbines in lijnopstelling hebben een te grote impact op mens en milieu

Klik hier voor de integrale beslissing van de Deputatie.

Op 4 juni 2012 heeft Electrabel beroep aangetekend bij de minister van leefmilieu, J. Schauvliege, tegen de beslissing van de Deputatie. De minister moet een uitspraak doen binnen een termijn van 6 maanden.

Op 07 augustus 2012 gaf de GMVC (Gewestelijke milieuvergunningscommissie) haar advies aan de minister van leefmilieu.

Op 15 oktober 2012 schreef Actiegroep BeNe! een nota en bemerkingen bij het advies van de GMVC en bezorgde die op het kabinet van de minister de minister voor leefmilieu.

Klik hier nota en bemerkingen bij advies GMVC

Tot op heden, heeft de minister voor leefmilieu nog geen beslissing genomen. Volgens het verslag van het projectteam van de Provincie, november 2013,  wacht de minister de evolutie af van het Prov. Windt.project alvorens te beslissen.

Klik hier voor het verslag

BeNe!
Beter Nevele
Geen 150m hoge windturbines langs de E40 op 250m van woningen in Nevele-Hansbeke!
>>> Update: Provinciaal Windturbineproject deel 3 - Bezwaar aantekenen tot 23 juni 2014  <<<