Werkgroep Invertebraten Denderstreek

Welkom op de webpagina van de Werkgroep Invertebraten Denderstreek. Op deze pagina kunt u het rapport terugvinden van 9 jaar onderzoek.

voorpagina

 

Rapport Werkgroep Invertebraten Denderstreek.

Inhoudstafel

I. Voorstelling Werkgroep Invertebraten Denderstreek (WID).
I.1. Historiek en ontstaan.
I.2. Doel en krijtlijnen.
I.3. Inventarisaties: de WID-metamorfose in 4 fasen.
I.4. Beheersadviezen.
I.5. Vorming en educatie: ontpopping met WID.
I.6. Financiering.

II. Biodiversiteit en multisoortenbenadering door WID.
II.1. Motivatie voor multisoortenonderzoek 2002-2011.
II.2. Soortnamen WID, rode lijsten, invoerfiche, centroides van deelgemeenten.

III. Overzicht 45 projectmedewerkers.
III.1. Wekelijkse inzamelaars van de opbrengsten van permanent opgestelde vallen: afkortingen toponiemen.
III.2. Determineerders WID: behandelde taxonomische groepen.
III.3. Externe specialisten: behandelde taxonomische groepen.

IV. Permanent bemonsterde gebieden en gebruikte methodiek 2002-2006.
IV.1. Permanent bemonsterde gebieden.
IV.2. Habitat-parameters.
IV.3.1. Situering 12 gebieden en 43 continu bemonsterde sites.
IV.3.2. Algemene gebiedsbeschrijvingen in tijdschrift Dendriet:
Raspaillebos, Honegem, Wellemeersen, Osbroek, Ninove Linkeroever (Venebroeken), Den Dotter, Heidemeersen,
Keelman, Hoge Berg en Stampkot.

IV.4. Bemonsteringsmethoden. 
IV.5. Overzicht 188 opgestelde permanente vallen.

V. Deelprojecten ‘Atlas Landslakken' en ‘Nestkasten voor solitaire bijen’.
V.1.Deelproject ‘Vlaamse Atlas Landslakken’.
V.1.1. Staalnames 2002-2003 van landslakken in het Denderalluvium (66 sites: overzicht vegetatietypes).
V.1.2. Kaart met 66 bemonsterde gebieden (handvangsten landslakken).

V.2. Deelproject: ‘Nestkasten voor solitaire bijen’.

VI.Resultaten WID-inventarisaties 2002-2011.
VI.1. Hoofdtabel soorten
VI.2. Globaal overzicht van determinerende WID-medewerkers en externe specialisten en aantal verrichte determinaties, per taxonomische groep.
VI.3. Globaal overzicht van macro-invertebrata-indicatorgroepen die werden onderzocht door de Vlaamse Milieumaatschappij in waterlopen in de Denderstreek, met opgave van tolerantiescores per groep en aantal records voor 65 gemeenten.
VI.4. Overzicht van 179 exacte streeklocaties waar de VMM stalen met aqua-macroinvertebraten verzamelde, ter bepaling van de waterkwaliteit (biotische index).

VII. Rode lijstsoorten.
VII.1. Overzicht alle door WID gekende ontwerpen van rode lijsten (zie refertelijst WID) en gepubliceerde rode lijsten voor ongewervelden in Vlaanderen en België (FOD Economie).
VII.2. Globaal taxonomisch overzicht voor alle 260 aangetroffen rode rodelijstsoorten in 149 sites ( Rode Lijsten voor Vlaanderen en Belgë; apart continue en niet-continue bemonsteringen) in de Denderstreek 2002-2011.
VII.3. Overzichten met aantallen voor alle rodelijstcategorieën , voor alle toponiemen en beheersblokken van reservaten (apart voor continue en niet-continue bemonsteringen).
Vertaling alle ontwerpcat. rode lijsten naar  gegevens C, NC en NPS2011.

VIII. Niet-continue bemonsteringen: vaker bemonsterde, bijzondere sites.

IX. Habitats en plantenbezoek.

X. Verdeling soorten over valtypes.

XI. Voorbeeld van soortenoverzicht en rode lijsten per reservaat: Wellemeersen.
Continue vangsten en occasioneel waargenomen soorten, verdeeld over 190 lokale beheersblokken.

XII. Voorbeeld beheersadviestekst i.v.m. behoud van bijzondere entomofauna.

XIII. Referenties.
Literatuuroverzicht voor alle behandelde taxa en rode lijsten.

XIV. Alfabetische lijsten ongewervelden Denderstreek.

XV. Lijst van alle medewerkers.

XVI.Deelrapporten en artikels over ongewervelden in de Denderstreek.
XVI.1. Deelrapporten o.b.v. WID-gegevens 2002-2011

XVI.1.1. Adriaens, T., 2006  Lieveheersbeestjes in de Denderstreek. Dendriet jg.5, nr.2. (april 2006). Kwartaaltijdschrift Natuurpunt Denderstreek. B3
XVI.1.2. Deconinck, W. 2005. De mierenfauna van enkele habitats in de Dendersteek. Dendriet jg.4 nr.2 (april 2005). Kwartaaltijdschrift Natuurpunt Denderstreek. B2
XVI.1.3. De Deurwaerder, H., Dierick, E., Sercu, B. & Van Cauwenberghe, J., 2009. Voorlopige atlas wilde bijen in de Denderstreek (Staalname 2006).
XVI.1.4. De Vis, D., 2011. Informatiecentrum voor Bijenteelt, Gent. Koekoeksbijen in de Denderstreek.
Bijlage: De Tré, E., 2011. WID-overzicht Koekoeksbijen en Gastheersoorten.
XVI.1.5. D'Haeseleer, J., & Laermans, W. 2007. Bespreking van de bijenfauna van de natuurreservaten 'Honegem' en 'Wellemeersen'.Suggesties voor bijenvriendelijk beheer. 'De relatie tussen vegetatietypes en bijengemeenschappen in de Denderstreek'.
XVI.1.6. Mertens, W., 2011; Opwarming zichtbaar in eigen tuin. Effecten ook merkbaar op de fauna van
de Denderstreek. Dendriet, jg.10, nr.1. Kwartaaltijdschrift Natuurpunt Denderstreek.  B6

XVI.1.7. Pollet, M., 2011. 'Uitgestorven' slankpootvliegen. Nieuwe soorten voor België, ontdekt in de Denderstreek. Dendriet jg.11 nr.1 (januari 2011). Kwartaaltijdschrift Natuurpunt Denderstreek.  B5
XVI.1.8. Troukens, W., 2010. De kevers van de Dendervallei: beschouwingen over WID-resultaten.
XVI.1.9. Vercoutere, B., 2004. De Dendervallei een slakkenparadijs? Of doet WID gewoon goed werk? Dendriet jg.3 nr.3 (juli 2004). Kwartaaltijdschrift Natuurpunt Denderstreek . B1                                                                                  I3.

XVI.2. Rapporten en artikels over deelgebieden Denderstreek.

XVI.2.1. D'Haeseleer, C., et al. 2008. Verspreidingsonderzoek van de Sleedoornpage door Natuurpunt Boven-Dender. Tussentijds verslag Sleedoornpage-inventarisatie.
VI.2.2. Van Schandevijl, D., 2007. Libellen in de Wellemeersen (Odonata). Een gedocumenteerd verslag over een libellenobservatie van 1996-2007 in een natuurreservaat langs de Dender (België, Oost-Vlaanderen).


XVI.3. Focusartikels over bijzondere soorten.

XVI.3.1.  Zeggekorfslak. De Tré, E., 2003. Dendriet jg.2, nr.1.  C2
XVI.3.2.  Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft. Boschmans, A., 2007. Dendriet jg.6, nr.2.  C6
XVI.3.3.  Zeldzaam Moeraspareltje in Dendervallei. Alderweireldt, M., 2008. Dendriet jg.7, nr.3.  C9
XVI.3.4.  Greppelsprinkhaan. Mertens, W., 2009. Dendriet jg.8, nr.1.  C13
XVI.3.5. Zweefvliegen:monitoring in de Wellemeersen.De Vis D., 2011.Jaarverslag Wellemeersen 2011.
XVI.3.6.  Dagvlinders. D’Haeseleer, C, 2007. Dendriet jg.6, nr.2.  C7
XVI.3.7.  Sleedoornpage. Stemgée, D., 2002. Dendriet jg.1, nr.4.  C1
XVI.3.8.  Telling eitjes Sleedoornpage. D’Haeseleer, C., 2008. Dendriet jg.7, nr.4.  C11
XVI.3.9.  Eikenpage in Heidemeersen. De Mesel, D., 2008. Dendriet jg.7, nr.3.  C10
XVI.3.10. Bruin blauwtje in opmars. De Vis, D., 2009. Dendriet jg.8, nr.3.  C15
XVI.3.11. Kleine IJsvogelvlinder in Raspaillebos. Steenhoudt, K., 2006. Dendriet jg.5, nr.4.  C4
XVI.3.12. Grote weerschijnvlinder is terug ? Van Uytvanck, J., 2008. Dendriet. jg.7, nr.2.  C8
XVI.3.13. Nachtvlinderjacht in Venebroeken. Pické, C. , 2009. Dendriet jg.8, nr.1.  C14
XVI.3.14. Sint-Jansvlinder. Van Schandevijl, D., 2010. Dendriet jg.9, nr.2.  C16
XVI.3.15. Libellen in de Wellemeersen. Van Schandevijl, D., 2009. Dendriet jg.9, nr.3. B4
XVI.3.16. Weidebeekjuffers. Mertens, J., 2007. Dendriet jg.6, nr.1.  C5
XVI.3.17. Gewone bronlibel in Raspaillebos. Cornelis, J.,2008. Dendriet jg.7, nr.4.  C12
XVI.3.18. Oliekever Sitaris muralis. Oude en nieuwe  natuur  in de Vlamoven. Dendriet jg.5, nr.2.  C3
XVI.3.19. Boktorren in 1989 en 2011: vergelijking , tijdelijke exoten. De Tré, E., 2011. Onuitgegeven.
XVI.3.20. Het zoemt in de Denderstreek. D’Haeseleer, J.,2011. Dendriet jg.10, nr.3.  C17

XVII. Slotwoord.