Waarom deze website? | Waarom geen windmolens in Nevele-Hansbeke? | Heb je vragen? | Links
beternevele.be | (C) 2012
De provincie voorzag aanvankelijk een inplantingszone, PRUP-zone, (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor windturbines in Nevele-Hansbeke langs beide zijden van de E40 begin 2013:
BeNe!
Beter Nevele
Geen 150m hoge windturbines langs de E40 op 250m van woningen in Nevele-Hansbeke!
>>> Update: Provinciaal Windturbineproject deel 3 - Bezwaar aantekenen tot 23 juni 2014  <<<
Het ontwerp spaart de woningen ten Z van de E40 maar niet ten N van de E40, waar de geluidsoverlast het grootst is door de overheersende Z-ZW winden. Er worden wel 80 woningen direct getroffen die in of grenzend aan de zone liggen; om nog niet te spreken van geluidsoverlast, slagschaduw, visuele hinder tot op 1500m.

De provincie voorziet deze zone als PRUP(prov. ruimtelijk uitvoeringsplan) voor windturbines: d.w.z. dat men in deze zone een maximale benutting aan turbines wil plaatsen 7 à 9 grootschalige turbines van 3MW, 150m hoog en 93m rotordiameter.

Door de provincie werden geluidsmetingen uitgevoerd in de desbetreffende zone. Deze geluidsmetingen zijn niet objectief: verkeerde locatie o.m. in Wulfhoek (ten Z van E40 tussen gebouwen) terwijl de geluidsimpact het grootst is aan de overzijde van de E40 waar ook de N437 en de spoorweg voor geluidsoverlast zorgen voor de omwonenden.

Ondanks de slecht gekozen locatie blijkt uit de analyse van de geluidsmetingen dat het huidige geluidsklimaat niet voldoet aan de voorgeschreven milieukwaliteit van VLAREM en significant overschreden wordt, zowel tijdens de dag-, de avond- als nachtperiode.

Vorige uitgevoerde geluidsmetingen (SGS, Tractebel in opdracht van Electrabel) wezen telkens ook aan dat de toegelaten geluidsnormen nu al overschreden zijn in de desbetreffende zone!

De provincie heeft in februari 2013 het project voorgesteld aan het schepencollege van Nevele.
De gemeente Nevele zou akkoord gaan voor 5 windturbines in de Wulfhoek:
tussen het op-en afrittencomplex en Grote Heirenthoek.
Bepaalde politieke partijen hebben hun standpunt i.v.m. windturbines in Nevele duidelijk herzien.

De provincie geeft aan de bevolking de schijn dat ze communicatief is en een breed maatschappelijk draagvlak wil voor dit project: niets is minder waar! Met de omwonenden en hun leefmilieu wordt gewoon geen rekening gehouden. De lusten (participatie in het project) wegen niet op tegen de lasten die windturbines geven. Enkel persoonlijke belangen en veel geld primeren....De eigendommen gelegen in de zone en in de omgeving ervan verminderen in waarde: wie is hier verantwoordelijk voor?

Hieronder vindt u een kaartje met de combinatie van de 2 projecten voor Nevele-Hansbeke !
Klik hier kaartje

Een enorme belasting voor onze landelijke gemeente Nevele-Hansbeke . Het landschap als open ruimtegebied verliest totaal zijn waarde door een muur van 2km windturbines langsheen de E40. De bewoners en omwonenden worden voortdurend geconfronteerd met geluidsoverlast vooral 's nachts, met slagschaduw en visuele hinder. De onroerende eigendommen gelegen in de zone en de omgeving verminderen tot 38% in waarde!
 
Actiegroep BeNe! informeerde de bevolking !

Klik hier voor de flyer die wij bedeelden