Het gebruik van de webstek van Knooppunt Delta Vzw (hierna "Knooppunt Delta" genoemd) impliceert dat de bezoeker (hierna "de gebruiker" genoemd) zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Onder "informatie" wordt hieronder verstaan informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, opmaak, afbeeldingen, software, grafische elementen of andere onderdelen.

1. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze webstek is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook, die wordt verkregen via deze webstek op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan zonder toelating van Knooppunt Delta of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

2. Aansprakelijkheid

Knooppunt Delta besteedt veel zorg aan de creatie van deze webstek; de informatie die via deze webstek wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Nochtans kunnen Knooppunt Delta en haar leveranciers van inhoud (hierna “informatieverstrekkers” genoemd) noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt ‘‘ zonder meer ‘‘ zonder garantie van om het even welke aard verschaft.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging. Knooppunt Delta en haar informatieverstrekkers zijn niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen. Knooppunt Delta en haar informatieverstrekkers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de Knooppunt Delta webstek of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Knooppunt Delta en haar informatieverstrekkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van Knooppunt Delta en verwante informatiediensten.

3. Hyperlinks naar sites van derden

De Knooppunt Delta webstek bevat hyperlinks naar websteks die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden. Knooppunt Delta is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Het aanbieden door Knooppunt Delta van hyperlinks naar andere websteks betekent niet dat Knooppunt Delta de elementen die deze sites bevatten zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat Knooppunt Delta haar gebruikers het gemak van hyperlinks aanbiedt noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen Knooppunt Delta en de uitbaters van deze sites.

Knooppunt Delta kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websteks of domeinnamen op deze webstek.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van Knooppunt Delta en van de betrokken informatieverstrekkers.
De teksten, afbeeldingen en andere onderdelen die op de Knooppunt Delta site of deze van de betrokken informatieverstrekkers verschijnen worden door het auteursrecht beschermd: reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen.

Het opslaan en uitprinten van informatie van Knooppunt Delta of van haar informatieverstrekkers is in het algemeen enkel toegestaan indien Knooppunt Delta hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt via de "bewaar" knop.

Het opslaan van informatie van Knooppunt Delta of van haar informatieverstrekkers in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch "cachen" van de informatie door de browser).

5. Bescherming van de privacy

Knooppunt Delta respecteert de privacy van de gebruikers van haar webstek. Het verzamelen van “persoonlijke gegevens” via de Knooppunt Delta webstek en het gebruik dat Knooppunt Delta van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens. Knooppunt Delta verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruikers van haar webstek voor communicatiedoeleinden alsook voor interne doeleinden:

Verzameling van persoonlijke gegevens bij registratie en acties: Knooppunt Delta verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie door de gebruiker op de webstek, of bij het al dan niet intekenen op een actie. Persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstrekt tijdens de registratie op de webstek, of bij de deelname aan bepaalde acties, kan door Knooppunt Delta worden gebruikt voor communicatiedoeleinden en om bepaalde diensten te kunnen aanbieden. Deze persoonlijke informatie wordt nooit verstrekt en gedeeld met derden. Uiteraard kan de gebruiker die niet wenst dat zijn persoonlijke gegevens op de hoger beschreven manier worden gebruikt, dit op de daarvoor voorbehouden plaats bij de registratieprocedure aanduiden.

Verzameling van gegevens voor interne doeleinden (profilering, trafiekanalyse, verbetering van aangeboden diensten): Knooppunt Delta verzamelt ook persoonlijke informatie voor interne doeleinden, zoals bijvoorbeeld profilering van de gebruikers van de Knooppunt Delta webstek, analyse van de webtrafiek, alsook met het oog op het verbeteren en afstemmen op de gebruiker van de door Knooppunt Delta geboden diensten.

Gebruik van “cookies”.

Knooppunt Delta maakt tenslotte gebruik van zogenaamde “cookies”. “Cookies” zijn minuscule gegevens die op de harde schijf van de gebruiker worden ingeplant om het gebruik van de webstek te vergemakkelijken. Het gebruik van “cookies” wordt door websurfers algemeen aanvaard. De meeste belangrijke websteks maken er dan ook gebruik van. Knooppunt Delta maakt onder meer gebruik van “cookies” om te vermijden dat de gebruiker van de Knooppunt Delta webstek zich voortdurend moet aanmelden om gepersonaliseerde diensten te verkrijgen via zijn gebruikersnaam en paswoord. U kunt het gebruik van cookies in belangrijke mate zelf beheren via uw browser. Knooppunt Delta kan echter geen optimale werking van de Knooppunt Delta-webstek garanderen, indien U het gebruik van cookies via uw browser uitschakelt.

Recht op inzage en correctie.

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door Knooppunt Delta worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon te allen tijde de verbetering van deze gegevens vragen. Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht aan info@KnooppuntDelta.be.

Wijziging en kennisgeving van deze privacyregeling.

Knooppunt Delta behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Uiteraard zal zij de gebruikers van haar webstek hiervan op de hoogte stellen op haar webstek of via e-post.