Jaargang 0 Nr 4 13.10.2003

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

10.10. Eerstelijnsge­zond­heids­zorg op de kaart

10.10. Beschermd wo­nen voor mensen met een handicap toegan­ke­lijker

03.10. 272 bijkomende plaatsen voor mensen met een handicap

30.09. Tweedekans­on­der­wijs krijgt alle kansen

29.09. Vanderpoorten wil overleg plegen over proces Dutroux

29.09. Minister Bytte­bier wil meer werkge­le­genheid voor kinder­opvang

Commissie Welzijn

23.09. Sexueel over­draagbare aandoenin­gen

Parlement

08.10. Decreet betref­fen­de de kwaliteit van de ge­zond­heids- en wel­zijns­­voorzieningen gestemd.

01.10. Resolutie betref­fende een humane om­kade­ring van de ge­boor­te van een leven­loos kind en de waar­dig­heid van het stoffe­lijke over­schot van de foetus

30.09. Doelmatige be­ge­leiding van kinderen en jongeren met ADHD

24.09. Neutrale ont­moe­tingsruimtes voor gescheiden ouders en hun kinderen

Staatsblad

25.09. Voorwaarden van toekenning van een persoonlijke assis­tentiebudget aan per­so­nen met een handi­cap

Wie zich slechts op zijn afkomst kan beroemen is als een aardappel­plant, het enige goede dat hij heeft zit onder de grond.

België

Persmededelingen

03.10 De Ronde Tafel der Zelfstandigen

02.10. Federale werk­loosheidscijfers sep­tember 2003

Toespraken Minister Volksgezondheid

24.09. Hoofdlijnen van een ziekenhuisbeleid.

20.09. Openingszitting gezondheidsdialogen

Commissie Sociale Zaken

07.10. Interpelatie en vragen over de wet op het pesten op het werk

Commissie Middenstand

07.10 De handelwijze van Dexia in haar en­quête over het zakgeld van jongeren

Commissie Justitie

29.09. Niet naleven omgangsrecht en niet-betaling alimentatie

29.09. Bemiddelaar in familiezaken

 

 

Jacob

In de oude tijd van de Druïden was het gemak­ke­lijk. Het waren allemaal depres­sies en iedereen kreeg maretak.

 

Goedemiddag en slaap wel

 

 

Er worden lovenswaardige inspanningen gedaan in de ziekenhuizen om (psycho)geri­atrische patiënten te activeren, op de realiteit te oriënteren, te revalideren, enz. Ergotherapeuten, kinesiterapeuten, verpleegkundi­gen, psychologen, snoezeltherapeuten, ROT-therapeuten, enz. zijn met de patiënten bezig. We kunnen alleen maar hopen dat die ingeslagen weg verder gezet wordt, want dat is voor de levenskwaliteit en de gezondheid van die mensen van groot belang. Alleen blijven we het spijtig vinden dat men enerzijds in praktisch alle ziekenhuizen zoveel investeert in geld en mensen om de sensorische deprivatie van die patiën­tengroep te beperken, maar dat men anderzijds op heel wat plaatsen een dagorgani­satie aanhoudt die nog dateert van vele decennia geleden en juist de deprivatie in de hand werkt. Voor dag en dauw worden de bejaarden soms wakker gemaakt voor thermometer, bloeddruk en wasbeurt (soms nog omdat bepaalde taken door de nachtploegen kunnen gedaan worden). Dan liggen ze daar uren in sensorische deprivatie wakker in bed, eventueel onderbroken op het moment dat ze zelf gewassen worden. De dag wordt systhematisch naar voor geschoven. Tegen elf uur zit het middagmaal erop en tegen vijf uur zitten ze in bed tot de volgende dag. De nacht begint als het bezoek zou moeten beginnen en als op TV de programma’s beginnen waar de rest van de bevolking naar kijkt.
Dit heeft allemaal weinig met evidence based medecine te maken, maar met tal van redenen die niet op de eerste plaats therapeutisch van aard zijn. Het heeft te maken met mankracht om de patiënten op tijd gewassen te krijgen, met personeel dat liever de vroegdienst heeft dan de late en die bij tekort aan verpleegkundigen andere keuzes maken dan tot 22 uur op een geriatrie te werken, met de verloning van verpleegkundigen als zodanig, soms met artsen die graag hun zaalronde doen voor de consultaties beginnen, soms met het ingebed zitten van de geriatrische afdelingen in acute zieken­huizen waar dergelijk schema wel een zekere efficientie kan hebben voor organisatie van heelkundige ingrepen en zware onderzoekspro­ce­­dures, met werkverdeling van de keuken, enz; enz, …en voor een niet te onderschatten deel met tradities.
We denken dat we hier een complex maar belangrijk thema aanraken. We moeten geen verwijten maken of schuldigen zoeken, maar research doen en oplossingen zoeken. Wat is de invloed van der­gelijk organisatieschema op de sensorische deprivatie, op de oriëntatie, op de zelfbeleving, op het sundown-fenomeen, op de slaapstoornissen… enz… Wat kan er gedaan worden om een en ander te verbeteren ?
Als we kunnen bereiken dat dit probleem onder de aandacht komt, dat er onderzoek over gedaan wordt, dat er thesissen over gemaakt worden, dan hebben we ons doel bereikt.

 

Vlaamse Vereniging van Psychologen van Algemene Ziekenhuizen

De vvpaz is gestart met een website op http://www.vvpaz.com .

 

 

Internationale richtlijnen voor het gebruik van tests

De BFP publiceert op haar site Internationale richtlijnen voor het gebruik van tests.  Deze vertaling is een door de ITC geautoriseerde

bewerking van de definitieve versie van de ‘International Guidelines for Test Use (Version

2000)’.

 

 

Politieke psychologie

Een goede ingangspoort voor dit onderwerp vormt de International Society of Political Psychology. Er zijn uitvoerige nieuwbrieven en full-text artikelen van jaargangen die een drietal jaar oud zijn. Heel wat links. Lijkt toch nogal Engelstalig geïnspireerd. De Spaans-sprekenden komen minder aan bod. Voor hen is info te vinden bij Psicologia Politica en Psicociudad bijvoorbeeld. In de Franse taal is heel wat te vinden in de Cahiers de psychologie politique.

 

 

Gezondheidszorg in België

De Wereldgezondheidsorganisatie publi­ceerde in 2000 een studie over Health Care systems in transition - Belgium

 

 

Zelfmoordpreventie in Europa

De Wereldgezondheidsorganisatie publi­ceerde in 2002 een studie over Suicide Prevention in Europe

 

 

Entre Nous

Entre Nous, the European Magazine for Sexual and Reproductive Health is een gratis online-tijdschrift van de wereldgezondheids­organisatie en verschijnt driemaal per jaar. Een recent nummer is gewijd aan Sexual and Reproductive Health in a Multicultural Europe.

 

 

Veilig speelgoed

De Fod Economie, KMO, Middenstand en energie geeft informatie.

 

 

Geweld in relaties

De Vlaamse overheid heeft een website gemaakt over geweld in relaties. Jongeren worden de weg gewezen naar diensten en centra waar ze hulp kunnen krijgen.

 

 

Eurostat

Eurostat publiceert heel wat gratis toeganke­lijke gegevens. Naast een reeks algemene statistieken zijn er onder het thema Bevolking en Sociale omstandigheden een aantal studies te vinden.

Een psycholoog zoeken

De BFP heeft enkele databanken op het net gezet die dienstig kunnen zijn om een psycholoog te zoeken. De VVKP heeft een eigen databank met zelfstandig werkende psychologen. Vermelden we hier ook de databank van de seksuologen.

 

 

Internationale week van de borstvoeding.

Van 1 tot 7 oktober was er een Internationale week van de borstvoeding. Het Vesalius­instituut publiceerde een lezenswaardig perscommuniqué

 

 

Kinderrechtencommissariaat

Op de Site van het Kinderrechtencommis­sa­riaat is aangepaste informatie voor kinderen beneden de 12, voor jongeren tussen 12 en 18 en voor personen boven de 18.

 

 

Universitair Forensisch Centrum

Het UFC heeft de uitdrukkelijke ambitie om mee richting te geven aan de forensische ge­drags­­wetenschappen in Vlaanderen, zowel op het vlak van opleiding, klinische hulp­ver­lening, deskundigenonderzoek als weten­schap­pelijk onderzoek.

 

 

Werelddag Geestelijke Gezondheid

Sedert 1992 is 10.10. de Werelddag Geeste­lijke Gezondheid. The World Federation for Mental Health heeft een website gemaakt ter gelegenheid van de werelddag.

 

 

Nieuwe wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoör­dineerde ziekenhuiswet om de oprichting van divisies mogelijk te maken.

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 319, § 3 en § 4, van het Burgerlijk Wetboek, teneinde het door het Arbitragehof vastgestelde discri­minerende karakter ervan weg te werken.

- Wetsvoorstel tot reglementering van de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg, in het raam van de gezondheidszorgberoepen.

- Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof.

- Ontwerp van decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de fami­lie­naam van het kind

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de familienaam betreft.

- Wetsvoorstel betreffende de veiligheid en de hygiëne bij het aanbrengen van tatoeages op personen

- Wetsvoorstel betreffende de behandeling en de bestrijding van acute en chronische pijnen

- Wetsvoorstel … teneinde de mogelijkheid in te voeren om naamloos te bevallen.
- meer

 

Wetgeving klinische psychologie en psychotherapie

Bij de start van de 51ste zittingsperiode van de Kamer werden er toch reeds opnieuw een paar wetsvoorstellen ingediend die verband houden met de uitoefening van de klinische psychologie en de psychotherapie. We vermelden:
-
Wetsvoorstel tot reglementering van de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg, in het raam van de gezondheidszorgberoepen.
- Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, wat de samenwerking tussen de beroepsoefenaars in de gezondheidssector betreft.

Agenda

- 08.11. De psycholoog als expert

- meer

Waarom je tijd verknoeien met piekeren over het verleden als je je zorgen kunt maken over de toekomst ?

Europa

Vragenuur

07.10. Illegale handel in geneesmiddelen zonder doktersrecept via het internet

07.10. Heffing van BTW op hulpmiddelen en apparaten voor on­afhankelijk levende men­sen met een han­dicap

06.10. Gevolgen voor de gezondheid van actief en passief roken

25.09. Mensenhandel

25.09. Gemeenschap­pelijk alcoholbeleid

Publicaties

RIZIV

- De RIZIV-revalidatie­cen­tra voor verslaafden : een evaluatie van hun activiteit

- De Maximumfactuur

- Maatregelen tot ar­beids­tijdvermindering en eindeloopbaan in de private non-­profit­­sector

L'Observatoire de l'En­fan­ce, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse

- Rapport 2002

Gezelschap voor Psycho­analyse en Psychotherapie

- Van spiegelstadium tot knoop, een wandeling doorheen enkele be­grip­pen van Lacan

- De psychoanalyticus en ethiek : een ontmoe­ting

Boeken

- Partnerrelaties, in goe­de en kwade dagen...

- Psychoanalyse in tijden van wetenschap

We realiseren ons pas hoe goed ons geheugen is, als we proberen iets te vergeten.

Internationaal

- Health and Ageing - A Discussion Paper

- The diagnostic infor­mation in lung and gas­tro-­enteric cancer: the opinion of the doctors and the consciousness of the patients.

- ABC of subfertility

- Self reported stressful life events and exacer­bations in multiple sclero­sis: prospective study

- Autism Spectrum Disorders: Early Detec­tion, Intervention, Educa­tion, and Psychopharma­cological Management

- Diagnosis and Epide­mio­logy of Autism Spec­trum Disorders

- Genetic and Neurode­velopmental Influences in Autistic Disorder

- Using CBT in the Treat­ment of Social Phobia, Se­paration Anxiety and GAD

- To Understand Depres­sion, Look to Psycho­bi­o­lo­gy, Not Biopsychiatry

- Neurophenomeno­logy: How to combine subjec­tive experience with brain evidence

- Vitamin and fatty acid supplements may reduce antisocial behaviour in incarcerated young adults

- Don’t be fooled by hypochondria

- Disabilities, Quality of Life, and Mental Disor­ders Associated With Smoking and Nicotine Dependence

- Helping children deal with grief and loss

- Interventions for trea­ting obesity in children

-  Family and carer smo­king control program­mes for reducing children's exposure to environ­mental tobacco smoke

- Psychological interven­tions for cystic fibrosis

Humor

- Zin en onzin van ge­zon­­de voeding

- Verhogen arbeidste­vre­denheid

Poëzie

- Een vrouw beminnen