Oproepen in Google: ALEX.VRIJZIJN.BE
 ALEX NEDERLAND BELGIE VLAANDEREN 5 -België  vervolg
naar volgende pagina
Inleiding - Frankrijk - Leopold - België - België 2 Vlaanderen - 1830 - Besluit - Portici
-
Als Willem van Oranje zijn dochter de naam BELGICA geeft dan wees niets er op dat er ooit een klein stukje van de Nederlanden Belgique zou heten.
Integendeel, de hoop dat de Lage Landen, eens van de Spaanse vorsten bevrijd, onder de naam BELGICA zouden bekend staan was toen een werkelijke mogelijkheid..


 
Na de opgedrongen scheiding tussen Noord en Zuid begon in het 
Noorden de Gouden Eeuw en in het Zuiden stichtte P.P.Rubens de
Vlaamse schilderschool.

(nova Belgica)

Inmiddels stuurden de Hollandse bewindslieden een koopvaardij vloot over de gehele wereld.
Ook in de nieuwe wereld gingen zij aan land in het gebied dat wij nu New York noemen.

Dit nieuw Nederlands gebied werd in kaart gebracht door Joan BLAEU, in zijn atlas getiteld: Nova Belgica et
Anglia Nova. Uitgeven te  Amsterdam, in het jaar 1642. Schaal in Duitse mijlen, 30 x 50,6 cm.

Deze met het Noorden rechts georiënteerde kaart van Joan Blaeu geeft het door de Hollanders gekoloniseerde deel van Noord-Amerika weer. De titel staat in een door twee Indianen omlijste cartouche. De kaart geeft vooral details van de
kusten, van Nieuw-Frankrijk, Novae Franciae Pars, over Nieu Engeland, Nova Anglia of Almouchicosen en 
Nieu Nederlandt of Novum Belgium, tot de Chesapeake-baai, Virginiae Pars. In het Noorden, rechts dus, wordt de kaart begrensd door de loop van de Sint-Laurens; zijn bovenloop wordt Magnus fluvius Novi Belgij of De groote Rivier van Nieu Nederlandt genoemd en vertoont enkele verbredingen - een vage aanduiding van de Grote Meren ? - en de aanduiding De groote afval, waarschijnlijk de  Niagara  watervallen wier bestaan bekend was. 
*
Deze kaart verscheen in 1635, in het tweede deel van de Duitse, Nederlandse, Franse en Latijnse uitgaven van het Theatrum Orbis Terrarum of Novus Atlas. Zij had een grote invloed op talrijke Europese cartografen van de 17e eeuw.

*
 
En nu in 1830 komen de nieuwe Belgen, denken zij, want zij kennen niets van de geschiedenis van hun eigen land. 
Kan ook niet want de meeste bazen in het nieuwe België zijn Fransen, half-Fransen of in Frankrijk geboren.
Trouwens is het historisch geheugen van de bevolking volledig uitgewist door twintig jaar Franse bezetting en conditionering.
*
Na 1830 gebruiken wij Belgium; Belgica  in engere zin om de nieuwe staat België en zijn bewoners aan te duiden. Nieuwe woorden zijn dan Belg, in het Frans Belge, ook als bijvoeglijk naamwoord zoals vroeger Belgique dat nu de naam van de staat wordt.
Zo wordt Belgica een aardrijkskundig begrip dat alhoewel het afkomstig is van het Begrip Nederlands verondersteld wordt rechtstreeks overgeleverd geworden te zijn vanuit het Romeinse gebied Belgica. Dat kan natuurlijk niet kloppen want het huidige België is slechts een lapje gerukt uit het uitgestrekt gebied dat van de Noordzee tot aan de Alpen reikte. Het vroeger Gallia Belgica. Het verband daarvan met het huidige België is logischerwijs onaanvaardbaar.
*
Onder de Oostenrijkse Habsburgers, opvolgers van de Spaanse Habsburgers, die de verdere geschiedkundige evolutie niet konden voorzien, was de benaming Belgica, Belgique helemaal géén staatskundig begrip geweest. 
De Oostenrijkers waren geen bezetters of verdrukkers, zij waren gewoon de erfelijke vorsten.
In de Oostenrijkse Nederlanden is nog in 1783 een spraakkunst verschenen getiteld:' Idea Lingua Belgica' van Everardus 
van Briel. Het woord `Nederlands' weergegeven in het Latijn zoals zijn voorgangers gedaan hadden in de Bourgondische Nederlanden. Een vertaalformule zonder politieke  rol maar van culturele betekenis.
*
In 1782 publiceerde Jean des Roches zijn Historiae Belgicae waarvan de Franse vertaling in 1797 de titel droeg van Histoire Ancienne des Pays-Bas. Dus Belgicae was Nederland.
*
Daar vanuit het Weense Hof de taal van adel en hogere burgerij het Frans was, werd het begrip 
`Nederlands' als Belgica gewoon overgenomen als `Belgique`.
*
Het gebruik van het woord Belgique om het begrip Nederlands te vertalen zal  voor de Franssprekenden een nieuwe betekenis krijgen. 
Voor hen die Nederlands noch geschiedenis kenden, werd het een nieuw
Belgisch begrip.
Wij voelen dat al aan in de geschiedenis van de Oostenrijkse Nederlanden vooraf 1797. De huidige Franstaligen zullen daarin het woord dikwijls ontmoeten en daaruit verkeerdelijk besluiten dat de staat Belgique vroeger al in wording was maar dat is niet zo, natuurlijk!
*
Daarbij vergeet men dat de Oostenrijkse Nederlanden in 1792 overwegend Nederlandstalig waren. 
Bovendien was het latere Belgique een stuk groter dan de kleinere Oostenrijkse Nederlanden. De Oostenrijkers konden zich militair, ook al riepen zij Pruisen, Engeland, Holland en Hannover te hulp, zich niet verzetten tegen de expansiedrang van
de Franse koningen zoals Louis XIV!
De Franse legers ondernamen ontelbare (ruim 200) expedities tot ver in Noord Nederland en wisten telkens brokken 
gebied af te scheuren en te annexeren. De Franstalige delen van de oorspronkelijke Spaanse Nederlanden waren reeds lang voorheen door de Fransen geannexeerd. Zij zijn, op het ogenblik van de inval van de Franse Revolutionairen geen deel meer van onze gewesten.
(Ook in 1848 vielen Franse revolutionairen weer België binnen wat er op wijst dat het Franse volk ervan overtuigd was 
dat La Belgique tot de Franse natie behoorde!)
Gedurende de Franse bezetting werden alle grillige grenzen van de verschillende gebieden uitgewist en alles onder een totaal nieuwe indeling in departementen  ingedeeld.
*
De meeste, nu Nieuw Belgische, Franstalige gebieden werden later onder de Franse bezetting toegevoegd aan de Départements Belgiques en bleven onder het koninkrijk der Verenigde Nederlanden aangehecht.
Daarna in 1839 werd door het Belgisch Bewind een deel van Franssprekend Luxemburg geruild tegen een deel van het reeds bezette Nederlandssprekend Limburg.  Dat versterkte de Franstalige aanwezigheid in het nieuwe België. Enkele grenscorrecties leidden tot aanhechting van kleine Franse gebieden, o.a. Bouillon.
*
                               
De expansiedrang van de Franse revolutionaire sans culottes rolde als een pletwals over de Nederlanden
Alle oude grenzen en tradities (want de Nederlanden waren een aardrijkskundig lappendeken van republiekjes, hertogdommen, graafschappen tussen de zee en het Duitse Rijk) werden uitgevaagd. Het hele gebied werd als het ware - 'gereduceerd - tot een totaal nieuw deel van het Franse Rijk. De bedoeling was alle oorspronkelijke cultuur te onderdrukken en de Franse cultuur naar Jakobijns model, zoals het zich in de Franse Revolutie ontwikkelde, op te leggen.
*
Ook de creatie van de nieuwe etat Belgique gebeurde in dit, door de Fransen, geschapen vacuum en men kan gerust stellen dat de geschiedenis van België slechts aanvangt in 1831 en het geen echte voorgeschiedenis kent. Er is geen verband met de Kelten, Romeinen of zelfs de Franken. België was een totaal nieuw verschijnsel  ondank
Henri Pirenne of Lode Wils van het Davidsfonds en De Schaepdrijver (van de Standaard) die 
nooit geschiedenis objectief bedreven hebben. Bijgevallen door Mark Reynebeau van Knack Magazine.

Zij interpreteerden de gehele Nederlandse geschiedenis als oorspronkelijk Belgisch. 
Stel je voor!
Er zijn tegenwoordig Belgische Historici die beweren dat de gehele Zuid-Nederlandse geschiedenis niet eens tot de Nederlanden behoort maar door de Hollanders aan hun geschiedenis toegevoegd werd omdat die cultureel niets anders hadden.
(Een Waalse Historicus schrijft het volgende:
Il faudra attendre la chute de l'ancien régime pour voir la totalité de ces territoires amalgamés dans un ensemble qui dépasserait largement les limites de la Belgique, et à fortiori de la Wallonie d'aujourd'hui : la République française puis l'Empire napoléonien (1794- 1814/15). Les Français firent table rase de l'ancienne géographie administrative et de ses dénominations; ils divisèrent les terres conquises en neuf départements (les "départements belgiques"), dont quatre -Jemappes, Sambre et Meuse, Forêts et Ourthe - et la partie méridionale du département de la Dyle correspondent pour l'essentiel à l'espace wallon. Après Waterloo, les territoires "belges" furent intégrés de 1814-15 à 1830 au royaume des Pays-Bas de Guillaume ler d'Orange; les Hollandais aménagèrent légèrement les limites des départements, à nouveau baptisés provinces et dotés de dénominations qui rappelaient les anciennes principautés : le Hainaut succéda à Jemappes, Namur à Sambre et Meuse, Liège à Ourthe, Luxembourg à Forêts et Brabant à Dyle. La Belgique indépendante n'y apportera que des aménagements mineurs.)

De waarheid vertelde J.B.Nothomb. Hij  was op 3 juli 1805 geboren te Metzig (Messancy), in het gedeelte van het district AARLEN dat later aan Belgisch  Luxembourg werd afgestaan. 
Hij was een verfranste Luxemburger. 
Het VADERLAND was voor hem de schepping 

 van zijn geest, niet van de traditie waarin hij was opgegroeid.
BELGIË was een oplossing die paste bij zijn 
 opvoeding, omdat het Frans was van geest en van taal, zonder Frans te zijn van traditie en nationaliteit. 
 De taal was voor hem het instrument van de geest, niets meer: "pour nous, a  chaque  epoque, le meilleur instrument 
 de la pensee est le plus universel" en hij verwijst in dit verband naar het voorbeeld van Grotius die in de zeventiende 
 eeuw Latijn schreef. 
Het Nederlands  was voor Nothomb een dialect, l'ancienne civilisation flamande était condamnée, 
 comme imparfaite, comme avortée" en hij betreurde het dat zijn (Hollandse) leermeester  Kinker niet in het Frans of Duits geschreven had.
 Belgique :n'a pas de nationalité ancienne a évoquer; 
C'EST LA VOLONTE ACTUELLE qui a fait un peuple particulier et compact des habitants des Pays bas autrichiens, de la principauté de Liège et d'autre contrées qui administrativement avaient eu une existence commune sous la domination francaise ou hollandaise."
 En dat is precies wat Lode Wils verkondigt............ Het enthousiasme van de Belgische revolutie.
A sudden upsurge, as if it were a big bang singularity without source nor direction beyond any political control.

Zonder waarschuwing op een jaar tijd werden de Nederlanden plotseling uiteengerukt.
De Marxisten hebben gelijk wanneer zij de oorzaak van de eerste ongeregeldheden wijten aan het ongenoegen van de arbeiders die in de eerste  machines een bedreiging zagen van hun vrijheid. De eerste rellen waren, zoals te Parijs, van sociale aard maar natuurlijk was de Kroon, de Koning het symbool van de natie en werd dit symbool aangevallen.
Een Hollander had nog nooit een Brusselaar gezien, een Limburger wist niet hoe een West Vlaming er uitzag. Mensen verlieten nooit hun dorp of hun stad en er was hoegenaamd geen Bezettende macht. Wie kon men dan anders aanvallen dan het symbolisch hoofd? Er waren geen Hollanders in het Zuiden en geen Belgen of Vlamingen in het Noorden. Waar was de verdrukking?
Maar onderling hadden de Fransgezinden de staatsgreep te Parijs zeer goed voorbereid en de uitvoering ervan scheen zo van zelf bijna automatisch te verlopen dat men op dit punt van een dynamisme kan spreken.
Deze opstand vertoont iets onwezenlijk, een Volksopstand die de taal van het gewone volk negeert. Of was er geen volksopstand maar een staatsgreep die uiteindelijk bevestigd werd met de aanwezigheid van 90.000 Franse soldaten die het Koning Willem I onmogelijk maakten de klok terug te draaien.
 

In feite is 1831 het geboorte jaar van het Belgisch model naar Franse Jakobijnse traditie: "Een staat, Een volk, 
Een Taal!"
Maar men handelde zo alsof er geen andere taal dan de taal van de minderheid bestond.

*
Niettegenstaande men het België van 1831, ook vandaag nog, een  D E M O C R A T I E noemt, werd de bevolking bij de vorming ervan helemaal niet geraadpleegd. Men waagde zelfs niet een volksraadpleging te houden omdat men vreesde dat een meerderheid de scheiding zou afkeuren. Bovendien werd de persoon die de kroon zou dragen niet uit het volk gekozen maar werd na beraad van de Europese mogendheden aangeduid. Ja hij werd zelfs verplicht de vrouw te huwen die het Franse Koninklijke hof aangeduid had! Die tevens de mogelijkheid schiep dat Belgische en Franse tronen in een gemeenschappelijke troonopvolger konden verenigd worden.
*
Er waren minder dan 40.000 cijnskiezers; namelijk, welke een hoger bedrag van cijns of belastingen betaalde. Dat waren de edelen, hogere burgerij, kapitaalkrachtigen, landbezitters. 
Daarvan maakte maar een gedeelte gebruik van hun stemrecht. 

Stemplicht bestond toen nog niet, dat werd eerst in 1893 opgelegd.
Zij die het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden wilden voortzetten, de Orangisten, hadden geen andere democratische keuze dan gewoon van de stemming weg te blijven. 
Er was dus geen democratische keuze mogelijk 
*

Slechts een procent van de bevolking hadden stemrecht en dat waren nu juist de separatisten'
en nooit  mag  men beweren dat de Monarchie DEMOCRATISCH verkozen werd zoals oud-Minister Mark Eyskens nu propageert.

Bovendien vreesde men dat de kooplui en begoede burgers in de steden die gekende orangisten waren zouden stemmen.
Daarom verhoogde men het vereiste cijnsbedrag, dat de betaler toestond te stemmen in de steden  en verlaagde het
noodzakelijk cijnsbedrag voor stemrecht op het platte land. Dat bevorderde het stemrecht van de adel en de rijke grondbezitters. 
Het was de nieuwe elite van magistraten, ambtenaren, officieren, geestelijken en opkopers van het geconfisqueerde kerkgoed en zo rijk geworden waren. Fransen met middelen op zoek naar een baan die hier invloed hadden.
*
Franstaligen die onder Napoleon in het land aangesteld werden en onder Willem I gewoon voortgewerkt hadden, vooral in het leger en de administratie die  nu hun kans kregen om hun invloed aan te wenden om België bij Frankrijk te voegen. 
*
De leden van het voorlopig bewind waren niet allemaal geboren in het land. 
Velen waren geboren in Frankrijk of waren gewoon Fransen. 
Zij en zij alleen beslisten met hun stem over de politiek in de nieuwe staat. 
*
Het gewone volk was weinig ontwikkeld, praktisch analfabeten, hadden geen kijk op de toestand, waren geïsoleerd op
het platte land, wisten niet eens wat een nationaliteit was of zelfs de betekenis ervan na Oostenrijkers en Fransen geweest te zijn. 
Het is onbetwistbaar dat de bedoeling van het nieuwe bewind dat de macht gegrepen had was, om La Belgique, dat geacht werd onder Napoleon een onafscheidelijk deel van L' Empire geweest te zijn, weer bij Frankrijk aan te hechten.
*
De definitieve grens in het Noorden tussen het Franse Keizerrijk en Holland was vastgelegd in 1802.


*
In 1802  had Napoleon, na zijn terugkeer uit Egypte in 1801, de vrede van Amiens gesloten tussen Engeland, Frankrijk en de Bataafse Republiek (die door de Fransen overheerst werd).
Later lijfde Napoleon meer noordelijk gebied in. 
De grens tussen Frankrijk en Holland werd vast gesteld als een grens die voor Frankrijk de scheldermonding omvatte en een gebied dat zich over Breda langs Maastricht tot aan Venlo uitstrekte.

 

( Men zal zich herinneren dat in 1831 de 'Belgen' (geholpen door hun vrienden) reeds Venlo ingenomen hadden.)
Het is precies deze Frans-Hollandse grens die de `Belgische' rebellen eiste de grens van België met Holland zou worden. 
Daaruit blijkt dat het de bedoeling was het oude Franse gebied te herstellen. 
Engeland verijdelde die plannen.
Voor Holland zou het een catastrofe geworden zijn de helft van het huidige grondgebied aan Frankrijk (België) te verliezen plus de controle over het Schelde-Maas bekken!!

Dat was voor de Europese mogendheden ondenkbaar en men zocht een politiek compromis waarmede men een militair ingrijpen kon vermijden. Het koninkrijk der Nederlanden was immers gegarandeerd geworden door Rusland, Pruisen en Engeland. Maar een oorlog kwam ongelegen. Het Nederlandse Leger dat te Waterloo 30.000 man sterk was, was reeds op vredesvoet gedemobiliseerd en alle betaalde huursoldaten, vooral Zwitserse  troepen, ontslagen en naar huis gestuurd. Het reguliere leger bestond voor een deel uit (Belgen) zuid Nederlanders.

Dit gaf de s e p a r a t i s t e n een buitengewone kans om te slagen in hun opzet.
.*
(Ook na de oorlog van 1914/1918 trachtte de onvermoeide belgicisten hun kans te grijpen. België had immers aan de zijde van de overwinnaars gestreden terwijl Nederland neutraal toegekeken had. Daarom eisten de belgicisten Zeeuws Vlaanderen en controle over de Schelde monding 
op, ja ook de typische 'Belgische Stad' stad Maastricht. Deze kwestie verzuurde de diplomatieke verbindingen tussen Nederland en België die maar in 1937  verbeterde toen Koning Leopold III en Koningin Wilhelmina de twee naties weer bij elkaar brachten. Maar nog tot op vandaag is er vanwege de Franstaligen en de Belgicisten een onderduimse fluister campagne tegen alles wat Nederlands is. Men kan dat gerust merken wanneer men zijn oor bij het plebs te luisteren  legt.) De eis tot aanhechting van Hollands gebied werd officieel door de Belgische Regering op diplomatiek vlak overgemaakt aan de Grote Drie waaronder President Wilson, in naam van het  principe "Zelfbeschikking der Volkeren!".

 

Ondanks alles wordt het echter grappig wanneer men ziet hoe in de Belgische Vaderlandse geschiedenis het Franse woord, dat een vertaling is van Belgica (Nederlands) wordt vertaald, niet naar zijn oorspronkelijke betekenis van Nederlands maar ,als  Belgisch of Belg, denominaties die pas na 1830 in deze beperkende zin in voege kwamen.

De Vlamingen die steeds tot de lage landen Belgica behoorden krijgen hier
hun eigen geschiedenis hertaald en vervalste terug aangeleerd door de Franstalige Belgen! Want er is geen historische twijfel dat het begrip België van Laatmiddeleeuwse Nederlandse oorsprong is.
Bovendien wordt het kleine stukje Europa door de Belgicisten behandeld als een autonome belangrijke entiteit, wat het ongetwijfeld nooit geweest is. Men distilleert hieruit een Belgisch Nationalisme van bedenkelijke kwaliteit.

* 

Henri Conscience die, als zoon van een onder Napoleon ingeweken Fransman, enthousiast Belgicist (hij vocht in 1830 mee
met de muiters) beweerde wel dat wij een Belgische Taal spraken. Maar daarmede bedoelde hij een Vlaamse Taal met een Belgische spelling. Men kan hier verkeerdelijk concluderen dat Conscience terug naar het begrip Lingua Belgica = Nederlands wilde, maar dat was niet zijn bedoeling.
Voor hem was het Nieuwe België als het Nieuwe Rijk, een uitgespreid gebied van roem en eer.

*
In 1848 schreef de bisschop van Brugge aan de Vlaams - Belgische  voorman David:
"Het is juist, dat ik de versmelting van Vlaanderen en Holland vrees omdat ik vrees dat mijn bisdom dan met boeken overspoeld zou worden  die gevaarlijk zijn voor geloof en zeden. Het voorbeeld van de insijpeling der Franse letterkunde in Wallonië en in de grote steden is waarschuwend. En het gevaar komt niet alleen uit Holland. Er zijn ook bij ons letterkundigen die geen waarborgen bieden. Indien wij onze eigen spelling behouden dan zijn dezen in de onmogelijkheid gesteld hun werken uit te geven bij gebrek aan afzetgebied."
(uit:  Spellingverandering van zin naar onzin. G.C.Molenwijk,Amsterdam 1992.)
.*
Henri Conscience was misschien een in het Frans denkende maar in het 'Vlaams' schrijvende auteur, maar hij was, als historicus, een gedegen vorser die b.v. in 'De Kerels van Vlaanderen' een, aan strenge historische discipline onderworpen werk afleverde.
Hij nam niet de Nederlandse taal, zoals zij in het Noorden leefde als voorbeeld, maar het Duits. 
Hij modelleerde zijn zinsbouw op de Duitse grammatica en nam de nieuwe Duitse woorden als' der Zug' (trein) over en vertaalde ze als' de tocht'
Hij was overtuigd van de roeping van het nieuwe België en dat verklaart ook de genegenheid waarmede hij vanuit Brussel, 
door de Duitser, in Engeland weduwnaar geworden, Leopold van Saksen-Coburg, werd bejegend.  Leopold I moest België los van Frankrijk houden en un die politiek paste Conscience's "Leeuw van Vlaanderen" perfect!
*
Conscience wilde een 'Belgische' verantwoording van de nieuwe Belgische staat opstellen, maar heel de cultuur en de cultuurpolitieke geschiedenis speelde zich bij hem af in het oude (Franse) graafschap Vlaanderen
Hij wist waarschijnlijk te weinig over de geschiedenis van het kernland der Nederlanden Brabant dat zich uitstrekte van Brussel, over Antwerpen tot Breda, Bergen op Zoom, 's Hertogenbosch. Ofwel was hij zo sluw dit te negeren. Eens het gebied van Hertog Jan van Brabant
Nederlands Dichter van de Renaissance.
*
De pogingen van Conscience om het begrip België op historische gronden op te bouwen leidde tot zijn beeldvorming van het Vlaamse volk en de Vlaamse taal.  Zo werd hij, ongewild, de schepper van de Vlaamse mythe!
*
Daartegenover staat Jan Frans Willems, nochtans de vader van de Vlaamse beweging genoemd, die zich heel-Nederlands opstelde, evenals een aantal andere intellectuelen van Duysse, Snellaert, Vuylsteke, Moyson (Bond Moyson werd na hem genoemd omdat hij met zijn VLAAMSE volkspartij te Gent, naar verluid, in het SOCIALISME  stapte!)
(De VVP van Moyson was een flamingantische Arbeiderspartij en wordt nu gepromoveerd tot de eerste Socialistische partij.)

*
Vandaag zien wij hoe de moderne 'Belgisch' taalkundigen afstand nemen van de degelijke Vlaamse wetenschappers
van de eerste Vernederlandste Belgische universiteit van Gent en vandaag taalkundig een begrip 'Belgisch' hanteren 
dat de plaats inneemt van Nederlands.
Hun objectie heeft geen wetenschappelijk- of taalkundig- maar een onwetenschappelijk politiek doel.
Een gevolg daarvan was het vervangen van de term Zuid-Nederlands door 'Belgisch' in de 'Grote van Dale'.
Als onvoorzien resultaat wordt eens te meer bevestigd dat alleen het Nederlands dé Belgische taal is. Er is geen taalkundige tegenhanger voor het in België gesproken Frans!
Il n'y a  pas une  langue Belge, mais une langue Belgique (= adjectief)
(you speak French and Dutch, do you also speak Belgian?)
.*

Het is alles een beetje verwarrend
Zo is de officiële titel van, de koning van België "koning der Belgen", Roi des Belges, Rex Belgorum!
Leopold kon in 1831 geen koning van België genoemd worden, omdat die titel al verwees en gedragen werd door
koning Willem 1= 'Rex Belgium"!
 
In 1814 bij de vorming van de nieuwe Nederlandse staat werd er voorgesteld het gebied het 'Koninkrijk der twee Belgiën' te noemen! Inderdaad het Rijk van de twee Nederlanden wat het in wezen was.
*
*
.*
Nederland had voordien alleen Stadhouders gekend. Stadhouder Willem II begeerde een kroon maar stierf.  Daarom 
verboden de Raadpensionarissen de opvolger, Willem III, zich ooit met staatszaken in te laten en mocht alleen legeraanvoerder zijn.
Willem V vluchtte naar Engeland uit schrik voor de democratische patriotten die een volle Republiek wilden oprichten..
(Patriotten kregen als scheldnaam: De Keesen, of de Jan Keesen)
Zijn zoon WILLEM ging naar Duitsland om zich een koninkrijk te verwerven.
Willem I werd de eerste Koning in de Nederlanden, loot van een stam die groeide uit het geslacht van Willem van Oranje, 
stichter van de Republiek der Verenigde Nederlanden!
. *Leopold I, daarentegen had helemaal geen banden met dit land.

Wapen familie Saxe-Coburg
Hij was getrouwd geweest met de (Duitse) kroonprinses van Engeland, Charlotte van Hannover dochter van George IV uit het Duitse koningshuis van Hannover en Braunschweich en toenmalige Regent van het Britse rijk (1820) tijdens de ziekte van George III.. Maar Charlotte stierf jong.. (Met Koningin Victoria kwamen de Duitstalige Saksen Coburg op de Engelse troon. Zij huwde haar neef Albert en verspreide zou de erflijke bloed-ziekte die uiteindelijk de Tsarevich zou treffen en Rasputin de gelegenheid zou bieden om het Keizerlijk Hof en de Tsarina te Sint Petersburg in zijn cynische macht te krijgen.) 
Als weduwnaar en Prins van Engeland werd aan Leopold een pensioen uitbetaald door de Engelse staat. Later zou de Engelse staat hem alle gemaakte kosten vergoeden die hij tijdens zijn verblijf als Engelse Prins gemaakt had in ruil voor afstand doen van de Engelse Prinsen titel.

De som die hij als losgeld eiste verbaasde heel Engeland. Hoe kon een arme povere prins die zo zuinig geleefd had zo veel geld uitgegeven hebben?
 


(Die prinses Charlotte was eigelijk bestemd als vrouw van de prins van Oranje. Zij zou dan koningin van Holland en Engeland geworden zijn maar.....zij wou niets weten van het slijkerige Hollands klimaat en weigerde te Amsterdam te gaan wonen. Bovendien was zij geestelijk gestoord (She had a bee
 
in her bonnet)...en is op 'n dag Londen ontvlucht en weigerde naar huis terug te keren. Zelfs de Bischoppen gingen haar opzoeken en haar smeken naar Londen terug te keren!)
 
*
Hij en zijn raadsman Kristiaan Frederick Stockmar voerden diplomatische gesprekken om de kroon van het nieuwe bevrijde Griekenland in zijn bezit te krijgen.
Intussen sloot hij een geheim huwelijk met de Duitse actrice Karoline Bauer, nichtje van Stockmar! Geheim, omdat als
het bekend werd dat hij weer gehuwd was, hij zijn jaargeld als weduwnaar van de kroonprinses zou verliezen. Karoline Bauer beschreef in haar mémoires Leopold als een pedant persoon met een dor gevoelloos hart!
*
De Griekse troon werd hem niet aangeboden en Leopold leidde een doelloos leven
Onverwacht werd aan deze Duitse SaksenCoburg en ex-Griekse troonpretendent dan de kroon van het nieuwe België aangeboden op voorwaarde dat hij de Franse prinses Louise Marie van Orléans, de dochter van (koning) Louis Philippe zou huwen! 
De Fransen hadden steeds een  vinger in de Belgische pap! 
Reeds Buonaparte had de vrede geweigerd omdat hij dan 'La Belgique' moest opgeven.  Deze weigering om met het verlies van België de vrede af te kopen, leidde tot zijn ondergang op het slachtveld!
Ook Danton had in 1792 de annexatie van (België), les provinces Belgiques, geëist..
*
Het was en is nog een constante in de Franse buitenlandse politiek. 
De militanten Franse koningen Louis XIV en Louis XV hadden reeds getracht Nederland gewapend in te nemen. 
Getuige hiervan zijn de vele schilderijen die de Franse legers voorstellen in aanval op Vlaamse en Nederlandse steden
uitgestald in het museum van het Hôtel des Invalides te Parijs.
.*
Misschien is dit alles vandaag niet relevant (alhoewel de diplomatie de voorzetting van de oorlog is met andere middelen) , maar het duidt toch de verwarring aan die van de natie België, als erg klein land, een zo hybride schepping maakt. 
*
Ook vandaag nog een probleem, dat voor oningewijden moeilijk te begrijpen is.
*
Kijken wij even terug in de geschiedenis van de lage landen, les Pays Bas, de Nederlanden.
Er waren geen interne grenzen Het gebied was geen staat, geen koninkrijk.
Naar het Oosten toe was er het Heilige Roomse Rijk der Duitse natie, dat zelf ook geen echte eenheid vormde, maar 
er was toch een historische en culturele verbondenheid Karel V, keizer van het Duitse rijk, zette het eenheidsstreven der Bourgondiërs voort en zijn 'Bourgondische Kreis'
vormde een apart deel van het rijk. In 1543 verenigde hij de 17 provincies , dat zijn de zeventien gewesten van de Nederlanden. Maar dit gebied was nog geen koninkrijk
*
Naar het Zuiden toe was er een tamelijk goed afgelijnde taalgrens.
*
Die taal- en cultuurgrens ontstond door de veroveringspolitiek van de Franse koningen die steeds meer Diets gebied inpalmden. Vanaf Boulogne (Bonen) over Duinkerken tot Kortrijk (Kortrijk was zelfs een tijdje Frans gebied) werd de taalgrens een, onder politieke en militaire druk geschapen grens ook al werd het gebied niet onmiddellijk voor het gewone volk verfranst. 
In het graafschap Rouen verdween het Nederlands (het Vlaams) in de 11 de -12de eeuw. Voordien waren de charters van de stad Bonen (Boulogne) nog in de Dietse taal gesteld. 
ln het Kales gebied ging het Nederlands (het Vlaams) reeds in 1250 achteruit maar verdween pas omstreeks 1450. De Heren van Rijsel en Duinkerken waren bekend om de kwaliteit van hun Dietse spraak. 
*
Het is duidelijk dat het begrip Belgica, Belgo, en daarvan in het Frans afgeleide bijvoeglijk naamwoord Belgique
zijn intrede in de wetenschap doet ongeveer in de laat Spaanse periode: en zijn uitdrukkelijke politieke betekenis krijgt in het nieuwe uit de Spaanse Katholieke overheersing bevrijde Noord-Nederlandse Republiek. 
. *
In de 18de eeuw begint men in de Oostenrijkse Nederlanden af en toe die Latijnse namen -de Franse en Nederlandse equivalenten daarvan - aan te wenden in een verengde betekenis, die alleen slaat op de eigen, de Zuidelijke Nederlanden. 
*
Zo zou de democratische voorvechter Verlooy schrijven over 'de Tael van 't Nederland, de Tael der oude Belgen' zijnde de volkstaal van de Oostenrijkse Nederlanden, (Lingua Belgica) 
*
Hij kende immers de term 'Vlaemsch' nog niet, (Die stamt van Conscience) misschien wel Nederduyts of Nederlants 
Na twee eeuwen scheiding en vervreemding was zowel in het Noorden als in het Zuiden het begrip van de hele Nederlanden 
als één gebied bijna verdwenen.  Dat is begrijpelijk als men weet dat onder het conservatieve Oostenrijks bewind de bevolking, voor een groot deel, van alle internationaal culturele contacten afgesneden was, evenals van de cultuur -ook taalcultuur -van het Noorden.  Terwijl elders, in de omliggende landen,  een geestelijk leven tot bloei kwam in de Romantik en de Aufklärung, zelfs in een zo verbrokkeld land als Duitsland (Lessing, Herder, Kant) was er in de Oostenrijkse Nederlanden nauwelijks enig cultuurleven te bekennen. 
*
Daarbij kwam nog het religieus onderscheid. De clerus in het Zuiden was anti-Hollands omwille van het protestantisme, dat in het Noorden ook niet erg breed denkend was (De Calvinisten waren geen onschuldige doetjes. De professoren van de eerste Hollandse universiteit te Leiden werden gehuisvest in de huizen van de verdreven katholieken van die stad.) Cultureel, 
maar vooral taal-cultureel, bloedde het volk dood. De Oostenrijkse Nederlanden vormden toen, na 200 jaar, onder druk van de Jezuïtische Contrareformatie een uniek verschijnsel van  Katholiciteit in Europa dat resulteerde in een bijna volledig analfabetisme van het gewone volk. De stijl was Biedermeier en Rococo. Het meest analfabete land in West Europa! . 
 
*
Er groeide echter politiek verzet tegen de Oostenrijkse politiek vanuit verschillende hoeken. 
Sommigen steunden zich op de ideeën die later naar de Franse revolutie zouden leiden. Anderen klampten zich vast aan de 
lokale voorrechten en vonden het verlicht despotisme van Jozef II een inbreuk op hun aloude vrijheden. 
Het beeld van de verenigde Nederlanden was nog niet helemaal verdwenen uit de verbeelding van de weinige intellectuelen die overbleven. 
Gek genoeg namen zij -het Frans gebruikend -de benaming Etats-Unis Belgique aan (de verenigde Nederlandse staten). Dat zou tot heel wat geschiedkundige verwarring leiden. Vandaag beweert men dat het 'Belgische' staten waren. Maar alle geschriften in de volkstaal (het Nederlands) vermelden "Nederlandse Staten".

Het gebruik van het Frans tegenover het hof van Wenen was verklaarbaar. het Frans was toen de diplomatieke taal. 
De bedoeling was een oprichten van de Brabantse, staten vertaald als 'Etats Belgiques" waarbij het bijvoeglijke naamwoord fungeerde als Brabants De vlag met de Brabantse kleuren (zwart, geel en rood) werd toen voor het eerst gehesen. De plannen voor een revolutie werden in Breda gesmeed! De samenzweerders hadden geheime gesprekken met de Raadspensionaris van Holland om de Nederlandse staten weer te verenigen. Het Vonckisten leger viel vanuit de Noordelijke Nederlanden de Kempen binnen. Er was militaire steun toegezegd door Engeland maar die bleef uit (net als tijdens de Boerenkrijg onder Franse bezetting gebeurde) toen het op vechten op aan kwam.
*
De bevolking van de Zuidelijke Oostenrijkse Nederlanden waren toen overwegend Nederlandstalig! 
Franssprekend Luik, Charleroi, Huy, Dinant behoorden niet tot de Oostenrijkse Nederlanden! Ook Hasselt, Maaseik en Maastricht niet. De Oostenrijkers hadden meer dan de helft van hun Franstalig  gebied moeten afstaan aan Frankrijk met
daarin Rijsel, Dowaai en de Heerlijkheid van Malmedy-Stavelot en Luxemburg. Duinkerken dat in de handen van de Engelsen was werd later aan Frankrijk verkocht en ging zo voor ons verloren.
*
Weliswaar was Frans de bestuurstaal in het contact met Wenen maar elke ambtenaar, zelfs bisschop die met het volk in gesprek kwam moest de volkstaal kennen. (Tweehonderd jaar later in de staat België was dat niet meer het geval.) . 
* 
In 1792 vielen de Fransen, in hun oorlog met de Oostenrijkers, eens te meer ook Zuid Nederland binnen en de Franse bezetting begon.
 
De aanwezigheid van een Frans leger vormde de eerste werkelijke

bezetting van dit land!

 Zij had tot doel de structuren en het weefsel van de Nederlandse samenleving om te vormen en te verfransen terwijl er een cultuurpolitiek van vernietigen gevoerd werd. Kunstschatten werden geroofd en zouden later de basis van Het Louvre vormen te Parijs. Grote gebouwen, kerken en abdijen werden gesloopt (Brugge, Antwerpen, Gent) en er was zelfs een plan om de Kathedraal van Antwerpen af te breken. De komst van Napoleon verijdelde de uitvoering van een totale culturele verwoesting van het land 

*
Napoleon had in 1797 de Oostenrijkers bloedig verslagen en maakte misbruik van zijn militaire macht om La Belgique (zoals de Fransen de Zuidelijke Nederlanden noemden), dat hij reeds geannexeerd had door de Oostenrijkers als Frans gebied te doen erkennen.
Le 18 avril  1797 Buonaparte. Les accords de Leoben. L'Empereur d'Austriche abandonne La Belgique a la France.'
*
De betekenis van dit gebeuren is geschiedkundig zeer belangrijk. Voortaan zouden de Fransen België beschouwen als een verloren Frans gebied!
Later met de vrede van Campoformo op 17 okt. 1797 stond Oosterijk officieel België af aan Frankrijk in ruil voor 
de bezittingen van Venetië, wat een brutaal einde maakte aan de historische vrijheid van die republiek. 
Dit alles werd nogmaals bevestigd op het Congres van Rastatt op 9 december 1797. 
*
(Na de nederlaag van Napoleon, de verbanning van Napoleon naar het eiland Elba en zijn ontsnapping en terugkeer, stelde Napoleon een nieuwe vrede in het vooruitzicht.  Maar deze vrede werd afgewezen omdat Napoleon België blijvend als een deel van Frankrijk beschouwde en de geallieerden dit gebied niet wilden teruggeven. Napoleon viel daarop in (België) de 
Nederlanden binnen om La Belgique te heroveren!.)
*
-(Ook in 1830 was het de bedoeling België naar Frankrijk te doen terugkeren en weer verijdelde de geallieerden dit plan wat uiteindelijk tot het Belgisch Koninkrijk leidde)- 
In 1814, na 20 jaar bezetting, werd door het Congres van Wenen de vrijheid van de Nederlanden hersteld. 
Het Zuiden werd bij het Noorden gevoegd niet omdat die diplomaten gevoel voor volkse geschiedenis hadden maar eenvoudig omdat Oostenrijk de vroegere Nederlanden als verkocht aan Frankrijk beschouwde een het gebied niet meer terug wilde aanvaarden. Er bleef geen andere keuze.
*
Nu hadden de Bisschoppen gehoopt de oude voorrechten van het Ancienne Régime terug te krijgen maar zij kwamen bedrogen uit. Er was een nieuwe tijd en zij mochten niet meer heersen over doop, huwelijk, dood en begraafplaatsen.
De burgerlijke stand ingevoerd onder Napoleon bleef behouden. 
Dat maakte de Bisschoppen van Franse nationaliteit (zij waren aangesteld onder Napoleon) ontevreden en zij opposeerde de nieuwe Koning in zijn poging een lekenstaat op te bouwen waar vrijheid van Geloof en opinie aan iedereen gegeven werd. 
De Katholieke kerk was niet meer dan andere groepen in de staat en had geen bevoorrechte positie meer. Daarom zou de kerk later een pakt sluiten met de Liberalen atheïsten om de macht te grijpen in een afgescheurde eigen (Belgisch) deel van het land

.

Tijdens die periode van het 'Verenigd Koninkrijk der Nederlanden' heette de orde van de Nederlandse 
Leeuw voor de Franstalige Nederlanders , 
`Ordre du Lion Belgique'.
*
De officiële benaming van de Nederlandse taal voor de Franstaligen was: 
la langue Belgique.
*


Te Brussel verscheen het 'Belgisch' blad, 'Ie courrier des Pays bas' 
Maar terzelfder tijd wordt b.v. de naam van het Brussels blad 'Ie Belge', duidelijk in de zin van Zuid Nederlander (tegenover Hollander) gebruikt.
.
De gedwongen verfransing zou ook dit woordje 'Belgique' weldra tot een
zuiver Franstalig begrip maken.
*
De opgelegde revolutionaire centralisatie van bestuur, waarmede de oude Middeleeuwse grenzen uitgewist werden, gaf aan het adjectief Belgique een politieke en geografische betekenis die het tot dan toe nog niet gehad had. . 
Minister Charles Rogier (geboren in Frankrijk) van de eerste Belgische regering (1831) zei het zeer duidelijk 'nous 
détruirons peu a peu l'élément germanique en Belgique' . 
*
Belgique wordt een substantief 

Reeds bij het oprichten van het Koninkrijk der Nederlanden (Belgium), had men er aan gedacht het gebied het Koninkrijk der twee Belgiën te noemen. Noord en Zuid Nederland. België betekende dan nog "Nederland!".
Logisch want er was toen nog geen staat België geweest.
Bij de scheuring tussen Noord en Zuid in 1830 en de daarop-volgende nieuwe staatsvorming worden Belgique (van Belgica) en België (van Belgium) de officiële namen van de nieuwe staat; 
Belge (f) en Belg de namen van de onderdanen van die staat, en Belge (f) en Belgisch de daarbij behorende bijvoeglijke naam woorden.
*
Natuurlijk ontstond er toen een geschiedschrijving die er op uit was het België van 1830 met de Belgae van Caesar
te verbinden; juist zoals de Hollandse geschiedschrijving het koninkrijk van de zeven  provinciën aan de Bataven probeerden vast te knopen. 
*
Maar dat was duidelijk geschiedenisvervalsing vooral door de Belgische geschiedschrijver Pirenne. 
Ook vandaag nog worden Vlaamse kinderen in Vlaamse scholen wijs gemaakt dat de 'Hollanders' ons onderdrukt en bezet hebben en wordt de  afkeer  tegen de Ollanders aangemoedigd.
*
In feite hebben de woorden België, Belg en Belgisch in 1830 echter een gehele nieuwe, beperkte en beperkende betekenis gekregen.

Nadat Henri Conscience de 'Leeuw van Vlaenderen' schreef zou voortaan het Nederlands sprekend gedeelte van de nieuwe staat Belgique, de Dietse bevolking van de Zuidelijke Nederlanden, niet meer als BELGII dat wil zeggen als Nederlanders aangeduid worden, maar nu als Vlamingen! . Ook al waren het Limburgers of Brabanders.
Belgi
 
 

In kort: 
1585, 1794 en 1830 zijn drie belangrijke gebeurtenissen geweest in de geschiedenis van het Zuid Belgische (Nederlandse) volk, taal en cultuur. Après siècles d'esclavage. na eeuwen slavernij zijn de (Franstalige) Belgen eindelijk vrij.. 

'Als nationalisme verfoeilijk is, dan is het Belgisch nationalisme wel het verfoeilijkst" .
 
Want er is geen Belgische volk maar een multiculturele bevolking zoals nu officieel gezegd wordt! 
Dit land is heeft de eerste werkelijke bezetting gekend en wel twintig jaar lang door de Franse legers 
De Fransen hebben steeds gepoogd dit land te onderwerpen door herhaaldelijke invallen met hun troepen. Stukken van de Nederlanden zoals Boulogne en Duinkerken zijn door de Franse legers veroverd. 
Het is waar dat tweemaal de Duitsers België bezet hebben in hun oorlogen tegen Frankrijk en dat tweemaal voor vier jaar lang.

België werd in 1830 in illegaliteit geboren.
Daarvan waren de stichters van de nieuwe staat zich terdege bewust. De Luikse jurist Joseph Lebeau, een van de leiders der Belgische opstand, verklaarde tijdens het Nationaal Congres dat er geen onafhankelijkheidsverklaring moest komen om het bestaan van België te legitimeren. "De bajonetten hebben gesproken. Teksten zijn niet nodig," aldus Lebeau.

Het doel van de revolutionairen was rattachisme bij Frankrijk. Dus moest, stelde de racist Charles Rogier, "de taal van de Vlamingen worden uitgeroeid" en "het Germaanse element in België worden vernietigd." Toen het er bij de verkiezingen in april 183I op leek dat de pro-Orangistische partijen de meerderheid zouden behalen, pleegde het Voorlopig Bewind bijgevolg een staatsgreep


Er kwam een langdurig terreurregime. "Het plunderen van de huizen van Orangisten, hoewel betreurenswaardig, is een vreselijke noodzaak om de vijanden van de publieke orde te onderdrukken," zei minister van Justitie Lebeau in 1834. Ook Leopold van Saksen-Coburg, de Duits-Britse prins die de Belgische revolutionairen tegen hun zin was opgedrongen,
werd van meet af aan duidelijk gemaakt waar in België de prioriteiten lagen. Hij moest niet denken, zo dreigde Alexandre Gendebien in maart 1834 in de Kamer, dat hij de belangen van Wallonië kon opofferen aan die van "het Orangistische Antwerpen". Gendebien was kwaad omdat de eerste Belgische spoorlijn niet in Wallonië werd aangelegd. "Houd er rekening mee," aldus Gendebien tot de vorst, .'dat wij u desnoods de taal van het geweld zullen laten verstaan." De koninklijke familie hield er sindsdien rekening mee.
*
Omkoperij
Leopold I was een briljante machiavellist.
Hij wist zeer goed dat hij het staatshoofd was van een artificiële natie. Naar het einde van zijn leven toe deed het hem zelfs wanhopen.
'.Vader blijft herhalen dat niets het land samenhoudt en dat het niet kan blijven bestaan," zo schreef Filip, de Graaf van Vlaanderen, in het voorjaar van 1865 aan zijn broer, kroonprins Leopold.
*
De eerste Coburg-koningen maakten corruptie tot fundament van België. Vaderlandsliefde is in België, zoals in alle artificiële naties, uitsluitend een liefde voor de eigen portemonnee. De rattachisten die de revolutie
van 1830 hadden gemaakt kregen betrekkingen en vergoedingen die te verleidelijk waren om te weigeren. Eén voorbeeld: de 22-jarige Felix Chazal, een felle Bonapartist, ontving een  jaarinkomen dat 23 keer zo hoog was als dat van een onderwijzer. 


*
Toch was corruptie als basis, van een staat een wankel fundament. Daarom had België een ideologie nodig waarmee goedgelovige zielen kon worden wijsgemaakt dat Belgisch patriottisme een deugd was, in plaats van een ondeugd. Die ideologie, het belgicisme, ontsproot in 1897 aan de pen van de Waalse antisemiet Edmond Picard. Tussen twee vui-
ge anti-joodse schotschriften ("La revision des origines du christianisme" en "L'Aryano-Sémitisme") in, schreef hij:

"L'ame belge."
 De Belgen waren geen twee volkeren, aldus Picard, maar "één ras," en hoorden dus samen in één land.
Henri Pirenne werkte de ideeën van Picard verder uit. Hij herschreef de hele geschiedenis in functie van het belgicisme en
verzon de idee dat Vlaanderen "altijd tweetalig" was geweest, maar Wallonië niet. 
Bijgevolg diende Vlaanderen altijd tweetalig te blijven, maar hoefde Wallonië dat niet te worden.
(Lode Wils van het Davidsfonds onderwijst ook het Belgicisme en volgt gehoorzaam de stem van H.Pirenne zoals oud-minister Marc Eyskens beweert dat Belgie op een democratische volkse belgische manier onstaan is.)
*

*
Maar in de Verenigde Nederlanden waren wij Belgii vrije mensen.

Het Nederlands was de nationale taal en er werden scholen voor de volkskinderen opgericht die, na de aftocht van de Nederlandse Troepen, door de nieuwe Belgen weer gesloten werden. De gemeentebesturen wilden de kosten van die dorpsscholen niet dragen. 
De nieuwe Belgen schafte aan de Universiteit van Gent die door Willem I opgericht was, alle technische leergangen af. 
Ingenieur kon men alleen te Luik worden. Ook in een universiteit die door Koning Willem opgericht werd!
*

Men kan zeggen dat, wat men nu Vlamingen noemt, het enige volk in de wereld is dat, volgens de Belgische officiële pseudo-geschiedenis, zichzelf bezet heeft.
en dat wordt vandaag nog in de scholen zo onderwezen.
*
Want wij waren Nederlanders onder de Nederlanders. 


In een Nederland zouden wij in de Nederlandse cultuur, waarvan wij de grondleggers waren, opgenomen worden. 
In België echter werden wij verdrukt en verlaagd tot cultuurloos plebs; 
ook vandaag nog, in een zogenaamde multi-culturele samenleving mogen de Vlamingen in eigen hoofdstad hun eigen taal niet spreken en worden wij bestuurd door mensen die de taal van de meerderheid niet willen kennen 
De Vlamingen kunnen niet anders dan zich van het kleine België af te keren en in de Engelse taal en cultuur zich een weg 
door de wereld te banen. 
De Engelse en Duitse culturen zijn verwant aan de Nederlandse.
Het Nederlands weerspiegelt zich in het Deens,het Noors en het Zweeds.
Wij hebben de Franstalige Belgen niet nodig. 
Wij zijn wereldburgers. 
De echte Belgen van de laat middeleeuwse en renaissance Gouden eeuwen
 
 

 

Ceterum censeo "Belgicam presentam" esse delendam.
Ales Wereldburgers, moeten de Vlamigen,net als de als de ieren, het Engels als tweede taal in de wereld gebruiken. Frans heeft voor ons afgedaan! 
 
 

1518, "Onse ghemeene Nederlandse Tale"lees verder in Portici
het spannend verhaal
Op 16 oktober 1830 riep de Prins van Oranje vanuit Antwerpen de onafhankelijkheid van België uit.
Eigenlijk zou dat de Belgische feestdag moeten zijn.

Was het een STAATSGREEP
 of een opstand?

naar volgende pagina
Inleiding - Frankrijk - Leopold - België - België 2 Vlaanderen - 1830 - Besluit - Portici
-