Jaargang 0 Nr 3 29.09.2003

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

(wegens cookies 2x proberen)

26.09. Centrum voor kwaliteitszorg voor gezondheids- en wel­zijnsvoorzieningen

19.09. Samenleven in diversiteit

19.09. Ruimte voor zorg binnen de CLB’s

19.09. Blijvende groei in welzijns- en zorg­sector

18.09. Nieuw leven blazen in tabaksfonds

17.09. Meer middelen voor de Bijzondere jeugdzorg in Vlaan­deren

Documenten

22.09. Regeringsverklaring

19.09. Actualisering beleid t.a.v. etnisch-culturele minderheden
Zie ook website over minderhedenbeleid.

Vlaams Parlement

02.10. pleegzorg in Vlaanderen

01.10. humane omka­dering van de geboorte van een levenloos kind

        Belgie

Kamer van Volks­vertegenwoordigers

Voorstel van resolutie m.b.t. tot het beleid inzake de be­han­deling en de op­vang van dementerenden

Persmededelingen

26.09. non-profitsector

Europa

Schriftelijke vragen

- 18.09. Bestrijding van de risico ’s van drugs­verslaving

18.09. Europees Jaar van personen met een handicap

18.09. Obesitas

18.09. Document van Caïro en reproductieve gezondheid

Vragenuur

- Geweld jegens ouderen

 

 

We zijn naakt, nat en hongerig geboren en dan zijn de dingen beginnen slechter gaan.

 

Jacob

Als die hypo­chon­der een kopie van zijn dossier wil, zal hij toch de miniaturen zelf moeten tekenen.

  Dienst Klinische Psychologie als Ziekenhuisfunctie

 

Dertig jaar geleden waren er in de algemene ziekenhuizen bijna uitsluitend op de psychiatri­sche afdelingen psychologen tewerkgesteld. Daarvoor werd ook een financiering uitge­bouwd. Ondertussen zijn er in de algemene ziekenhuizen veel psychologen bijgekomen zodat daar de collega’s die met psychiatrische patiënten werken stilaan een minderheid vormen. De finan­ciering van die bijkomende tewerkstelling is uiterst miniem of soms onbestaande. Een degelijke financiering dringt zich op voor een beroepsgroep waarvan het belang ondertussen maat­schap­pelijk erkend is. Een mogelijkheid voor oplossing ligt in de erkenning van de Diensten Klinische Psychologie van de algemene ziekenhuizen als ziekenhuisfunctie. We hebben daar­over en dossier samengesteld.

Ondertussen heeft de permanente werkgroep ‘psychiatrie’ van de Nationale Raad van Zie­ken­huisvoorzieningen deze maand in plenaire vergadering een advies goedgekeurd betref­fende de psychologische functie in het algemeen en psychiatrisch ziekenhuis. U verneemt er binnenkort meer over via deze site.

 

Vlaamse Vereniging Psychologen Algemene Ziekenhuizen (vvpaz)

De psychologen van de algemene zieken­huizen hebben besloten om zich te verenigen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Carl Defreyne. Meer info volgt later.  Carl.Defreyne@AZMMSJ.be

 

 

Gezondheidsdialogen

Minister Demotte wil samen met de Partners in de Gezondheidszorg de hoofdlijnen vast­leggen van het beleid dat hij zal voeren. Hier­voor organiseert hij “Gezondheids­dialogen” met de betrokken partijen. In totaal zullen de werkzaamheden binnen vijftien werkgroe­pen gebeuren.

 

 

Seksuele agressie

In 2001 hield de Franse Federatie voor Psy­chiatrie een consensusconferentie over Psychopathologies et traitements actuels des auteurs d'agressions sexuelles. We kunnen de aanbevelingen lezen. Op 6 & 7 november 2003 houden ze een consensusconferentie over de Conséquences des maltraitances sexuelles. Les reconnaître, les soigner, les prévenir

 

 

Nicotine en tabak

Een geannoteerd overzicht van websites over dit onderwerp is hier te vinden.

 

 

Gids voor gezinnen
Deze gids, uitgegeven door de Vlaamse over­heid werd bijgewerkt tot november 2002. Het pdf-document van 251 paginas kan integraal gedownloaded worden.

 

 

Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

Deze gids van 2002 (44 pdf-pag) geeft een goed overzicht van de de rechten en plichten van kinderen en hun ouders in het basis-onderwijs.

 

 

Eurydice, the Information Net­work on Education in Europe
Deze online-database geeft u een overzicht van het onderwijs in heel Europa. Hun website biedt nog veel meer…

 

 

Welzijn en Volksgezondheid in cijfers 2003
De publicatie geeft een beeld van de voor­zieningen die ter beschikking staan van de Vlaamse bevolking en beschrijft de evolutie van de diverse vormen van hulpverlening.

 

 

Angststoornissen

Het Canadian Psychiatric Association Bulletin geeft een mooi overzicht van informatie­bron­nen over angst.

Hervonden herinneringen

De Studiekring voor de Kritische Evaluatie van Pseudo-Wetenschap en het Paranormale (SKEPP) publiceerde een artikel over hervonden herinneringen. Een boeiend verhaal over maatschappelijk fenomenen en therapeu­tische praktijken. Wie zich evenwel op een al even boeiende wijze verder en dieper in de neuropsychologie van het aangehaalde thema wil verdiepen kan best eens het boek van Daniel Schacter De Kunst van het geheugen lezen.

 

 

Psyplomacy

Psyplomacy is een groep psychiaters en psychologen die analyses maken van de relaties tussen landen, groepen of individuen en advies geven over hoe die te verbeteren. Vanuit de overtuiging dat internationale rela­ties eigenlijk relaties zijn tussen groepen van individuen gaan ze hun expertise toepassen op dat terrein. Er zijn enkele artikels te lezen.

 

 

 

Psychologie in Spanje

Er zijn een paar tijdschriften waar men gratis full-text artikels kan lezen in het Engels.  Psychology in Spain en Psicologica.

 

 

 

Tijdsgebruik van de Europeaan

Eurostat publiceerde in juli 2003 een studie  Time use at different stages of life. Werkende Belgen studeren 4 minuten per dag en kijken een uur en drie kwartier TV terwijl ze ook nog een half uur aan andere massamedia spenderen (De Maere op internet misschien).

 

 

Le médecin et son malade
Een volledig online-boek van Prof. Gerhard Sokal die jarenlang hoofdredacteur was van het Tijdschrift van de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren. Hij behandelt vooral ethische kwesties.

 

 

Databases on Disability and Development

Recent publiceerde Disability World een overzicht.

 

 

Jeugdbeleid

Hier vind je alle mogelijke informatie over het jeugd(werk)beleid van de Vlaamse overheid en de uitvoering ervan.

 

 

Nieuwe website van de Kamer

De Kamer van Volksvertegenwoordigers vernieuwt zijn website. De zoekmogelijk­heden zijn duidelijk beter geworden. En verder …des goûts et des couleurs… Vervelend is wel dat we voor de tweede keer op minder dan een jaar tijd vele tientallen links mogen herstellen…

 

De echo van De Maere

De Maere wordt gelezen. De twee eerste nummers waren samen goed voor bijna 500 pageviews

Agenda

- 13.11. The relational trauma of incest

- meer

De gezondheidszorg houdt zich teveel met ziekte bezig.

Publicaties

Belgisch Tijdschrift Sociale Zekerheid

- Armoede in België, Vlaanderen en Wallonië
- De ondervertegen­woor­diging van arme mensen in databanken.
- De minimumbe­scher­ming in de welvaartstaat.
- Overblijvende knel­punten in de sociale inschakelingseconomie
- Sociale verzekerings­systemen voor ambte­naren, werknemers en

zelfstandigen
- Het arbeidsongeval - de getroffene: zijn par­cours, zijn ervaring

Tijdschrift Klinische Psychologie september 2003 [3]

- De ethiek van evidence based psychotherapie

- De dienst Klinische Psychologie als een ziekenhuisfunctie in het Algemeen Ziekenhuis

-Transgenerationele overdracht van gehechtheidspatronen

- de psychodiagnos­tische onderkenning van autisme bij volwassen psychiatrische patiënten

- Etiologisch onderzoek naar schizofrenie na de beschrijving van het menselijk genoom

Eindwerken

- Computer en handicap

- Indirecte discriminatie in de rechtspraak

Het is niet erg als u hier rookt, als u het maar niet uitblaast.

Internationaal

- Behavioral Risk Factors in Breast Cancer: Can Risk Be Modified?

- Informed Consent in Psychotherapy

- Understanding the Na­tu­re of the General Fac­tor of Intelligence: The Role of Individual Diffe­rences in Neural Plasti­city as an Explanatory Mechanism

- Multiple routes to me­mo­ry: Distinct medial tem­poral lobe processes build item and source memories

- Psycho-oncology: past, present, and future de­velopments

- Therapeutic groups for children: Spaces for words and thoughts

- The subconscious of the dandy

- Consensus on Treat­ments for Aggression in Youth

- How To Work Through Erotic Transference

- Providing Psychothera­py Over the Internet

- A New Approach: Using Virtual Reality Psy­chotherapy in Panic Dis­order With Agoraphobia

- Insights into Anxiety

- Characteristics of In­to­xi­cated Trauma Patients

- The treatment of child and adolescent mental health problems in prima­ry care: a systematic review

- The impact of chronic pain in the community

Humor

- Uit kindermond

Poëzie

- Skemerliedjie