Jaargang 0 Nr 2 15.09.2003

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de overheid

Vlaanderen

(wegens cookies 2x proberen)

09.09 Gids voor leer­krachten online . site

03.07 Ontwerpdecreet over de kwaliteitszorg van de gezondheids- en welzijns­voorzie­nin­gen in de commissie goed­gekeurd

België

 

Europa

Richtlijnen

- Richtlijn 2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de reclame en sponsoring voor tabaksproducten

Verordeningen

Verordening (EG)Nr.­1567/­2003 van het Europees Parle­ment en de Raad van 15 juli 2003 betref­fende steun voor beleid en maatregelen op het gebied van reproduc­tieve en seksuele gezondheid en rechten in ontwikkelingslanden

Commissie werkgele­gen­heid en sociale zaken

- Bevordering en bescherming van de rechten en de waar­dig­heid van personen met een handicap

Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen

- Voorkoming van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en ter bescherming van slachtoffers en risicogroepen

- Vrouwen in de nieuwe informatie­maatschappij

Commissaris Opvoeding en Cultuur

10.09 Minors and me­dia : towards a more effective protection

Commissaris Tewerk­stelling en Sociale Zaken

10.09 Discrimination against women outside the workplace

Commissaris Gezondheid

08.09 Commission decides on graphic health warnings on cigarette packs

Schriftelijke vragen

- Rechtsbescherming van slachtoffers

- Gevaren van directe reclame voor sommige geneesmiddelen

Online publicaties van de Raad van de Europese Unie

- Ontwerp-Verdrag tot vasstelling van een Grondwet voor Europa

- Toegang tot docu­men­ten van het Euro­pees Parlement, de Raad en de Commissie

- Jaarlijks verslag over de mensenrechten

Online publicaties van de Europese Com­missie

- Kwaliteitscriteria voor websites met medi­sche informatie

- The health status of the European Union Public

- European Union citi­zens and sources of information about health

- Witboek van de Europese Commissie

Een nieuw elan voor europa’s jeugd (2001)

 

Als je een ziek kind behandelt als een volwassene en een zieke volwassene als een kind dan komt alles in orde.
(R.Carlisle)

 

 

Jacob

Met de bouw van al die kathe­dralen lijden steeds meer metsers aan hoogtevrees.

Wetgeving psychotherapie

Suggestie voor een oplossing

 

De wettelijke regeling van de uitoefening van de klinische psychologie is er niet gekomen, in grote mate omdat bepaalde groepen de regeling van de klinische psychologie wilden samen behandeld zien met een wettelijke regeling van de psychotherapie. Infeite is die koppeling niet nodig en is zeer nadelig geweest voor de psychologen, orthopedagogen en seksuologen. Die koppeling is hoogstens in het belang geweest van personen met een ander basisdiploma die ook de psychotherapie wensen te beoefenen.

Psychotherapie is een gespecialiseerde taak van een gezondheidswerker. Eigenlijk is het geen afzonderlijk beroep. Het zwakke punt van het vorig wetsontwerp was dat men van de psychotherapeut een afzonderlijk beroep heeft willen maken. Het is onmogelijk om ‘een psychotherapeut’ te maken wanneer men toelaat dat mensen met dergelijk verschillend basisdiploma de opleiding voor psychotherapeut beginnen. Men mag nog een hele reeks cursussen op universitair niveau tussenschuiven. Het resultaat zal altijd verschillend blijven. Een tandtechnieker-psychotherapeut zal nooit hetzelfde zijn als een psychiater-psychotherapeut. Bij de hoorzittingen was dan nog te leren dat voor de enen de lat te hoog gelegd werd en voor de anderen te laag.

Zie in dit verband ook het betreffende hoofdstuk in ons KlinPsy-dossier Statuut Psycholoog.

De oplossing is dat we psychotherapie de plaats geven die het toekomt en daar geen soort eretitel van maken. Psychotherapie is een gespecialiseerde taak vàn een gezondheids­zorger. Het gaat dus om een speciale bekwaamheid, een bijzondere beroepstitel bínnen enkele gezondheidszorg beroepen. Men wordt dus geen ‘psychotherapeut’, maar een psycholoog kan ‘psycholoog-psychotherapeut’ worden, een maatschappelijk werker kan ‘maatschappelijk werker-psychotherapeut’ worden, een verpleegkundige kan ‘verpleegkundige-psychothera­peut’ worden, een psychiater kan ‘psychiater-psychotherapeut’ worden, enz… enz…

Dit betekent dat we per groep in KB78 bijzondere beroepstitels moeten opstellen voor psychotherapie. Het zou dan wel best zijn dat er een Nationale Raad voor de Psychotherapie komt die een en ander op elkaar afstemt en voor elke beroepsgroep een zinvol opleidings­pakket opstelt. Vermits er geen uniform beroep ‘psychotherapeut’ zou zijn biedt dit ook binnen de psychotherapie kans tot zinvolle specialisaties. Om een voorbeeld te geven: Een gegradueerde orthopedagoog-psychotherapeut zou dan ook op psychotherapeutisch vlak soms gespecialiseerde bekwaamheden kunnen hebben die een psychiater-psychotherapeut niet heeft (bv psychotherapie bij mentaal gehandicapten). De verschillen zouden kunnen slaan op specialisatie en niet enkel op ‘niveau’, een discussie waarin de laatste jaren al zoveel emotie en energie gegaan is.

Het werken met bijzondere beroepstitels binnen de klinische psychologie in verband met psychotherapie, kan dan later mogelijkheden bieden naar bijzondere beroepstitels inzake neuropsychologie, of inzake deskundigenonderzoek, of ….. uiteraard nadat daar ook toegankelijke opleidingspakketten voor bestaan.

 

Commissie Volksgezondheid

Samenstelling van de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing :

Voorzitter: Yvan Mayeur
Vaste leden

VLD : Yolande Avontroodt, Miguel Chevalier, Hilde Dierickx, PS : Colette Burgeon, Marie-Claire Lambert, Yvan Mayeur, MR : Daniel Bacquelaine, Françoise Colinia, Dominique Tilmans, SP-A-SPIRIT : Cemal Cavdarli, Maya Detiège, Karin Jiroflée, CD&V : Luc Goutry, Mark Verhaegen, VB : Alexandra Colen, Frieda Van Themsche, CDH : Catherine Doyen-Fonck.

Plaatsvervangers

VLD : Filip Anthuenis, Maggie De Block, Sabien Lahaye-Battheu, Annemie Turtelboom, PS : Jean-Marc Delizée, Sophie Pécriaux, Charles Picqué, Bruno Van Grootenbrulle, MR : Pierrette Cahay-André, Robert Denis, Denis Ducarme, Josée Lejeune, SP•A-SPIRIT : Magda De Meyer, Dalila Douifi, Guy Swennen, Koen T'Sijen, CD&V : Carl Devlies, Greta D'hondt, Jo Vandeurzen, VB : Koen Bultinck, Guy D'haeseleer, Stef Neel, CDH : Joseph Arens, Jean-Jacques Viseur.

 

 

Europees Jaar van Mensen met een Handicap

De Europese Unie heeft een website met toegang tot de websites van de Nationale Campagnes.

Ook de Raad van Europa heeft een website erover.

 

 

Structuur van de gezondheids­zorg in België

Een overzicht is te vinden op de site van het Vesalius-Instituut.

 

 

Sociale zekerheid
Het beknopt overzicht is bijgewerkt tot januari 2003.

 

 

Welzijn & Justitie

Complementair aan het federaal veiligheids- en strafuitvoeringsbeleid voert de Vlaamse regering een omvattend welzijnsgericht beleid rond criminaliteit, onveiligheid en slachtoffer­zorg. Er is een website daarover.

 

 

Vlaamse Vereniging voor Gezondheidspsychologie

De VVGP is gestart met een eigen site.

 

 

Volksgezondheid
De Europese Commissie heeft een uitgebreide website over Volksgezondheid

 

 

De geestelijke gezondheid in Europa

De Europese Commisie publiceerde in april een studie: The mental health status of the European population

 

 

Spam in België

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer publiceerde een rapport over Spam in België. Daarin staan een aantal nuttige adviezen

 

 

Bolognaproces

Op 08.09.2003 publiceerde Minister Vander­poorten een nieuwe website over het Bolognaproces. Op deze website is alle essentiële informatie over het Bologna­proces in Europa en in Vlaanderen terug te vinden. Bovendien is er via deze website de mogelijk­heid om in discussie te treden over vier onderwerpen die te maken hebben met de implementatie ervan in Vlaanderen.

Gezondheid heeft met gedrag te maken en met beleid….

Bij een recente samenkomst van het Euro­pees Parlement was er een mondelinge vraag van Richard Howitt aan de commissie over de ondoelmatigheid van de Resolutie van de Raad 92/C172/01 inzake de verkoop­praktijken in derde landen van in de Gemeen­schap gevestigde fabrikanten voor vervan­gings­­­middelen voor moedermelk. Gefundeerde klachten van NGO’s worden blijkbaar opzij geschoven omdat ze niet afkomstig zijn van ‘bevoegde autoriteiten’. Juist de laatste weken (o.a. 19 juli 2003) verschenen in The Lancet (artikels vrij toegankelijk na gratis registratie) studies waaruit blijkt dat er elk jaar meer dan 10 miljoen kinderen beneden de 5 jaar sterven, voor tweederde te wijten aan aandoeningen die te voorkomen zijn. Borstvoeding is veruit de belangrijkste preventieve maatregel. We verwachten van onze politici dat ze het nodige doen. Misschien moeten we hen er er even aan herinneren.

 

 

Vlaamse Openbare Instellingen

Mevr. Adelheid Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, is belast met het bestuur van of het inhoudelijk toezicht op volgende instellingen:
1° het
Fonds Bijzondere Jeugdbijstand; (wetgeving)
het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;
3° de Openbare Psychiatrische Ziekenhuizen te Geel en te Rekem;
Kind en Gezin;
5° het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;
6° het Vlaams Zorgfonds.

 

 

 

Belgian Pain Society

De BPS is een multidisciplinaire wetens­chap­pelijke vereniging die zowel geneesheer-specialisten als huisartsen, tandartsen, psychologen, verpleegkundigen, kinesithe­rapeuten en ergotherapeuten groepeert.

 

 

Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologie

Deze vereniging heeft nu ook haar eigen website.

 

 

Vrouwen en alcohol

Het National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) heeft haar dossier over Women and Alcohol bijgewerkt.
Ze hebben ook een dossier over
Alcohol and Comorbid Mental Health Disorders

 

 

vad.be en druglijn.be

De vernieuwde websites van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen en de Druglijn zijn een bezoekje waard.

 

 

Belgische Federatie tegen Kanker

De Federatie heeft drie grote doelstellingen: het wetenschappelijk kankeronderzoek steunen, kankerpatiënten en hun gezin helpen, en preventiecampagnes opzetten.

 

 

World Suicide Prevention Day

10 september 2003 was de eerste werelddag voor de suïcidepreventie.

 

 

Wetsvoorstellen

- Wetsvoorstel tot invoering van het rouw­verlof

- Wetsvoorstel … inzake de onderhoudsplicht van kinderen bij de opname van bejaarden in een rusthuis

- Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Ethiek en Deontologie van de Gezondheidszorg

- meer

 

De echo van de Maere

We ontvingen een zestiental mails met gelukwensen ter gelegenheid van het eerste nummer van De Maere. Dit zowel vanuit academische kringen als vanuit het praktijkveld.
Hartelijk dank.

                                             

Agenda

- Updaten testkennis

- 4 & 4-6.11 Integrated System Approach & Community as method

- meer

Men moet niet steeds dezelfde fout maken; er is keus genoeg.

Publicaties

Weliswaar nr 49
Jongeren en delinquentie

- Ukken met delinquente nukken
- Criminele jongeren: straffen of opvoeden ?
- Jeugdrecht in België vordert moeizaam
- Het jeugdsanctierecht laat op zich wachten
- Integrale jeugdhulp, een stand van zaken
- Hardere aanpak jeugd­criminaliteit in Nederland 

Een bejaarde is iemand die zich de tijd nog kan herinneren dat spek, eieren en zonne­schijn gezond waren.

Internationaal

- Integration of people with disabilities

- Effect of strategies to reduce exposure of infants to environmental tobacco smoke in the home: cross sectional survey

- Effects of euthanasia on the bereaved family and friends: a cross sectional study

- Helping people bereaved by suicide

- WHO Framework Convention on Tobacco Control: development of an evidence based global public health treaty

- Acute psychiatric day hospitals

- Managing agitation and aggression after head injury

- Les nouvelles techno­logies de l'information et de la communication et la santé mentale

- La différence des sexes dans le couple
ou la co-création du masculin et du féminin

- Le Masculin et le Féminin chez Freud, Winnicott et les autres

- Nouveaux regards
sur la pratique psychana­lytique

- Posttraumatic Stress Disorder: When Older Adults Are Victims of Severe Trauma

- Visual association test to detect early dementia of the Alzheimer type

- Sensitivity of clinical and behavioural tests of spatial neglect after right hemisphere stroke

- The State of Office-Based Interventions for Youth Tobacco Use

- Substance Use Pro­blems and Asso­cia­ted Psychiatric Symp­toms Among Adolescents in Primary Care

- Symptoms of Posttrau­ma­tic Stress Disorder in Parents of Transplant Recipients: Incidence, Severity, and Related Factors

- Progressive Decrease of Left Heschl Gyrus and Planum Temporale Gray Matter Volume in First-Episode Schizophrenia

- Unravelling the cogni­tive architecture of tran­sient global amnesia

- Personality Assess­ment in Morbid Obesity

- The Brain and Chronic Pain

- Epidemiology and Psychosocial Aspects of Chronic Pain in Older Adults

- An examination of the relationship between chro­nic pain and post-trau­matic stress disorder

- Parenting and the development of conduct disorder and hyperactive symptoms in childhood: a prospective longitudinal study from 2 months to 8 years

- Child psychiatric disor­der and relative age within school year: cross sectional survey of large population sample

- Behaviors of Children Who Are Exposed and Not Exposed to Intimate Partner Violence: an analysis of 330 children

- Screening in brief inter­vention trials target­ing excessive drinkers in general practice: syste­ma­tic review and meta-analysis

- Influence of environ­men­tal factors on mental health within prisons: focus group study

- Decreased Thalamic Expression of the Homeobox Gene DLX1 in Psychosis

Humor

- Social Phobia Phunnies

- Schoonmaak

Poëzie

- Een streep