FR | DE | EN | ES

Webmeester

RSS

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

De Maere

U bent hier: Thuispagina

 

Nieuws op de webstek:

 

 

04.05.2015 Ontgoochelingen Freud

De ontgoochelingen van Freud over de therapeutische effectiviteit van zijn eigen methode is de vertaling van het eerder gepubli­ceerde artikel van Prof. Jacques Van Rillaer: Les désillusions de Freud sur l’efficacité thérapeutique de sa méthode”.

 

26.03.2014 Actualisering dossier Euthanasie

Gezien het wetgevend werk werd dit dossier geactualiseerd.

 

26.04.2013 KlinPsy vijftien jaar

Vandaag om 12u15u bestaat deze webstek 15 jaar!

 

21.02.2013 Utilité et dangers des catégorisations psychopathologiques

We publiceren een nieuw artikel van Prof. Jacques Van Rillaer: Utilité et dangers des catégorisations psychopatholo­giques

 

19.01.2013 Actualisering dossier Euthanasie

Naar aanleiding van de hernieuwde politieke aandacht voor het euthanasie-dossier werd het KlinPsy-dossier Euthanasie geactualiseerd.

 

14.01.2013 Terugbetalingen psychologische prestaties

De webpagina over de terugbetalingen van psychologische prestaties door de mutualiteiten werd geactualiseerd.

 

21.05.2012 Lacaniaanse leugens

Lacaniaanse leugens is de vertaling van het eerder gepubli­ceerde artikel van Prof. Jacques Van Rillaer: Mensonges lacaniens.

 

26.04.2012 KlinPsy verjaart

De KlinPsy-webstek is gestart op 26.04.1998 om 12.15u. Dat is reeds 14 jaar geleden.

 

01.03.2012 Mensonges lacaniens

We publiceren een nieuw artikel van Prof. Jacques Van Rillaer: Mensonges lacaniens

 

01.02.2012 Wetgevingspagina's bijgewerkt

De pagina met wetgeving waarin psychologen worden vermeld werd bijgewerkt. Dit is ook het geval voor de pagina met wetgeving waarin psychologen niet worden vermeld maar die toch voor de beroepsuitoefening van psychologen nuttig kan zijn.

 

18.02.2011 KlinPsy-Evidence based psychology opgenomen in het Open Directory Project

De Klinpsy-pagina over Evidence based psychology werd opgenomen in het DMOZ-project als een van de zes webstekken betreffende evidence based psychiatry.

 

14.02.2011 Cultuur en media geactualiseerd

De sub-pagina uit de Bibliotheek-rubriek betreffende cultuur en media werd bijgewerkt.

 

10.02.2011 Webpagina Onderzoek geactualiseerd

De webpagina over het Belgisch Onderzoek op vlak van klinische psychologie is geactualiseerd.

 

03.02.2011 Dossier Ethiek bijgewerkt

Het KlinPsy-dossier over Ethiek werd bijgewerkt.

 

21.01.2011 Terugbetalingen psychologische prestaties

Het KlinPsy-dossier over de terugbetalingen, in hoofdzaak door mutualiteiten, van prestaties van psychologen werd bijgewerkt.

 

10.11.2010 Evidence Based Psychology

De webpagina over Evidence Based Psychology werd bijge­werkt. Via de gepubliceerde studies kan men op kwaliteits­volle wijze de beroepspraktijk bijsturen. De overheid, de mutualiteiten en binnenlandse en buitenlandse onderzoeks­instituten hebben de webpagina ontdekt. Het zou goed zijn mocht de pagina ook uitgroeien tot een werkinstrument van de psychologen in de praktijk voor wie ze op de eerste plaats bedoeld is.

 

27.07.2010 Analyse d’affirmations de Roudinesco

Als reactie op de publicatie van Le crépuscule d'une idole publiceerde Roudinesco een boekje Mais pourquoi tant de haine ? Prof. Van Rillaer reageert in een artikel Analyse d’affirmations d’Elisabeth Roudinesco dans Mais pourquoi tant de haine ? (Seuil, 2010)

 

04.05.2010 Légendes freudiennes de Roudinesco

De publicatie van het boek Le crépuscule d'une idole. L'affa­bulation freudienne van Michel Onfray heeft in Frankrijk heel wat emoties opgewekt. In een nieuwe publicatie op deze site reageert Professor Jacques Van Rillaer van de UCL (en mede-editor van Le livre Noir de la Psychanalyse) op enkele artikelen van Elisabeth Roudinesco: Les vingt nouvelles légendes freudiennes de Mme Roudinesco.

 

04.05.2010 Freud op de sofa

Het dossier Freud op de sofa werd bijgewerkt.

 

30.03.2010 Evidence Based Psychology

De webpagina over Evidence Based Psychology werd bijgewerkt.

 

25.02.2010 BTW-dossier

Het dossier psychologen en BTW werd bijgewerkt. Er werd een  eerste analyse gemaakt van problemen die zich nog stellen na de fiscale interpretatieregels van 15 mei 2008. Er zijn nog inconsequenties inzake de BTW-vrijstelling bij bepaalde deskundige evaluaties.

 

01.09.2009 Teksten van de Europese overheid

Op de pagina over beroepsbelangen werden enkele teksten van de Europese overheid toegevoegd.

01.09.2009 Bijwerking paginas wetgeving vordert

Na de pagina over de wettelijk bepaalde honoraria, de infor­matiebronnen inzake wetgeving en de wetgeving betreffende psychologen, is nu ook de pagina over wetsvoorstellen en wets­ontwerpen waarin psychologen vermeld worden, bijge­werkt.

 

06.08.2009 Vacatures

We stellen vast dat bezoekers tevergeefs langs komen op deze webstek op zoek naar gepubliceerde vacatures. Op de pagina beroepsbelangen staan er een aantal belangrijke schakels naar vacaturepagina's.

 

04.08.2009 Actualisering overzicht terugbetalingen door mutualiteiten

Prestaties van psychologen worden nog niet terugbetaald door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzeke­ring. Er zijn evenwel heel wat mutualiteiten die, meestal via de aanvullende verzekering, in tegemoetkoming voorzien. De regelgeving is zeer verschillend van mutualiteit tot mutuali­teit. Zelfs tussen de afdelingen van dezelfde mutualiteit kun­nen er grote verschillen zijn. Dit betreft de zorg waarvoor terugbetaling wordt voor­zien, de kwalificaties van de zorg­verlener, de voorwaarden inzake doorverwijzing, de leeftijd van de patiënt, de duur en het bedrag van de terugbetaling. KlinPsy had vroeger reeds een overzicht gemaakt. Vandaag werd die geactualiseerd.

 

01.08.2009: Vernieuwde KlinPsy-webstek

De KlinPsy-webstek wordt herwerkt. De webstek krijgt een witte achtergrond. De links worden hersteld en bijgewerkt. De structuur wordt op een paar plaatsen gewijzigd en de rubrie­ken Agenda, Vacatures en Zoekertjes vallen weg.
In de overgangsfase zullen er dus nog 'witte' en 'gele' blad­zijden zijn en soms kan het gebeuren dat de interne schakels eens haperen. Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongemak.

 

 

 

 

 

Nieuws uit de psychologenwereld:

 

 

15.05.2017 Terugbetaling psychologische eerstelijns­zorg

In de Federale Kamer werd een voorstel van resolutie over de terugbetaling van psychologische eerstelijnszorg inge­diend.

 

10.05.2017 Publicaties Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting publiceerde enkele gratis op te halen brochures. Onder meer:
- Kinderwens en ouderschap van personen met een verstandelijke beperking. Naar een gedeelde visie & goede praktijken.
- Praktische gids voor de familiale bewindvoerders

- Kwetsbare ouderen thuis ondersteunen. Lokale krachten bundelen

 

10.05.2017 Federale Raad Ziekenhuisvoorzieningen

De Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen publiceerde een advies inzake de samenstelling van de permanente werkgroep psychiatrie, die meteen ook een nieuwe naam zou krijgen: Permanente werkgroep geestelijke gezondheidszorg.

 

10.05.2017 Benoeming voorzitter Psychologen­commissie

Vandaag verscheen in het staatsblad het KB van 02.05.2017 houdende benoeming van de voorzitter van de Psychologen­commissie

 

05.05.2017 Nieuw wetsvoorstel psychotherapie

In de Kamer werd op 02-05-2017 volgend wetsvoorstel ingediend: Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg­beroepen, teneinde een overgangsregeling in te stellen die de autonome uitoefening van de psychotherapie mogelijk maakt op basis van de erkenning van de vóór juli 2016 opgedane ervaring.

 

25.04.2017 Aanduiding representatieve beroeps­verenigingen voor federale raad GGZ-beroepen

Volgens artikel 68/3 §3 van de wet van 10 mei 2015 zal de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen samengesteld zijn uit 16 klinisch psychologen, 4 klinisch orthopedagogen en 8 artsen.

Op 28 oktober 2016 verscheen het KB tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen.

Op 10 april 2017 werd het ministerieel besluit van 24 maart 2017 tot aanwijzing van de representatieve beroepsvereni­gingen gepubliceerd. Achtien verenigingen, waarvan 10 artsenverenigingen, werden erkend.

 

17.03.2017 Arrest Grondwettelijk Hof Psychotherapie

Het Grondwettelijk Hof heeft op 16.03.2017 een arrest geveld dat artikel 11 van de wet van 10.07.2016 vernietigt, enkel in zoverre deze niet voorziet in een overgangsregeling voor personen die vóór de inwerkingtreding van de wet de psycho­therapeutische praktijk uitoefenden.

 

17.03.2017 Hervorming KB78

Op 14.03.2017 heeft minister De Block en twee van haar kabinetsleden in de Kamercommissie Volksgezondheid een uitvoerige uiteenzetting gegeven over de hervorming van de gecoördineerde wet betreffende de uit­oefening van de gezondheidsberoepen.

 

07.03.2017 Kosten Psychologencommissie

Op 14.02.2017 verscheen in het staatsblad een ministerieel besluit dat uitwerking heeft vanaf 10.12.2016. Het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administra­tiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen van 65 euro voor 2017 werd goedgekeurd

 

24.02.2017 Competentieprofiel klinische psychologie

Na bijna twee jaar is er uiteindelijk ook een Nederlands­talige versie gepubliceerd van het Advies 9194 van de Hoge Gezondheidsraad betreffende Definitie en competentie­profiel voor de klinische psychologie in België. Beter laat dan nooit. Maar het blijft een dikke vette schande dat overheidsinstanties zoals de Hoge Gezondheidsraad en het Kenniscentrum voor de volksgezondheid die van de eerste tot de laatste cent betaald worden door het Belgische volk rapporten publiceren in een vreemde taal terwijl de eigen bevolking het moet stellen met een korte samenvatting of zoals nu een vertaling na twee jaar.

 

24.02.2017 Neuropsychologisch onderzoek

Er komt een nieuwe omschrijving voor RIZIV-prestatie­num­mer 477573. Dit nummer betreft het neuropsycho­lo­gisch onder­zoek met evaluatie van de cognitieve functies bij een patiënt met vermoeden van beginnende dementie. De voornaamste vernieuwing is wellicht dat de “gekwalifi­ceerd helper met bijzondere kennis in de neuropsychologie” nu vervangen is door “een psycholoog bevoegd in de neuro­psychologie”. De prestatie wordt nog steeds uitbetaald aan de neuroloog, psy­chi­ater of geriater. Zal dit nomen­clatuur­num­mer later aan de klinisch psycholoog-neuropsy­cho­loog uitbetaald worden eens de individuele erkenning van de klinisch psycholoog rond is?

 

16.02.2017 Kamercommissie Volksgezondheid over psychotherapie

Op 15.02.2017 werden in de Kamercommissie enkele vragen behandeld over de stand van zaken in verband met de wettelijke regeling van de uitoefening van de psychotherapie. (document pagina 4-7, pdf pagina 12-15)

 

16.02.2017 Hervorming eerstelijnszorg

De eerstelijnszorg in Vlaanderen (huisarts, apotheker, thuis­ver­pleegkundige, psycholoog, maatschappelijk werker) wordt gereorganiseerd. De burger met een complexe zorgvraag zal zich omringd weten, niet door allerlei afzonderlijke zorgaan­bieders, maar door een team met een zorgcoördinator, en zo nodig ook een externe casemanager. Patiëntenparticipatie, inclusief een klachtenregeling, krijgt een duidelijke plaats. En een nieuw Vlaams Instituut voor de Eerstelijn wordt de motor van de reorganisatie.

 

16.02.2017 Tabakologen  -  Effectiviteit

In het Vlaams parlement was er een schriftelijke vraag over de doelmatigheid en doeltreffendheid van tabakologen.

 

16.02.2017 Aanpak depressie en eerstelijnspsycho­logische hulp

Het initiatief van federaal minister De Block in verband met de aanpak van depressie vormde ook in het Vlaamse Parlement aanleiding tot bespreking.

 

13.02.2017 Aanpak van depressie

Minister De Block stelt de huisartsen een volledig ver­nieuwde richtlijn over de aanpak van depressie bij volwas­senen ter beschikking. De nieuwe richtlijn is een geactuali­seerde versie van de richtlijn Depressie bij volwas­senen: aanpak door de huisarts uit 2008. Ook de samenwerking met psychologen komt aan bod. Op de webstek van de ministeer kan men en tekst ophalen met de kernboodschappen.

 

09.02.2017 Nieuw Actieplan Geestelijke Gezondheid

Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen meer bevoegdheden op vlak van geestelijke gezondheid. Dat en de stijgende zorgvraag zijn voor Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de aanleiding om een Actieplan voor Geestelijke Gezondheid uit te werken.

 

09.02.2017 Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie

Voor 31 maart dient het jaarlijks tussentijdse standaardevalu­atieformulier aan het Riziv bezorgd te worden. Deze regle­men­tering, die dus ook kan betrekking hebben op klinisch psychologen, is te vinden in het KB van 27 maart 2012.

 

09.02.2017 Mantelzorgers van thuiswonende ouderen

Op de Webstek van de Koning Boudewijnstichting kan men gratis een publicatie bekomen over Mantelzorgers van thuiswonende ouderen.

 

01.02.2017 Beroep tot vernietiging bij Grondwettelijk hof.

Binnen de zes maanden na het verschijnen van de recente wet over de gezondheidszorgberoepen op 29.07.2016 kon men beroep indienen bij het grondwettelijk hof. Op de webstek van dit hof lezen we dat er op 31.01.2017 een aantal beroepen werden ontvangen betreffende artikel 11 en 12 van de wet in kwestie. Zie hangende zaken: tot hiertoe vier Franstalige verenigingen

 

23.01.2017 Klinische seksuologie

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde een advies over de klinische seksuologie. Ze verstrekt in dit advies een definitie, een beschrijving van de beroepsactiviteit en een competentie­profiel van de klinisch seksuoloog als een gezondheidszorg­beoefenaar in België.

 

06.01.2017 Erkenning Beroepskwalificaties.

De RICHTLIJN 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties werd in de Belgische wetgeving omgezet in de Wet van 12 FEBRUARI 2008. - Wet tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwali­ficaties. Ondertussen verscheen er een VERORDENING Nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende de administratieve samenwerking. Op 22.12.2016 werd in de Kamer het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van Eg-beroepskwalificatie aangenomen. Deze wet zet de richtlijn van 2005 en de verordening van 2013 gedeeltelijk om in Belgische wetgeving. Deze wetgeving is vooral van belang voor psychologen met opleiding in het buitenland. Bemerk dat artikel 17 betreffende de ‘gemeenschappelijke platforms’ (cfr Europsy-diploma) is opgeheven.

 

23.12.2016 Rookstopbegeleiding

Vanaf 01.01.2017 verandert het terugbetalingssysteem van de prestaties tabakologie.

 

22.12.2016 Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen

Er is een voorzitter en een ondervoorzitter van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen aangeduid.

 

22.12.2016 Arrest grondwettelijk hof psychotherapie

Het grondwettelijk hof heeft op 22.12.2016 een uitspraak gedaan inzake het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2016. De tekst zoals die op 27.12.2016 in het Staatsblad gepubliceerd werd.

 

16.12.2016 Tarieven deskundigen arbeidsgerechten 2017

De tarieven voor 2017 van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zijn in het staatsblad verschenen.

 

16.12.2016 Arrest grondwettelijk hof

Het grondwettelijk hof heeft op 14.12.2016 een uitspraak gedaan inzake het beroep tot vernietiging dat op 21.11.2014 was toegezonden betreffende enkele artikelen van de wet van 04.04.2014.

 

24.11.2016 Vacature voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Psychologencommissie

In het Staatsblad verscheen een Oproep tot kandidaten voor het mandaat van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie

 

24.11.2016 Uitoefening psychotherapie - stand van zaken

Op 16.11.2016 was er in de Kamercommissie Volksgezond­heid een gesprek over de stand van zaken in verband met de overgangsregeling inzake de uitoefening van de psycho­therapie na de recent gestemde wet inzake de geestelijke gezondheidszorgberoepen. (begin doc pag 12, pdf pag 18). Er werd ook een motie van aanbeveling ingediend, die kwam te vervallen nadat de eenvoudige motie vandaag in de plenaire vergadering werd aanvaard (doc pag 48,pdf pag 58).

 

23.11.2016 Criteria voor representatieve beroepsverenigingen

Het Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen in uitvoering van artikel 68/3, § 3, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 is verschenen.

 

23.11.2016 Beroep tot vernietiging bij het grondwettelijk hof

Bij het grondwettelijk hof werd een beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de artikelen 11 en 12 van de recent goedgekeurde wet op de geestelijke gezondheids­zorberoepen ingediend.

 

23.11.2016 Kwaliteitsindicatoren in de geestelijke gezondheidszorg

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde haar advies 9204: Naar een algemeen kader voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren in de geestelijke gezondheidszorg in België.

 

23.11.2016 Deontologische code

De laatste tijd is er op de webstek van de Psychologen­commissie heel wat nuttige informatie te vinden voor het naleven van de deontologische code.

 

28.09.2016 Hervorming KB78

Na vijftig jaar zal het koninklijk besluit nr. 78 van 10 novem­ber 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg­beroepen plaats maken voor een nieuw wettelijk kader dat de verdeling van de bevoegdheden binnen de gezondheidszorg zal hertekenen. Daarnaast wordt er ook ingezet op kwaliteits­garanties. Info op een nieuwe webstek.

 

05.09.2016 Dwanginterventies

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde een advies over Omgaan met conflict, conflictbeheersing en dwang­interventies in de geestelijke gezondheidszorg.

 

 

09.08.2016 Wettekst gezondheidszorgberoepen bijgewerkt

De tekst van de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 10.05.2015 is bijgewerkt met de wet van 04.04.2014 en 10.07.2016 betreffende de uitoefening van de geestelijke gezondheids­zorgberoepen. Zie artikel 68.

 

02.08.2016 Reparatiewet gepubliceerd

In het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2016 verscheen de wet van 10 juli 2016 die de geestelijke gezondheidszorgberoepen regelt. Naast de erkenning van de klinisch psychologen en de klinisch orthopedagogen, regelt de wet ook de uitoefening van de psychotherapie. De wet treedt in werking op 1 september 2016. De wettekst is opgevat als een correctie van de Wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorg­beroepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezond­heidszorgberoepen

 

08.07.2016 Informatie vanwege de Psychologen­commissie

Nu het wetsontwerp betreffende de gezondheidzorg­beroepen aangenomen is op 30 juni 2016 heeft de Psychologencommissie haar informatiebladzijde betreffende het werken als klinisch psycholoog en psychotherapeut aangepast.

 

01.07.2016 FOD Volksgezondheid publiceert infopagina

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu maakte vandaag een informatiepagina toegankelijk over de Geestelijke gezondheidszorgberoepen.

 

01.07.2016 Verslag stemming in parlement 30 juni.

Op pagina 77-80 (pdf-pagina 85-88) van het verslag kan men het verloop van de stemming lezen. Op pdf-pagina 112-118 kan men per volksvertegenwoordiger het stemgedrag nagaan.

 

30.06.2016 Wetsontwerp geestelijke gezondheidszorgberoepen goedgekeurd

Vanavond werd het wetsontwerp 1848 aangenomen in de Kamer met 79 stemmen pro, 30 contra en 18 onthoudingen op 127 aanwezige stemgerechtigden. Alle amendementen werden verworpen.

 

30.06.2016 Discussie in parlement

Gisteren was er in de plenaire vergadering van het federaal parlement een discussie over wetsontwerp 1848 betreffende de regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen (pagina 47-81 of pdf-pagina 53-87). Vandaag volgt de stemming.

 

21.06.2016 Tekst wetsontwerp

De tekst van het wetsontwerp betreffende de wijziging van de wettelijke regeling van de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen zoals die is aangenomen door de Commissie Volksgezondheid is gepubliceerd.

 

20.05.2016 Wetsontwerp over de de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen

Vandaag verscheen de tekst van de op 18 mei 2016 aangekondigde tekst van het Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. Daarin staat de regeling van de nieuwe gezondheidszorgberoepen en van de uitoefening van de psychotherapie beschreven. Het zal puzzelwerk zijn om dit te bestuderen, want de tekst is opgevat als een wijziging van de wet van 4 april 2014. De regering vraagt de spoedbehandeling.

 

14.04.2016 Organisatie- en financieringsmodel voor de psychologische zorg

Het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg publi­ceerde een rapport Organisatie- en financieringsmodel voor de psychologische zorg

 

07.04.2016 Dementie: wat mogen we niet vergeten?

De Hoge Gezondheidsraad heeft specifieke aanbevelingen uitgevaardigd over de diagnose van dementie, de gedrags­aspecten en de bijbehorende ethische kwesties.

 

07.04.2016 Plaatsvervangend voorzitter Franstalige Tuchtraad neemt ontslag

In het Staatsblad verscheen het KB van 18.03.2016 houdende ontslag van Thierry MOREAU als plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologen­commissie.

 

06.04.2016 De BelRAI-screener

De BelRAI-screener is een soort vragenlijst om te beoordelen wat iemand wel en niet meer kan en hoeveel zorg iemand nodig heeft.
Men is bezig met uittesten of alle voorwaarden vervuld zijn om dit instrument in te voeren in de zorgverzekering, de thuiszorg en de woonzorgcentra.
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg beveelt BelRai ook aan voor de beoordeling van patiënten in de revalidatie.
Afgelopen maand is ook het decreet Vlaamse sociale bescherming goedgekeurd door de Vlaamse regering. De beoordeling met BelRAI zal op termijn een van de pijlers van de Vlaamse Sociale Bescherming worden.

 

24.03.2016 Binnenlandse adoptie

Vandaag verscheen in het Staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering van 19.02.2016 betreffende de bemiddeling, nazorg en inzage bij binnenlandse adoptie. In Art. 3 kunnen we lezen: “Een multidisciplinair team bestaat minstens uit drie leden, onder wie een maatschappelijk werker en een psycholoog of uit personen die gelijkwaardig zijn door ervaring……..

 

24.03.2016 Dubbele diagnose

De Hoge gezondheidsraad publiceert enkele teksten en presentaties betreffende beleidsinterventies voor mensen met een dubbele diagnose (verstandelijke beperking en problemen op het vlak van de geestelijke gezondheid): advies 9203, pr1, pr2, pr3, pr4, pr5, pr6, pr7.

 

03.03.2016 Kamer: Motie van aanbeveling vervallen

Na de discussie op 24.02.2016 in de Kamercommissie Volks­gezondheid over de reglementering van de psychothe­rapie had de oppositie een motie van aanbeveling ingediend. Vandaag is in de plenaire Kamer de eenvoudige motie aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling. Zie pagina 83 van het verslag (pdf-pag 91).

 

03.03.2016 Geestelijke gezondheidszorg besproken in Vlaamse commissie Welzijn-Volksgezondheid-Gezin

Naar aanleiding van een vraag om uitleg over antidepressiva was er in de Commissie Welzijn-Volksgezondheid-Gezin van het Vlaams parlement een gesprek over tal van aspecten van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen.

 

24.02.2016 Discussie over de psychotherapie in de Kamercommissie Volksgezondheid

Vandaag was er in de Commissie Volksgezondheid van de Kamer een forse discussie over de nieuwe regeling betreffende de psychotherapie in het voorontwerp van wet dat nu voor advies bij de Raad van State ligt. Vooral de Franstalige opposi­tie­partijen lieten hun ongenoegen horen. PS en Ecolo dienden een motie van aanbeveling in. De discussie is te lezen vanaf pagina 25 van het verslag (pdf-pagina 31).

 

15.02.2016 Gerechtskosten in strafzaken

De tarieven voor 2016 worden behouden op deze van 2013.

 

05.02.2016 Reparatiewet Geestelijke gezondheids­zorgberoepen

Op voorstel van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de ministerraad vandaag enkele maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen. De aanpassingen aan de wet geestelijke gezondheidzorg zijn samen met een pakket andere maatregelen gebundeld in de wet diverse bepalingen inzake gezondheid. De wet gaat nu voor advies naar de Raad van State en wordt daarna besproken in het parlement.

 

 

 

Ouder nieuws in ons Nieuws-archief

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

www.klinpsy.com

 

website stat