Jaargang 0 Nr 1 01.09.2003

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

(wegens cookies 2x proberen)

27.08 Toegankelijkheid

18.07 Wegwerken zorgtekorten op schema . ontwerpbesluit

18.07 Introductie ervaringsdiploma

16.07 Extra middelen aan de bijzondere jeugdzorg

België

26.08 KB – Samen­werkings­verbanden van psychiatrische instellingen en diensten

14.08 4 APRIL 2003. - Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

29.07 Vragen Commis­sie Volksgezondheid:
Rilatine-Zorgkundigen-Druggebruik

22.07 3 JULI 2003. – KB m.b.t nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (typevoorbeeld van paramedicalisering via de nomenclatuur)

14.07 Regeringsverklaring

Europa

Schriftelijke vragen

- Promilleverlagende drank – voorlichtings­campagnes BOB

- Mogelijke gezond­heids­risico's van algemeen gebruikte antidepressiva

- Erkenning van vrije beroepen

- Programma's voor ouderen

- Stress in Europa

Vragenuur

- Kinderpornografie op internet

- Opleiding voor speci­alisten die drugsgebrui­kers behandelen

Aanbevelingen

- Prevention and reduction of health-related harm associated with drug dependence

Documenten van algemeen belang

- Een sterkere Euro­pese farmaceu­tische industrie in dienst van de patiënt - Een oproep tot actie

- Medi­sche hulpmid­delen

- Het leren van talen en de taalverscheidenheid bevorderen: actieplan 2004 – 2006

- Terugdringing van het aantal verkeersslacht­offers in de Europese Unie met de helft in de periode tot 2010: een gedeelde verantwoor­delijkheid

- Een Europese strate­gie voor milieu en ge­zondheid

 Bij het begin van de vakantie ben ik op de weegschaal gaan staan en bij het einde van de vakantie stond die weegschaal daar nog.

  

Jacob

Laat ons hopen dat die wetten gestemd raken voor 1302.

Nieuw gratis Online-Magazine

 

De Maere

 

KlinPsy wil voortaan jaarlijks een 24-tal edities van dit nieuwe magazine publiceren, dus ongeveer een om de veertien dagen met uitzondering van bepaalde vakantieperiodes.

 

Sedert verscheidene jaren verzorgt KlinPsy met wisselende regelmaat een “Snuffel­bak” , dit is een soort mini-magazine met aankon­diging van interessante teksten of websites, af en toe een zeer korte analyse van een actueel probleem, opgelucht met enkele linken naar luimiger sites. Bijna even lang is er ook de rubriek “Actueel” waarin nieuwe initiatieven van de overheid worden aan­gekondigd. Terwijl de Snuffelbak een behoorlijk succes kent, kan dit van Actueel niet gezegd worden.

 

We willen daarom de proef wagen om de twee rubrieken samen met de mededelingen uit onze Nieuwsbrief-Wetgeving  te versmelten tot één magazine, met iets voorspelbaarder publicatiedatum en met ook nog meer eigen tekstbijdragen. Tot het eind van het jaar willen we wat proefdraaien met Jaargang 0 om dan hopelijk tegen januari 2004 een wat definitievere vorm te vinden voor Jaargang 1. Verder in dit nummer vertellen we nog iets over de keuze van de naam van dit magazine.

 

Wettelijke regeling uitoefening klinische psychologie

Op een ogenblik dat de eerste klinisch psychologen in België met pensioen gaan, moeten we vaststellen dat de uitoefening van de klinische psychologie nog steeds niet wettelijk geregeld is. Ten gevolge van een allesomvattend KB78 van 1967 over de uitoefening van de genees­kunst maken klinisch psychologen zich volgens de letter van  de wet schuldig aan onwettige uitoefening van de geneeskunde, ook wanneer ze op de meest wetenschappelijk verant­woorde en deontologische wijze hun eigen beroep uitoefenen. Eigenlijk is er een soort juridisch vacuüm. Terwijl de klinisch psychologen wettelijk geen gezondheidszorgberoep uitoefenen, zijn er ondertussen wetten en koninklijke besluiten die de inschakeling van klinisch psychologen mogelijk of verplicht maken. Er zijn diensten die niet mogen werken als er geen klinisch psychologen aanwezig zijn, maar volgens KB78 zouden ze er eigenlijk geen zorgen mogen toedienen… We hebben een heel dossier gemaakt over deze problematiek. Zie KlinPsy-dossier Statuut Psycholoog.

De vorige regering heeft werk gemaakt van de wettelijke regeling van de klinische psychologie, maar spijtig genoeg kon het wetgevend werk niet voltooid worden. Er was evenwel een grote consensus over het wetsontwerp dat voorlag betreffende de uitoefening van de klinische psychologie, de klinische orthopedagogie en de klinische seksuologie. Eigenlijk is het op wetgevend vlak een rijpe vrucht die enkel nog moet geoogst worden. De psychologenwereld hoopt dat het gebeurt. Als het wetgevend werk erdoor kan bespoedigd worden, graag de ontwerpteksten zoals ze voorliggen. Wil men toch alles grondig herbekijken, dan zou men kunnen overwegen om naar Nederlands model te spreken van gezondheidszorgpsycholoog in plaats van klinisch psycholoog..

 

De Handigids bijgewerkt

Dit document van meer dan 200 bladzijden (pdf-formaat) beschrijft in een begrijpbare taal de reglementeringen (op federaal niveau en op het vlak van de Gemeenschappen en Gewesten) inzake personen met een handi­cap alsook de voordelen die aan hen worden toegekend. Bijwerking tot 1 juli 2003.

 

 

Integrale Jeugdhulp
Het ministerie van de Vlaamse gemeen­schap heeft daarover een hele website gemaakt.

 

 

Het juridisch statuut van de minderjarige in de jeugdhulp­verlening

Dit document is een analyse van het huidig juridisch kader en eerste aanzet voor een effectieve rechtsbescherming van de minderjarige in de jeugdhulpverlening.

 

 

Vlaams Instituut voor Weten­schappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek

Het viWTA is een autonome instelling verbon­den aan het Vlaams Parlement.  Het viWTA wil een constructieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over weten­schap­pelijke en technologische ontwikke­lingen, en de bevolking een eigen stem geven in deze discussie.

 

 

Gezondheidsportaal

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek is gestart met een Gezondheidsportaal waar men alle gegevens over gezondheid en ziekte in België kan opzoeken.

 

 

Groen licht voor WISC-III

De BFP-Commissie Psychodiagnostiek oordeelde in juni 2003 dat de WISC-III op dit moment in Vlaanderen kan gebruikt worden en de voorkeur verdient boven de WISC-R, waarvan toepassing wegens verouderde normen en materiaal niet meer wenselijk is.

 

 

 

Nieuwe minister van Volks­gezondheid

Sedert 12 juli 2003 is Rudy Demotte de nieuwe minister van Volksgezondheid.

Update wetsvoorstellen

- Wetsvoorstel tot invoering van een coherent beschermingssysteem voor geestelijk gehandicapten in het Burgerlijk Wetboek.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie.

- Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen, het Tuchtcollege voor de Gezondheid en de Hoge Raad voor de Ethiek en Deontologie van de Gezondheid.

- Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de geneeskunst wat de samenwerking tussen de beroepsoefenaars in de gezondheidssector betreft.

- Wetsvoorstel tot regeling van de aanwending van genetische identificatietests om de afstamming te bepalen.  

- Wetsvoorstel tot instelling van een opvangverlof in geval van adoptie.

- Wetsvoorstel tot wijziing van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.

- Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende het recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming wat de plaatsing van minderjarigen betreft.

- Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1322bis in het Gerechtelijk Wetboek betref­fende de gedwongen tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen die maatregelen inhouden met betrekking tot de persoon van kinderen

- Wetsvoorstel betreffende de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen

- Wetsvoorstel tot wijziging van de echtscheidingsregeling naar aanleiding van de invoering van de schuldloze echtscheiding

- Wetsvoorstel betreffende proefnemingen op mensen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betref­fende de uitoefening van de gezondheids­zorg­beroepen.

- Wetsvoorstel tot instelling en bescherming van de vrije keuze van arts en van de therapeutische vrijheid in de strafinrichting.

- meer

 

De keuze van de naam

De Ma(e)re is (Middel)-Nederlands voor Tijdingen, Nieuws. We kennen de blyde Maere van een geboorte en de droevige Maere van een overlijden.

Op de foto is de Maerleet of de Maere te zien, een polderbeek die vloeit door het Maerland, een stukje polder vanwaar Jacob van Maerlant (°1230 à 1235 en U na 1288) afkomstig was. De redacteur van dit tijdschrift heeft nog op een paar meter afstand van de Maerleet gewoond en woont nu nog steeds op de gemeente waarvan het Maerland een deel uitmaakt.

Men hoeft geen psychoanalist te zijn om te begrijpen dat deze twee betekenislijnen vroegen om door ons verbonden te worden.

De foto werd genomen op een nazomeravond om 22 uur. Er hangt reeds een sluier nevel over het water en het avondlicht speelt een spel met de contrasten die soms verhuld en soms geaccentueerd worden. De waterweg is duidelijk, maar niet recht en je ziet het einde niet. Achter het mysterieuze duister kan men licht en kleur vermoeden.

Moge De Maere een tijding zijn van nieuws, heldere analysen, informatie voor ons zoeken naar wetenschap en dat alles met op de achtergrond steeds wat licht van humor en poëzie.

Agenda

- 12.09 Dwangopname in de verslaafdenzorg

- 11.10 Emoties in sport

- 17.10 Dyslexie

- 15.11 Seksuele problemen bij de vrouw

- 27.11 Diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen, jongeren en volwassenen

- meer

Zoek eens een ander woord voor synoniem. 

Publicaties

Weliswaar nr 48

- Ervaringsdeskundigen in de armoede

- Nood aan interculturele bemiddeling

- Ervaringsdeskundigen staan lotgenoten bij

- Sensoa en de zorg voor Aids-patiënten

Belgisch Tijdschrift Sociale Zekerheid

- EVC (elders verworven competenties) als nieuwe vorm van waarderen in de gezondheidszorg

- De medische praktijk onder het stelsel van de Amerikaanse managed care: kostencontrole­mechanismen en impact op de zorgverlening

- Impact van de ver­grijzing op de Belgische tegemoet­komingen aan personen met een handicap

Jura Falconis 2001-2002

- De modaliteiten en het bewijs van de geïnfor­meerde toestemming in de relatie zorgverlener-patiënt
- Evaluatie van de schade door aantasting van de zelfredzaamheid

Tijdschrift Klinische Psychologie juni 2003 [2]

- Artikels over de wetgeving klinische psychologie en psychotherapie
- De rol van zelfkennis en inzicht in de psychotherapie
- Biopsychosociaal model bij depressie

Wetenschappelijk Insti­tuut Volksgezondheid

- Depressie
- Levensstijl
- Tevredenheid in ROB en RVT deel 1, 2, 3
- The Belgian National Report on drugs 2002

Orde van Geneesheren

- Advies patiëntenrechtenwet

Ik heb je al een miljoen keer gezegd dat je niet moet overdrijven

Internationaal

- How efficacious and safe is short-acting methylphenidate for the treatment of attention-deficit disorder in chil­dren and adoles­cents? A meta-analysis.

- Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Late Life

- Consumer-driven health care: an alternative to managed care

- Psychology and the Prison System

- Sexsomnia

- Suicide in adolescents

- Patients' perspectives on electroconvulsive therapy: systematic review

- Effects of educational interventions for self management of asthma in children and adoles­cents: systematic review and meta-analysis

-  A critical review of reports and theories of phantom limbs  . . .

- How Children Learn the Meanings of Words

- The Magical Number 4 in Short-term Memory

- A Family-Based Approach to the Preven­tion of Depressive Symptoms in Children at Risk: Evidence of Paren­tal and Child Change

 

Humor

- Moederkensdag

- Moteurs de recherche: Zoekrobotten of Motorisch onderzoek

- Wat heb je vandaag gekocht ?