Waarom een lijst DORP ?

De gemeente De Haan is een fusie van de deelgemeenten Wenduine, Klemskerke, Vlissegem en de wijken Vosseslag en Harendijke. In alle dorpen en wijken van onze gemeente willen wij vooral de leefbaarheid, de kleinschaligheid in wonen, werken en winkelen gerespecteerd zien.

Het is niet omdat langs heel de kust veel te slordig omgesprongen wordt met onze bebouwde omgeving en de resterende open ruimte dat ons gemeentebestuur dat ook mag doen.

Wij merken als dorpelingen dat bouwpromotoren er in slagen om enorme aantallen tweede verblijven neer te poten midden onze deelgemeenten.

Deze grootschalige projecten jagen de grond- en woningprijzen zodanig de hoogte in dat onze eigen kinderen en kleinkinderen er niet meer in slagen om betaalbare woningen en gronden te verwerven.

Jonge mensen worden daardoor uit onze dorpen gedreven als jongen uit een koekoeksnest!

Reeds een kwarteeuw geleden hebben wij op het gevaar van deze verdringing gewezen, maar blijkbaar waren de te realiseren profijten te groot om ze links te laten liggen.

Je merkt het toch zelf: telkens opnieuw is het de grootste schaal die het haalt. Een gewone mens, een jong gezin moet dan passen, want wonen in eigen dorp wordt een onbetaalbare operatie!

Bouwbeleid in De Haan

Eerlijkheidshalve moeten wij toegeven dat hier en daar al eens ernstiger rekening gehouden wordt met onze bezwaren.

Maar na deze verkiezingen zou de macht van de bouwlobby wel eens kunnen versterkt worden met mensen die het weer groot zien … en de behoefte aan betaalbare woningen gewoon vergeten.

Heel de kust is sinds jaren vergeven van de bouwspeculanten. Zelden stuiten ze op verzet. Meestal halen ze de vette buit binnen, waarmee ze dan naar het volgend project hollen …

Vooral de badsteden Wenduine en De Haan-Centrum hebben veel grootschalige bouwprojecten moeten incasseren. Maar ook Vosseslag en Harendijke deelden mee in de brokken. Zo werden ter hoogte van Mercatorpark 260 trouwe campingbewoners van vandaag op morgen "ongewenst" verklaard om plaats te maken voor 200 "vissershuisjes". Gelukkig dat onze gemeente ervoor koos om door middel van een bouwverordening de diversiteit toch enigszins te waarborgen.

Er zal toch eens een einde moeten komen aan deze allesverwoestende bouwspeculatie.

Er staan nu trouwens al duizenden tweede verblijven die onderbenut worden. Laat ons nu eens alles op alles zetten om de verhuurbaarheid en toeristische bezetting van die duizenden reeds bestaande woningen te bevorderen.

Alle gemeentelijke inspanningen moeten nu gericht worden op het realiseren van een adequaat woonbeleid voor de ingezetenen.

O.a.

  • strengere verkavelingsvoorwaarden;
  • voorrang van toewijzing aan mensen die minstens drie jaar in onze gemeente verblijven;
  • geen bijkomende gronden laten verkavelen tenzij ze tegemoetkomen aan de echte woonbehoeften van onze bevolking;
  • ...

Waarom stem ik op lijst 11 DORP ?

Beste kiezer,

Wij staan er niet alleen voor.

Elke dag stellen wij vast dat de veel mensen achter ons staan. Maar hoe en wanneer kan je zo iets spontaan als dat solidair gevoel en inleven bewijzen?

U kunt als kiezer nagels met koppen slaan door op lijst 11 DORP te stemmen.

Door uw stem op DORP geeft u het sterkste signaal om verdere verstening van uw dorp en wijk tegen te gaan. Geef dan ook een stem waar ze niet meer rond kunnen.

Een stem voor DORP, is een stem voor ...

meer dorp en minder stad
meer hart en minder beton
betaalbaar wonen voor jong en oud
enkel nieuwe verkavelingen met betaalbare gronden en woningen
renovatie van rijwoningen, geen systematische sloop voor appartementsblokken
bestaande bereikbare politieposten uitbouwen (het is een schande dat de ex-rijkswachtsite staat te verkommeren!)
wijkagenten en gemeentelijke overlastambtenaren werken preventief als het kan en repressief als het moet om onze samenleving leefbaar te houden
sluikstorten, vandalisme, verkeersagressie beteugelen
ondersteunen broodnodige all-weather voorzieningen als ontmoetingsplaatsen voor jong en oud, inwoner en toerist
geen afbouw van toeristische troeven als Cinema Rio en Pier 10 (sportcomplex) voor inwoners, schoolgaande jeugd EN toeristen (ook een enorme troef voor "de Nieuwe Concessie"- bewoners in de toekomst)
herstel van veilige wandelwegen op kerkwegels en andere trage wegen
eindelijk verbinden van het openbaar vervoer tussen Klemskerke en Vlissegem en het tramstation (buslijn of belbus)
muziekschool en fanfares moeten elkaar wederzijds versterken
opstarten autonoom gemeentebedrijf voor feesten en toerisme met betere budgetaire mogelijkheden (uitgaven, maar ook inkomsten)
samenwerkingsovereenkomsten met beurtrol m.b.t. diverse zalen in de deelgemeenten voor fuiven
...
Disclaimer