Spelling werkwoordsvormen. Wie oplossingen wil die klikt hier.

1. Meer dan drie maanden werd de patiënt in het ziekenhuis verpleeg…..

2. In de verwoes…..e gebieden is men nog druk bezig met het herstellen van de schade.

3. Het gras was letterlijk verschroei….. door de zon.

4. Van de gevluch…..e gevangenen konden maar twee gepakt worden.

5. We wilden weten, waar de kievit zijn nest had, daarom bespie…..en we hem geruime tijd.

6. Onze firma verzen….. de goederen bij voorkeur per boot: dat is aanzienlijk goedkoper dan per trein.

7. Toen de eindexamenkandidaat hoorde, dat hij afgewezen was, zuch…..e hij en ging mismoedig de deur uit.

8. Het huis van het zilveren bruidspaar was met bloemen versier…...

9. In de koelruimte van het schip hingen lange rijen geslach…..e koeien.

10. Hij wen…..e allerlei middelen aan om zijn doel te bereiken.

11. Als ik goed ingelicht ben, heeft Betty zich verloof…...

12. Gaia strij….. al jarenlang voor een dierenwet.

13. Ik kan het niet aanzien, dat je zusje dat kostbare boek verniel…...

14. Toen Lionel en Jozefien gingen trouwen, rich…..en ze hun huis heel gezellig in.

15. Ik heb me de vrijheid veroorloof….., een paar verbeteringen aan te brengen.

16. Men versier….. die tuin hoofdzakelijk met tulpen.

17. Toen alle pogingen om de berg te beklimmen mislukten, aanvaar…..e de expeditie de terugtocht.

18. In 1585 werd Antwerpen door de Spanjaarden verover…...

19. Mijn nieuwe fiets rij….. heerlijk licht.

20. De jongen keek niet goed uit en trapte in een verroes…..e spijker.

21. Vroeger slach…..en de boeren in november een varken.

22. Pas op, die tak is helemaal vermolm…...

23. Je moet eens aan je leraar vragen, wat dit woord beteken…...

24. Toen de vijandelijke legers de stad naderden, vluch…..en duizenden bewoners naar veiliger streken.

25. De onthulling van het standbeeld geschie….. in tegenwoordigheid van de koning Albert II.

26. Toen de eerste sneeuw viel, vluch.....en we in een oude schuur.

27. Nu hij gepensioneerd is, lei….. hij een rustig leventje.

28. Je hebt je boek lelijk verniel…..

29. Met zijn innemende glimlach verover….. hij ieders hart.

30. Het contract werd met vijf jaar verleng…...

31. Al twee maanden lang verpleeg….. zij haar moeder .

32. Ofschoon hij niet gezond was, arbei…..e hij hard om zijn gezin te onderhouden.

33. " Wie bie….. er meer dan een euro ?", vroeg de marktkoopman.

34. Ik wach…..e meer dan een uur op hem, maar hij kwam niet..

35. Wanneer heeft je zuster zich verloof….. ?

36. Het spreekwoord zegt: "Wie zich verneder….., zal verheven worden."

37. Waarom antwoor…..e je niet, toen ik je wat vroeg?

38. Die wandeling heeft me erg vermoei…...

39. Wie zijn neus schen….., schendt zijn aangezicht.

40. Heb je wel gezien, dat die jongen al zijn speelgoed verniel…..?

41. Voortdurend wroe…..e het varken met zijn snuit in de modder.

42. Je hebt nog niet verklaar….., hoe het komt, dat je zo laat bent.

43. Jij veronderstel….. altijd, dat we je voor de gek houden.

44. Het bevreem…..e ons, dat je zo vroeg kwam.

45. Nog nooit heb ik zo naar de vakantie verlang…...

46. Als er een helikopter lan….., blijven veel mensen staan kijken.

47. Hij mag geen tuinarbeid verrichten: dat vermoei….. hem te veel.

48. Mijn moeder kan zich nog goed herinneren, dat aardappelen negen frank per kilo kos…..en.

49. Het had weinig gescheeld, of we waren verdwaal…..

50. De volgende week verloof…..mijn zuster zich met een tandarts.

51. Ben je nu al weer verhuis…..?'

52. Deze getuige verklaar….., dat hij de verdachte 's avonds om tien uur nog gezien heeft.

53. Toen hij op school was; mun…..e hij niet bijzonder uit, toch heeft hij het ver gebracht.

54. Bran….. de verwarming nog niet? Het wordt zo koud.

55. De plannen van de misdadigers werden gelukkig tijdig verijdel…...

56. Het heeft nu al vier weken geregend en ieder verlang….. naar zonnig weer.

57. We zullen maar rekenen, dat die schuld verjaar….. is.

58. Als je het van rechts komende verkeer geen voorrang verleen….., ben je strafbaar.

59. Ik beken eerlijk, dat ik je benij…..e, toen je naar Zwitserland ging.

60. Een eend broe….. soms op twintig eieren tegelijk.

61. Het water verwoes…..e in enkele uren, wat mensenhanden in eeuwen hadden opgebouwd.

62. Ratten worden op grote schaal vergiftig…...

63. Het komt herhaaldelijk voor, dat de post deze straten met elkaar verwar…...

64. Ik begreep wel, dat hij wat in zijn schild voerde, maar ik doorgron…..e zijn bedoeling niet.

65. Het heeft me zeer verheug….., dat je geslaagd bent.

66. Het is in het belang van alle gebruikers, dat men de fietspaden verbree…...

67. Nu er zo weinig woningen beschikbaar zijn, verhuis….. men niet zo vaak als vroeger.

68. Toen we meer dan drie uur in de brandende zon hadden gelopen, versmach…..en we van dorst.

69. Met zo'n goed rapport zul je stellig verhoog….. worden.

70. Gedurende de zomer vergaar….. de eekhoorn voedsel voor de winter .

71. Na de eerste wereldoorlog was Antwerpen volledig verwoes….

72. De chauffeur had geen voorrang verleen….. aan de van rechts komende motorrijder.

73. Het heeft de hele nacht geregen…..

74. Hij watertan…...e bij het zien van die watermeloenen.

75. Hij lach…..e zijn tanden bloot.

76. Het spreekwoord zegt: " Wat in een goed vat zit, verzuur….. niet."

77. Ofschoon het vaak moeite kos….e, deden zij zich veel opofferingen om hun zoon te laten studeren.

78. Zijn zoon heeft in Amerika een aardig duitje verdien…...

79. De weerman voorspel….. een regenachtige zondag.

80. Daar de boeren slecht weer verwachtten, haas…..en ze zich met het binnenhalen van het hooi.

81. Het is vreemd, dat je dit boek niet mooi vin…...

82. Wat we ook beproef….. hebben, het heeft allemaal niets geholpen.

83. " Wat je verdien….., mag je houden", zei vader.

84. Vader had verzuim….. de schuur te sluiten.

85. Verzamel….. je broer tegenwoordig ook postzegels?

86. Precies op tijd lan…..e het vliegtuig op Zaventem.

87. In Spanje braa….. men het vlees in olijfolie.

88. Wij trach…..en indertijd met een vlot de Schelde over te steken wat lukte.

89. De zware storm, die de oorzaak werd van de ramp, was door de weervrouw voorspel…...

90. Het is verstandig van hem, dat hij zijn huis verzeker…...

91. Het leek wel, of daar iets bran…..e.

92. De meeste vestingen zijn in de vorige eeuw ontmantel…....

93. Wat bedui….. toch dat geschreeuw?

94. Als je de school verzuim….., moet de directeur hiervan bericht hebben.

95. Toen de poes de tuin in kwam, vluch…..en de vogels de boom in.

96. Onze buren hebben zich over dat zwervertje ontferm…...

97. Als de radio zo hard staat, overstem….. hij alles.

98. Het ongeluk geschie…..e op de weg van Brugge naar Kortrijk.

99. De dokter had me plaatselijk verdoof….., zodat ik tijdens de operatie bij kennis bleef.

100. Mijn baas vergoe….. alle kosten, als ik voor hem op reis ben.  

101. Ben je niet verzeker….. tegen brandschade?

102. Hij aar….. naar zijn vader: die was ook zo muzikaal.

103. Voor men het huis gaat schilderen, verwijder….. men de oude verflaag.

104. Men betich.….e beiden van landverraad.

105. Torhout en Turnhout worden wel eens met elkaar verwar…...

106. Een narcis verwilder….. gemakkelijker dan een tulp.

107. We klopten de kleden en de gordijnen en luch…..en de kamer, zodat het er weer fris rook.

108. Men benij….. hem, omdat hij zoveel succes heeft.

109. Je kunt wel merken, dat die jongen altijd verwen….. is.

110. Zijn zuster wordt 's zomers nooit bruin, maar ze vervel….. wel.

111. We hebben alle vruchtbomen uit onze tuin verwijder…...

112. Wat jammer, dat je je tuin zo verwaarloos…...

113. Na enige dagen mel…..e de inbreker zich bij de politie.

114. Als je hem schrijft, antwoor….. hij dadelijk.

115. De politieagent gelas…..e ons door te lopen.

116. Het is heel anders uitgekomen, dan de waarzegster voorspel….. had.

117. Toen Marlies uit het ziekenhuis kwam, moest zij de eerste tijd nog veel rus…..en.

118. De bewoners van de Zuidzee-eilanden voe…..en zich vroeger uitsluitend met vruchten en vis.

119. Hij heeft de hele dag aan het strand in de zbn gezeten; zijp armen zijn nu helemaal vervel…...

120. Als de scheepvaart door de vorst gestremd is, verzen….. onze firma de goederen per trein.

121. Onze auto vertoon….. de laatste tijd verschijnselen die op slijtage wijzen.

122. Op wie wach…..en jullie gisteren, toen jullie voor het station stonden ?

123. De advocaat had een groot aantal gegevens verzamel…...

124. Vis verteer….. vlugger dan vlees; daarom geeft men maagpatiënten bij voorkeur visgerechten.

125. Vanuit zijn schuilhoek bespie…..e onze poes de vogels in onze tuin.  

126. Ik moet eerlijk bekennen, dat het me verheug….., dat ik een paar dagen vrij ben.

127. Het winkelmeisje ontvreem…..e enkele kostbaarheden.

128. Wie heeft je die onzin vertel….. ?

129. Ik geloof, dat hij naar zijn vader aar…..: die had ook zoveel belangstelling voor vreemde landen.

130. Ik wil niet, dat je die vogelnestjes verstoor…...

131. Daar er telkens mollen in onze tuin wroe…..en, besloot de tuinman een paar vallen te zetten.

132. Als je dorre bladeren in de tuin onderspit, zijn ze het volgend jaar helemaal verteer…...

133. Het is zo gezellig, als vader 's avonds een verhaal vertel…...

134. Aangezien we in de stad gingen wonen, verpach…..en we onze boerderij.

135. ledere morgen baa….. moeder mijn kleine broertje..

136. Om de trein nog te kunnen halen, versnel….. hij zijn pas.

137. Na de operatie bleek zijn been helemaal verstijf….. te zijn.

138. Ga wat op zij met je fiets; je versper….. de hele weg.

139. Wat wei…..e jij gisteren uitvoerig uit over je plannen.

140. Als je de opdracht aanvaar….., kun je morgen met het werk beginnen.

141. De lawine rich…..e grote schade aan.

142. We hadden een vogelnestje in onze tuin, maar kwajongens hebben het verstoor…...

143. Ik begrijp niet, dat je zoveel geld verspil….. aan die rommel.

144. De brandweer deed wat ze kon, maar toch brei…..e het vuur zich uit.

145. Wat hebben jullie je tuin schandelijk verwaarloos…...

146. Men wen….. tegenwoordig allerlei middelen aan, om schadelijke insecten te bestrijden.

147. Als mijn verhaal je verveel….., moet je het maar zeggen.

148. Het gebeur..... anno 2001 nog zelden dat iemand een zwerm huismussen ziet.

149. Waarom beantwoor….. je deze brief niet?

150. Die grappen heeft hij al eerder vertoon…..

151. Tijdens de feestelijkheden verlich…..e men de openbare gebouwen met schijnwerpers.

152. Onze stenografieleraar heeft het tempo aanzienlijk versnel…...

153. Ratten vergiftig….. men op grote schaal, maar het resultaat is nog niet groot.'

154. De konijnenziekte versprei…..e zich snel door West-Europa.

155. De weg was versper….. door een paar auto's die met elkaar in botsing waren gekomen.

156. Een stoeipartij ontaar….. gemakkelijk in ruzie.

157. Het verheug….. ons buitengewoon, dat je promotie hebt gemaakt.

158. Toen Wouter jarig was, verras…..e zijn moeder hem op heerlijke pannenkoeken.

159. Hij was zeer vereer….. door die opdracht.

160. Hij houdt alleen van moderne muziek en verfoei….. alles wat klassiek genoemd wordt.

161. Daar de lijst van het schilderij lelijk geworden was, vergul…..e vader deze opnieuw.

162. Het heeft hem buitengewoon verbitter….., dat hij niet tot directeur benoemd is.

163. Hij laat er geen gras over groeien, maar smee….. het ijzer als het heet is.

164. Het gebeurt soms, dat één enkele hagelbui alle ruiten van onze broeikassen verbrijzel…...

165. Vorig jaar plan.....en we aardappelen.

166. Onze keeper heeft het doel uitstekend verdedig…..

167. Kun je me vertellen, hoe je een vierkant in vier gelijke driehoeken verdeel…..?

168. Nu zijn jullie zuinig, maar vroeger verkwis…..en jullie je geld.

169. De onderzoeksrechter heeft ontdekt, dat de bediende telkens kleine bedragen ontvreem…...

170. Het heeft me verbaas….., dat er niet meer slachtoffers gevallen zijn.

171. Je moet maar flink afdingen, want die koopman overvraag….. altijd.

172. Jouw schrijven is de laatste tijd aanzienlijk verbeter…... .

173. Ik verwonder me erover, dat men die bouwvallige huizen niet ontruim…...

174. Toen de fles ammoniak op de grond viel, versprei…..e de damp zich door het hele gebouw.

175. Onze stad brei….. zich de laatste jaren geweldig uit.

 

176. Er was geen druppel water meer in de sloten; de koeien versmach…..en van dorst.

177. Toen er zoveel bewijzen tegen hem ingebracht werden, heeft de dader beken…..

178. Als je verzuim….. je horloge op te winden, blijft het op een ongelegen moment staan.

179. De verzekeringsmaatschappij vergoe…..e maar een deel van de schade.

180. Begrijp jij, waarom hij zich hierover beklaag….. heeft.

181. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik opgeluch….. ben, dat ik een paar dagen op reis mag.

182. Hij glij..... naar beneden.

183. Hij zuch.....e diep na het horen van zoveel onzin.

184. Ze was enorm ontgoochel..... dat hij hem afwees.

185. Dat nieuws versprei..... zich als een lopend vuurtje.

186. Hij versprei.....e een smerige roddel.

187. Ik vermoe..... dat u zich vergist.

188. Aanvaar.....e je haar uitnodiging voor een avondje uit ?

190. Gisteren, na zware inspanningen, rus.....en we een uurtje.

191. Ik weet niet wie mij onterecht betich.....e van diefstal.

192. Werkelijk, vorig jaar trach.....e de misdadiger te ontsnappen.

193. Hij mel.....e zich bij de directeur aan.

194. Vergoe.....e de verzekering de schade ?

195. Gisteren bloe.....en de chauffeurs nog heel erg aan het hoofd, nu zijn ze weer beter.

196. Bij het binnenkomen in deze prachtige kerk, lui.....en de klokken altijd.

197. Na zoveel zwaar werk, kunnen de kinderen in een makkelijke zetel wat uitrus.....en

198. Hij zoekt al een hele tijd naar zijn jas, maar vin..... ze niet.

199. Prachtig wat je daar hebt geschreven, wanneer verzen..... je deze brief ?

200. Het slachtoffer overlij..... terwijl men hem naar de kliniek vervoert.

201. Altijd als hij naar zijn grootmoeder op bezoek moet, verveel..... hij zich.

202. In de zomer gebeurt het wel eens, dat er brand gesticht wor..... in droge gebieden.

203. Hij heeft al in februari zijn gras gezaai.....

204. Iemand door het sleutelgat bespie.....en is enorm onbeleefd.

205. Je vermoe..... maar half hoeveel werk hieraan besteed is.

206. De bosbrand verwoes.....e de hele streek met huizen en al.

207. Tijdens de feestelijkheden verlich.....e men de openbare gebouwen met schijnwerpers.

208. Onze leraar Word 2000 heeft het tempo aanzienlijk versnel......

209. Ratten vergiftig..... men op grote schaal.

210. De konijnenziekte versprei.....e zich snel door Australië.

211. De weg was versper..... door een paar auto's die met elkaar in botsing waren gekomen.

212. Een stoeipartij ontaar..... gemakkelijk in ruzie.

213. Het verheug..... ons enorm, dat je spelling zo goed is.

214. De gezondheidstoestand van moeder verontrus.....e ons.

215. Wat wordt er toch veel geld verspil..... aan nutteloze zaken.

216. Als de storm niet bedaar....., zullen we hier moeten overnachten.

217. We hadden onze schaatsen in het vet gezet, maar ze verroes.....en toch gedurende de regenachtige zomer .

218. Je moet met die jongen niet omgaan, hij mislei.....zelfs zijn ouders. ,

219. Voordat de tandarts de kies trok, had hij de plek verdoof......

220. Wanneer het een paar weken droog is, verdor..... het gras op deze hoge gronden.

221. Mijn oom verblij.....e ons met een nieuwe radio.

222. Het gemeentebestuur heeft de hele middag vergader......

223. Nauwelijks is de brandweer gewaarschuwd, of de eerst~ spuit spoe..... zich naar de opgegeven plaats.

224. Het was al elf uur; we moesten ons haas.....en om de laatste trein te halen.

225. Hij was zeer vereer..... door die opdracht.

226. Hij houdt alleen van moderne muziek en verfoei..... alles wat klassiek genoemd wordt.

227. Daar de lijst van het schilderij lelijk geworden was, vergul.....e vader deze opnieuw.

228. Het heeft hem buitengewoon verbitter....., dat hij niet tot directeur benoemd is.

229. Hij Iaat er geen gras over groeien, maar smee..... het ijzer als het heet is.

230. Het gebeurt soms, dat één enkele hagelbui alle ruiten van onze broeikassen verbrijzel......

231. We verhaas.....en onze schreden, toen we merkten, dat het begon te regenen.

232. Onze keeper heeft het doel uitstekend verdedig......

233. Kun je me vertellen, hoe je een lijn in drie gelijke stukken verdeel.....?

234. Nu zijn jullie zuinig, maar vroeger verkwis.....en jullie je geld.

235. De rechercheur heeft ontdekt, dat de bediende telkens kleine bedragen ontvreem......

236. Het heeft me verbaas....., dat er niet meer slachtoffers gevallen zijn.

237. Je moet maar flink afdingen, want die koopman overvraag..... altijd.

238. Jouw schrijven is de laatste tijd aanzienlijk verbeter......

239. Ik verwonder me erover, dat men die bouwvallige huizen niet ontruim......

240. Toen de fles ammoniak op de grond viel, versprei.....e de damp zich door het hele gebouw.

241. Onze stad brei..... zich de laatste jaren geweldig uit.

242. Er was geen druppel water meer in de sloten; de koeien versmach.....en van dorst.

243. Toen er zoveel bewijzen tegen hem ingebracht werden, heeft de dader beken......

244. Als je verzuim..... je horloge op te winden, blijft het op een ongelegen moment staan.

245. De verzekeringsmaatschappij vergoe.....e maar een deel van de schade.

246. Begrijp jij, waarom hij zich hierover beklaag..... heeft.

247. Ik dacht, dat jullie wel vermoe.....en, wat we van plan waren.

248. Met een ijzeren staaf had de inbreker een ruit verbrijzel......

249. Als je met grootvader over zeilschepen praat, wei..... hij geweldig uit over zijn reizen.

250. Pas op, die handelaar overvraag..... altijd.

251. In de zomer van 1971 was alles zo nat, dat zelfs de sleutels in de sloten verroes.....en.

252. De gruwelijke misdrijven van de bezetters werden door ieder weldenkend mens verafschuw.....

253. Wie heeft jou vertel....., dat het surfweekend vier dagen duurt ?

254. Als hij inlichtingen nodig had, wen.....e hij zich altijd tot onze directeur.

255. Er is de laatste tijd veel verander..... in de wereld.

256. leder jaar verblij..... mijn oom zijn neefjes met mooie cadeautjes.

257. Ik heb de indruk, dat je iedere week wat aan je kamer verander.....

258. Vroeger had hij een mooie zaak, daarna ven.....e hij jarenlang met bloemen langs de huizen.

259. We hebben ons altijd erover verbaasO, dat je zo royaal met je geld omsprong.

260. Je moet eens rustig met hem praten, zodat je hem van zijn ongelijk overtuig.

261. Toen we thuis kwamen, rus.....en we eerst een poosje uit.

262. Het is, alsof de sneeuw een donzen deken over de velden sprei......

263. Einstein, een van de grootste geleerden van deze eeuw, is door zijn landgenoten misken.....

264. Als er in de kamer gerookt werd, begon mijn zusje te hoes.....en.

265. Na een hevige worsteling werd de dief door de politieagent overweldig...... 

266. Bijna ieder jaar treedt deze rivier buiten zijn oevers en overstroom..... uitgestrekte gebieden.

267. Ineke watertan.....e, toen ze die lekkere taart zag.

268. Die eigenwijze kerel verbeel..... zich, dat hij alles beter kan dan een ander .

269. Toen het bekend werd, wat hij gedaan had, verach.....e iedereen hem.

270. De algemene miskenning van zijn verdiensten heeft hem zeer verbitter......

271. Ik heb gehoord, dat hij tegenwoordig zijn films zelf ontwikkel......

272. Hij heeft tenslotte toch erken....., dat hij ongelijk had.

273. Sinds hij in Parijs woont, lei..... hij een vrolijk leventje.

274. Je weet niet half, wat de televisie voor ons beteken......

275. ledereen minach.....e hem, omdat hij een anonieme brief verzonden had.

276. De brand zal wel niet veel beteken..... hebben: de brandweer rukt al weer in. 

277. Als die jongen telkens strafwerk moet maken, beroof..... hij zich zelf van zijn vrije tijd.

278. Voordat de instructeur mij met de auto liet rijden, onderrich.....e hij me aangaande het mechaniek van de motor.

279. Door krachtige bestrijding van de coloradokever heeft men dat kwaad aardig beteugel......

280. Je moet ervoor zorgen, dat je je nieuwe fiets niet beschadig......

281. Kun je me ook vertellen, hoe het ongeluk gebeur..... is ?

282. Het is te hopen, dat deze dijk de polder afdoende bescherm....... 

283. Hij dacht, dat hij ons bedroog, maar hij mislei.....e zich zelf. 

284. Wie zijn neus schen....., schendt zijn aangezicht.

285. Verleden week ontmoe.....e ik een vroegere studiegenoot.

286. Toen het pakje aankwam, bleek het enigszins beschadig..... te zijn.

287. Het is me een raadsel, dat men zo lang over dat plan beraadslaag.....

288. Dieren die dreigen uit te sterven, worden door de mens bescherm....... ..

289. Het vliegtuig naar Harare lan..... e een uur te vroeg.

290. Ik ben benieuwd, wat men nu weer voor plannen beraam…..

291. De politieagent gelas.....e de nieuwsgierige omstanders door te lopen.

292. Ik zou het nooit geloof..... hebben, als ik het niet zelf gezien had.

293. Sandra had haar mantel al aangetrokken; ze wilde niet langer wach.....en.

294. De bedelaar sprei.....e zijn jas op de grond en ging erop slapen.

295. Een groep poolonderzoekers heeft in het noorden van Groenland overwinter......

296. Als ik klaar ben met mijn huiswerk, overhoor..... vader me altijd.

297. Toen ik mijn fiets schoonmaakte, verwon.....e ik mijn vinger.

298. Onze tuin wordt overschaduw..... door een beukenboom in de tuin van onze buren.

299. De verzekeringsmaatschappij vergoe..... alleen de werkelijke schade.

300. Het helpt je niets, dat je jouw schuld ontken......

301. Verscheidene leden bedankten voor de vereniging en stich.....en kort daarna een nieuwe club\

302. Het geluid van de viool werd overstem..... door het orkest.

303. Schei maar uit, je overtuig..... hem toch niet van zijn ongelijk.

304. Om meer bekendheid aan het nieuwe tijdschrift te geven versprei.....e men een groot aantal exemplaren in de grote steden.

305. Men vermoe....., dat de inbreker door een raam is binnengekomen.

306. Ik lees zojuist in de krant, dat zich bij IJsland een nieuwe depressie ontwikkel......

307. Hij ui.....e zijn grieven over de beledigingen die men hem had aangedaan.

308. Onze leraar heeft de les verleden week niet overhoor......

309. Het moeten krachtige argumenten zijn, waarmee je zijn grieven ontzenuw......

310. Katrien mun.....e haar hele schooltijd uit door grote ijver .

311. Het zal een grote verbetering zijn, als men deze weg verbree......

312. Tenslotte werd de inbreker door de rechercheur overmeester......

313. Ik moet je eerlijk zeggen, dat die vraag me overrompel......

314. Ik dacht, dat ik je overtuig..... had van je ongelijk.

315. Het bestuur van onze club ontplooi..... de laatste tijd een grote activiteit.

316. Terwijl ik de paden van de tuin wie.....e, vond ik de ring die ik verleden jaar verloren had.

317. Als er storm woe..... uit het noordwesten, bestaat er gevaar voor onze zeedijken.

318. Zijn vader getroos.....e zich veel moeite om hem een vak te laten leren.

319. Met die argumenten heb je zijn betoog volkomen ontzenuw......

320. Het wordt tijd, dat men die bouwvallige huizen ontruim......

321. De bewoners van de Fidji-eilanden werden door de vloed overrompel......

322. Het is de bedoeling, dat de burgemeester het standbeeld persoonlijk onthul......

323. Hij aar.....e eerst niet bestin zijn nieuwe vaderland.

324. Als je dit geschenk versmaa....., hoef je niet op wat anders te rekenen.

325. We deden de ramen dicht, want hettoch.....e erg in de kamer.

326. Na de overstroming moesten veel dorpen geheel ontruim..... worden.

327. Op de aanstaande vergadering ontvouw..... de voorzitter de plannen voor het volgende jaar .

328. Welke pogingen we ook aanwen.....en, we slaagden er niet in, de fout te vinden.

329. Een jaar na de brand was het grootste deel van de schade herstel......

330. Wat er verder is geschied, dat vermel..... de historie niet.

331. Weet je wel, wat je met die woorden ontketen.....?

332. Toen mijn broers uit Amerika terug kwamen, trach.....en zij hier werk te vinden.

333. Vraag eens, of ons filmpje al ontwikkel..... is.

334. Je kunt duidelijk merken, dat hij zijn wijsheid aan de encyclopedie ontleen......

335. De aanvaar.....e het voorstel met algemene stemmen.

336. Een kinderloos echtpaar heeft zich over dat weesje ontferm......

337. Als je die lijst bij de schilder brengt, vergul..... hij haar voor je.

338. Als mijn oom me onterf....., zal ik een baantje moeten zoeken.

339. Het regende dat het goot, maar wij troos.....en ons met de gedachte dat de vakantie pas begonnen was.

340. Met grote moeite beheers.....e hij zich om niet terug te slaan.

341. Je begrijpt. niet, dat die huizen blijven staan; de ene ruïne ondersteun..... blijkbaar de andere.

342. Toen wij zijn brief ontvingen, haas.....en we ons hem te beantwoorden.

343. Die paddestoel versprei..... een ondraaglijke lucht.

344. Aangezien we ons werk graag klaar wilden hebben, haas.....en we ons om het af te krijgen.

345. Een dier dat zich uitsluitend met planten voe....., heet een herbivoor.

346. De laatste tijd heeft de Unesco een grote activiteit ontplooi......

347. Al jarenlang onderhandel..... men over de verkoop van die landerijen.

348. Je ziet zeker niet in, wat Je met die woorden ontketen..... hebt.

349. Nu ook haar moeder gestorven is, wordt het meisje in een weeshuis opgenomen, tenzij de familie zich over haar ontferm......

350. Dag en nacht arbei.....e hij om zijn doel te bereiken.

351. De kwakzalver stich.....e veel kwaad met zijn waardeloze kruiden.

352. Toen mijn broer na lange afwezigheid terugkeerde in ons dorp, werd hij door niemand herken......

353. Als een huis in de weg staat, gebeurt het soms dat men het onteigen......

354. Ik herhaalde mijn vraag driemaal, maar hij antwoor.....e niet.

355. Het standbeeld werd door de koning zelf onthul......

356. Als hij meer inlichtingen wenst, wen..... hij zich maar tot de directeur .

357. Het gebeurt vaak, dat men de verdiensten van grote mannen misken......

358. Met donderend geraas stor.....e het brandende gebouw in.

359. Als die boom zoveel peren draagt, moeten de takken ondersteun..... worden.

360. Marleentje was erg verdrietig; we konden haar nergens mee troos.....en.

361. Je broer was alom zes uur op, wat ons erg bevreem.....e.

362. De brieven moeten door de directeur onderteken..... worden.

363. Als het gebak binnengebracht wordt, watertan..... de hele familie.

364. Ik geloof niet, dat men mij deze positie misgun......

365. De rechtbank ach.....e geen termen aanwezig om de verdachte vrij te laten.

366. Veel vreemde woorden hebben we ontleen..... aan het Frans.

367. Ik begrijp er niets van, hoe die goochelaar me het horloge zo ongemerkt ontfutsel......

368. De oude freule liet haar hele vermogen na aan een liefdadige instelling; ze had haar neven onterf .

369. Als men eenmaal een afzetgebied verloren heeft, herover..... men die markt niet gemakkelijk.

370. Urenlang hadden ze in de brandend hete zon gelopen; tenslotte versmach.....en ze van dorst. ...

371. Het gebeurt herhaaldelijk, dat hij zich bij het timmeren verwon...... 

372. Door de langdurige regens was de dijk ondermijn......

373. Na een geslaagde operatie herstel..... een patiënt gewoonlijk heel snel. 

374. Als het algemeen belang het eist, kan een huis onteigen..... worden. 

375. Lees die brief nog eens over, voor je hem onderteken......

376. Iedereen benij.....e je, toen je de eerste prijs kreeg.

377. Iedere week wie..... mijn buurman de paden van zijn tuin.

378. Het driftige kereltje stampvoe.....e, toen hij hoorde, dat hij niet mee mocht.

379. Hij beweert, dat hij zich niet herinner....., dat we verleden week bij hem thuis geweest zijn.

380. We begrepen eerst niet, wat hij wilde, maar tenslotte doorgron.....en we zijn bedoelingen.

381. Vader heeft ons de plannen voor de vakantie ontvouw......

382. Al dagenlang woe..... er een hevige storm op de Atlantische Oceaan.

383. Wist je, dat een koe het eten soms wel vijf minuten lang herkauw.....?

384. Hij heeft de eerste prijs gewonnen, maar het voordeeltje wordt hem door velen misgun......

385. Je herken..... hem bijna niet, zo is hij veranderd.

386. Zonder iemand te raadplegen broe.....e hij zijn plannen uit. I

387. Men heeft de verdiensten van die man jarenlang misken......

388. De Guadiana, de grensrivier tussen Spanje en Portugal, mon..... uit in de Atlantische Oceaan.

389. Het kost altijd heel wat moeite, eer hij zijn ongelijk erken......

390. Dat hyacintenveld versprei..... een heerlijke geur.

391. Je zou wel willen, dat je al het verkwis.....e geld terug had.

392. Daar men hem ervan verdacht, dat hij telkens iets ontvreem.....e werd hij ontslagen.

393. We hebben de boeken al in augustus bestel....., maar we hebben ze nog niet ontvangen.

394. Het lijkt me noodzakelijk, dat men deze drukke weg verbree......

395. De gids leidde ons binnen in een spaarzaam verlich.....e grot.

396. Toen de zieke weer naar buiten mocht, luch.....e de verpleegster de kamer.

397. Nadat hij dat plan beraam..... had, wilde hij het ook ten uitvoer brengen.

398. Behoort Spaans tot de verplich.....e vakken op deze school?

399. Vroeger lus.....e ik geen aardbeien, maar nu ben ik er dol op.

400. We hebben een kip die op tien eieren broe......

401. De reizigers werden overvallen en beroof..... van hun kostbaarheden.

402. De door iedereen verdach.....e oplichter had zijn ongeluk aan zich zelf te wijten.

403. Wist je, dat de gemeente met haar nieuw vuilniszakkenbeleid gefaal..... heeft?

404. Je begrijpt toch wel, dat je je gezondheid schade berokken..... door zoveel te roken.

405. Wat wei.....e jij gisteren breedvoerig uit over je plannen.

406. Ik geloof, dat hij onze plannen niet doorgron..... .

407. Toen de hond zijn baas zag aankomen, kwispelstaar.....e hij van genoegen.

408. Tijdens de afwezigheid van mijn oom heeft mijn vader zijn belangen behartig......

409. Bij onze poelier kun je zowel wilde als gemes.....e konijnen kopen.

410. In de zeventiende eeuw brei.....e Amsterdam zich razendsnel uit.

411. Meer dan drie uur werd er beraadslaag....., eer men tot een besluit kwam.

412. De opening van de tentoonstelling geschie..... vanavond om acht uur in tegenwoordigheid van de autoriteiten.

413. Sommige reizigers geven de voorkeur aan een vrachtschip boven de luxueus ingerich.....e passagiersschepen.

414. Daar de boer een deel van zijn grasland niet nodig had, verpach.....e hij die weilanden.

415. Je hebt ons door je onnadenkendheid heel wat schade berokken......

416. Aangezien onze post voortdurend verkeerd bezorgd werd, rich.....e vader zich tot de directeur van het postkantoor .

417. Na een langdurig verhoor heeft de dader de inbraak beken.....

418. De lang verwach.....e dag was eindelijk aangebroken.

419. Het nieuwtje verbrei.....e zich als een lopend vuurtje.

420. Zijn pleegvader heeft zich nooit veel om hem bekommer......

421. Ik begrijp niet, wat dat lawaai bedui......

422. Ik zou de geach.....e spreker willen vragen, wat hij ervan denkt.

423. Daar we in Brugge een half uur moesten wachten, kor.....en we de tijd met raadseltjes.

424. Je hebt die oude dame onheus behandel....., je moet je excuses maken.

425. De oude man hoes.....e al de hele winter.

426. Het kos.....e niet veel moeite het lek te vinden, toen we de band door het water haalden.

427. Het bevreem..... me, dat die intelligente jongen de studie heeft opgegeven.

428. Ofschoon hij niet anders dan zijn plicht had gedaan, werd hij door velen belaster......

429. Met die geroes.....e sleutel kon ik de deur niet open krijgen.  

430. Hij glimlach.....e bij het zien van zoveel geklungel.

431. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaal..... haar wel.

432. Hij sneed zich in de vinger en bloe.....e hevig.

433. Als je een kip braa....., moet je zorgen, dat het vlees goed in de boter ligt.

434. De hond kwispelstaar.....e, toen hij zijn baas herkende.

435. Een rijke oom heeft de studie van deze begaafde jongen bekostig......

436. Het is in alle opzichten beter, dat je nu dadelijk je schuld beken......

437. Hij verbeel.....e zich, dat hij tennissen kon, maar het leek naar niets,

438. Ons uitzicht werd belemmer..... door een hoog opgeladen vrachtauto.

439. Je hebt je sigaar niet goed aangestoken, hij bran..... helemaal scheef.

440. De aangerich.....e schade loopt in de miljoenen.

441. Hij is een werkzaam man, hij arbei..... van vroeg tot laat.

442. Het bedroef..... ons zeer, dat je moeder zo achteruit gaat.

443. Moeder vond het beter, dat ik thuis bleef, omdat ik zo hoes.....e.

444. Ik benij..... je, dat je de eerste prijs gewonnen hebt.

445. Als de storm wat bedaar....., zetten we de tocht vandaag nog voort.

446. De lijst van dat schilderij was lelijk geworden, daarom vergul.....en we die opnieuw, maar het heeft niet veel geholpen.

447. Met die opmerking heb je hem erg beledig......

448. Onze poes ligt onder de struiken en bespie..... de vogels.

449. Iedere leerling behoor..... op tijd op school te komen.

450. Vroeger en.....e men alle kinderen in tegen pokken.

451. Met moeite hadden we een plaatsje in de autobus bemachtig......

452. Wat zou die gouden armband kos.....en?

453. De beambte lich.....e ons in omtrent de mogelijkheden die voor ons open stonden.

454. Ik heb hem al driemaal geschreven, maar hij antwoor..... niet.

455. Ik kan me nog goed herinneren, wat je me indertijd beloof..... hebt.

456. Hij begeer..... alleen maar een eigen huis.

457. Vertel ons nu eens, wat je in Zuid-Amerika beleef..... hebt.

458. Weet je ook, wie zijn studie bekostig.....?

459. Toen de maatschappij de schade maar ten dele vergoe.....e, schreef mijn oom een brief aan de directie.

460. Het is niet verstandig van je, dat je dit mooie aanbod versmaa......

461. Het jonge paar rich.....e het huis heel gezellig in.

462. Toen de datum van het huwelijk bepaal..... was, begon ieder aan de voorbereiding van de feestelijkheden.

463. Wat ruiken die hyacinten sterk, de geur bedwelm..... me bijna.

464. Achter de boerderij lag een mestvaalt, die een ondraaglijke lucht versprei.....e.

465. De dief was op de gestolen fiets gevlucht, maar hij werd door een agent achterhaal......

466. Hij begrijpt nu zeker wel, dat hij door zoveel te roken zijn gezondheid lelijk benadeel..... heeft.

467. Tot ver in oktober baa..... hij in zee.

468. Die jongen is zo onverschillig, dat hij zich nergens om bekommer......

469. Hij wilde accountant worden, maar we ach.....en hem hiertoe niet in staat, wat later wel uitgekomen is.

470. Het is me een raadsel, waarvan hij de kostbare inrichting van zijn huis heeft bekostig......

471. Je beledig..... hem, als je zijn uitnodiging afslaat.

472. Hij wilde ons blijkbaar niet zien, want hij wen.....e het hoofd af, toen hij ons passeerde.

473. Het ongeluk dat hem overkwam, heeft ons erg bedroef......

474. Met ingang van het nieuwe jaar aanvaar..... mijn vader de functie van voorzitter.

475. Je moet die man niet geloven, hij belaster..... zelfs zijn collega's.

476. Tijdens de feestelijkheden verlich.....e men de openbare gebouwen.

477. Laat hem maar rustig zitten, over een halfuurtje zal hij wel wat bedaar..... zijn.

478. Hij beklaag..... zich over zijn verregende vakantie.

479. Het verontrus.....e de ouders, dat hun kind een slecht rapport meebracht.

480. Welke middelen men ook aanwen....., men kan de ratten niet de baas worden.

481. Toen de nieuwe machine beproef..... werd, bleek er een kleine fout in te zitten.

482. Op reis beleef..... men soms de wonderlijkste avonturen.

483. Uit het pas gelan.....e vliegtuig stapte de minister met zijn secretaris.

484. Het is jammer, dat die hoge boom jullie uitzicht zo belemmer......

485. Jantje watertan.....e, toen hij de pruimen aan buurmans boom zag hangen.

486. Je kunt wel merken, dat hij naar zijn vader aar......

487. Een lekke band verplich.....e hem de hele weg te voet af te leggen.

488. Hij kreeg voor zijn verjaardag het boek, dat hij al zo lang begeer..... had.

489. Het overkomt hem herhaaldelijk, dat hij een parallellogram met een trapezium verwar......

490. Na nauwgezet onderzoek heeft men de ontvreem.....e juwelen teruggevonden.

491. Je kunt er zeker van zijn, dat je jouw gezondheid benadeel..... door zo laat naar bed te gaan.

492. Frank viel van zijn fiets en verwon.....e zijn knie vrij ernstig.

493. Hij heeft al verscheidene keren beproef..... het rijexamen te doen, maar tot nu toe zonder resultaat.

494. Pas maar op, dat jullie gestoei niet in ruzie ontaar......

495. Hij beleg..... zijn geld bij voorkeur op de Amerikaanse beurzen..

496. Toen Jan uit Zuid-Afrika terugkwam, vergas.....e hij ons op sterke verhalen.

497. Hij heeft er hard voor moeten werken, maar nu heeft hij dan toch het diploma bemachtig......

498. Wie wat beloof....., moet zijn belofte houden.

499. De hevige storm die op de Atlantische Oceaan woe.....e, veroorzaakte veel schade aan de Engelse kust.

500. De door het hele land versprei.....e leden werden per brief ter vergadering opgeroepen.

501. Het is 28 december; het jaar spoe..... dus al weer ten einde.

502. Je maakt zeker minder fouten, als je beloof..... langzamer te schrijven.

503. Toen we merkten, dat het al zo laat was; verhaas.....en we onze schreden.

504. Hij had al zijn schilderijen in vergul.....e lijsten laten zetten.

505. Men beproef..... de atoomenergie te gebruiken voor de voortstuwing van ruimtevaartuigen.

506. Zijn ouders zouden hem stellig zoveel zakgeld niet gegeven hebben, als ze wisten, hoe hij het verkwis.....e.

507. Naar de krant mel....., wordt er storm verwacht.

508. Uitgebrei.....e onderzoekingen hebben aan het licht gebracht, dat ook de Nederlandse bodem aardolie bevat.

509. Met behulp van een sextant bepaal..... de zeeman de plaats waar hij zich bevindt.

510. Een deel van de lading van het gestran.....e schip kon geborgen worden.

511. Hij schreeuwt zo hard, dat hij alle anderen overstem......

512. Iedere week kwam de tuinman, die de paden van de tuin wie.....e.

513. Wees voorzichtig met die jongen: hij mislei..... zelfs zijn vrienden.

514. Toen we eindelijk een klein herbergje vonden, rus.....en we daar een poosje uit.

515. Doordat de strijkbout te heet was, had het dienstmeisje het goed geschroei......

516. Wat een onbeschaamde kerel is dat; hij veroorloof..... zich allerlei vrijheden.

517. Tijdens de feestelijkheden was de stad schitterend versier......

518. Na een spannende achtervolging konden de ontvluch.....e gevangenen gegrepen worden.

519. Het kostte geruime tijd, eer hij in zijn nieuwe vaderland aar.....e.

520. Je moet niet te lang wachten; het is beter, dat je het ijzer smee....., als het heet is.

521. Vandaag had de koopman geen mooi fruit op zijn kar, maar verleden week ven.....e hij met prachtige appelen.

522. Wat men veronderstel..... had, gebeurde niet.

523. In het koelhuis hingen lange rijen geslach.....e koeien.

524. Toen de oogst door een sprinkhanenplaag dreigde verloren te gaan, wen.....e men alle middelen aan om deze dieren te vernietigen.

525. Hij had zich uitgaven veroorloof..... waarvoor hij eigenlijk het geld niet missen kon.

526. Het bevreem..... mij, dat de woningnood nog niet voorbij is.

527. Ik begrijp niet, dat poes haar huid niet verschroei....., als ze zo vlak voor de haard ligt.

528. Toen het bekend was, dat een van de collega's een anonieme brief geschreven had, verach.....e iedereen hem.

529. Nadat de stad verover..... was, trok de hoofdmacht van het leger weg.

530. Tijdens de feestweek versier..... men de straten van de stad met vlaggen.

531. Nadat we een glaasje limonade gedronken hadden, aanvaar.....en we de terugtocht.

532. De boom bleek van binnen vermolm….. te zijn.

533. De brandweer bespuit de omliggende gebouwen, om te voorkomen, dat de brand zich uitbrei......

534. Waarmee kan ik die verroes.....e messen weer glad maken?

535. Men verweet deze fabrikant, dat hij zijn arbeiders uitbui.....e.

536. Jantje heeft gisteren een autoped gekregen en nu heeft hij hem al verniel......

537. De verwoes.....e stad bood een troosteloze aanblik.

538. Jan nam een strafschop, maar de bal stui.....e tegen de lat.

539. Bij storm stran..... er nog menig schip op onze kust.

540. Toen we vertrokken, bran.....e het licht nog.