Jaargang 0 Nr 5 27.10.2003

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

23.10. Rondetafel­con­fe­rentie 'beter omgaan met verdriet en angst bij kinderen'

21.10. BIS Online zet cursussen op het Internet

20.10. Zes pilootscho­len voor kinderen met autisme

15.10. Vanderpoorten lanceert onderzoeks­master

14.10. Minister Bytte­bier opteert voor ge­rich­te AIDS-preventie- campagnes.

Vlaamse Regering

10.10. De armen krijgen een stem

Parlement

08.10. Kwaliteitszorg in de welzijns- en ge­zond­heids­voor­zienin­gen

Commissie voor Wel­zijn, Volksgezond­heid en Gelijke Kansen

23.10. Voorstel van de­creet houdende de stimulering van een plan­matig lokaal oude­renbeleid, de beleids­par­ticipatie van oude­ren en de oprichting van een Vlaamse Oude­renraad

16.10. Resolutie be­tref­fende de detectie, begeleiding en behan­de­ling van personen met ADHD aangeno­men.

Commissie voor onderwijs, vorming en wetenschapsbeleid

07.10. Het groeiende alcohol-misbruik bij jongeren

Staatsblad

24.10. Erkenning en subsidiëring van orga­nisaties inzake aange­paste vrijetijdsbeste­ding voor personen met een handicap

24.10. Bekwaamheids­bewijzen en de pres­tatie- en de bezol­digings­regeling voor de personeelsleden van de centra voor vol­was­senenonderwijs

Campagne

- Thuis in de Stad

België

Persberichten Regering

10.10. Rechten van het kind

Persberichten Demotte

13.10. Gezondheids­zor­gen komen ver­sterkt uit begrotings­conclaaf

Commissie Justitie

20.10. De geïnterneer­den in gevangenissen en de opening van psy­chiatri­sche gevan­genissen en forensi­sche ob­ser­vatiecentra

20.10. De gerechte­lij­ke expertise

Plenaire vergadering Parlement

23.10. Beschutte werkplaatsen (pag 11)

Het schijnt dat vijf van de vier mensen problemen hebben met breuken

 

 

In volgend nummer van De Maere

 leest u meer over de start van de

 

KlinPsy-Bibliotheek !

 

 

 

 

Jacob

We bemerken steeds meer PTSD bij burgers die door de nieu­we beul onder­vraagd werden.

 

Bij aankoop van een ticket Brugge-Brussel mag u doorreizen tot Mechelen

 

Voor zover we weten is deze formule er nog niet bij. Er bestaat anders al wat. U kunt natuurlijk een gewoon treinkaartje kopen. Maar let op, u bent misschien 65+, of u hebt een reductiekaart of u kunt genieten van de reductie voor grote gezinnen, of u ben misschien beneden de 12, of u hebt een getrouwheidskaart, of u kunt genieten van een reductie wegens vaderlandslievende reden, of u hebt een WIGW-kaart. Misschien hebt u wel een van de vier treintrajectkaarten of een van de drie school treinkaarten of een campuskaart. Het is altijd mogelijk dat u een nettreinkaart hebt.  Misschien probeert u wel eens een Railflex-kaart of een Ozonkaart. Vergeet natuurlijk de mogelijkheid niet voor een Go-pass, een Railpass of een Multipass. Wie weet bent u beter met een week-endbiljet of wellicht is er wel een dagtrip of een evenementenkaart. U kunt natuurlijk ook een groepsticket kopen maar u moet dan wel zeker zijn dat uw medereizigers nergens kunnen van genieten en dat u op de toegelaten dag en uur reist. Als u geluk hebt zit er misschien een blinde in de groep zodat u gratis meekunt als begeleider. Er zijn er die luidop dromen van spaarzegeltjes…

Het zou eigenlijk geestig zijn als het zo ernstig niet was. Een universiteitsprofessor heeft bijna een expertisebureau nodig om er aan uit te raken. Hoe moet dat anderhalf miljoen minder­begaafden in België daar nog aan uitraken. Het is ons hier niet op de eerste plaats te doen om de NMBS-promotie aan de kaak te stellen (een aantal van die regelingen werd hen trouwens door de overheid opgelegd), maar we zijn van mening dat voorzieningen betreffende basis­behoeften op een manier moeten aangeboden worden dat de hele bevolking op een een­voudige en doorzichtige wijze de goedkoopste formule kan vinden. Met de huidige praktijken maakt men uiteindelijk steeds opnieuw een groter deel van de bevolking sociaal gehandicapt. Wat we hier beschreven hebben voor de treintickets, kan men ook schrijven over de tele­foon­tarieven, verplichte verzekeringen en straks over de elektriciteitstarieven.

Sommige administraties doen oprechte inspanningen om brieven en facturen overzichtelijk en begrijpelijk op te stellen. Waarvoor een pluim. Maar dan is het des te spijtiger dat anderen eenvoudige zaken tot in het onzinnige complex maken. We doen een oproep aan de overheid om daar paal en perk aan te stellen. We doen ook een oproep aan de universiteiten om meer onderzoek te doen over de moeilijkheidsgraad van overheids­procedures. Het kan niet dat op een moment dat men de mond vol heeft over integratie, dat steeds meer mensen onnodig uit de boot vallen.

 

Vlaamse Vereniging voor School­psychologie

Deze collega’s hebben hun website ver­nieuwd.

 

 

Europese Federatie van Psy­chologen Associaties (EFPA)

Tuomo Tikkanen blijft tot 2007 voorzitter van de EFPA. Ze publiceerden ook hun Activity Plan 2003-2005.

 

 

Jongeren en alcohol

Op 7 oktober was er in de commissie voor onderwijs, vorming en wetenschapsbeleid van het Vlaamse parlement een discussie over  het groeiende alcohol-misbruik bij jongeren in het algemeen en de consequen­ties van deze problematiek voor het onder­wijs in het bijzonder. (pag. 14)

Op dit ogenblik loopt er een onderwijscam­pag­ne voor de leeftijdsgroep van 12- tot 16-jarigen met als titel ‘acoolworld’ met een website met dezelfde naam.

Parallel loopt er nu een actie voor jongeren van 17 tot 25 jaar met de titel ‘gratisdrank’ met een website met dezelfde naam.

 

 

Kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

De tekst van het decreet dat op 8 oktober in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement werd aangenomen is gepu­bli­ceerd.

 

 

De humane omkadering van de geboorte van een levenloos kind en de waardigheid van het stoffelijke overschot van de foetus

De tekst van de resolutie die op 1 oktober  werd aangenomen in de plenaire vergade­ring van het Vlaams parlement is gepu­­bli­ceerd.

 

 

Valpreventie bij thuiswonende ouderen

Voor hulpverleners die met valproblematiek geconfronteerd worden werd een website gemaakt.

 

 

Europadonna, een Europese coalitie tegen borstkanker

De website van Europadonna biedt heel wat informatie, onder meer over de vroegtijdige psychologische begeleiding.

 

 

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf

Het ministerie van justitie heeft een volledige brochure over dit onderwerp online gezet.

 

 

Borstvoeding en obesitas

Borstvoeding heeft veel voordelen. In tegen­stelling met vroegere bevindingen kan recent onderzoek (1)(2) niet aantonen dat borst­voeding een beschermend effect heeft tegen obesitas.

BIS Online zet cursussen op het Internet

Het schriftelijk afstandsonderwijs van de Vlaamse Overheid werd in 1999 omgedoopt in ‘Begeleid Individueel Studeren’.  Er is ook een website www.bisonline.be. Op die website kan men nu ook online-cursussen volgen.

 

 

Het schaamlapje

In 2002 werd 2% ingehouden op de sub­sidies die Europa geeft aan de tabaksoogst. Op de 950 miljoen euro subsidies (38 miljard frank) wordt dus 19 miljoen euro (760 miljoen frank) ingehou­den. De helft dient voor voorlichtings­campag­nes over de schadelijkheid van de tabak. De andere helft moet dienen om te werken aan de omscha­keling van de sector. De Commissie heeft een verslag overgemaakt aan de Raad be­treffende het gebruik van de kredieten van het Gemeenschappelijk Fonds voor Tabak

 

 

Referentiecentra inzake hersenverlamming

De tekst voor een nieuwe revalidatie­over­een­komst voor "referentiecentra" inzake hersen­verlamming is gepubliceerd. Er worden psy­cho­logen voorzien.

 

 

Kinderen slachtoffer van het verkeer

Het ministerie van justitie heeft een volledige informatie­brochure online gezet.

 

 

Update wetsvoorstellen

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1385-bis van het Gerechtelijk Wetboek. (betreft omgangsrecht kinderen bij echt­scheiding)

- Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerech­telijk Wetboek met een rechtspleging voor ge­schillen met betrekking tot de uitoefening van het persoonlijk contact.

- Wetsvoorstel ter verbetering van de toepas­sing van de onderhoudsplicht bij opname van ouderen in een rusthuis.

- Wetsvoorstel tot verlening van bijstands­ver­lof aan de werknemers die een kind hebben dat ernstig ziek is of een zware medische ingreep moet ondergaan.

- Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende echtscheiding en tot invoering van de echtscheiding op grond van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de persoonlijke banden tussen broers en zusters.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 148­decies 2.2.2bis van het algemeen reglement voor de bescherming van de arbeid, betref­fende de strijd tegen hinder te wijten aan omgevingstabaksrook.

-  Wetsvoorstel tot bestraffing van het bedrieglijk misbruik van iemands zwakke positie, met de bedoeling hem of haar te dwingen een daad te stellen of te verzuimen een daad te stellen.

- meer

 

De BFP verandert haar statuten… of hoe versnippering loont.

 

De Belgische Federatie van Psychologen is een organisatie die momenteel 1726 leden telt, te verdelen over 368 leden bij de Franstalige verenigingen, 1281 bij de Nederlandstalige vereni­gingen en 77 leden die direct aangesloten zijn of behoren tot de enige Belgische vereniging, we noemen ze de Belgen. Dit betekent dat ruim 75 % van de BFP-leden Vlamingen zijn.

Als men naar een algemene vergadering van de BFP gaat stelt men vast dat daar minstens voor 90 % Frans gesproken wordt, dat moderatoren vaak geen Nederlands kennen, dat Frans­taligen die iets niet begrijpen systhematisch vertaling vragen en dat Vlamingen die er durven voor uitkomen dat ze iets niet begrepen hebben op een meewarige glimlach kunnen rekenen. Steeds minder Vlamingen komen nog opdagen op de algemene vergadering.

Men gaat nu iets doen om de zaak democratischer te maken. Buiten de bestuursleden krijgen in de algemene vergadering de 1281 Vlamingen maximaal 32 stemgerechtigde leden, de 368 Franstaligen krijgen er 23 en de Belgen krijgen er 4. Dit betekent één stemgerechtigd lid per 16 Franstaligen, per 19 Belgen en per 40 Vlamingen. Dergelijke verdeelsleutel wil men in de statuten vast­leggen. De Vlamingen weten waar ze aan toe zijn wanneer ze samen jaarlijks een kleine honderddui­zend euro neertellen. Dit is het Belgiekske van de negentiende eeuw.

Men heeft altijd beweerd dat men de versnippering wil tegengaan. Hier beloont men de versnippering.

Agenda

- 12.11. Acceptance and Commitment Therapy

- 20.11. Chronic pain management

- meer

Europa

Voorstellen

15.10. Geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en ter be­scherming van slacht­offers en risicogroe­pen

Schriftelijke vragen

- 03.10. Financiering van onderzoek betref­fende preventie van ongevallen

- 17.09. Verwijdering en bewaring van orga­nen van kinde­ren zon­der toe­stem­ming van de ouders

- 17.09. Achterstand op het gebied van ho­ger onderwijs

Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

- Ouderlijke verant­woor­­­delijkheid en maat­­regelen ter be­scher­ming van kinde­ren

- Voorkoming en be­strij­ding van de handel in menselijke organen en weefsels

En de nostalgie
is ook al niet meer wat ie geweest is

Publicaties

Weliswaar nr 50

- Een compleet overzicht van de Vlaamse Zorg­sector

Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

- Advies betreffende geslachtskeuze om niet-medische redenen

Nationaal instituut voor de Statistiek

- Tevredenheid van de Belg over zijn woonom­geving

Boeken

- Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis

Treinen rijden niet op tijd, maar op rails

Internationaal

- The patient's perspec­tive on medicines in men­tal illness

- Compliance therapy: a randomised controlled trial in schizophrenia

- What information do patients need about medicines?

- Sexual pleasure impro­ves after hysterectomy

- Interventions for impro­ving communication with children and adolescents about their cancer

- A Review of Interven­tions to Reduce the Pre­valence of Parasuicide

- Interoception: The Insi­de Story—A Model for Psy­chosomatic Pro­cesses

- Blood Pressure Reac­tions to Acute Psycho­lo­gical Stress and Future Blood Pressure Status: A 10-Year Follow-Up of Men in the Whitehall II Study

- Psychology in coronary care

- Do depression and anxiety predict recurrent coronary events 12 months after myocardial infarction?

- Neurological deficits in solvent-exposed pain­ters: a syndrome inclu­ding impaired colour visi­on, cognitive defects, tre­mor and loss of vibra­tion sensation

- Cognitive Dysfunction in Sleep-related Breath­ing Disorders: A Meta-analy­sis

- Insomnia and Depres­sion: Which Comes First?

- Trauma and Violence in Childhood: A U.S. Per­spec­tive

- Cultural Psychiatric Services: Past, Present and Future

- Cerebral White Matter Abnormalities and Life­time Cognitive Change: A 67-Year Follow-Up of the Scottish Mental Sur­vey of 1932

- The provision of clinical psychology services within a general hospital: An analysis and interpre­tation of referral rates

- The Flynn Effect and U.S. Policies - The Impact of Rising IQ Scores on American Society via Mental Retardation Diagnoses

- Safeguarding children and young people from abuse, harm and Neg­lect: the responsibilities of chartered psycholo­gists

Humor

- Twisted Flowers Nur­sing Home (geluidskaart gewenst) (paar recla­mes wegklikken)

Poëzie

- Dood Kindje