FR | DE | EN | ES

Webmeester

RSS

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

De Maere

U bent hier: Thuispagina

 

Nieuws op de webstek:

 

 

04.05.2015 Ontgoochelingen Freud

De ontgoochelingen van Freud over de therapeutische effectiviteit van zijn eigen methode is de vertaling van het eerder gepubli­ceerde artikel van Prof. Jacques Van Rillaer: Les désillusions de Freud sur l’efficacité thérapeutique de sa méthode”.

 

26.03.2014 Actualisering dossier Euthanasie

Gezien het wetgevend werk werd dit dossier geactualiseerd.

 

26.04.2013 KlinPsy vijftien jaar

Vandaag om 12u15u bestaat deze webstek 15 jaar!

 

21.02.2013 Utilité et dangers des catégorisations psychopathologiques

We publiceren een nieuw artikel van Prof. Jacques Van Rillaer: Utilité et dangers des catégorisations psychopatholo­giques

 

19.01.2013 Actualisering dossier Euthanasie

Naar aanleiding van de hernieuwde politieke aandacht voor het euthanasie-dossier werd het KlinPsy-dossier Euthanasie geactualiseerd.

 

14.01.2013 Terugbetalingen psychologische prestaties

De webpagina over de terugbetalingen van psychologische prestaties door de mutualiteiten werd geactualiseerd.

 

21.05.2012 Lacaniaanse leugens

Lacaniaanse leugens is de vertaling van het eerder gepubli­ceerde artikel van Prof. Jacques Van Rillaer: Mensonges lacaniens.

 

26.04.2012 KlinPsy verjaart

De KlinPsy-webstek is gestart op 26.04.1998 om 12.15u. Dat is reeds 14 jaar geleden.

 

01.03.2012 Mensonges lacaniens

We publiceren een nieuw artikel van Prof. Jacques Van Rillaer: Mensonges lacaniens

 

01.02.2012 Wetgevingspagina's bijgewerkt

De pagina met wetgeving waarin psychologen worden vermeld werd bijgewerkt. Dit is ook het geval voor de pagina met wetgeving waarin psychologen niet worden vermeld maar die toch voor de beroepsuitoefening van psychologen nuttig kan zijn.

 

18.02.2011 KlinPsy-Evidence based psychology opgenomen in het Open Directory Project

De Klinpsy-pagina over Evidence based psychology werd opgenomen in het DMOZ-project als een van de zes webstekken betreffende evidence based psychiatry.

 

14.02.2011 Cultuur en media geactualiseerd

De sub-pagina uit de Bibliotheek-rubriek betreffende cultuur en media werd bijgewerkt.

 

10.02.2011 Webpagina Onderzoek geactualiseerd

De webpagina over het Belgisch Onderzoek op vlak van klinische psychologie is geactualiseerd.

 

03.02.2011 Dossier Ethiek bijgewerkt

Het KlinPsy-dossier over Ethiek werd bijgewerkt.

 

21.01.2011 Terugbetalingen psychologische prestaties

Het KlinPsy-dossier over de terugbetalingen, in hoofdzaak door mutualiteiten, van prestaties van psychologen werd bijgewerkt.

 

10.11.2010 Evidence Based Psychology

De webpagina over Evidence Based Psychology werd bijge­werkt. Via de gepubliceerde studies kan men op kwaliteits­volle wijze de beroepspraktijk bijsturen. De overheid, de mutualiteiten en binnenlandse en buitenlandse onderzoeks­instituten hebben de webpagina ontdekt. Het zou goed zijn mocht de pagina ook uitgroeien tot een werkinstrument van de psychologen in de praktijk voor wie ze op de eerste plaats bedoeld is.

 

27.07.2010 Analyse d’affirmations de Roudinesco

Als reactie op de publicatie van Le crépuscule d'une idole publiceerde Roudinesco een boekje Mais pourquoi tant de haine ? Prof. Van Rillaer reageert in een artikel Analyse d’affirmations d’Elisabeth Roudinesco dans Mais pourquoi tant de haine ? (Seuil, 2010)

 

04.05.2010 Légendes freudiennes de Roudinesco

De publicatie van het boek Le crépuscule d'une idole. L'affa­bulation freudienne van Michel Onfray heeft in Frankrijk heel wat emoties opgewekt. In een nieuwe publicatie op deze site reageert Professor Jacques Van Rillaer van de UCL (en mede-editor van Le livre Noir de la Psychanalyse) op enkele artikelen van Elisabeth Roudinesco: Les vingt nouvelles légendes freudiennes de Mme Roudinesco.

 

04.05.2010 Freud op de sofa

Het dossier Freud op de sofa werd bijgewerkt.

 

30.03.2010 Evidence Based Psychology

De webpagina over Evidence Based Psychology werd bijgewerkt.

 

25.02.2010 BTW-dossier

Het dossier psychologen en BTW werd bijgewerkt. Er werd een  eerste analyse gemaakt van problemen die zich nog stellen na de fiscale interpretatieregels van 15 mei 2008. Er zijn nog inconsequenties inzake de BTW-vrijstelling bij bepaalde deskundige evaluaties.

 

01.09.2009 Teksten van de Europese overheid

Op de pagina over beroepsbelangen werden enkele teksten van de Europese overheid toegevoegd.

01.09.2009 Bijwerking paginas wetgeving vordert

Na de pagina over de wettelijk bepaalde honoraria, de infor­matiebronnen inzake wetgeving en de wetgeving betreffende psychologen, is nu ook de pagina over wetsvoorstellen en wets­ontwerpen waarin psychologen vermeld worden, bijge­werkt.

 

06.08.2009 Vacatures

We stellen vast dat bezoekers tevergeefs langs komen op deze webstek op zoek naar gepubliceerde vacatures. Op de pagina beroepsbelangen staan er een aantal belangrijke schakels naar vacaturepagina's.

 

04.08.2009 Actualisering overzicht terugbetalingen door mutualiteiten

Prestaties van psychologen worden nog niet terugbetaald door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzeke­ring. Er zijn evenwel heel wat mutualiteiten die, meestal via de aanvullende verzekering, in tegemoetkoming voorzien. De regelgeving is zeer verschillend van mutualiteit tot mutuali­teit. Zelfs tussen de afdelingen van dezelfde mutualiteit kun­nen er grote verschillen zijn. Dit betreft de zorg waarvoor terugbetaling wordt voor­zien, de kwalificaties van de zorg­verlener, de voorwaarden inzake doorverwijzing, de leeftijd van de patiënt, de duur en het bedrag van de terugbetaling. KlinPsy had vroeger reeds een overzicht gemaakt. Vandaag werd die geactualiseerd.

 

01.08.2009: Vernieuwde KlinPsy-webstek

De KlinPsy-webstek wordt herwerkt. De webstek krijgt een witte achtergrond. De links worden hersteld en bijgewerkt. De structuur wordt op een paar plaatsen gewijzigd en de rubrie­ken Agenda, Vacatures en Zoekertjes vallen weg.
In de overgangsfase zullen er dus nog 'witte' en 'gele' blad­zijden zijn en soms kan het gebeuren dat de interne schakels eens haperen. Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongemak.

 

 

 

 

 

Nieuws uit de psychologenwereld:

 

 

14.12.2017 Tarieven deskundigen arbeidsgerechten 2017

De tarieven voor 2018 van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zijn in het staatsblad verschenen.

 

14.12.2017 Adviezen van het Belgisch Raadgevend Comité voor bio-ethiek

In 2017 werden er vijf adviezen gepubliceerd:

Advies nr. 69 betreffende experimenten en ander weten­schappelijk onderzoek bij gedetineerden

Advies nr. 70 betreffende de ethische aspecten van de niet-medische besnijdenis

Advies nr. 71 betreffende de praktijk van late zwangerschaps­afbreking om medische redenen

Advies nr. 72 betreffende de publieke sollicitatie van levende orgaandonatie

Advies nr. 73 betreffende euthanasie in geval van niet-terminale patiënten, psychisch lijden en psychiatrische aandoeningen

 

26.09.2017 Kamercommissie volksgezondheid over de terugbetaling geestelijke gezondheidszorg

In de Kamercommissie Volksgezondheid heeft minister De Block een aantal vragen beantwoord en andere vragen niet beantwoord inzake de terugbetaling geestelijke gezondheids­zorg. Blijkbaar zal de terugbetaling ten vroegste ingaan in het laatste trimester van 2018. De minister stelt dat het zal nodig zijn om via de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg door te verwijzen en terug te verwijzen. Over de precieze organisatie is nog overleg lopende. Zie verslag vraag 14, pagina 21.

 

27.07.2017 Terugbetaling consult psycholoog

Tot op heden voorziet de overheid niet in een terugbetaling van de consulten bij een psycholoog. In het zomerakkoord wordt voorzien in een ‘betere’ terugbetaling van de raadple­gingen bij een klinisch psycholoog. Er wordt 22.5 miljoen euro voorzien. Er worden wel twee voorwaarden gesteld aan de terugbetaling: 1. Doorverwijzing van de huisarts. 2. Opgenomen in het globaal medisch dossier.

In de wetgeving betreffende de wettelijke regeling van de uitoefening van de klinische psychologie staat wel dat het gaat om ‘het gebruikelijk verrichten van autonome handelin­gen’, maar men probeert de klinisch psycholoog nu wel te paramedicaliseren via de terugbetaling. Op een moment dat men de toegang tot het globaal medisch dossier steeds verder openstelt voor allerlei instanties en er gepleit wordt voor het verplicht maken van het globaal medisch dossier, zal het wel belangrijk zijn om op te volgen wat dit ‘opgenomen in het globaal medisch dossier’ concreet betekent.

In de wet staat ook dat psychotherapie een behandelings­vorm is in de gezondheidszorg waarin men op een consis­tente en systematische wijze een samenhangend geheel van psychologische middelen (interventies) hanteert, die gewor­teld zijn binnen een psychologisch wetenschappelijk referen­tie­kader en waarbij interdisciplinaire samenwerking is vereist. Nu nog eens zien of psychiaters interdisciplinaire samenwer­king zullen vragen voor ze een psychotherapie opstarten. Of zal dat ook alleen gelden voor de psychologen?

 

16.06.2017 Aanpassing wetgeving titelbescherming

Sedert vandaag is de tekst van het wetsontwerp beschikbaar dat de regering op 14 juni voor spoedbehandeling heeft ingediend. Het betreft het Wetsontwerp tot aanpassing van diverse wetgevingen aan de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, gewijzigd door de richtlijn 2013/55/EU. In het ontwerp staan wijzigingen inzake de erkenning van buitenlandse diploma’s.

 

15.06.2017 Benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Tuchtraad

In het Staatsblad verscheen vandaag het KB houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Tuchtraad van de Psychologencommissie.

 

14.06.2017 Benoeming van de leden van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen

Vandaag verscheen in het Staatsblad het KB houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen.

 

12.06.2017 Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen

De Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgbe­roepen heeft nu ook een vaste rubriek op de webstek van de FOD Volksgezondheid als een van de Advies- en Overlegor­ganen.

 

12.06.2017 Gerechtskosten in strafzaken

We zijn nu bijna halfweg 2017 en de tarieven voor de gerechtskosten in strafzaken voor 2017 zijn nog steeds niet gepubliceerd in het staatsblad en ook niet op de webstek van de Hoven en Rechtbanken van België. Op de webstek van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Gerechtelijke Genees­kunde kunnen we wel lezen dat zij begin februari een bericht hebben ontvangen van de FOD Justitie dat voor 2017 de tarieven van gerechtskosten in strafzaken dezelfde zijn als 2016 (=2013).

 

07.06.2017 Federale parlementaire vragen

In de Kamercommissie Volksgezondheid waren er vandaag vragen betreffende de stand van zaken met betrekking tot de oprichting van de federale raad voor geestelijke gezondheids­beroepen (vraag 3: pdf-pag 13) en ook betreffende de afschaf­fing van de permanente werkgroep Psychiatrie in het kader van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (vraag 7: pdf-pag 22).

 

07.06.2017 Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid 2017-2019

Op de webstek van het Vlaams Parlement werd de nota van de Vlaamse regering gepubliceerd met het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid 2017-2019.

 

31.05.2017 Gerechtsdeskundigen

Vandaag verscheen in het Staatsblad de Wet van 19.04.2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdes­kundigen en tot oprichting van een nationaal register van beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.
Er is ook de publicatie van het KB van 25.04.2017 tot vaststelling van de deontologische code van de gerechtsdes­kundigen in toepassing van artikel 991quater, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek

 

29.05.2017 Ombudsfunctie rechten van de patiënt

De Federale Commissie “Rechten van de patiënt” formuleerde op 19.05.2017 een advies: De ombudsfunctie zoals voorzien in de wet betreffende de rechten van de patiënt: naar een professionalisering, een statuut, een harmonisering van de praktijk in het belang van de kwaliteit van de zorg

 

15.05.2017 Terugbetaling psychologische eerstelijns­zorg

In de Federale Kamer werd een voorstel van resolutie over de terugbetaling van psychologische eerstelijnszorg inge­diend.

 

10.05.2017 Publicaties Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting publiceerde enkele gratis op te halen brochures. Onder meer:
- Kinderwens en ouderschap van personen met een verstandelijke beperking. Naar een gedeelde visie & goede praktijken.
- Praktische gids voor de familiale bewindvoerders

- Kwetsbare ouderen thuis ondersteunen. Lokale krachten bundelen

 

10.05.2017 Federale Raad Ziekenhuisvoorzieningen

De Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een advies inzake de samenstelling van de permanente werkgroep psychiatrie, die meteen ook een nieuwe naam zou krijgen: Permanente werkgroep geestelijke gezondheidszorg.

 

10.05.2017 Benoeming voorzitter Psychologen­commissie

Vandaag verscheen in het staatsblad het KB van 02.05.2017 houdende benoeming van de voorzitter van de Psychologen­commissie

 

05.05.2017 Nieuw wetsvoorstel psychotherapie

In de Kamer werd op 02-05-2017 volgend wetsvoorstel ingediend: Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg­beroepen, teneinde een overgangsregeling in te stellen die de autonome uitoefening van de psychotherapie mogelijk maakt op basis van de erkenning van de vóór juli 2016 opgedane ervaring.

 

25.04.2017 Aanduiding representatieve beroeps­verenigingen voor federale raad GGZ-beroepen

Volgens artikel 68/3 §3 van de wet van 10 mei 2015 zal de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen samengesteld zijn uit 16 klinisch psychologen, 4 klinisch orthopedagogen en 8 artsen.

Op 28 oktober 2016 verscheen het KB tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen.

Op 10 april 2017 werd het ministerieel besluit van 24 maart 2017 tot aanwijzing van de representatieve beroepsvereni­gingen gepubliceerd. Achtien verenigingen, waarvan 10 artsenverenigingen, werden erkend.

 

17.03.2017 Arrest Grondwettelijk Hof Psychotherapie

Het Grondwettelijk Hof heeft op 16.03.2017 een arrest geveld dat artikel 11 van de wet van 10.07.2016 vernietigt, enkel in zoverre deze niet voorziet in een overgangsregeling voor personen die vóór de inwerkingtreding van de wet de psycho­therapeutische praktijk uitoefenden.

 

17.03.2017 Hervorming KB78

Op 14.03.2017 heeft minister De Block en twee van haar kabinetsleden in de Kamercommissie Volksgezondheid een uitvoerige uiteenzetting gegeven over de hervorming van de gecoördineerde wet betreffende de uit­oefening van de gezondheidsberoepen.

 

07.03.2017 Kosten Psychologencommissie

Op 14.02.2017 verscheen in het staatsblad een ministerieel besluit dat uitwerking heeft vanaf 10.12.2016. Het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administra­tiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen van 65 euro voor 2017 werd goedgekeurd

 

24.02.2017 Competentieprofiel klinische psychologie

Na bijna twee jaar is er uiteindelijk ook een Nederlands­talige versie gepubliceerd van het Advies 9194 van de Hoge Gezondheidsraad betreffende Definitie en competentie­profiel voor de klinische psychologie in België. Beter laat dan nooit. Maar het blijft een dikke vette schande dat overheidsinstanties zoals de Hoge Gezondheidsraad en het Kenniscentrum voor de volksgezondheid die van de eerste tot de laatste cent betaald worden door het Belgische volk rapporten publiceren in een vreemde taal terwijl de eigen bevolking het moet stellen met een korte samenvatting of zoals nu een vertaling na twee jaar.

 

24.02.2017 Neuropsychologisch onderzoek

Er komt een nieuwe omschrijving voor RIZIV-prestatie­num­mer 477573. Dit nummer betreft het neuropsycho­lo­gisch onder­zoek met evaluatie van de cognitieve functies bij een patiënt met vermoeden van beginnende dementie. De voornaamste vernieuwing is wellicht dat de “gekwalifi­ceerd helper met bijzondere kennis in de neuropsychologie” nu vervangen is door “een psycholoog bevoegd in de neuro­psychologie”. De prestatie wordt nog steeds uitbetaald aan de neuroloog, psy­chi­ater of geriater. Zal dit nomen­clatuur­num­mer later aan de klinisch psycholoog-neuropsy­cho­loog uitbetaald worden eens de individuele erkenning van de klinisch psycholoog rond is?

 

16.02.2017 Kamercommissie Volksgezondheid over psychotherapie

Op 15.02.2017 werden in de Kamercommissie enkele vragen behandeld over de stand van zaken in verband met de wettelijke regeling van de uitoefening van de psychotherapie. (document pagina 4-7, pdf pagina 12-15)

 

16.02.2017 Hervorming eerstelijnszorg

De eerstelijnszorg in Vlaanderen (huisarts, apotheker, thuis­ver­pleegkundige, psycholoog, maatschappelijk werker) wordt gereorganiseerd. De burger met een complexe zorgvraag zal zich omringd weten, niet door allerlei afzonderlijke zorgaan­bieders, maar door een team met een zorgcoördinator, en zo nodig ook een externe casemanager. Patiëntenparticipatie, inclusief een klachtenregeling, krijgt een duidelijke plaats. En een nieuw Vlaams Instituut voor de Eerstelijn wordt de motor van de reorganisatie.

 

16.02.2017 Tabakologen  -  Effectiviteit

In het Vlaams parlement was er een schriftelijke vraag over de doelmatigheid en doeltreffendheid van tabakologen.

 

16.02.2017 Aanpak depressie en eerstelijnspsycho­logische hulp

Het initiatief van federaal minister De Block in verband met de aanpak van depressie vormde ook in het Vlaamse Parlement aanleiding tot bespreking.

 

13.02.2017 Aanpak van depressie

Minister De Block stelt de huisartsen een volledig ver­nieuwde richtlijn over de aanpak van depressie bij volwas­senen ter beschikking. De nieuwe richtlijn is een geactuali­seerde versie van de richtlijn Depressie bij volwas­senen: aanpak door de huisarts uit 2008. Ook de samenwerking met psychologen komt aan bod. Op de webstek van de ministeer kan men en tekst ophalen met de kernboodschappen.

 

09.02.2017 Nieuw Actieplan Geestelijke Gezondheid

Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen meer bevoegdheden op vlak van geestelijke gezondheid. Dat en de stijgende zorgvraag zijn voor Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de aanleiding om een Actieplan voor Geestelijke Gezondheid uit te werken.

 

09.02.2017 Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie

Voor 31 maart dient het jaarlijks tussentijdse standaardevalu­atieformulier aan het Riziv bezorgd te worden. Deze regle­men­tering, die dus ook kan betrekking hebben op klinisch psychologen, is te vinden in het KB van 27 maart 2012.

 

09.02.2017 Mantelzorgers van thuiswonende ouderen

Op de Webstek van de Koning Boudewijnstichting kan men gratis een publicatie bekomen over Mantelzorgers van thuiswonende ouderen.

 

01.02.2017 Beroep tot vernietiging bij Grondwettelijk hof.

Binnen de zes maanden na het verschijnen van de recente wet over de gezondheidszorgberoepen op 29.07.2016 kon men beroep indienen bij het grondwettelijk hof. Op de webstek van dit hof lezen we dat er op 31.01.2017 een aantal beroepen werden ontvangen betreffende artikel 11 en 12 van de wet in kwestie. Zie hangende zaken: tot hiertoe vier Franstalige verenigingen

 

23.01.2017 Klinische seksuologie

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde een advies over de klinische seksuologie. Ze verstrekt in dit advies een definitie, een beschrijving van de beroepsactiviteit en een competentie­profiel van de klinisch seksuoloog als een gezondheidszorg­beoefenaar in België.

 

06.01.2017 Erkenning Beroepskwalificaties.

De RICHTLIJN 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties werd in de Belgische wetgeving omgezet in de Wet van 12 FEBRUARI 2008. - Wet tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwali­ficaties. Ondertussen verscheen er een VERORDENING Nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende de administratieve samenwerking. Op 22.12.2016 werd in de Kamer het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van Eg-beroepskwalificatie aangenomen. Deze wet zet de richtlijn van 2005 en de verordening van 2013 gedeeltelijk om in Belgische wetgeving. Deze wetgeving is vooral van belang voor psychologen met opleiding in het buitenland. Bemerk dat artikel 17 betreffende de ‘gemeenschappelijke platforms’ (cfr Europsy-diploma) is opgeheven.

 

 

 

 

Ouder nieuws in ons Nieuws-archief

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

www.klinpsy.com

 

website stat