FR | DE | EN | ES

Webmeester

RSS

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

De Maere

U bent hier: Thuispagina

 

Nieuws op de wekstek:

 

 

26.03.2014 Actualisering dossier Euthanasie

Gezien het wetgevend werk werd dit dossier geactualiseerd.

BlauweLijn

 

26.04.2013 KlinPsy vijftien jaar

Vandaag om 12u15u bestaat deze webstek 15 jaar!

BlauweLijn

 

21.02.2013 Utilité et dangers des catégorisations psychopathologiques

We publiceren een nieuw artikel van Prof. Jacques Van Rillaer: Utilité et dangers des catégorisations psychopatholo­giques

BlauweLijn

 

19.01.2013 Actualisering dossier Euthanasie

Naar aanleiding van de hernieuwde politieke aandacht voor het euthanasie-dossier werd het KlinPsy-dossier Euthanasie geactualiseerd.

BlauweLijn

 

14.01.2013 Terugbetalingen psychologische prestaties

De webpagina over de terugbetalingen van psychologische prestaties door de mutualiteiten werd geactualiseerd.

BlauweLijn

 

21.05.2012 Lacaniaanse leugens

Lacaniaanse leugens is de vertaling van het eerder gepubli­ceerde artikel van Prof. Jacques Van Rillaer: Mensonges lacaniens.

BlauweLijn

 

26.04.2012 KlinPsy verjaart

De KlinPsy-webstek is gestart op 26.04.1998 om 12.15u. Dat is reeds 14 jaar geleden.

BlauweLijn

 

01.03.2012 Mensonges lacaniens

We publiceren een nieuw artikel van Prof. Jacques Van Rillaer: Mensonges lacaniens

BlauweLijn

 

01.02.2012 Wetgevingspagina's bijgewerkt

De pagina met wetgeving waarin psychologen worden vermeld werd bijgewerkt. Dit is ook het geval voor de pagina met wetgeving waarin psychologen niet worden vermeld maar die toch voor de beroepsuitoefening van psychologen nuttig kan zijn.

BlauweLijn

 

18.02.2011 KlinPsy-Evidence based psychology opgenomen in het Open Directory Project

De Klinpsy-pagina over Evidence based psychology werd opgenomen in het DMOZ-project als een van de zes webstekken betreffende evidence based psychiatry.

BlauweLijn

 

14.02.2011 Cultuur en media geactualiseerd

De sub-pagina uit de Bibliotheek-rubriek betreffende cultuur en media werd bijgewerkt.

BlauweLijn

 

10.02.2011 Webpagina Onderzoek geactualiseerd

De webpagina over het Belgisch Onderzoek op vlak van klinische psychologie is geactualiseerd.

BlauweLijn

 

03.02.2011 Dossier Ethiek bijgewerkt

Het KlinPsy-dossier over Ethiek werd bijgewerkt.

BlauweLijn

 

21.01.2011 Terugbetalingen psychologische prestaties

Het KlinPsy-dossier over de terugbetalingen, in hoofdzaak door mutualiteiten, van prestaties van psychologen werd bijgewerkt.

BlauweLijn

 

10.11.2010 Evidence Based Psychology

De webpagina over Evidence Based Psychology werd bijge­werkt. Via de gepubliceerde studies kan men op kwaliteits­volle wijze de beroepspraktijk bijsturen. De overheid, de mutualiteiten en binnenlandse en buitenlandse onderzoeks­instituten hebben de webpagina ontdekt. Het zou goed zijn mocht de pagina ook uitgroeien tot een werkinstrument van de psychologen in de praktijk voor wie ze op de eerste plaats bedoeld is.

BlauweLijn

 

27.07.2010 Analyse d’affirmations de Roudinesco

Als reactie op de publicatie van Le crépuscule d'une idole publiceerde Roudinesco een boekje Mais pourquoi tant de haine ? Prof. Van Rillaer reageert in een artikel Analyse d’affirmations d’Elisabeth Roudinesco dans Mais pourquoi tant de haine ? (Seuil, 2010)

BlauweLijn

 

04.05.2010 Légendes freudiennes de Roudinesco

De publicatie van het boek Le crépuscule d'une idole. L'affa­bulation freudienne van Michel Onfray heeft in Frankrijk heel wat emoties opgewekt. In een nieuwe publicatie op deze site reageert Professor Jacques Van Rillaer van de UCL (en mede-editor van Le livre Noir de la Psychanalyse) op enkele artikelen van Elisabeth Roudinesco: Les vingt nouvelles légendes freudiennes de Mme Roudinesco.

BlauweLijn

 

04.05.2010 Freud op de sofa

Het dossier Freud op de sofa werd bijgewerkt.

BlauweLijn

 

30.03.2010 Evidence Based Psychology

De webpagina over Evidence Based Psychology werd bijgewerkt.

BlauweLijn

 

25.02.2010 BTW-dossier

Het dossier psychologen en BTW werd bijgewerkt. Er werd een  eerste analyse gemaakt van problemen die zich nog stellen na de fiscale interpretatieregels van 15 mei 2008. Er zijn nog inconsequenties inzake de BTW-vrijstelling bij bepaalde deskundige evaluaties.

BlauweLijn

 

01.09.2009 Teksten van de Europese overheid

Op de pagina over beroepsbelangen werden enkele teksten van de Europese overheid toegevoegd.

BlauweLijn

01.09.2009 Bijwerking paginas wetgeving vordert

Na de pagina over de wettelijk bepaalde honoraria, de infor­matiebronnen inzake wetgeving en de wetgeving betreffende psychologen, is nu ook de pagina over wetsvoorstellen en wets­ontwerpen waarin psychologen vermeld worden, bijge­werkt.

BlauweLijn

 

06.08.2009 Vacatures

We stellen vast dat bezoekers tevergeefs langs komen op deze webstek op zoek naar gepubliceerde vacatures. Op de pagina beroepsbelangen staan er een aantal belangrijke schakels naar vacaturepagina's.

BlauweLijn

 

04.08.2009 Actualisering overzicht terugbetalingen door mutualiteiten

Prestaties van psychologen worden nog niet terugbetaald door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzeke­ring. Er zijn evenwel heel wat mutualiteiten die, meestal via de aanvullende verzekering, in tegemoetkoming voorzien. De regelgeving is zeer verschillend van mutualiteit tot mutuali­teit. Zelfs tussen de afdelingen van dezelfde mutualiteit kun­nen er grote verschillen zijn. Dit betreft de zorg waarvoor terugbetaling wordt voor­zien, de kwalificaties van de zorg­verlener, de voorwaarden inzake doorverwijzing, de leeftijd van de patiënt, de duur en het bedrag van de terugbetaling. KlinPsy had vroeger reeds een overzicht gemaakt. Vandaag werd die geactualiseerd.

BlauweLijn

 

01.08.2009: Vernieuwde KlinPsy-webstek

De KlinPsy-webstek wordt herwerkt. De webstek krijgt een witte achtergrond. De links worden hersteld en bijgewerkt. De structuur wordt op een paar plaatsen gewijzigd en de rubrie­ken Agenda, Vacatures en Zoekertjes vallen weg.
In de overgangsfase zullen er dus nog 'witte' en 'gele' blad­zijden zijn en soms kan het gebeuren dat de interne schakels eens haperen. Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongemak.

BlauweLijn

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de psychologenwereld:

 

 

26.12.2014 Beleidsverklaring Minister Volksgezond­heid en Sociale Zaken

Het verslag van 22.12.2014 namens de Commissies Volks­ge­zond­heid en Sociale Zaken is gepubliceerd. Op pag. 51 is te lezen dat de Wet van 4 april 2014 tot regeling van de geeste­lijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen vanaf 2016 zal worden uitge­voerd. Het is de bedoeling om het bezoek aan de psycholoog in de eerste lijn in te schakelen en te erkennen. Op termijn zullen die bezoeken terug worden betaald.

 

23.12.2014 Register gerechtsdeskundigen

In het Staatsblad van 19.12.2014 verscheen de wet van 10.04.2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechts­deskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

 

23.12.2014 Levensduur en levenskwaliteit

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publi­ceerde een rapport over "Hoe de voorkeur van de bevolking meenemen in de beslissing tot terugbetaling van een nieuwe behandeling?"

 

23.12.2014 Neuropsychologisch onderzoek dementie

Sedert 23.10.2014 staat op de webstek van het RIZIV een pagina betreffende het neurologisch bilan opgesteld door een neuropsycholoog bij een patiënt met vermoeden van beginnende dementie.

 

16.12.2014 Bedrag Psychologencommissie 2015

Voor het jaar 2015 werden het bedrag van de administratie­kosten en van de bijdrage voor het bijhouden van de lijst van psychologen op 50 EUR vastgesteld.

 

16.12.2014 Publicaties Federaal Kenniscentrum

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceerde recent een paar studies:

- Majeure Depressie (bij volwassenen): doeltreffendheid op de lange termijn van psychotherapie, op zichzelf of in combinatie met antidepressiva

- Behandeling van autisme bij kinderen en jongeren: klinische praktijkrichtlijn

 

16.12.2014 Vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een rapport over de vroegtijdige zorgplanning evenals een brochure over het bevorderen van de dialoog over zorgplanning tussen personen met cognitieve problemen en hun zorgverstrekkers.

 

15.12.2014 Tarieven deskundigen arbeidsgerechten 2015

De tarieven voor 2015 van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de ge­schillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicap­ten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloos­heids­verzekering en de regeling voor verplichte ver­zekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen zijn in het Staatsblad verschenen.

 

25.11.2014 Beroep bij Grondwettelijk Hof tot vernietiging van artikelen uit recente GGZ wet

Bij het Grondwettelijk hof (zie 'Hangende zaken') werd beroep ingediend tot vernieti­ging van de artikelen 21quatervicies, § 3, 21quinquies­vicies, § 3, 21sexiesvicies, § 3, en 21sexiesvicies, § 5, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 novem­ber 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheids­zorg­beroepen, zoals ingevoegd bij de artikelen 13, 14 en 15 van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezond­heids­zorg­be­roepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezond­heids­zorgberoepen, ingesteld door de vzw « Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen » en anderen.

 

20.05.2014 Wet geestelijke gezondheidszorgberoepen

De wet op de klinische psychologie en de psychotherapie is in het staatsblad verschenen. Deze wet heeft de intentie de klinisch psychologen en orthopedagogen op te nemen in de wetgeving betreffende de gezondheidszorgberoepen en de beoefening van de psychotherapie wettelijk te regelen. Voor een stuk doet ze dat ook. Maar deze wet faalt op ontoelaatbare wijze in de beveiliging van de bevolking en schiet ernstig tekort in de bescherming van de gezondheidszorger. Verder is de wet vanuit zuiver wetgevend standpunt een zwak werkstuk met interne tegenspraak, onduide­lijkheden en schendingen van de grondwet. Vanaf nu kan men gedurende zes maanden beroep tot vernietiging indienen bij het grondwettelijk hof. Men heeft onder andere de keuze tussen art 10 en 11, artikel 14 en artikel 127 van de grondwet.

 

16.05.2014 Plichtenleer van de psycholoog
In het Staatsblad verscheen het KB van 02.04.2014 tot vaststel­ling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycho­loog

 

16.05.2014 Ethisch comité experimenten menselijke persoon
In het KB van 04.04.2014 tot bepaling van uitvoe­rings­maat­regelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experi­menten op de menselijke persoon, met betrek­king tot het ethisch comité is de aanwezigheid van minstens één psycholoog verplichtend gemaakt.

 

18.04.2014 Normen pediatrische en geriatrische diensten
In het staatsblad verschenen enkele nieuwe koninklijke besluiten houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgpro­gram­ma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden, houdende vaststelling van de normen waaraan het gespeciali­seerd zorgpro­gramma voor pediatrische hemato-oncologie en het satellietzorg­programma voor pediatrische hemato-oncologie moeten voldoen om te worden erkend, en tenslotte tot wijziging van het konink­lijk besluit van 29 januari 2007 houdende vaststelling eensdeels, van de normen waaraan het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt moet voldoen om te worden erkend en, anderdeels, van bijzondere aanvullende normen voor de erkenning van zieken­hui­zen en ziekenhuisdiensten.

 

11.04.2014 Geestelijke gezondheid en armoede
Op 27.03.2014 was er een studienamiddag in het Vlaams Parlement over Armoede en Geestelijke Gezondheid. Daags voordien krijgt minister Vandeurzen daarover een vraag in de plenaire vergadering (pag 9-12). We verwijzen ook naar een verslag van Zorgnet Vlaanderen.

 

10.04.2014 Wet tot bescherming van de titel van psycholoog

Justel heeft de tekst van de wet van 08.11.1993 bijgewerkt met de bepalingen uit de wet van 21.12.2013 betreffende de deontologie.

BlauweLijn

 

28.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

De plenaire vergadering van de Kamer heeft op 27.03.2014 het wetsontwerp aangenomen (pag. 55 en 77 van de tekst). Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. Hiermee lijkt deze Fyra van de gezondheidszorgwetgeving op de sporen te staan. Nu wachten op de eerste pannes.

BlauweLijn

 

27.03.2014 Euthanasie

Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek publiceerde zijn Advies nr. 59 van 27 januari 2014 betreffende de ethische aspecten van de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

BlauweLijn

 

25.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

Op de webstek van de Kamer is vandaag het verslag gepubliceerd van de Commissievergadering van 19.03.2014. Het wetsontwerp wordt op 27.03.2014 aan de plenaire Kamer voorgelegd.

BlauweLijn

 

25.03.2014 Depressie en psychologische problemen bij jonge kinderen

In de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en

Armoe­de­beleid van het Vlaams Parlement was er een uitgebreid gesprek over depressie en psychologische problemen bij jonge kinderen.

BlauweLijn

 

25.03.2014 Samenlevingsproblemen in onze buurten

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een gratis brochure over Samenlevingsproblemen in onze buurten - Jonge en minder jonge bewoners: hoe herstel je de dialoog en zorg je voor wederzijds respect en begrip?

BlauweLijn

 

21.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

Op de webstek van de Kamer zijn de amendementen van 19.03.2014 (ronddeling 20.03.2014) gepubliceerd. Er is nog geen verslag van de commissievergadering van 19.03.2014 beschik­baar. Het wetsontwerp staat op dit moment niet ingeschreven op de agenda van de plenaire van volgende week.

BlauweLijn

 

19.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

Het wetsontwerp 3243 is vandaag aangenomen in de Kamercommissie Volksgezondheid.

BlauweLijn

 

19.03.2014 Gezondheidszorgsector en zesde staatshervorming

De CM publiceerde een tekst 'Wat betekent de 6de staatshervorming voor de gezondheidszorgsector?'

BlauweLijn

 

19.03.2014 Titels en bekwaamheden in de geestelijke gezondheidszorg

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een advies betreffende de titels en bekwaamheden in de geestelijke gezondheidszorg als antwoord op een vraag van Minister Onkelinx. Het betreft verpleegkundigen. Toch interessant om weten.

BlauweLijn

 

17.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

Woensdagnamiddag 19.03.2014 wordt het wetsontwerp 3243 besproken in de Commissie Volksgezondheid van de Kamer.

BlauweLijn

 

17.03.2014. Crisiseenheden

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een Advies betreffende de nodige opvangcapaciteit van het piloot­project “Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen in een psychoactieve middelengerelateerde crisissituatie” en definitie van de inclusie- en exclusiecriteria voor de personen die er worden opgenomen.

BlauweLijn

 

14.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

In de plenaire Senaat werden gisteren de amendementen op wetsontwerp 2470 verworpen en werd het wetsontwerp aangenomen. Omdat het gewijzigd werd, is het wetsontwerp terug overgezonden naar de Kamer.

BlauweLijn

 

14.03.2014 Geestelijke gezondheid en werk

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een gratis brochure over Geestelijke gezondheid en werk. - 14% van de Belgen kampt met psychische problemen. Kan een job op maat hun re-integratie bevorderen?

BlauweLijn

 

13.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

De Senaat publiceerde de amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag van de commissie voor de sociale aangelegenheden. Het wetsontwerp wordt normaal deze namiddag ter stemming voorgelegd in de plenaire Senaat.

BlauweLijn

 

12.03.2014 Verhoging vrijstellingsdrempel BTW

Vandaag publiceerde de FOD Financiën een bericht met betrekking tot de verhoging van de drempel voor de vrijstelling van de BTW naar 15000 euro vanaf 1 april. In afwachting van de parlemen­taire goedkeuring wordt verwezen naar de webstek Financiën.

BlauweLijn

 

12.03.2014 Euthanasie bij minderjarigen

Vandaag is in het staatsblad de wet van 28.02.2014 verschenen tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken. De tussenkomst van een kinder- en jeugdpsychiater of een psycholoog is vereist.

BlauweLijn

 

12.03.2014 Platform van de universitaire psychothera­peuten

Het Platform van de Universitaire Psychotherapeuten is een initiatief van een aantal Franstalige professoren, maar dat ook openstaat voor Nederlandstaligen. Ze hebben reeds 434 leden.

BlauweLijn

 

12.03.2014 Angststoornissen

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde haar advies nr 8898: Angststoornissen: opvang van de patiënt en optimaal gebruik van het zorgsysteem en de therapeutische opties

BlauweLijn

 

12.03.2014 Depressieve stoornis

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde haar advies nr 8155: Depressieve stoornis: opvang van de patiënt en optimaal gebruik van het zorgsysteem en de therapeutische opties

BlauweLijn

 

12.03.2014 Toegang medisch dossier gedetineerden

De orde van Geneesheren publiceerde een advies betreffende de toegang tot het medisch dossier van de gedetineerden door de Commissie van Toezicht van de gevangenissen.

BlauweLijn

 

11.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

Het verslag van de bespreking in de commissie sociale aangele­gen­heden van de Senaat is verschenen, met in bijlage de opmerkingen van de dienst wetsevaluatie. Na amendering in de senaatscommissie sociale zaken is ook de recentste versie van het wetsontwerp gepubliceerd. Zoals de agenda en nu uit ziet zou deze tekst op 13 maart ter stemming voorgelegd worden in de plenaire Senaat.

BlauweLijn

 

04.03.2014 Gerechtskosten in strafzaken

Nadat in het Staatsblad van 28.01.2014 nog een oproep was verschenen voor kandidaten om te zetelen in de commissie voor de gerechtskosten, is er dan op 10.02.2014 in het Staatsblad een piepklein berichtje verschenen waaruit blijkt dat de tarieven voor 2014 dezelfde zijn als deze van 2013.

BlauweLijn

 

28.02.2014 Wetsontwerp nationaal register gerechts­deskundigen

In de plenaire Kamer werd op 20.02.2014 het 'Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken' aangenomen. Verslag van de bespreking  in de Kamer vanaf pdf-pag 39. De evocatieperiode voor de Senaat verloopt op 10.03.2014.

BlauweLijn

 

28.02.2014 Wetsontwerp Klinische Psychologie en Psychotherapie

In de Senaatscommissie Sociale Aangelegenheden werden enkele amendementen ingediend. Na amendering door de commissie voor sociale aangelegenheden op 18 februari ziet de tekst van het wetsontwerp er zo uit. Er was reeds een 'bespreking' in de plenaire Senaat op 27.02.2014.

BlauweLijn

 

26.02.2014 Patiëntenbijdrage consultaties CGGZ

In het Vlaams parlement was er een schriftelijke vraag en antwoord van Minister Vandeurzen over de patiëntenbijdragen bij consultaties in de centra voor geestelijke gezondheidszorg.

BlauweLijn

 

18.02.2014 Dringende schorsing gezondheidszorg­beoefenaars

In de Kamer werd wetsontwerp 53K3333 ingediend betreffende de dringende schorsing van gezondheidszorgbeoefenaars door de geneeskundige commissies. Indien de klinisch psychologen ook in KB78 komen zal dit ook voor hen van belang zijn.

BlauweLijn

 

18.02.2014 Omgaan met armoede en ongelijkheid

De Koning Boudewijnstichting heeft in samenwerking met de Vlaamse overheid een werk gepubliceerd: "Kleine kindeen, grote kansen. Hoe kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid." Men kan de publicatie van 161 pp gratis ophalen.

BlauweLijn

 

16.02.2014 Wetsontwerp Klinische Psychologie en Psychotherapie

De Senaat oefende haar evocatierecht uit. De onderzoeks­termijn van de Senaat eindigt op 08.04.2014. Het wetsontwerp dat in de Senaat het nummer 5-2470 kreeg wordt een eerste keer bespro­ken in de Commissie Sociale Aangelegenheden op dinsdagnamid­dag 18.02.2014.

BlauweLijn

 

04.02.2014 De Senaat en het wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

Het wetsvoorstel betreffende de Klinische Psychologie en de Psychotherapie dat op 30.01.2014 werd aangenomen in de Kamer is op 31.01.2014 overgezonden naar de Senaat. De vervaldatum van de evocatietermijn is 17.02.2014.

BlauweLijn

 

04.02.2014 Titelbescherming en deontologie

De wetten die een deontologisch luik toevoegen aan de wet inzake titelbescherming van de psycholoog zijn vandaag in het staatsblad verschenen. Wet 1. Wet 2.

BlauweLijn

 

03.02.2014 Hulpmiddelen voor dwaaldetectie bij personen met dementie

Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek publiceerde een advies met betrekking tot hulpmiddelen voor dwaalde­tectie bij personen met dementie in een thuiszorgsituatie.

BlauweLijn

 

03.02.2014 Trouwen of samenwonen

Bij de Koning Boudewijnstichting kan men gratis een brochure ophalen over "Trouwen of samenwonen: waar op letten als je de grote sprong waagt."

BlauweLijn

 

03.02.2014 Levenskwaliteit van jonge kinderen met autisme en hun gezin

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde een advies over de Levenskwaliteit van jonge kinderen met autisme en hun gezin

BlauweLijn

 

01.02.2014 Platform van de universitaire psychothera­peuten

De academisch gevormde Franstalige psychotherapeuten zijn gestart met een Plate-forme des Psychothérapeutes Universi­taires. Ze willen dit initiatief evenwel ook uitbreiden voor Neder­lands­taligen en zijn gestart met een tweetalige webstek (die nog enkele kinderziekten kent). Met het oog op de uitvoeringsbe­sluiten die nog moeten verschijnen inzake de psychotherapie willen ze de noodzaak van een strenge opleiding voor psycho­therapeuten verdedigen.

BlauweLijn

 

31.01.2014 Wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

Gisterenavond heeft de Plenaire Kamer het wetsvoorstel 3243 besproken en goedgekeurd. Het betreft hier een optioneel bicamerale procedure. De senatoren kunnen het ontwerp nog evoceren.

BlauweLijn

 

29.01.2014 BTW

De minister van financiën kondigde aan dat de drempel van jaarlijkse omzet waaronder verenigingen en kleine onderne­mingen vrijgesteld zijn van BTW-plichten op 1 april zou opgetrokken wor­den van 5580 tot 15000 euro. Psychologen die taken verrichten die nog niet vrijgesteld zijn van BTW doen er wellicht goed aan dit bericht verder op te volgen.

BlauweLijn

 

28.01.2014 Wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

De Kamer publiceerde de nieuwe versie van wetsvoorstel 3243 zoals die aangenomen is in de Commissie Volksgezond­heid.

BlauweLijn

 

27.01.2014 Wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

Het verslag over het debat in de Kamercommissie Volksge­zondheid betreffende wetsvoorstel 3243 is verschenen.

BlauweLijn

 

24.01.2014 De Psychotherapeuten

Op 16 januari heeft minister Onkelinx een vraag beantwoord over 'de psychotherapeuten'. Meteen vernemen we hoe ze later de eventuele betaling ziet van alle psychotherapeuten.

BlauweLijn

 

23.01.2014 Wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

Het wetsvoorstel 3243 en de ingediende amendementen worden op 30.01.2014 behandeld in de plenaire Kamer.

BlauweLijn

 

21.01.2014 Intelligentietests

Het RIZIV publiceerde een limitatieve lijst van tests voor het bepalen van het intelligentie- of cognitief ontwikkelingsniveau

van toepassing vanaf 1/1/2014

BlauweLijn

 

16.01.2014 Wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

Het wetsvoorstel 3243 werd op 15.01.2014 besproken en goedgekeurd in de Kamercommissie Volksgezondheid.

BlauweLijn

 

16.01.2014 Psychoanalyse en autisme (4)

Sophie Robert maakte eind 2011 een documentaire over de psychanalytische behandeling van autisme. Drie psychanalysten die in de film voor kwamen dienden klacht in tegen de documen­tairemaakster en kregen op 26.01.2012 gelijk in de rechtbank van Rijsel in die zin dat de rechtbank oordeelde dat de verklaringen van de drie klagers 'denaturés' waren door de montage. Voor het hof van beroep van Douai heeft Robert nu evenwel gelijk gekregen. De censuur op de film "Le mur: la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme" is opgeheven. Uittreksels uit de film zijn in Franse versie op youtube te bekijken. Le Dragon Bleu TV toont de film met onderschiften in acht verschillende talen. Men kan er de hele film (51 m) bekijken voor 2 euro. De filosoof Boudry schreef een artikel over de kwestie.

BlauweLijn

 

13.01.2014 Wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

Woensdag 15.01.2014 wordt het wetsvoorstel 3243 voor de eerste keer besproken in de Kamercommissie. Ondertussen verscheen in Le Soir een schrijven van een reeks Franstalige professoren die psychotherapie doceren en hield 'het platform' een persconferentie. Vanuit psychoanalytische hoek is er dan de tegenstelling tussen La Cause freudienne en een aantal andere psychoanalytici.

BlauweLijn

 

13.01.2014 Registratie in de geestelijke gezondheids­zorg

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een Advies van de permanente werkgroep psychiatrie m.b.t. een gemeenschappelijke registratie in de geestelijke gezondheidszorg.

BlauweLijn

 

13.01.2014 Cijfers over tewerkstelling Geestelijke gezondheidszorg

Gevraagd naar cijfers over tewerkstelling in de Geestelijke Gezond­heids­zorg in Vlaanderen, geeft Minister Vandeurzen dit antwoord.

BlauweLijn

 

18.12.2013 Wetsvoorstel klinische psychologie, klinische orthopedagogiek en psychotherapie

Op de webstek van de Kamer is het wetsvoorstel tot regeling van de geestelijkegezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen gepubliceerd.

BlauweLijn

 

15.12.2013 Euthanasie minderjarigen

Het wetsontwerp over de uitbreiding van de euthanasie naar minderjarigen dat goedgekeurd is in de Senaat en overgezonden is naar de Kamer bevat volgende bepaling:
"7º indien de patiënt een niet-ontvoogde minderjarige is, boven­dien een kinder- en jeugdpsychiater of een psycholoog raadplegen en hem op de hoogte brengen van de redenen voor deze raad­pleging.

De geraadpleegde specialist neemt kennis van het medisch dossier, onderzoekt de patiënt, vergewist zich van de oordeels­bekwaamheid van de minderjarige en attesteert dit schriftelijk.

De behandelende arts brengt de patiënt en zijn wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte van het resultaat van deze raadpleging."

BlauweLijn

 

15.12.2013 Symposium Eerstelijnsgezondheidszorg

De presentaties van het symposium van 7 december staan op het internet. Daaronder één over de psychosociale problemen.

BlauweLijn

 

13.12.2013 Psychologencommissie: bijdrage 2014

Vandaag is het Ministerieel Besluit verschenen dat het bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage voor het bijhouden van de lijst van psychologen voor 2014 vastlegt op 50 euro.

BlauweLijn

 

06.12.2013 Wetgeving deontologie

Het wetsontwerp dat aan de wet op de titelbescherming van de psycholoog een luik toevoegt in verband met het instellen van een afdwingbare deontologische code wordt op 11.12.2013 behandeld in de Senaatscommissie Financiën en Economische Aangelegen­heden. Lees verslag van de bespreking in de Kamercommissie.

BlauweLijn

 

04.12.2013 Tarief erelonen deskundigen arbeids­gerechten 2014

In het Staatsblad zijn de tarieven verschenen van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsge­rechten in het kader van de medische deskundige onderzoeken.

BlauweLijn

 

24.11.2013 Wetsvoorstel Klinische psychologie en psychotherapie

De Belgische Federatie van Psychologen heeft op haar webstek de tekst van het voorlopig wetsvoorstel vrijgegeven voor de leden. Wie geen lid is kan de teksten raadplegen via de webstek van de Academie voor integratieve psychologie en Psychothe­rapie.

BlauweLijn

 

24.11.2013 Meer dan vier psychotherapierichtingen
In het advies van de
Hoge Gezondheidsraad over psychothe­rapie en in het momenteel voorliggend wetsvoorstel worden de vier klassieke psychotherapierichtingen vermeld (psycho­dy­namische – experiëntiële – gedragstherapie - systeempsycho­therapie). In de criteria die de CM hanteert om overeen­kom­sten af te sluiten met psychotherapeuten, voor wiens presta­ties er een gedeelte­lijke terugbetaling geldt, is de lezen dat ook de integratieve psychothe­rapie in aanmerking komt.

BlauweLijn

 

23.11.2013 Wetgeving Klinische psychologie en Psychotherapie. En de anderen ?

Het wetgevend werk rond de klinische psychologie en de psycho­therapie laat ook andere beroepsgroepen in de sector niet onberoerd. We vermelden een reactie van de schoolpsychologen en van de orthopedagogen. Brief.

BlauweLijn

 

23.11.2013 Kinderrechtencommissariaat Jaarverslag 2012-2013

Het Kinderrechtencommissariaat publiceerde zijn jaarverslag 2012-2013.

BlauweLijn

 

22.11.2013 Hulplijn voor geweld en misbruik

De hulplijn is gratis bereikbaar op het nummer 1712 en is bedoeld voor burgers die een vraag of melding hebben over alle vormen van geweld of misbruik. Dat kan gaan over partnergeweld, kinder­mishandeling, ouderenmisbehandeling, pesten, geweld in gezags­relaties, … Op 20 november 2013 werd een nieuwe sensibilise­rings­campagne gelanceerd en kreeg de site www.1712.be een nieuw kleedje.

BlauweLijn

 

22.11.2013 Nieuw nummer zelfmoordlijn: 1813

1813 wordt het nieuwe telefoonnummer van de Zelfmoordlijn. Verder vormt 1813 ook de toegangspoort en het platform voor de preventie van suïcidaal gedrag via een nieuwe website: www.zelfmoord1813.be

BlauweLijn

 

14.11.2013 Wetsontwerp instellen deontologische code voor psychologen

Sedert vandaag zijn op de webstek van de Kamer de wetsont­werpen raadpleegbaar betreffende het instellen van een afdwingbare deontologische code voor psychologen in België. Er zijn eigenlijk twee ontwerpen omdat een deel van de wets­wijzigingen moet verlopen volgens de bicamerale procedure en een deel volgens de optioneel bicamerale procedure. Men kan de twee lezen in hetzelfde document.

BlauweLijn

 

12.11.2013 Early childhood development and disability

De wereldgezondheidsorganisatie publiceerde nu de Franse versie van het werkdocument 'Développement de la petite enfance et handicap'. Gratis op te halen.

BlauweLijn

 

12.11.2013 WHO-Guidelines: Stress

De Wereldgezondheidsorganisatie publiceerde een gratis op te halen werk 'Guidelines for the Management of Conditions Specificatlly Related to Stress'.

BlauweLijn

 

12.11.2013  Nieuwe canabiscampagne

Nieuwe cannabiscampagne helpt jongeren fabeltjes doorprikken. Er is ook een nieuwe interactieve webstek: www.laatjenietvangen.be

BlauweLijn

 

12.11.2013 Ondervoeding bij ouderen

12% van de 70-plussers is ondervoed. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt aandacht hiervoor. In de mate dat het ook om gedragsverandering gaat, is het ook zaak voor psychologen. Het Kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen geeft in haar consenstekst een aantal interessante adviezen (pag 43-55).

BlauweLijn

 

12.11.2013 Nazorg bij ernstige brandwonden

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceerde een rapport over de Organisatie van de nazorg bij patiënten met ernstige brandwonden

BlauweLijn

 

 

05.11.2013 Politiek akkoord over de erkenning van de klinisch psycholoog

Meer informatie is te vinden op de webstek van de Belgische Federatie van Psychologen. We verwijzen ook naar de webstek van de PS en van de CD&V. Er is reeds een commentaar van Zorgnet Vlaanderen.

BlauweLijn

 

30.10.2013 Regelgeving neurostimulatoren

In het staatsblad verscheen een KB ter wijziging van de regel­geving inzake deep brain stimulatoren. Twee zinnen trekken vooral de aandacht van de psychologen: Om gerechtigd te zijn, moet een verplegingsinrichting: c) over een team beschikken dat ook een (of meerdere) psychol(o)g(en) omvat bekwaam qua neuro­psychologische evaluatie en vertrouwd met de aanpak van de betrokken patiëntendoelgroep, inclusief de neurologische en psychische co-morbiditeit die er vaak mee gepaard gaat; en : f) elke DBS-indicatiestelling doen tijdens een BST-vergadering waar minstens de hoger bedoelde neurochirurg, neuroloog en psycholoog aan deelnemen;

BlauweLijn

 

25.10.2013 Groenboek zesde staatshervorming
De Vlaamse Regering publiceerde een groenboek betref­fen­de de zesde staatshervorming. Deel 2 handelt over Gezond­heidszorg, ouderenzorg en hulp aan personen (pag 137-284). Daarin komen aan bod: ziekenhuisbeleid, ouderen­beleid, geestelijke gezondheids­zorg, preventief gezondheids­beleid, eerstelijnsgezondheidszorg, mobiliteitshulpmiddelen, revalidatie en gezondheidszorgberoepen.

BlauweLijn

 

25.10.2013 Eerstelijnspsychologische functie

Er lopen momenteel zeven projecten voor de invoering van de eerstelijnspsychologische functie, die door de Vlaamse overheid gefinancierd worden, van 1 december 2011 tot 30 november 2014. De projecten evenals het wetenschappelijk onderzoek dat erover gevoerd wordt, zullen een eindrapport opmaken met aanbevelingen voor een eventuele implementatie van deze functie over heel Vlaanderen. Dit blijkt uit het antwoord op een schriftelijke parlementaire vraag.

BlauweLijn

 

23.10.2013 Beroepsgeheim en Kwetsbare personen

De Orde van geneesheren heeft artikel 61 van haar Code van medische plichtenleer gewijzigd om het te actualiseren in het licht van de wijzigingen die zijn aangebracht aan artikel 458bis van het Strafwetboek.

BlauweLijn

 

23.10.2013 Herkenning, diagnose en behandeling -ADHD

De Hoge Gezondheidsraad heeft aanbevelingen uitgebracht over de implementatie van de praktische herkenning, de diagnose en de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD

BlauweLijn

 

23.10.2013 Financiering van ziekenhuiszorg

Het federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceerde een vergelijkende studie van de financiering van ziekenhuiszorg in vijf landen.

BlauweLijn

 

23.10.2013 Dementie

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een folder over Dementie, evenwicht tussen bescherming en autonomie - Feiten, cijfers en aanbevelingen over hoe de wensen en rechten van mensen met dementie te respecteren.
Deze stichting publiceerde ook een folder Dementie: iedereen is betrokken partij - Feiten, cijfers en aanbevelingen over beeldvor­ming rond dementie.

BlauweLijn

 

02.07.2013 Medische esthetiek

De wet van 23.05.2013 tot regeling van de vereiste kwalifi­ca­ties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische genees­kunde en esthetische heelkunde uit te voeren is in het staats­blad verschenen. Bij minderjarigen is overleg met psychiater of psycholoog nodig. (art 17)

BlauweLijn

 

19.04.2013 Wetsontwerp over afdwingbare deontologische code psychologen

Op voorstel van Sabine Laruelle, federaal minister van KMO’s en Zelfstandigen, heeft de ministerraad vandaag een wets­ont­werp goedgekeurd waardoor psychologen binnenkort een deontologische code zullen moeten volgen. Het voorstel voorziet ook in de oprichting van een Tuchtraad en een Raad van Beroep die deontologische sancties kunnen opleggen.

BlauweLijn

 

15.03.2013 De ziekte die kindertijd heet

De Standaard publiceert een interview met psychiater Allen Frances.

BlauweLijn

 

10.04.2013 Internering van personen met een geestesstoornis

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen bracht een advies uit betreffende de opmerkingen op de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis. Deze wet vertoont nog heel wat lacunes. Via dit advies wenst de NRZV nog voor de inwerkingtreding van deze wet een aantal aanpassingen voor te stellen.

BlauweLijn

 

26.03.2013 Levenskwaliteit personen met ongeneeslijke ziekte

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een gratis brochure over projecten om de levenskwaliteit van personen met een ongeneeslijke ziekte te verbeteren.

BlauweLijn

 

26.03.2013 Tabacologen

145 van de 420 erkende Belgische tabacologen zijn psychologen: 61 in Vlaanderen en 84 in Wallonië en Brussel.

BlauweLijn

 

19.03.2013 Wetsvoorstel betreffende de internering

In de Senaat werd door senatoren van vijf verschillende politieke partijen een Wetsvoorstel betreffende de internering van personen ingediend. Daarin werd de forensisch psycholoog niet vergeten.

BlauweLijn

 

01.03.2013 Gerechtskosten in strafzaken

In het Staatsblad is de Omzendbrief 131quater (ns) van 31.01.2013 verschenen betreffend gerechtskosten in straf­zaken. Daarin is de indexatie van de tarieven toepasselijk in 2013 vermeld.

BlauweLijn

 

01.03.2013 Beroepsgeheim en partnergeweld

We herinneren eraan dat op 01.03.2013 de uitbreiding (inzake partnergeweld) van artikel 458bis betreffende het beroeps­geheim, in werking treedt.

BlauweLijn

 

01.03.2013 Mensenkennis.be

Op initiatief van de Gentse Alumni Psychologie is een webstek opgestart met de naam mensenkennis.be. De webstek wil de wetenschappelijke kennis over psychologie toegankelijk maken voor het brede publiek.

BlauweLijn

 

28.02.2013 Experts for Horizon 2020 Advisory Groups

De Europese Commissie zoekt experten. Ook voor de sector Health, demographic change and Wellbeing en Inclusive, innovative and secure societies.

BlauweLijn

 

28.02.2013 'Genoeg gepest' en Bleekweide in Vlaams parlement

Op 26.02.2013 kwam de antipestactie van Ketnet en ook het tv-programma De Bleekweide uitvoerig aan bod in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

BlauweLijn

 

28.02.2013 Examencommissie secundair onderwijs

Bij de Examencommissie kan men op eigen tempo via zelfstudie een diploma of getuigschrift secundair onderwijs behalen. Iedereen kan zich inschrijven voor deze examens ongeacht leeftijd, nationaliteit of vooropleiding. Om te starten moet men naar een infosessie komen in Brussel. De examen­commissie organiseert opnieuw infosessies in mei en in juni.

BlauweLijn

 

28.02.2013 Wijziging nomenclatuur kinderpsychiatrie

Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen binnen de kinder- en jeugdpsy­chiatrie voor prestaties waarin psychologen betrokken zijn.

BlauweLijn

 

28.02.2013 Geestelijke gezondheid en werk in België

Op 29 januari 2013 was er in Brussel een Colloquium over Geestelijke gezondheid en werk in België. Op de webstek van het RIZIV zijn een aantal bijdragen te lezen.

BlauweLijn

 

21.02.2013 Toegang tot de niet-conventionele prak­tijken inzake de geneeskunde

De Orde van Geneesheren publiceerde een advies inzake de toegang tot de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde.

BlauweLijn

 

18.02.2013 BFP reageert op 'De Bleekweide'

De Belgische Federatie van psychologen heeft in een pers­bericht gereageerd op het TV-programma 'De Bleekweide.

BlauweLijn

 

15.02.2013 Gerechtskosten in strafzaken

Tot op heden is de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken niet in het Belgisch Staatsblad verschenen. Wellicht gebeurt dit eerstdaags. Op de website van het Antwerps hof van beroep staat de omzendbrief van minister Turtelboom dd. 31.01.2013. De KlinPsy-webstek zal haar tabellen aanpassen na de publicatie in het staatsblad.

BlauweLijn

 

06.02.2013 Statuut van onbekwaamheid

Het wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe bescher­mingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid werd geëvoceerd door de Senaat. Nu ligt het voor verdere behandeling terug in de Kamer. Geamendeerde versie.

BlauweLijn

 

06.02.2013 Ongeletterdheid bij kinderen en hun ouders

Op de webstek van de Koning Boudewijnstichting kan men gratis een publicatie ophalen over Preventieprojecten in de familiale context. Evaluatieonderzoek van de projecten ondersteund door het Fonds van bpost voor Alfabetisering.

Impact van preventieprojecten rond ongeletterdheid bij kinderen en hun ouders (2012)

BlauweLijn

 

30.01.2013 Post mortem wegnemen lichaamsmateriaal

Wie geen verzet aantekent gaat er in principe mee akkoord dat er post mortem weefsels worden weggenomen voor trans­plantatie. In 2008 werd deze wet evenwel uitgebreid zodat men ook lichaamsmateriaal mag wegnemen voor onder­zoek. Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek publi­ceerde een advies over de kwestie waarin gepleit wordt voor een gedifferentieerde registratie. Zodat mensen bijvoorbeeld kunnen aangeven dat ze wel akkoord gaan met het wegne­men van organen voor transplantatie, maar dat ze tegen het gebruik van andere weefsels voor onderzoek bezwaar hebben. Onze politici hebben kennelijk andere prioriteiten… zoals blijkt uit deze journalistieke bijdrage.

BlauweLijn

 

28.01.2013 LED

De nieuwe Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED) verza­melt diploma's, certificaten, ervaringsbewijzen en getuigschrif­ten. Vandaag bevat de databank gegevens van de voorbije 10 jaar. Op termijn wil LED uitgroeien tot het verzamelpunt van alle behaalde kwalificatiebewijzen. Men kan de persoonlijke gegevens raadplegen met de electronische identiteitskaart.

BlauweLijn

 

19.01.2013 Euthanasie wordt besproken in Senaat

Op 23.01.2013 wordt in de gezamenlijke Commissie Justitie en Sociale Aangelegenheden van de Senaat de regeling van de werkzaamheden besproken inzake de wetsvoorstellen met betrekking tot euthanasie.

BlauweLijn

 

18.01.2013 Burger- en patiëntenparticipatie in het gezondheidszorgbeleid

Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg publi­ceerde een rapport Modellen voor burger- en patiënten­par­ticipatie in het gezondheidszorgbeleid - Deel 1: Verkenning van de haalbaarheid en aanvaardbaarheid

BlauweLijn

 

11.01.2013 Educatief materiaal geluid en gehoorschade

De kortfilm 'Ruis' vertelt het waargebeurde verhaal van een jongen met ernstige gehoorschade. De film, die gemaakt werd in opdracht van de Vlaamse Overheid, kan gratis worden aan­gevraagd door scholen, verenigingen en groepen om de gevol­gen van gehoorschade bij jongeren bespreek­baar te maken. Ook dit is voer voor psychologen: gedrag en gedragsverande­ring.

BlauweLijn

 

11.01.2013 Nieuwe voorzitters Psychologencommissie

Sedert vandaag is Catherine Henry voorzitter en Alexander Allaert plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencom­missie. Dit voor een termijn van vier jaar.

BlauweLijn

 

02.01.2013 Psychosociale diensten gevangenissen

Op een mondelinge vraag van Zakia Khattabi in de Senaat antwoordde minister Turtelboom dat door het spel van ge­plan­de budgettaire besparingen en geplande capaciteitsuit­brei­ding de afvloeiing van personeel van de psychosociale sector voor 2012 kan beperkt blijven tot 8 functies voor psychologen en maatschap­pelijk werkers samen. Wegens actuele niet-invulling van bepaal­de mandaten is er uiteindelijk slechts één tijdelijke maatschap­pelijk werker die geen verlenging krijgt van zijn mandaat.

BlauweLijn

 

 

Ouder nieuws in ons Nieuws-archief

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

www.klinpsy.com

 

website stat