Jaargang 0 Nr 7 24.11.2003

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

21.11. Ceysens: E-go­vern­ment is er voor élke burger

17.10. Vanderpoorten wil Vlaamse jeugd onderne­mender maken

Parlement

21.10. Verzoekschrift over de bescherming van geesteszieken en hun kinderen

Staatsblad

12.11.  Ondersteuning van regionaal overleg en regionale samen­werking in de welzijns­sector

10.11. Decreet betref­fende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

België

Persberichten Regering

21.10. Nationaal actie­plan leefmilieu-gezond­heid

21.11. Management­func­ties

Persberichen Simonis

18.11. Geldautomaten

voor iedereen beter toe­gankelijk!

17.11. Moeders, kin­der­­wa­gens en onge­wen­ste kinderen… ?  Een onaan­vaardbaar mivb‑voorstel!

13.11. Opening Staten­ge­neraal van de Gezin­nen . Stuurcomité Werk­groepen

Commissie Justitie

12.11. Actieplan ge­weld tegen vrouwen

Commissie Volksgezond­heid

17.11. Onderfinan­ciering ziekenhuizen

17.11. Gegarandeerd zakgeld voor rusthuis­bewoners

Commissie Sociale Zaken

19.11. Regularisatie van de studietijd voor de be­rekening van het pen­sioen

18.11. Toegankelijkheid bankautomaten

18.11. Verzekeringen voor chonisch zieken en gehandicapten

12.11. Gezondheids­toezicht Stagiairs

Beleidsnotas

- Algemene beleidsnota van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor het begrotingsjaar 2004

- Algemene beleidsnota van de staatssecre­taris voor Arbeids­organisatie en Welzijn op het werk

- Algemene beleidsnota van de minister van Werk en Pensioenen

 

Het kind heeft meestal de hersenen van de vader, omdat de moeder die van haar nog bezit. (Seymour)

Nieuw:

KlinPsy-Bibliotheek

 

gratis

honderden full-text artikelen uit tientallen tijdschriften

Bericht van het laatste moment: Bij publicatie van dit nummer was de server van VDWE niet bereikbaar.  We heb­ben onze links niet ver­an­derd omdat we den­ken dat het een tijdelijk probleem is. Probeer later nog eens.

 

Jacob

Zou die Tempe­liers­hoeve wel een goede op­vang­plaats zijn voor mede-verslaafden. 

 

Hond bijt man

 

 

In België leven ongeveer 1,1 miljoen honden. Een op de vier huishoudens heeft een hond. Elk jaar worden er in België 93000 mensen gebeten door een hond. Dat heeft grote gevolgen op vlak van pijn, blijvende esthetische schade, spijt, schuldgevoel, ruzies, angsten, enz. De jaar­lijkse medische kosten kunnen op 4,6 miljoen euro geschat worden en daarboven nog eens een miljoen euro voor werkverlet.

Bij discussies over wat men kan doen wordt telkens benadrukt dat de meeste bijtongevallen ge­beuren door honden die zogezegd niet gevaarlijk zijn en dat bijgevolg menselijke factoren zo­als de opvoeding van de hond en de manier van omgaan met de hond belangrijk zijn. Het is redelijk om dan te verwachten dat men ons in het kader van een preventiebeleid eens zegt hoe we dan met die honden moeten omgaan, of dat er eventueel een regelgeving zou komen in verband met het houden of kweken van honden.

We stellen vast dat dierenartsen, ethologen en dierenliefhebbers tot hiertoe belangrijk werk hebben gedaan. Misschien moet de andere invalshoek, die van de mens, nog meer belicht en onderzocht worden. Als het menselijk gedrag zo belangrijk is in die problematiek, dan zou dat toch ook moeten de zorg zijn van psychologen.

Het is alvast belangrijk dat de kennis die voorhanden is kenbaar gemaakt wordt aan het pu­bliek. Ook al doen dierenvoedingsfirma’s en verenigingen van hondenliefhebbers een in­span­ning, eigenlijk is dat toch ook een taak van de overheid.

De overheid heeft de laatste jaren dan ook belangrijk werk geleverd op dit gebied. In 2001 zijn er door Volksgezondheid zeven werkgroepen aan het werk gezet (daarin één psychiater en één criminoloog en geen enkele psycholoog). Hun teksten zijn hier te lezen. We verwijzen ook naar de tekst Beheersen van hondenagressie. Een verantwoorde multidiscipli­naire benadering en Hondenagressie en openbare veiligheid van het ministerie. In de Kamer­com­missie Volksgezondheid waren er enkele discussies (23.05.2000 en 18.07.2001) en er was ook de persmededeling erover van de minister.

Zeer interessante informatie is verder te vinden op de site van VDWE. Inzake preventie is er nog werk aan de winkel. Elk gebeten kind of postbode is er een te veel. Nuttig lijkt de cam­pagne “Geef uw puppie een goede start”.

Wie in de materie geïnteresseerd is kan hier starten.
Info over blaffen, puppy socialisation and habituation (1) en (2), separatieangst (1) en (2), angst voor donder, lichaamstaal, wegloopgedrag, en agressief gedrag. Maar over de psychologie van de eigenaar en het slachtoffer van de bijtende hond hebben we weinig gevonden. Voer voor psychologen ?

 

Gezondheidszorgbeleid

Het Directoraat-generaal Organisatie
Gezondheidszorgvoorzieningen heeft zijn vroegere website van het Vesaliusinstituut grondig vernieuwd. Er is reeds een schat aan informatie te vinden en de structuur laat hopen dat er nog veel info zal bijkomen.

 

 

Isabelle Simonis on-line

Staatssecretariaat voor het Gezin en Personen met een handicap heeft haar eigen website.

 

 

Forensische Psychiatrie

Het universitair Forensisch Centrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is gestart met een website. Er is ook nog de Vlaamse website Forensische psychiatrie en de Nederlandse website Forensische psychiatrie. Herinneren we eraan dat er ook binnen de BFP een commissie bestaat Psychologie en Justitie.

 

 

Stop lijfstraffen

Er bestaat een wereldwijde organisatie die zich bezighoudt met het bestrijden van lijf­straf­fen van kinderen. Ze geniet ruime steun, onder meer van Unicef. Ze hebben een website

 

 

Instituut voor de Overheid

Aan de Katholieke Universiteit Leuven be­staat er een Instituut voor de overheid. Dit In­stituut wil bijdragen tot de studie en de ver­be­tering van de beleidsvoering, het manage­ment en de organisatie in de openbare sec­tor.

 

 

DSM-V in de maak

Bij de American Psychiatric Association kan men A Research Agenda for DSM V downloaden. Het is een pdf-file van 332 pp, bijna 2 MB groot. We overlopen de titels van enkele hoofdstukken: Basic Nomenclature Issues for DSM-V, Neuroscience Research Agenda to Guide Development of a Pathophy­siologically Based Classification System, Advances in Developmental Science and DSM-V, Personality Disorders and Relational Disorders: A Research Agenda for Addres­sing Crucial Gaps in DSM, Mental Disorders and Disability: Time to Reevaluate the Rela­tion­ship?, Research Agenda on Culture and Psychiatric Diagnosis.
 

 

A new organisation of time

over working life

Dit rapport (2003) van 173 pag. kan gratis gedownloaded worden van de site van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Er is ook een infosheet in het Nederlands.

 

 

Fatal attraction

In het Brusselse Museum voor natuurwe­ten­schap loopt een tentoonstelling over dieren op vrijersvoeten. Ook voor mens-psycho­lo­gen best te smaken. Kindvriendelijk, een ge­zinsuitstap waard. Gecombineerde trein­ticketten. Maak van de gelegenheid gebruik om het hele museum te bezoeken.

 

 

Informed Health Online

Informedhealthonline is een website met informatie over gezondheidszorg die vooral gebaseerd is op de studies door de Cohrane Collaboration, een onafhankelijke, interna­tionale non-profit organisatie die nauwkeurige en up-to-date informatie wil bieden over de effecten van de gezondheidszorgen.

 

Arbeidsgeneeskundig onder­zoek stagiairs, aflevering 1001.

De wet van 4 augustus 1996 (en dan vooral via Art 12 van het KB van 03.05.1999) betref­fende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk bepaalt dat de welzijnsverplichtingen voor werkgevers ook van toepassing zijn op stagiairs. Probleem was en is dat de overheid een wet heeft uitgevaardigd die op zichzelf niet slecht is voor bepaalde groepen van stagiairs, maar de financiële implicaties niet geregeld heeft. Uit­eindelijk is het de stageplaats die bij contro­le kan aangesproken worden als er stagiairs in de instelling aanwezig zijn die geen arbeids­­geneeskundig attest hebben. Omdat ook werk­nemers het gezondheidstoe­zicht niet zelf moeten betalen, zijn alle partijen het er wel over eens dat de stagiair zelf niet kan aangesproken worden, maar stageplaats en school proberen nu reeds vier jaar de bal naar elkaar door te spelen. We kunnen heel wat info vinden in de interpellaties die er waren in het Vlaams Parlement op 25.01.2001, 25.10.2001, 16.01.2003.  Er werd gewerkt aan een geza­menlijk advies van universiteiten en hoge­scholen. Het werd besproken op de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk, waar overeen­stemming werd nagestreefd tussen Gemeen­schappen en Federaal niveau. Zonder resultaat. Uiteindelijk verscheen op 03.05.2003 een KB waarin bepaald werd dat de stageplaats van zijn plicht wordt ontheven als de stagiair een attest kan voorleggen van de arbeidsgenees­kundige dienst van de school. Op niveau middelbaar onderwijs maakt dit openingen naar het medisch school­toezicht. Op niveau hoger onder­wijs lost dit de zaak niet op. Ondertussen is op 28.05.2003 een nieuw KB betreffende het gezondheids­toezicht op werknemers verschenen, toegelicht op de website van de FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg. Behalve de terminologie verandert het niet direct veel aan de aangehaalde problematiek. Op 12.11.2003 kwam de kwestie opnieuw ter sprake in de Commissie Sociale Zaken. Maar een oplossing is er nog steeds niet.

 

 

De Week van het Opbouwwerk

Dit is een gezamenlijk initiatief van VIBOSO (Vlaams Ondersteuningsinstituut voor de Samenlevingsopbouw), de RISO's (Regionale Instituten voor de Samenlevingsopbouw) en FESO (Federatie Samenlevingsopbouw).

 

 

Update wetsvoorstellen

- Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burger­lijk Wetboek, met bepalingen inzake het zorg­ouderschap.

-  Wetsvoorstel tot regeling van schade­ver­goeding toegekend bij aansprakelijkheid voor het ontstaan en voortbestaan van menselijk leven.

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek ten­einde de procedures in familiezaken mense­lijker te doen verlopen.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de bepa­lingen van het Gerechtelijk Wetboek betref­fende het deskundigenonderzoek

- Wetsvoorstel betreffende de oprichting van ontmoetingsruimten in het kader van de gerechtelijke procedure.

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerech­telijk Wetboek, in verband met de gedwongen tenuitvoerlegging van rechterlijke beslis­singen die maatregelen inhouden met betrek­king tot de persoon van kinderen.

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwet­boek en het Wetboek van strafvordering in verband met de bescherming van kwetsbare personen.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, wat de plaatsing van minderjarigen betreft.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling inzake het rouwverlof

- Wetsvoorstel tot invoering van het rouwverlof

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erkenning van de afstam­ming betreft

- meer

 

De dubbele logica van de BFP

Een vereniging is een verzameling van leden en een federatie is een verzameling van verenigingen. Nu zien we dat de BFP een verzameling van verenigingen wil zijn, maar dat de individuele leden van de vereniging ook ten individuelen titel lid zijn van de BFP.
meer

Agenda

- 28.11. Mannen en de zorg voor jonge kinderen

- 11.12. Zorgcongres 2003.

- 18.12. Honderd jaar arbeidsongevallenwet

- meer

Liefdesverklaring:
ik heb je overschat maar dat is over schat.
 
(H.de Backer)

Europa

Voorstellen

11.11. Meerjarenpro­gram­ma (2004-2006) voor de doeltreffende integratie van infor­matie- en com­munica­tietechnologie (ICT) in de onderwijs- en beroepsopleidings­stelsels in Europa (eLearning-programma)

11.11. Verhoging van de kwaliteit van het ho­ger onderwijs en de be­vor­dering van het inter­cul­tureel begrip door middel van samen­werking met derde landen (Erasmus Mundus) (2004-2008)

Schriftelijke vragen

- Het op Europese schaal bevorderen van alterna­tieven voor slech­te inte­gratie tus­sen bevolkings­groe­­­­­pen en het ontstaan van gescheiden leef­werelden

- Kinderen ter dood veroordeeld op de Filippijnen

Mededelingen van de Commissie

- Zich aanpassen aan de veranderingen in werk en samenleving: een nieuwe communautaire gezond­heids- en veiligheids­strategie 2002-2006

Publicaties

Boeken

- Samen uit elkaar

Openbaar vervoer duurt het langst 

Internationaal

- L’état de santé de la population dans l’Union européenne - Réduire les écarts de santé

- The health status of the European Union - Narrowing the health gap

- Effects on pregnancy outcome of changing partner between first two births: prospective population study

- Screening for depres­sion in primary care with two verbally asked ques­tions: cross secti­onal study

-  Women's views on the impact of operative deli­very in the second stage of labour: qualitative in­ter­view study

- The Effectiveness of Te­lepsychiatry: A Re­view

- Sex and Sexuality: Is It Over after 60?

- Cognitive rehabilitation and cognitive training for early-stage Alzheimer's disease and vascular dementia (Cochrane Review)

- Impact of tobacco advertising and promo­tion on increasing ado­les­cent smoking behavi­ours (Cochrane Review)

- Written and verbal in­for­mation versus verbal information only for pa­tients being discharged from acute hospital set­tings to home (Cochrane Review)

- Interventions for impro­ving communication with children and adolescents about a family member's cancer (Cochrane Review)

- Individual psychothera­py in the outpatient treat­ment of adults with ano­rexia nervosa (Cochrane Review)

- Smoking cessation for the secondary preven­tion of coronary heart disease (Cochrane Review)

- Psychological treat­ments for epilepsy (Cochrane Review)  

- Effect of breast feeding in infancy on blood pressure in later life: systematic review and meta-analysis

- Cumulative Effects Associated With Recur­rent Concussion in Colle­giate Football Players

- Acute Effects and Recovery Time Following Concussion in Collegiate Football Players

- Differences and Similarities in Insular and Temporal Pole MRI Gray Matter Volume Abnormalities in First-Episode Schizophrenia and Affective Psychosis

- meer

Humor

- The Keegan Stress Test

Poëzie

- Gedicht