FR | DE | EN | ES

Webmeester

RSS

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

De Maere

U bent hier: Thuispagina

 

Nieuws op de wekstek:

 

 

26.03.2014 Actualisering dossier Euthanasie

Gezien het wetgevend werk werd dit dossier geactualiseerd.

BlauweLijn

 

26.04.2013 KlinPsy vijftien jaar

Vandaag om 12u15u bestaat deze webstek 15 jaar!

BlauweLijn

 

21.02.2013 Utilité et dangers des catégorisations psychopathologiques

We publiceren een nieuw artikel van Prof. Jacques Van Rillaer: Utilité et dangers des catégorisations psychopatholo­giques

BlauweLijn

 

19.01.2013 Actualisering dossier Euthanasie

Naar aanleiding van de hernieuwde politieke aandacht voor het euthanasie-dossier werd het KlinPsy-dossier Euthanasie geactualiseerd.

BlauweLijn

 

14.01.2013 Terugbetalingen psychologische prestaties

De webpagina over de terugbetalingen van psychologische prestaties door de mutualiteiten werd geactualiseerd.

BlauweLijn

 

21.05.2012 Lacaniaanse leugens

Lacaniaanse leugens is de vertaling van het eerder gepubli­ceerde artikel van Prof. Jacques Van Rillaer: Mensonges lacaniens.

BlauweLijn

 

26.04.2012 KlinPsy verjaart

De KlinPsy-webstek is gestart op 26.04.1998 om 12.15u. Dat is reeds 14 jaar geleden.

BlauweLijn

 

01.03.2012 Mensonges lacaniens

We publiceren een nieuw artikel van Prof. Jacques Van Rillaer: Mensonges lacaniens

BlauweLijn

 

01.02.2012 Wetgevingspagina's bijgewerkt

De pagina met wetgeving waarin psychologen worden vermeld werd bijgewerkt. Dit is ook het geval voor de pagina met wetgeving waarin psychologen niet worden vermeld maar die toch voor de beroepsuitoefening van psychologen nuttig kan zijn.

BlauweLijn

 

18.02.2011 KlinPsy-Evidence based psychology opgenomen in het Open Directory Project

De Klinpsy-pagina over Evidence based psychology werd opgenomen in het DMOZ-project als een van de zes webstekken betreffende evidence based psychiatry.

BlauweLijn

 

14.02.2011 Cultuur en media geactualiseerd

De sub-pagina uit de Bibliotheek-rubriek betreffende cultuur en media werd bijgewerkt.

BlauweLijn

 

10.02.2011 Webpagina Onderzoek geactualiseerd

De webpagina over het Belgisch Onderzoek op vlak van klinische psychologie is geactualiseerd.

BlauweLijn

 

03.02.2011 Dossier Ethiek bijgewerkt

Het KlinPsy-dossier over Ethiek werd bijgewerkt.

BlauweLijn

 

21.01.2011 Terugbetalingen psychologische prestaties

Het KlinPsy-dossier over de terugbetalingen, in hoofdzaak door mutualiteiten, van prestaties van psychologen werd bijgewerkt.

BlauweLijn

 

10.11.2010 Evidence Based Psychology

De webpagina over Evidence Based Psychology werd bijge­werkt. Via de gepubliceerde studies kan men op kwaliteits­volle wijze de beroepspraktijk bijsturen. De overheid, de mutualiteiten en binnenlandse en buitenlandse onderzoeks­instituten hebben de webpagina ontdekt. Het zou goed zijn mocht de pagina ook uitgroeien tot een werkinstrument van de psychologen in de praktijk voor wie ze op de eerste plaats bedoeld is.

BlauweLijn

 

27.07.2010 Analyse d’affirmations de Roudinesco

Als reactie op de publicatie van Le crépuscule d'une idole publiceerde Roudinesco een boekje Mais pourquoi tant de haine ? Prof. Van Rillaer reageert in een artikel Analyse d’affirmations d’Elisabeth Roudinesco dans Mais pourquoi tant de haine ? (Seuil, 2010)

BlauweLijn

 

04.05.2010 Légendes freudiennes de Roudinesco

De publicatie van het boek Le crépuscule d'une idole. L'affa­bulation freudienne van Michel Onfray heeft in Frankrijk heel wat emoties opgewekt. In een nieuwe publicatie op deze site reageert Professor Jacques Van Rillaer van de UCL (en mede-editor van Le livre Noir de la Psychanalyse) op enkele artikelen van Elisabeth Roudinesco: Les vingt nouvelles légendes freudiennes de Mme Roudinesco.

BlauweLijn

 

04.05.2010 Freud op de sofa

Het dossier Freud op de sofa werd bijgewerkt.

BlauweLijn

 

30.03.2010 Evidence Based Psychology

De webpagina over Evidence Based Psychology werd bijgewerkt.

BlauweLijn

 

25.02.2010 BTW-dossier

Het dossier psychologen en BTW werd bijgewerkt. Er werd een  eerste analyse gemaakt van problemen die zich nog stellen na de fiscale interpretatieregels van 15 mei 2008. Er zijn nog inconsequenties inzake de BTW-vrijstelling bij bepaalde deskundige evaluaties.

BlauweLijn

 

01.09.2009 Teksten van de Europese overheid

Op de pagina over beroepsbelangen werden enkele teksten van de Europese overheid toegevoegd.

BlauweLijn

01.09.2009 Bijwerking paginas wetgeving vordert

Na de pagina over de wettelijk bepaalde honoraria, de infor­matiebronnen inzake wetgeving en de wetgeving betreffende psychologen, is nu ook de pagina over wetsvoorstellen en wets­ontwerpen waarin psychologen vermeld worden, bijge­werkt.

BlauweLijn

 

06.08.2009 Vacatures

We stellen vast dat bezoekers tevergeefs langs komen op deze webstek op zoek naar gepubliceerde vacatures. Op de pagina beroepsbelangen staan er een aantal belangrijke schakels naar vacaturepagina's.

BlauweLijn

 

04.08.2009 Actualisering overzicht terugbetalingen door mutualiteiten

Prestaties van psychologen worden nog niet terugbetaald door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzeke­ring. Er zijn evenwel heel wat mutualiteiten die, meestal via de aanvullende verzekering, in tegemoetkoming voorzien. De regelgeving is zeer verschillend van mutualiteit tot mutuali­teit. Zelfs tussen de afdelingen van dezelfde mutualiteit kun­nen er grote verschillen zijn. Dit betreft de zorg waarvoor terugbetaling wordt voor­zien, de kwalificaties van de zorg­verlener, de voorwaarden inzake doorverwijzing, de leeftijd van de patiënt, de duur en het bedrag van de terugbetaling. KlinPsy had vroeger reeds een overzicht gemaakt. Vandaag werd die geactualiseerd.

BlauweLijn

 

01.08.2009: Vernieuwde KlinPsy-webstek

De KlinPsy-webstek wordt herwerkt. De webstek krijgt een witte achtergrond. De links worden hersteld en bijgewerkt. De structuur wordt op een paar plaatsen gewijzigd en de rubrie­ken Agenda, Vacatures en Zoekertjes vallen weg.
In de overgangsfase zullen er dus nog 'witte' en 'gele' blad­zijden zijn en soms kan het gebeuren dat de interne schakels eens haperen. Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongemak.

BlauweLijn

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de psychologenwereld:

 

 

23.02.2015 Gezond zwanger worden

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid lanceerde vandaag http://www.gezondzwangerworden.be/ .

 

22.02.2015 Tabacologen

Het Brussels Hof van Beroep heeft aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld betreffende de erkenning als tabacoloog (hangende zaken rolnummer 6159).

 

20.02.2015 Artsen en digitale media

De Nationale Orde van Artsen publiceert een uitgebreid advies over het gebruik van verschillende digitale toepassingen.

 

20.02.2015 Gerechtskosten in strafzaken

De tarieven voor 2015 zijn, vanwege budgettaire beperkingen, deze van 2013 en 2014.

 

13.02.2015 Informatie in het kader van gerechtelijke expertise

De Nationale Raad van de Orde der geneesheren heeft een ontwerp met het oog op het ontvangen van alle informatie met betrekking tot een schadegeval, in het kader van een gerechtelijke expertise, onderzocht.

 

13.02.2015 Hoge gezondheidsraad

De Hoge gezondheidsraad heeft haar werkprogramma voor 2015 op haar webstek gepubliceerd. Er zijn zeven projecten op vlak van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale factoren. Ook de competenties van de klinisch psycholoog komen aan bod. Het zal belangrijk zijn dat er ook klinisch psychologen in die werkgroep zetelen en de teksten opvolgen tot ze bij de drukker komen.

 

12.02.2015 Scheiding

Op de webstek van de Koning Boudewijnstichting kan men gratis een brochure (35 p) downloaden over "Wat te doen bij een scheiding?". Het biedt antwoorden op praktische, administratieve en juridische vragen ivm jezelf, je ex-partner, de kinderen…

 

26.12.2014 Beleidsverklaring Minister Volksgezond­heid en Sociale Zaken

Het verslag van 22.12.2014 namens de Commissies Volks­ge­zond­heid en Sociale Zaken is gepubliceerd. Op pag. 51 is te lezen dat de Wet van 4 april 2014 tot regeling van de geeste­lijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen vanaf 2016 zal worden uitge­voerd. Het is de bedoeling om het bezoek aan de psycholoog in de eerste lijn in te schakelen en te erkennen. Op termijn zullen die bezoeken terug worden betaald.

 

23.12.2014 Register gerechtsdeskundigen

In het Staatsblad van 19.12.2014 verscheen de wet van 10.04.2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechts­deskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

 

23.12.2014 Levensduur en levenskwaliteit

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publi­ceerde een rapport over "Hoe de voorkeur van de bevolking meenemen in de beslissing tot terugbetaling van een nieuwe behandeling?"

 

23.12.2014 Neuropsychologisch onderzoek dementie

Sedert 23.10.2014 staat op de webstek van het RIZIV een pagina betreffende het neurologisch bilan opgesteld door een neuropsycholoog bij een patiënt met vermoeden van beginnende dementie.

 

16.12.2014 Bedrag Psychologencommissie 2015

Voor het jaar 2015 werden het bedrag van de administratie­kosten en van de bijdrage voor het bijhouden van de lijst van psychologen op 50 EUR vastgesteld.

 

16.12.2014 Publicaties Federaal Kenniscentrum

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceerde recent een paar studies:

- Majeure Depressie (bij volwassenen): doeltreffendheid op de lange termijn van psychotherapie, op zichzelf of in combinatie met antidepressiva

- Behandeling van autisme bij kinderen en jongeren: klinische praktijkrichtlijn

 

16.12.2014 Vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een rapport over de vroegtijdige zorgplanning evenals een brochure over het bevorderen van de dialoog over zorgplanning tussen personen met cognitieve problemen en hun zorgverstrekkers.

 

15.12.2014 Tarieven deskundigen arbeidsgerechten 2015

De tarieven voor 2015 van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de ge­schillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicap­ten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloos­heids­verzekering en de regeling voor verplichte ver­zekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen zijn in het Staatsblad verschenen.

 

25.11.2014 Beroep bij Grondwettelijk Hof tot vernietiging van artikelen uit recente GGZ wet

Bij het Grondwettelijk hof (zie 'Hangende zaken') werd beroep ingediend tot vernieti­ging van de artikelen 21quatervicies, § 3, 21quinquies­vicies, § 3, 21sexiesvicies, § 3, en 21sexiesvicies, § 5, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 novem­ber 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheids­zorg­beroepen, zoals ingevoegd bij de artikelen 13, 14 en 15 van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezond­heids­zorg­be­roepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezond­heids­zorgberoepen, ingesteld door de vzw « Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen » en anderen.

 

20.05.2014 Wet geestelijke gezondheidszorgberoepen

De wet op de klinische psychologie en de psychotherapie is in het staatsblad verschenen. Deze wet heeft de intentie de klinisch psychologen en orthopedagogen op te nemen in de wetgeving betreffende de gezondheidszorgberoepen en de beoefening van de psychotherapie wettelijk te regelen. Voor een stuk doet ze dat ook. Maar deze wet faalt op ontoelaatbare wijze in de beveiliging van de bevolking en schiet ernstig tekort in de bescherming van de gezondheidszorger. Verder is de wet vanuit zuiver wetgevend standpunt een zwak werkstuk met interne tegenspraak, onduide­lijkheden en schendingen van de grondwet. Vanaf nu kan men gedurende zes maanden beroep tot vernietiging indienen bij het grondwettelijk hof. Men heeft onder andere de keuze tussen art 10 en 11, artikel 14 en artikel 127 van de grondwet.

 

16.05.2014 Plichtenleer van de psycholoog
In het Staatsblad verscheen het KB van 02.04.2014 tot vaststel­ling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycho­loog

 

16.05.2014 Ethisch comité experimenten menselijke persoon
In het KB van 04.04.2014 tot bepaling van uitvoe­rings­maat­regelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experi­menten op de menselijke persoon, met betrek­king tot het ethisch comité is de aanwezigheid van minstens één psycholoog verplichtend gemaakt.

 

18.04.2014 Normen pediatrische en geriatrische diensten
In het staatsblad verschenen enkele nieuwe koninklijke besluiten houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgpro­gram­ma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden, houdende vaststelling van de normen waaraan het gespeciali­seerd zorgpro­gramma voor pediatrische hemato-oncologie en het satellietzorg­programma voor pediatrische hemato-oncologie moeten voldoen om te worden erkend, en tenslotte tot wijziging van het konink­lijk besluit van 29 januari 2007 houdende vaststelling eensdeels, van de normen waaraan het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt moet voldoen om te worden erkend en, anderdeels, van bijzondere aanvullende normen voor de erkenning van zieken­hui­zen en ziekenhuisdiensten.

 

11.04.2014 Geestelijke gezondheid en armoede
Op 27.03.2014 was er een studienamiddag in het Vlaams Parlement over Armoede en Geestelijke Gezondheid. Daags voordien krijgt minister Vandeurzen daarover een vraag in de plenaire vergadering (pag 9-12). We verwijzen ook naar een verslag van Zorgnet Vlaanderen.

 

10.04.2014 Wet tot bescherming van de titel van psycholoog

Justel heeft de tekst van de wet van 08.11.1993 bijgewerkt met de bepalingen uit de wet van 21.12.2013 betreffende de deontologie.

BlauweLijn

 

28.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

De plenaire vergadering van de Kamer heeft op 27.03.2014 het wetsontwerp aangenomen (pag. 55 en 77 van de tekst). Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. Hiermee lijkt deze Fyra van de gezondheidszorgwetgeving op de sporen te staan. Nu wachten op de eerste pannes.

BlauweLijn

 

27.03.2014 Euthanasie

Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek publiceerde zijn Advies nr. 59 van 27 januari 2014 betreffende de ethische aspecten van de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

BlauweLijn

 

25.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

Op de webstek van de Kamer is vandaag het verslag gepubliceerd van de Commissievergadering van 19.03.2014. Het wetsontwerp wordt op 27.03.2014 aan de plenaire Kamer voorgelegd.

BlauweLijn

 

25.03.2014 Depressie en psychologische problemen bij jonge kinderen

In de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en

Armoe­de­beleid van het Vlaams Parlement was er een uitgebreid gesprek over depressie en psychologische problemen bij jonge kinderen.

BlauweLijn

 

25.03.2014 Samenlevingsproblemen in onze buurten

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een gratis brochure over Samenlevingsproblemen in onze buurten - Jonge en minder jonge bewoners: hoe herstel je de dialoog en zorg je voor wederzijds respect en begrip?

BlauweLijn

 

21.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

Op de webstek van de Kamer zijn de amendementen van 19.03.2014 (ronddeling 20.03.2014) gepubliceerd. Er is nog geen verslag van de commissievergadering van 19.03.2014 beschik­baar. Het wetsontwerp staat op dit moment niet ingeschreven op de agenda van de plenaire van volgende week.

BlauweLijn

 

19.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

Het wetsontwerp 3243 is vandaag aangenomen in de Kamercommissie Volksgezondheid.

BlauweLijn

 

19.03.2014 Gezondheidszorgsector en zesde staatshervorming

De CM publiceerde een tekst 'Wat betekent de 6de staatshervorming voor de gezondheidszorgsector?'

BlauweLijn

 

19.03.2014 Titels en bekwaamheden in de geestelijke gezondheidszorg

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een advies betreffende de titels en bekwaamheden in de geestelijke gezondheidszorg als antwoord op een vraag van Minister Onkelinx. Het betreft verpleegkundigen. Toch interessant om weten.

BlauweLijn

 

17.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

Woensdagnamiddag 19.03.2014 wordt het wetsontwerp 3243 besproken in de Commissie Volksgezondheid van de Kamer.

BlauweLijn

 

17.03.2014. Crisiseenheden

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een Advies betreffende de nodige opvangcapaciteit van het piloot­project “Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen in een psychoactieve middelengerelateerde crisissituatie” en definitie van de inclusie- en exclusiecriteria voor de personen die er worden opgenomen.

BlauweLijn

 

14.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

In de plenaire Senaat werden gisteren de amendementen op wetsontwerp 2470 verworpen en werd het wetsontwerp aangenomen. Omdat het gewijzigd werd, is het wetsontwerp terug overgezonden naar de Kamer.

BlauweLijn

 

14.03.2014 Geestelijke gezondheid en werk

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een gratis brochure over Geestelijke gezondheid en werk. - 14% van de Belgen kampt met psychische problemen. Kan een job op maat hun re-integratie bevorderen?

BlauweLijn

 

13.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

De Senaat publiceerde de amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag van de commissie voor de sociale aangelegenheden. Het wetsontwerp wordt normaal deze namiddag ter stemming voorgelegd in de plenaire Senaat.

BlauweLijn

 

12.03.2014 Verhoging vrijstellingsdrempel BTW

Vandaag publiceerde de FOD Financiën een bericht met betrekking tot de verhoging van de drempel voor de vrijstelling van de BTW naar 15000 euro vanaf 1 april. In afwachting van de parlemen­taire goedkeuring wordt verwezen naar de webstek Financiën.

BlauweLijn

 

12.03.2014 Euthanasie bij minderjarigen

Vandaag is in het staatsblad de wet van 28.02.2014 verschenen tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken. De tussenkomst van een kinder- en jeugdpsychiater of een psycholoog is vereist.

BlauweLijn

 

12.03.2014 Platform van de universitaire psychothera­peuten

Het Platform van de Universitaire Psychotherapeuten is een initiatief van een aantal Franstalige professoren, maar dat ook openstaat voor Nederlandstaligen. Ze hebben reeds 434 leden.

BlauweLijn

 

12.03.2014 Angststoornissen

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde haar advies nr 8898: Angststoornissen: opvang van de patiënt en optimaal gebruik van het zorgsysteem en de therapeutische opties

BlauweLijn

 

12.03.2014 Depressieve stoornis

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde haar advies nr 8155: Depressieve stoornis: opvang van de patiënt en optimaal gebruik van het zorgsysteem en de therapeutische opties

BlauweLijn

 

12.03.2014 Toegang medisch dossier gedetineerden

De orde van Geneesheren publiceerde een advies betreffende de toegang tot het medisch dossier van de gedetineerden door de Commissie van Toezicht van de gevangenissen.

BlauweLijn

 

11.03.2014 Wetsontwerp klinische psychologie en psychotherapie

Het verslag van de bespreking in de commissie sociale aangele­gen­heden van de Senaat is verschenen, met in bijlage de opmerkingen van de dienst wetsevaluatie. Na amendering in de senaatscommissie sociale zaken is ook de recentste versie van het wetsontwerp gepubliceerd. Zoals de agenda en nu uit ziet zou deze tekst op 13 maart ter stemming voorgelegd worden in de plenaire Senaat.

BlauweLijn

 

04.03.2014 Gerechtskosten in strafzaken

Nadat in het Staatsblad van 28.01.2014 nog een oproep was verschenen voor kandidaten om te zetelen in de commissie voor de gerechtskosten, is er dan op 10.02.2014 in het Staatsblad een piepklein berichtje verschenen waaruit blijkt dat de tarieven voor 2014 dezelfde zijn als deze van 2013.

BlauweLijn

 

28.02.2014 Wetsontwerp nationaal register gerechts­deskundigen

In de plenaire Kamer werd op 20.02.2014 het 'Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken' aangenomen. Verslag van de bespreking  in de Kamer vanaf pdf-pag 39. De evocatieperiode voor de Senaat verloopt op 10.03.2014.

BlauweLijn

 

28.02.2014 Wetsontwerp Klinische Psychologie en Psychotherapie

In de Senaatscommissie Sociale Aangelegenheden werden enkele amendementen ingediend. Na amendering door de commissie voor sociale aangelegenheden op 18 februari ziet de tekst van het wetsontwerp er zo uit. Er was reeds een 'bespreking' in de plenaire Senaat op 27.02.2014.

BlauweLijn

 

26.02.2014 Patiëntenbijdrage consultaties CGGZ

In het Vlaams parlement was er een schriftelijke vraag en antwoord van Minister Vandeurzen over de patiëntenbijdragen bij consultaties in de centra voor geestelijke gezondheidszorg.

BlauweLijn

 

18.02.2014 Dringende schorsing gezondheidszorg­beoefenaars

In de Kamer werd wetsontwerp 53K3333 ingediend betreffende de dringende schorsing van gezondheidszorgbeoefenaars door de geneeskundige commissies. Indien de klinisch psychologen ook in KB78 komen zal dit ook voor hen van belang zijn.

BlauweLijn

 

18.02.2014 Omgaan met armoede en ongelijkheid

De Koning Boudewijnstichting heeft in samenwerking met de Vlaamse overheid een werk gepubliceerd: "Kleine kindeen, grote kansen. Hoe kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid." Men kan de publicatie van 161 pp gratis ophalen.

BlauweLijn

 

16.02.2014 Wetsontwerp Klinische Psychologie en Psychotherapie

De Senaat oefende haar evocatierecht uit. De onderzoeks­termijn van de Senaat eindigt op 08.04.2014. Het wetsontwerp dat in de Senaat het nummer 5-2470 kreeg wordt een eerste keer bespro­ken in de Commissie Sociale Aangelegenheden op dinsdagnamid­dag 18.02.2014.

BlauweLijn

 

04.02.2014 De Senaat en het wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

Het wetsvoorstel betreffende de Klinische Psychologie en de Psychotherapie dat op 30.01.2014 werd aangenomen in de Kamer is op 31.01.2014 overgezonden naar de Senaat. De vervaldatum van de evocatietermijn is 17.02.2014.

BlauweLijn

 

04.02.2014 Titelbescherming en deontologie

De wetten die een deontologisch luik toevoegen aan de wet inzake titelbescherming van de psycholoog zijn vandaag in het staatsblad verschenen. Wet 1. Wet 2.

BlauweLijn

 

03.02.2014 Hulpmiddelen voor dwaaldetectie bij personen met dementie

Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek publiceerde een advies met betrekking tot hulpmiddelen voor dwaalde­tectie bij personen met dementie in een thuiszorgsituatie.

BlauweLijn

 

03.02.2014 Trouwen of samenwonen

Bij de Koning Boudewijnstichting kan men gratis een brochure ophalen over "Trouwen of samenwonen: waar op letten als je de grote sprong waagt."

BlauweLijn

 

03.02.2014 Levenskwaliteit van jonge kinderen met autisme en hun gezin

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde een advies over de Levenskwaliteit van jonge kinderen met autisme en hun gezin

BlauweLijn

 

01.02.2014 Platform van de universitaire psychothera­peuten

De academisch gevormde Franstalige psychotherapeuten zijn gestart met een Plate-forme des Psychothérapeutes Universi­taires. Ze willen dit initiatief evenwel ook uitbreiden voor Neder­lands­taligen en zijn gestart met een tweetalige webstek (die nog enkele kinderziekten kent). Met het oog op de uitvoeringsbe­sluiten die nog moeten verschijnen inzake de psychotherapie willen ze de noodzaak van een strenge opleiding voor psycho­therapeuten verdedigen.

BlauweLijn

 

31.01.2014 Wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

Gisterenavond heeft de Plenaire Kamer het wetsvoorstel 3243 besproken en goedgekeurd. Het betreft hier een optioneel bicamerale procedure. De senatoren kunnen het ontwerp nog evoceren.

BlauweLijn

 

29.01.2014 BTW

De minister van financiën kondigde aan dat de drempel van jaarlijkse omzet waaronder verenigingen en kleine onderne­mingen vrijgesteld zijn van BTW-plichten op 1 april zou opgetrokken wor­den van 5580 tot 15000 euro. Psychologen die taken verrichten die nog niet vrijgesteld zijn van BTW doen er wellicht goed aan dit bericht verder op te volgen.

BlauweLijn

 

28.01.2014 Wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

De Kamer publiceerde de nieuwe versie van wetsvoorstel 3243 zoals die aangenomen is in de Commissie Volksgezond­heid.

BlauweLijn

 

27.01.2014 Wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

Het verslag over het debat in de Kamercommissie Volksge­zondheid betreffende wetsvoorstel 3243 is verschenen.

BlauweLijn

 

24.01.2014 De Psychotherapeuten

Op 16 januari heeft minister Onkelinx een vraag beantwoord over 'de psychotherapeuten'. Meteen vernemen we hoe ze later de eventuele betaling ziet van alle psychotherapeuten.

BlauweLijn

 

23.01.2014 Wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

Het wetsvoorstel 3243 en de ingediende amendementen worden op 30.01.2014 behandeld in de plenaire Kamer.

BlauweLijn

 

21.01.2014 Intelligentietests

Het RIZIV publiceerde een limitatieve lijst van tests voor het bepalen van het intelligentie- of cognitief ontwikkelingsniveau

van toepassing vanaf 1/1/2014

BlauweLijn

 

16.01.2014 Wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

Het wetsvoorstel 3243 werd op 15.01.2014 besproken en goedgekeurd in de Kamercommissie Volksgezondheid.

BlauweLijn

 

16.01.2014 Psychoanalyse en autisme (4)

Sophie Robert maakte eind 2011 een documentaire over de psychanalytische behandeling van autisme. Drie psychanalysten die in de film voor kwamen dienden klacht in tegen de documen­tairemaakster en kregen op 26.01.2012 gelijk in de rechtbank van Rijsel in die zin dat de rechtbank oordeelde dat de verklaringen van de drie klagers 'denaturés' waren door de montage. Voor het hof van beroep van Douai heeft Robert nu evenwel gelijk gekregen. De censuur op de film "Le mur: la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme" is opgeheven. Uittreksels uit de film zijn in Franse versie op youtube te bekijken. Le Dragon Bleu TV toont de film met onderschiften in acht verschillende talen. Men kan er de hele film (51 m) bekijken voor 2 euro. De filosoof Boudry schreef een artikel over de kwestie.

BlauweLijn

 

13.01.2014 Wetsvoorstel Klinische Psychologie en Psychotherapie

Woensdag 15.01.2014 wordt het wetsvoorstel 3243 voor de eerste keer besproken in de Kamercommissie. Ondertussen verscheen in Le Soir een schrijven van een reeks Franstalige professoren die psychotherapie doceren en hield 'het platform' een persconferentie. Vanuit psychoanalytische hoek is er dan de tegenstelling tussen La Cause freudienne en een aantal andere psychoanalytici.

BlauweLijn

 

13.01.2014 Registratie in de geestelijke gezondheids­zorg

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een Advies van de permanente werkgroep psychiatrie m.b.t. een gemeenschappelijke registratie in de geestelijke gezondheidszorg.

BlauweLijn

 

13.01.2014 Cijfers over tewerkstelling Geestelijke gezondheidszorg

Gevraagd naar cijfers over tewerkstelling in de Geestelijke Gezond­heids­zorg in Vlaanderen, geeft Minister Vandeurzen dit antwoord.

 

BlauweLijn

 

 

Ouder nieuws in ons Nieuws-archief

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

www.klinpsy.com

 

website stat