Preken uit het Oude Testament.

Genesis 1 : 1 - 5 : En God zag dat het licht goed was... [ + VIDEO ]
Genesis 4 : 1 - 16 : De HEERE nu sloeg acht op Abel en op zijn offer...
Genesis 11 : 26 - 12 : 9 : ... en zij kwamen te Haran en bleven daar...
Genesis 15 : 1 - 6 : En Abram geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid...
Genesis 19 : 1 - 26 : En toen hij (Lot) talmde... [ + VIDEO ]
Genesis 29 : 9 - 30 : Maar in de morgen, zie, het was Lea... [ + VIDEO ]
Exodus 20 : 18 - 21 : Het volk nu bleef van verre staan,... [ + VIDEO ]
Exodus 25 : 31 - 40 : En zes armen moeten uit de zijkanten ervan uitsteken...
Leviticus 13 : 9 - 17 + 4 : 1 - 9 : Maar als de melaatsheid op de huid helemaal uitbreekt... dan zal hij de aangetaste rein verklaren...
Leviticus 22 : 17 - 33 : Geen enkel gebrek zal het hebben... [ + VIDEO ]
Numeri 21 : 4 - 9 : ... en wie... op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. [ + VIDEO ]
Deuteronomium 34 : 1 - 7 : Mozes nu was honderdtwintig jaar oud toen hij stierf...
Jozua 2 : 1 - 21 : ... en zij bond het scharlaken koord aan het venster. [ + VIDEO ]
Jozua 6 : 1 - 21 : U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan, de stad ťťn keer rondtrekken...
Richteren 8 : 22 - 33 : Ik zal over u niet heersen... [ + VIDEO ]
Richteren 11 : 29 - 40 : En Jefta deed de HEERE een gelofte...
Richteren 14 : 1 - 9 : Hij haalde de honig eruit... [ + VIDEO ]
Richteren 16 : 22 - 31 : Maar van het ogenblik af, dat zijn hoofdhaar afgeschoren was, begon het weer aan te groeien...
Ruth 1 : 1 - 18 : ... uw volk is mijn volk en uw God is mijn God...
1 Samuel 3 : 1 - 21 : En Samuel zeide : Spreek, want uw knecht hoort... [ + VIDEO ]
1 SamuŽl 7 : 2 - 17 : ... hij gaf hem de naam Eben-HaŽzer en zei : Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen.
1 SamuŽl 9 : 17 - 10 : 9 : Zeg de knecht dat hij voor ons uitga... maar blijf gij nu staan...
2 SamuŽl 23 : 1 - 7 : Dit zijn de laatste woorden van David... [ + VIDEO ]
1 Koningen 13 : 1 - 34 : Hij zei tegen hem : Ik ben ook een profeet.... Hij loog echter tegen hem...
1 Koningen 18 : 1 - 20 : Is mijn heer niet verteld wat ik heb gedaan, toen Izebel de profeten van de HEERE doodde?... 
1 Koningen 19 : 1 - 8 : Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven...
1 Koningen 19 : 9 - 18 : En na het vuur het suizen van een zachte koelte... [ + VIDEO ]
2 Koningen 2 : 19 - 25 : Toen kwamen er twee beren uit het woud en verscheurden tweeŽnveertig van die kinderen...
2 Koningen 4 : 8 - 37 : Maar zij antwoordde : Ik woon temidden van mijn familie... [ + VIDEO ]
1 Kronieken 11 : 22 - 25 : Benaja, de zoon van Jojada... [ + VIDEO ]
1 Kronieken 13 : Te dien dage werd David bevreesd voor God... [ + VIDEO ]
2 Kronieken 33 : 1 - 17 : ... hij verootmoedigde zich diep voor het aangezicht van de God zijner vaderen...
Nehemia 8 : 1 - 13 : Zij lazen namelijk uit het boek... duidelijk voor en gaven uitlegging... [ + VIDEO ]
Job 13 : 20 - 28 : Wilt Gij een weggewaaid blad schrik aanjagen... [ + VIDEO ]
Job 36 : 1 - 33 : Juist door zijn ellende redt God de ellendige...
Psalm 12 : Om de onderdrukking der ellendigen, het zuchten der armen... [ + VIDEO ]

Psalm 16 : Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen... [ + VIDEO ]
Psalm 42 : Wat buigt gij u neder, o mijn ziel... [ + VIDEO ]
Psalm 51 : Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen...
Psalm 73 : Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden...
Psalm 77 :  Mijn stem klinkt tot God en ik roep...
Psalm 88 : Want mijn ziel is verzadigd van ellende, mijn leven raakt bijna het graf...
Psalm 90 : Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest...
Psalm 90 : Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid...
Psalm 91 : ... dat zij u behoeden op al uw wegen...
Psalm 104 : Hoe groot zijn Uw werken HEERE. U hebt alles met wijsheid gemaakt...
Psalm 133 : Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het,...
Spreuken 25 : 25 : Een goede boodschap uit een ver land...
Spreuken 27 : 1 - 10 : Iemand die verzadigd is, vertrapt honingzeem, maar voor een hongerige is al het bittere zoet...
Prediker 3 : 1 - 15 : Een tijd om te beminnen... [ + VIDEO ]
Prediker 6 : 1 - 12 : Want wie weet, wat goed voor de mens is in het leven...
Prediker 7 : 1 - 14 : Het einde van een zaak is beter dan haar begin...
Hooglied 2 : 1 - 17 : Ik ben een narcis van Saron...
Jesaja 1 : 2 - 18 : Al zijn je zonden rood als scharlaken...
Jesaja 9 : 1 - 6 : Want een Kind is ons geboren,...
Jesaja 41 : 8 - 20 : ... nakroost van mijn vriend Abraham...
Jesaja 41 : 8 - 20 : Vrees niet, gij wormpje Jakob... [ + VIDEO ]
Jeremia 1 : 4 - 19 : Ik zie een amandeltwijg...
Jeremia 3 : 14 - 18 : ... dan zal men niet meer zeggen : de ark van het verbond van de HEERE...
Klaagliederen 3 : 1 - 29 : Hij zitte eenzaam en zwijge stil...
Klaagliederen 3 : 1 - 24 : Zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw...
DaniŽl 1 : 1 - 9 : DaniŽl nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning...
DaniŽl 2 : 24 - 49 : Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen...
DaniŽl 9 : 1 - 19 : Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om Hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as...
Amos 2 : 1 - 16
Zie, Ik maak dat het onder u zal kraken...
Amos 4 : 1 - 13 : Luister naar dit woord, koeien van Basan...
Jona 1 : 3 : Maar Jona maakte zich op om te vluchten...
Micha 7 : 14 - 20 : Hij zal onze ongerechtigheden vertreden... [ + VIDEO ]
Nahum 1 : 1 - 15 : In wervelwind en storm is zijn weg, wolken zijn het stof zijner voeten...
Habakuk 3 : 1 - 19 : ... ik ben, HERE, met vrees voor uw werk vervuld...