Preken uit het Nieuwe Testament.

MatteŁs 1 : 1 - 17 : (geslachtsregister) [ + VIDEO ]
MatteŁs 1 : 18 - 25 : ... ImmanuŽl... hetgeen betekent : God met ons... [ + VIDEO ]
MatteŁs 5 : 1 - 12 : Zalig de armen van geest... [ + VIDEO ]
MatteŁs 7 : 1 - 12 : Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt...
MatteŁs 7 : 7 - 12 : ... klopt en u zal opengedaan worden... [ + VIDEO ]
MatteŁs 8 : 23 - 34 : Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee...
MatteŁs 9 : 1 - 13 : Ga heen en leer wat het betekent : Ik wil barmhartigheid en geen offer...
MatteŁs 10 : 1 - 22 : Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven... [ + VIDEO ]
MatteŁs 10 : 32 - 42 : Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen... [ + VIDEO ]
MatteŁs 12 : 1 - 8 : Hebt gij niet gelezen... [ + VIDEO ]
MatteŁs 12 : 15 - 21 : Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven...
MatteŁs 16 : 5 - 12 : Ziet toe en wacht u voor de zuurdesem der FarizeeŽn en SadduceeŽn... [ + VIDEO ]
MatteŁs 21 : 12 - 22 : Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt...
MatteŁs 28 : 1 - 10 : ... en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop... [ + VIDEO ]
MatteŁs 28 : 1 - 10 : 'Hij is hier niet, want Hij is opgewekt...' [ + VIDEO ]
Marcus 1 : 40 - 45 : 'Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen...'
Marcus 4 : 26 - 34 : Alzo is het Koninkrijk Gods, als een mens, die zaad werpt in de aarde... [ + VIDEO ]

Marcus 5 : 22 - 43 : Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken... [ + VIDEO ]
Marcus 6 : 14 - 29 : ... want Herodes had ontzag voor Johannes... [ + VIDEO ]
Marcus 8 : 22 - 33 : ... en hij zag duidelijk en was hersteld. En hij zag voortaan alles scherp...
Marcus 9 : 30 - 41 : 'Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen.'
Marcus 10 : 17 - 31 : 'Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beŽrven?'
Lucas 1 : 39 - 56 : 'Mijn ziel maakt groot de Here...' [ + VIDEO ]
Lucas 2 : 1 - 20 : En de engel zeide tot hen : Weest niet bevreesd... [ + VIDEO ]
Lucas 7 : 1 - 10 : Ik zeg u, zelfs in IsraŽl heb ik een zo groot geloof niet gevonden...
Lucas 9 : 43b - 50 : Want wie onder u allen de minste is, die is groot...
Lucas 10 : 25 - 37 : 'Ga heen, doe gij evenzo...' [ + VIDEO ]
Lucas 15 : 1 - 2 en 11 - 32 : En Hij zeide : Iemand had twee zonen...
Lucas 19 : 1 - 10 : Heden is aan dit huis redding geschonken... [ + VIDEO ]
Lucas 19 : 1 - 10 : Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is...
Lucas 19 : 11 - 27 : En hij riep tien van zijn slaven en gaf hun tien ponden... [ + VIDEO ]
Johannes 1 : 1 - 18 : In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God...
Johannes 1 : 1 - 18 : En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond...
Johannes 1 : 29 - 52 : De eerste 5 leerlingen van Jezus... [ + VIDEO ]
Johannes 1 : 35 - 43 : (roepingen)
Johannes 1 : 44 - 52 : Eer Filipus u riep, zag ik u onder de vijgeboom...
Johannes 2 : 1 - 11 : ... En zij vulden ze tot de rand...
Johannes 3 : 1 - 13 : De wind blaast waarheen hij wil... [ + VIDEO ]
Johannes 4 : 1 - 30 : Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden...
Johannes 4 : 4 - 26 : Jezus nu was vermoeid...
Johannes 5 : 1 - 9 : Nu is er te Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad...
Johannes 5 : 30 - 47 : ... en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben... [ + VIDEO ]
Johannes 9 : 1 - 12 : ... hij spuwde op de grond en maakte slijk...
Johannes 9 : 13 - 39 : Gelooft gij in de Zoon des mensen?...
Johannes 11 : 1 - 6 : Toen Hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef Hij nog twee dagen in de plaats waar Hij was...
Johannes 11 : 1 - 44 : En Hij riep met luider stem : Lazarus, kom naar buiten!...
Johannes 20 : 24 - 31 : ... maar deze (tekenen) zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is...
Handelingen 2 : 1 - 13 : ... en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest...
Handelingen 2 : 1 - 13 : En toen de pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen..
Handelingen 2 : 1 - 13 : Geluid van wind en tongen van vuur...
Handelingen 2 : 1 - 21 : ... maar dit is, waarvan gesproken is door de profeet JoŽl... [ + VIDEO ]
Handelingen 7 : 54 - 60 : En met deze woorden ontsliep hij...
Handelingen 9 : 1 - 19a : ... want zie, hij is in gebed... [ + VIDEO ]
Handelingen 10 : 1 - 16 : Maar Petrus zeide : Geenszins Here,...
Handelingen 26 : 15 - 32 : Want de koning weet van deze dingen...
Romeinen 3 : 21 - 30 : Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten... [ + VIDEO ]
Romeinen 6 : 1 - 14 : Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?...
Romeinen 7 : 7 - 26 : ... in alles wat ik doe zie ik die andere wet.
Romeinen 8 : 1 - 17 : ... indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven...
Romeinen 8 : 14 : Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God...
1 KorintiŽrs 2 : 6 - 16 : Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is...

1 KorintiŽrs 4 : 1 - 5
: Zo moet men ons beschouwen : als dienaren van Christus...
1 KorintiŽrs 12 : 28 - 31 : Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars?... [ + VIDEO ]
1 KorintiŽrs 13 : 1 - 13 : Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen...
1 KorintiŽrs 15 : 50 - 58 : Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beŽrven...
2 KorintiŽrs 4 : 1 - 15 : Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken...
2 KorintiŽrs 5 : 1 - 10 : Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden...
2 KorintiŽrs 12 : 1 - 10 : ... Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht...
Galaten 1 : 1 - 9 : Ik verwonder mij erover dat U zich zo snel afwendt... naar een ander evangelie
Galaten 1 : 11 - 24 : Het behaagde God...
Galaten 2 : 1 - 21 : Maar toen Kefas te AntiochiŽ gekomen was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet...
Galaten 3 : 13 - 29 : Dit nu zeg ik : Het verbond, dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus...
Galaten 4 : 24 : Want dit zijn twee bedelingen (/verbonden)...
EfeziŽrs 1 : 15 - 23 : ... en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons...
EfeziŽrs 2 : 1 - 10 : Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen...
EfeziŽrs 4 : 17 - 32 : Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen...
Filippenzen 1 : 12 - 26 : Want het leven is mij Christus en het sterven gewin...
Filippenzen 2 : 1 - 18 : Blijft.... uw behoudenis bewerken met vreze en beven...
Filippenzen 3 : 4 - 11 : ... en de kracht van zijn opstanding te ervaren...
Kolossenzen 1 : 1 - 2 : Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus...
Kolossenzen 2 : 4 - 23 : Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag...
2 Tessalonicenzen 2 : 1 - 17 : ... God heeft u als eersten uitgekozen om te worden gered...
2 TimotheŁs 2 : 1 - 13 : Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt... [ + VIDEO ]
2 TimoteŁs 4 : 9 - 22 : Als gij komt, breng dan de mantel mee...
HebreeŽn 4 : 1 - 13 : Want het woord Gods is levend en krachtig...
HebreeŽn 4 : 14 - 5 : 10 : Nu wij dan een grote Hogepriester hebben...
HebreeŽn 11 : 1 - 6 : Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan KaÔn...
HebreeŽn 11 : 23 - 29 : Mozes koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden...
HebreeŽn 12 : 1 - 17 : Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien...
Jakobus 1 : 19 - 27 : En weest daders des woords en niet alleen hoorders...
Jakobus 2 : 14 - 26 : Zo is het ook met het geloof : indien het niet met werken gepaard gaat...
Jakobus 5 : 1 - 6 : U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd...
Jakobus 5 : 13 - 18 : Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed...
1 Petrus 1 : 1 - 25 : Omgordt dus de lendenen van uw verstand...
1 Petrus 5 : 1 - 13 : ... na een korte tijd va lijden, volmaken, bevestigen...
1 Johannes 2:28 - 3:12 : Ieder die in Hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien...
Openbaringen 3 : 14 - 22 : Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit mijn mond spuwen...
Openbaringen 12 : 1 - 6 : En de vrouw vluchtte naar de woestijn...