Waarom deze website? | Waarom geen windmolens in Nevele-Hansbeke? | Heb je vragen? | Links
beternevele.be | (C) 2012
Einde 2013 werd de initieel voorziene PRUP-zone gewijzigd.

PRUP-zone ontwerp:  versie einde 2013:Einde 2013 werd de PRUP-zone gewijzigd: blauwe ring duidt de PRUP-zone aan, de groene ring duidt de invloed-zone aan. (tot waar er hinder direct waarneembaar is) De voorlopige vaststelling van het PRUP werd aan de Provincieraad van maart 2014 voorgelegd en goedgekeurd. Daarna volgt het “Openbaar Onderzoek”: d.w.z het volledige dossier ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten gedurende een periode van 60 dagen en dit van 25 april 2014 tot 23 juni 2014.  Iedereen kan dit inzien en schriftelijk bezwaar aantekenen. De definitieve vaststelling wordt verwacht tegen einde 2014. 
Wij houden jullie op de hoogte!

Bovenstaand ontwerp spaart de woningen ten Z van de E40 maar niet ten N van de E40, waar de geluidsoverlast het grootst is door de overheersende Z-ZW winden. Er worden wel 60 woningen direct getroffen die in- of grenzend aan de zone liggen; om nog niet te spreken van geluidsoverlast en  slagschaduw die wel 150 woningen treffen alsook visuele hinder tot op 1500m.

Door de verkleining van de PRUP-zone komen er minder woningen in de zone te liggen maar de hinder door geluid, slagschaduw, flikkering ed… blijft dezelfde daar de locatie van de windturbines ongewijzigd blijft.
Hieronder een kaartje met invloedzone van geluid en slagschaduw:De provincie voorziet deze zone als PRUP(prov. ruimtelijk uitvoeringsplan) voor windturbines: d.w.z. dat men in deze zone een maximale benutting aan turbines wil plaatsen 10 grootschalige turbines van 3MW, 150m hoog en 100m rotordiameter.
 
De provincie geeft aan de bevolking “de schijn” dat ze communicatief is en een breed maatschappelijk draagvlak wil voor dit project: niets is minder waar! Met de omwonenden en hun leefmilieu wordt gewoon geen rekening gehouden. 

De lusten (participatie in het project) wegen niet op tegen de lasten die windturbines geven. Het leefmilieu en de leefkwaliteit worden teniet gedaan door de inplanting van de turbines! Enkel persoonlijke belangen en veel geld primeren....De eigendommen gelegen in de zone en in de omgeving ervan verminderen in waarde.

Actiegroep BeNe! denkt na, analyseert, evalueert en concludeert…

Van “7 in lijnopsteling” Electrabel naar “Clusteropstelling” van de Provincie O.Vl. 

De provincie schrijft: “Een lijnopstelling is moeilijk in te passen in een model van afzonderlijke clusters en zal afbreuk doen aan de herkenbaarheid van het ganse model. Bijgevolg wordt een optie besproken om de lijnopstelling om te bouwen tot een cluster van 7” (Def. Plan-Mer 26 nov 2013)

Deze denkpiste gaat uit van de hypothese dat de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden toegekend.
In het verslag van de vergadering van het projectteam van de Provincie (november 2013), waarop schepen M. Pynaert (sp-a) van de gemeente Nevele aanwezig was, lezen we:

“De vraag komt van Nevele wat te denken van de lijnaanvraag van Electrabel ten noorden van de E40. De Provincie legt uit dat minister Schauvliege op het planproces van de E40 (dus Prov.windturbineproject) wacht voor het nemen van een beslissing over de milieuvergunning. De laatste stand van zaken van dit project wordt aan het kabinet van de minister doorgegeven.” ( De milieuvergunning werd eerder op 26/04/2012 door de bestendige deputatie verworpen! )

Het verslag gaat verder:
“Voor Nevele (schepen M. Pynaert) is het positief dat de cluster van het RUP compacter is dan het voorstel van Electrabel “. Tot zover het verslag.


Klik hier voor het volledige verslag

Deze uitspraak van de Nevelse beleidsverantwoordelijke is ronduit niet doordacht! We hopen dat dit een persoonlijke mening is, want niet alle beleidsverantwoordelijken binnen de meerderheid delen dit standpunt!


1.    Landschap

Agentschap Onroerend Erfgoed schrijft dat de E40 opgaat in het landschap want deze ligt op maaiveldniveau….valt absoluut niet op en verstoort het landschap niet. Het enige dat de E40 doet opmerken zijn de verlichtingspalen….(advies aan LNE)

Windmolens van 150m hoog om de 300m en dit over een lengte van 2km zijn van een andere “grootte” orde ! De inplanting is volledig in tegenstelling met bovenstaande stelling van Agentschap Onroerend Erfgoed “.

Alle studies ter zake keuren de “lijnopstelling” af maar plots in het Plan-Mer van het Prov. Windturbineproject Windakker Nevele, schrijft men dat de ombouw tot “cluster” alle bezwaren omtrent de nefaste impact op het landschap wegneemt! 

“Een bundeling (cluster) van de windturbines met de rechtlijnige E40-structuur, bewaart het huidige landschapsbeeld en benadrukt de lijnvormige structuur.” (plan-Mer) (commentaar overbodig) Plan-Mer goedgekeurd door LNE 02/12/2013.

2. Het geluid en Slagschaduw

Het geluid in en rond de zone overschrijdt sterk de toegelaten normen volgens Plan-Mer en Tractebel studie.

Toegelaten normen:
overdag van 7u tot 19u – 48dbA
’s avonds en ’s nachts -   43dbA.

Voor een alleenstaande windturbine moet de afstand tot een woning 308m zijn voor de 43dbA.(Plan –Mer) Voor een cluster vergroot deze afstand en moet men zelfs rekenen met een afstand van 687m tot 756m (haaks of in verlengde van de windrichting)

Dus de ganse zone (2km lang, 750m ten N van E40 en 600m ten Z van E40) wordt naast het lawaai van de E40 nu nog eens blootgesteld aan de ontoelaatbare geluidsniveaus van de windturbines.

De samenhang E40-lawaai en windmolenlawaai (10 turbines van 3MW) is nooit wetenschappelijk uitvoerig onderzocht! (het ene geluid is hoogfrequent, het andere laagfrequent)
Ook het aangrenzend gebied zal hinder ondervinden dat buiten de toelaatbare normen valt.!

Slagschaduw heerst over de ganse zone en het aangrenzend gebied. De maximum waarden (8u per jaar en 30 min/dag) worden ruim overschreden en tal van objecten, woningen, velden, weiden….. zullen zelfs meer dan 50u per jaar getroffen worden.
De zone met slagschaduwhinder is uitgestrekter dan de geluidszone van 43dbA! M.a.w.

Windschering: zeer hoge windsnelheden op ±80m hoogte waardoor de turbines fors draaien en lawaai produceren!

De afstand tussen de 6 turbines in lijn en de 2 turbines telkens ten N en ten Z van de E40 is  in principe 500m.

De grondinname is dus aanzienlijk groter en de invloedzone buiten de PRUP-zone i.v.m. geluid, slagschaduw, flikkering, visuele hinder enz…is verbijsterend in omvang (zie ortho-foto begin deel 3 prov. Project)

Dit maakt dat 850 à 900 ha als leef- en woonomgeving zeker landschappelijk en visueel verknoeid zijn! Mastodonten van 150m hoog, 100m rotordiameter en 3MW= 3000KW horen niet thuis in de landelijke gemeente Nevele wat men ook moge beweren over camouflage door begroeiingen aan te brengen !!!…

BESLUIT: DAG EN NACHT ontoelaatbare hinder voor minstens 150 woningen

Windturbines van dergelijke grootte staan het best in industriegebieden en op zee. Ze horen niet te staan in landelijke gebieden met bewoning dus ook niet in Nevele !

BeNe!
Beter Nevele
Geen 150m hoge windturbines langs de E40 op 250m van woningen in Nevele-Hansbeke!
>>> Update: Provinciaal Windturbineproject deel 3 - Bezwaar aantekenen tot 23 juni 2014  <<<