Jaargang 0 Nr 6 10.11.2003

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

31.10. Preventie zelf­do­ding

24.10. Conferentie over angst en verdriet bij kinderen

Commissie voor Wel­zijn, Volksgezond­heid en Gelijke Kansen

06.11. Ontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Commissie voor onder­wijs, vorming en we­ten­schapsbeleid

21.10. Spijbelen - homosexualiteit

21.10. Vlaams Fonds – Zelfmoord – Huisarrest jeugddelinquenten – Mentaal gehandicapten in de psychiatrie

Staatsblad

30.10. Vorming van het per­soneel van de cen­tra voor leerlingen­be­ge­lei­ding

België

Persberichten Regering

07.11. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levens­sfeer

24.10. Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke ge­weld­daden

Persberichten Demotte

23.10. Medische onge­vallen, medische fou­ten en therapeu­tische risico’s

Commissie Justitie

04.11. Het afluisteren van de burger

04.11. Opvang van ge­de­tineerden met een psychische afwijking

Commissie voor de volksgezondheid

04.11. Piercings en tatoeages

04.11. Uitwerking richtlijnen in kader Federale Drugnota

04.11. Methadon

04.11. Patiëntenrech­ten

04.11. Invoering van de anticonceptie­cheque

Schriftelijke vragen en antwoorden

22.09. Pesten op het werk (pag 156)

Europa

Schriftelijke vragen

- 17.10. Coördinatie strijd tegen pedofilie

Als een kapper het heeft over bijknippen bedoelt hij afknippen

Nieuw:

KlinPsy-Bibliotheek

 

Jacob

Is dit beleid of
is hier over nagedacht?

 

Veel lezen met weinig geld

 

 

Ziekenhuispsychologen presteren op jaarbasis minstens evenveel werkuren als gelijk welke ziekenhuisarts. Ze hebben evenzeer de plicht om wetenschappelijk bij te blijven als gelijk welke arts. Ze verdienen in de meeste ziekenhuizen ongeveer een zesde van wat een gemiddelde ziekenhuisarts verdient. Aan hen worden per jaar geen duizenden euro aan voor­lichting besteed door de farmaceutische nijverheid. Ze krijgen geen gratis toegangs­kaarten voor congressen. Ze krijgen geen literatuurfaciliteiten, noch gratis toegang tot internetdata­banken aangeboden.

Het probleem is dus hoe psychologen zich op maximaal hetzelfde aantal uren vrije tijd en met een veel kleiner budget wetenschappelijk kunnen bijwerken.

Een aantal collega’s die werkzaam zijn aan een universitaire instelling kunnen soms nog ge­bruik maken van faciliteiten van de universiteit. Zij die in de periferie zitten zijn aange­wezen op dure eigen abonnementen op tijdschriften en surfen op het internet.

We willen enkele voorstellen formuleren om op korte termijn en met beperkt budget iets te veranderen aan die toestand:

- De overheid die de laatste jaren een behoorlijke inspanning doet om informatie op het internet ter beschikking te stellen zou haar informatie over meer organisatorische kwesties verder kunnen aanvullen met wetenschappelijke informatie, vulgariserend naar de bevolking toe, maar zeker ook met actuele degelijke wetenschappelijke publicaties voor de profes­sioneel.

- De overheid zou een gratis toegankelijke databank kunnen aanleggen en actueel houden van reeds gratis beschikbare wetenschappelijke informatie.

- De overheid zou aan geregistreerde psychologen gratis toegang tot belangrijke databanken zoals PsycInfo kunnen aanbieden.

- Men zou de verplichting kunnen opleggen aan researchcentra en universiteiten om de resultaten van hun onderzoek vrij toegankelijk op het internet te publiceren als voorwaarde om fondsen te krijgen. Het gaat niet op dat de bevolking eerst het onder­zoek moet bekostigen en zich nadien moet blauw betalen aan internationale tijdschriften om iets van de resul­taten te vernemen.

- Universiteiten zouden er een goede gewoonte kunnen van maken om niet alleen biblio­gra­fische informatie van hun publicaties op de website te zetten, maar ook de volle tekst.

- Belgische tijdschriften zouden, zoals zoveel buitenlandse tijdschriften, hun artikels van één jaar (of twee jaar) oud gratis toegankelijk kunnen op het net zetten.

 

Om een eigen bijdrage in die zin te leveren heeft KlinPsy een online Bibliotheek gemaakt met een overzicht van gratis op het internet beschikbare teksten en  tijdschriften over psycholo­gie. Ook een aantal interessante informatiebronnen worden gelinkt.

 

Terugbetaling psychotherapie

Er beweegt blijkbaar iets op vlak van terug­betaling psychotherapie door psychologen.

- De Liberale Mutualiteit betaalt terug voor slachtofferhulp via Pobos.

- De Christelijke Mutualiteit Regio Waas-Dender voorziet in terugbetaling psycho­therapie bij kinderen en jongeren (formulier)

- Het Onafhankelijk Ziekenfonds voorziet terugbetaling psychotherapie bij kinderen

 

 

Kinderen en depressie

Op de website van de Socialistische Mutuali­teit kan men gratis een volledige brochure downloaden over depressie bij kinderen.

Herinneren we ook aan de website van de Koning Boudewijnstichting over Kinderen en Jongeren met een depressie.

 

 

ADHD, major depressive dis­or­der, disruptive behavior disor­ders, anxiety disorders, and posttraumatic stress disorder.

Op de site van de National Institutes of Health van de USA vinden we een annotated review of the evi­dence base for psychosocial and psychopharmacological interventions for children with attention -deficit /hyperactivity disorder, major depressive disorder, disruptive behavior disorders, anxiety disorders, and posttraumatic stress disorder.

De tekst is gemaakt door de Duke University, is niet gedateerd, maar er zijn studies in ver­werkt tot en met 1999.

 

 

Illness, disability and social inclusion

Dit rapport (2003) van 168 pag. kan gratis gedownloaded worden van de site van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Er is ook een infosheet in het Nederlands.

 

 

 

De links van de Maere

Net voor we een nummer van De Maere pu­bliceren controleren we alle links. Het is even­­wel onmogelijk om de links van de vorige nummers bij te werken. Alleen reeds de re­cente wijziging van alle document­namen van de Kamer vraagt uren bijkomend werk voor de vaste wetgevingspagina’s van deze site.

Beleidsverklaringen 2004

Minister van Welzijn Byttebier heeft haar beleidsbrief 2004 gepubliceerd.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezond­heid Demotte heeft zijn Algemene Beleidsnota 2004 gepubliceerd. Er zal een nieuw voor­ont­werp van wet uitgewerkt worden dat ertoe strekt de volgende beroepen te erkennen: klinische psychologie, klinische seksuologie, klinische orthopedagogie en in het algemeen de beroepen inzake geestelijke  gezondheids­zorg.

 

 

De EFPA krijgt als NGO de con­sultatieve status bij de Raad van Europa.

De psychologen hebben in het verleden reeds een aantal keren een steuntje in de rug gekregen van de Raad van Europa. Verwijzen we naar Resolutie 78(61), naar een rapport uit 1987 dat we een tijd geleden op deze site mochten publiceren en naar Recommendation R(89)13, Recommendation R(92)6 en Recom­men­da­tion R(94)14.

Nu heeft de European Federation of Psychologist Associations de consultatieve status gekregen.

 

 

Stress-incontinentie

Meer dan een half miljoen Belgische vrouwen zouder er last van hebben. Er is een gesponsorde website over.

 

 

Training Info

Hier vinden vormingsverantwoordelijken en HR managers opleidingen en vormingen, free­lance consultants en trainers, vormings­cen­tra, seminarieplaatsen, enz…

 

 

Update wetsvoorstellen

- Wetsvoorstel tot afschaffing van de terug­vorderingsplicht bij de kinderen bij opname van bejaarden in een rusthuis.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de regel­ge­ving betreffende levenloos geboren kinderen

- Voorstel van resolutie met betrekking tot het organiseren van een wetenschappelijk pro­spectief onderzoek inzake de besluitvorming en medische zorghandelingen bij het levens­einde.

- meer

 

De BVP-SBP gesplitst ?

Wanneer we de simulatie voor het berekenen van de stemgerechtigde leden van de BFP bestuderen, kunnen we moeilijk anders dan besluiten dat de vroegere unitaire ‘Belgian Psychological Society’ gesplitst is in twee verenigingen van gelijke grootte. Of zou dat zo maar een beetje ‘doen alsof’ zijn…. zo bijvoorbeeld …om dubbel zoveel stemgerechtigde leden in de algemene vergadering van de BFP te verwerven?  Met 189 leden 12 stemmen. Niet slecht gespeeld, de franstalige klinische verenigingen krijgen er met hun 236 leden 13 en de VVKP met zijn 1009 leden slechts 16. Een goeie formule in de mouw is altijd mee­genomen.
Vraag is of de BFP-leden, en vooral de VVKP-leden, die spelletjes van de Raad van Be­stuur zullen laten doorgaan. En zo ja, of ze zich nadien geen vragen zullen stellen over dit soort ‘democratische’ opvattingen en verder zullen willen betalen voor lidmaat­schap van een derge­lijke vereniging. Wordt vervolgd.

Agenda

- 12.12. Nieuwe per­spec­tieven in Psycho-edu­catie

- meer

De slechtste tijd om vader te worden is 18 jaar voor een oorlog. (E.B.White)

Publicaties

Weliswaar nr 51

- Dossier sociale econo­mie

- De ouderenzorg zit structureel in het rood

Nationaal instituut voor de statistiek

- Wat drinkt de Belg?

Boeken

- Child sexual abuse in Europe (2003)

Beslissen is het aantal mogelijke vergissingen reduceren tot één

Internationaal

- Emotional Capacities and Sensitivity in Psy­cho­paths

- Risk of suicide and spouse's psychiatric illness or suicide: nested case-control study

- Treatment of postnatal depression

- The many faces of perfectionism

- Considering creativity

- Lessons from Jones­town

- Targeted cognitive be­ha­vioural therapy may reduce relapse in people with prodromal symp­toms of schizophrenia (slechts tijdelijk gratis)

- Alcoholism and At-Risk Drinking in the Older Population

-  Cognitive and Acade­mic Consequences of Bronchopulmonary Dys­plasia and Very Low Birth Weight: 8-Year-Old Outcomes

- Circumstances Sur­rounding End of Life in a Pediatric Intensive Care Unit

- Tremor

- School Refusal in Chil­dren and Adolescents

- Dementia with Lewy bodies

- Cortex: special issue on memory: anatomical regions, psychological networks and cognitive interactions

- Elder neglect and abuse

- Large Proportions of Men and Women with HIV Have Sex Without Telling Partners That They Are Infected

- Thought and Language Index: an instrument for assessing thought and language in schizophre­nia

- Relation between me­dial temporal atrophy and functional brain activity during memory proces­sing in Alzheimer’s disease: a combined MRI and SPECT study

-  Euthanasia, assisted suicide and psychiatry: a Pandora's box

- Don’t Let Anyone Bully You Into Thinking Bullying Is Not Important !

- Identifying and Tar­geting Risk for Involve­ment in Bullying and Vic­ti­mization

- Consequences of Bullying in Schools

- Interventions to Reduce School Bullying

- Behaviour in Children With Language Develop­ment Disorders

- meer

Nieuw:

KlinPsy-Bibliotheek

Humor

- Burnout

Poëzie

- Nazomer