Jaargang 0 Nr 8 08.12.2003

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

05.12. Ondersteu­nings­teams Allochto­nen in de Bijzondere Jeugdbij­stand krijgen meer bestaans­zeker­heid

28.11. Nieuwe finan­ciële regeling voor vol­wassenen­onderwijs

28.11. Betalingsrege­ling voor de gehandi­capten­sec­tor

27.11. Minister Adel­heid Byttebier garan­deert de uitbetaling van de lonen en eindejaars­premies voor de ge­han­dicapten­zorg

Parlement

05.11. Debat n.a.v. de goedkeuring van het decreet over het pre­ventieve gezondheids­beleid

Commissie Onderwijs, Vorming en Weten­schaps­beleid

13.11. Project voor kin­deren met autis­me­spec­trum­stoornissen

13.11. Aankoop van illegale diploma's via e-mail

Staatsblad

- Erkenning en subsi­di­ëring van diensten voor beschermd wo­nen voor personen met een handicap

- Besluit van de Vlaam­se regering tot uit­voe­ring van het decreet van 21 maart 2003 betref­fen­de de armoedebestrij­ding

België

Persberichten Regering

05.12. Tewerkstelling in de non-profitsector

Persberichten Simonis

05.12. Europees jaar van mensen met een handicap

02.12 Echtelijk geweld – geweld binnen het huwelijk

Persberichten Demotte

01.12. Maatregel voor goedkopere voorbe­hoed­smiddelen voor jongeren

Persberichten Onkelinx

21.11. Levenloos ge­bo­ren kind

21.11. Een betere toe­gang tot het gerecht

Commissie Volks­gezondheid

24.11. De eerste ba­lans van de toepassing van de wet betref­fen­de de euthanasie

24.11. Actieplan inzake geweld tegen vrouwen

24.11. België de heeft de WGO-kaderconven­tie over tabakspreven­tie nog niet onderte­kend.

24.11. Fonds ter be­strij­ding van het ta­baks­gebruik

Commissie Sociale Zaken

03.12. Transfers in de sociale zekerheid

Schriftelijke vragen en antwoorden

- Vermindering of afschaffing van kamersupplementen

- Vergoedingen Hoofd­geneesheren

- Wapenbezit. - Ver­gun­ningen en verkoop

- Stijging drug­gebruik

- Patiënten op leeftijd. - Opname in aangepaste instelling

Plenaire Vergadering Kamer

- De staten-generaal van het gezin

- Moties over de niet-ondetekening van de WGO-kaderconventie inzake tabakspreventie en de in werking tre­ding van het fonds ter bestrijding van het ta­baks­gebruik

Staatsblad

- Vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen

- Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voor­waar­den voor de toe­kenning van de tege­moetkoming in de rust- en verzorgingstehui­zen en in de rust­oor­den voor bejaarden

 

"Hier klopt iets niet" zei de cardioloog.

 

 

Jacob

Echtgenoten: verleden tijd van echt genieten.

 

Liefdes verwelken,

huwelijken vergaan,

maar tattoos blijven bestaan

 

Veel jongeren overwegen om een piercing of een tatoeage te laten uitvoeren. Een Franse enquête vermeldt zelfs percentages van een derde van de jongeren tussen 11 en 15 die iets dergelijks overwegen.
Voor cultuurrhistorische en sociologische studies verwijzen we naar een paar links hier­onder. We zijn wel van mening dat de zaak soms te gemakkelijk afgedaan wordt via een vergelijking met de baarddracht en haardracht uit de jaren zestig-zeventig. Lang haar gaf geen infecties en op een kwartier kon men bij de kapper de uiterlijke sporen van die (sub)cul­tuur uitwissen. Met die piercings en tattoos ligt dat toch wel even anders.
In de Kamer en de Senaat werden enkele wetsvoorstellen ingediend en in de vorige legis­la­tuur was er op verschillende vlakken parlementair werk. We zetten een aantal docu­menten op een rij:
- 03.07.2000 Schriftelijke vraag in de Kamer over piercing en tatoeage (pdf-pag 71)
- 31.01.2002 Advies van de hoge gezondheidsraad betreffende de te formuleren aanbeve­lingen aan de tatoueurs en pierceurs inzake de hygiëne van het door hen gebruikte  instru­mentarium, teneinde de overdracht van infectieuze –en vooral virale ziektes te vermijden
- 05.02.2002 Schriftelijke vraag in de Kamer over hepatitis, piercing en tatoeages (pdf-pag 32)
- 01.10.2002 Schriftelijke vraag in de Kamer over piercing en tatoeage (pdf-pag 239)
- 15.10.2002 Vraag in de Commissie Volksgezondheid over piercing en tatoeage (pdf-pag 31)
- 05.11.2002 Vragen in de Commissie Volksgezondheid van de Kamer (pdf-pag 5)
- 07.02.2003 Wetsvoorstel betreffende het aanbrengen van tatoeages en piercings
- 30.07.2003 Wetsvoorstel tot invoering van veiligheidseisen voor de verschillende praktijken waarbij op niet-medische wijze veranderingen aan het lichaam worden aangebracht.
- 20.08.2003 Wetsvoorstel betreffende de veiligheid en de hygiëne bij het aanbrengen van tatoeages op personen

- 04.11.2003 Vraag in Commissie volksgezondheid over piercing en tatoeage (pdf-pag 24)

In de toelichting bij de wetsvoorstellen is heel wat achtergrondinformatie te vinden.

Er gaat terecht veel aandacht naar de hygiënische nauwgezetheid. In een paar voorstellen wil men leeftijdsgrenzen opleggen en overal wordt wel de nadruk gelegd op informatie en informed consent. En men kan de menselijke vrijheid inbrengen en zeggen dat de wetgever niet moet betuttelen, enz.  Alleen verwondert het een beetje dat er bij de verkoop aan de deur bedenktijden zijn bij de aankoop van een boek en een stofzuiger (kwestie van beïn­vloeding) en dat er bij een piercing en tattoo niet over bedenktijd gepraat wordt. Precies alsof invloed van alcohol en Co en sociale druk daar geen rol speelt.  Het treft dat er in ons land wetten zijn die het knippen van de oren van katten en honden regelen, maar dat er geen wetgeving is inzake piercing, tatoeage van mensen en seksuele verminking van jongens (gelukkig reeds wel inzake seksuele verminking van meisjes (art 29), wat bewijst dat waar er een politieke wil is er een juridische weg gevonden wordt).  Het treft eigenlijk ook dat er zo weinig onder­zoek van psychologen is over een problematiek die grote percentages van onze jeugd betreft, zoals het ook treft dat een aantal artsen pas wakker worden bij de vraag of het verwijderen van een tatoeage een geneeskundige act is of niet.

Wie meer wil lezen over tattoo kan hier of hier starten, of hier eens kijken. Een tekst van de FDA is hier te lezen, en ook een tekst van het Nederlandse ministerie van Volksgezond­heid. Een nederlandse tekst over Prikschilderen.
Voor piercing kan men hier starten. Bekijk even volgende sites: Veel gestelde vragen, wat is piercing,  De tong doorboord.
Zoek bij Medline op een combinatie van de woorden ‘tattoo’, ‘psychology’, ‘piercing’, ‘infection’, of de steekwoorden die u verkiest. Zet ‘AND’ tussen de steekwoorden.

 

Psychologen in Rustoorden

In de RVT kan men reeds langer psychologen aanwerven a rato van ½ psycholoog per 30 bedden als ‘aanvullend gekwalificeerd perso­neel dat taken vervult inzake reactivatie, re­validatie en sociale reïntegratie. (zie coördi­natie van MB van 19.05.1992 (SB 25-05-1992)). Van 28-11-2000 tot 01.10.2004 mag in instellingen vanaf 45 bedden per 30 bed­den 1 verpleegkundige vervangen worden door een psycholoog. Voor kleinere rust­hui­zen is er een aparte regelgeving. Op 26.11.2003 verschenen in het staatsblad nieuwe normen geldig vanaf 01.01.2004. Ook in de Rust­huizen voor bejaarden (ROB)  wordt er naar­gelang de afhankelijkheids­cate­gorie personeel aangeworven voor reac­tiva­tie waarvoor psychologen in aanmerking ko­men. Uiteraard blijft dit het geval voor de RVT. Uitleg over de afhankelijkheidscategorie kan men vinden in artikel 148 en volgende van KB 03-07-1996 (BS 31-07-1996). Gebruik juridat.

 

 

Vlaamse Vereniging Cliënt­gerichte Psychotherapie

De VVCgP heeft zijn website volledig vernieuwd. Een bezoekje waard.

 

 

België en de Kader-Conventie voor de strijd tegen tabak

De WHO Framework Convention on Tobacco Control (franse tekst) werd op 21.05.2003 in Genève unaniem goedgekeurd. In de wereld sterven elk jaar 4,9 miljoen mensen ten gevol­ge van tabak. In België zijn het er elk jaar 20000. Reeds 77 landen, waaronder de mees­te buurlanden ondertekenden de Con­ventie. België nog niet.
Zie ook discussies in de Kamercommisie Volks­gezondheid en in de plenaire verga­de­ring van de Kamer

 

 

De Raad van Europa en ADHD

In 2002 heeft de Parlementaire Vergadering Aanbeveling 1562 over adhd goedgekeurd. In maart 2003 heeft het ministercommitee een antwoord geformuleerd.

 

 

Het Vlaams Parlement en ADHD

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement werd op 12.11.2003 volgende resolutie over ADHD aangenomen.

 

 

Nieuwe revalidatieovereen­komst voor referentiecentra inzake hersenverlamming of Cerebral Palsy

In een referentiecentrum wordt 0.75 VTE licentiaat of gegradueerde in de psychologie voorzien.

 

 

KlinPsy-Bibliotheek

Honderden gratis full-text artikelen uit tientallen tijdschriften.

Tegemoetkomingen aan mensen met een handicap

De programmawet van 24.12.2002 (art 115-134) en vier KB’s (1, 2, 3, 4) van 22.05.2003 hebben het stelsel van tegemoetkomingen aan mensen met een handicap grondig gewijzigd. Informatie daarover is te vinden op de overheidssite HANDICAP.FGOV.BE. De handigids werd bijgewerkt en er is ook een handige tekst van een achttal bladzijden in Word waarin het voornaamste wordt uiteen­gezet.
 

 

De honoraria voor een deskun­dig verslag. 

Op 28.11.2003 is het Koninklijk besluit ver­sche­nen tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundi­gen aangewezen door de arbeids­gerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betref­fende de tege­moet­komingen aan gehandi­capten, de gezins­bijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloos­heidsverzekering en de regeling voor ver­plich­te verzekering voor genees­kun­dige ver­zorging en uitkeringen. Voor een on­derzoek met volledige reeks testen uitge­voerd door een psycho­loog of door een ergo­loog wordt 121,35 euro betaald. Als we even het uurloon hanteren dat voorzien wordt voor een universitair deskundige in het kader van deskundig onderzoek in strafrecht dan bete­kent dit dat men op 2 uur en een kwartier zou moeten een volledige analyse maken, een volledige testbatterij afnemen en een verzen­dings­klaar rapport opstellen. Het betreft hier vaak conflicten waarover reeds maanden­lang ge­trouwtrek is.  Artikel 3.2.1. van de de­on­tolo­gische code van de psycho­loog bepaalt dat hij in de uitoefening van zijn beroep een hoog kwaliteitsniveau handhaaft.  Blijft er voor de psycholoog een andere keuze dan dit soort opdrachten te weigeren ?

 

 

Update wetsvoorstellen

- Wetsvoorstel strekkende om gehandicapten en de dieren die hen begeleiden, toe te laten tot alle plaatsen die openstaan voor het publiek

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, wat de uitkering tot levensonderhoud in het kader van de echtscheiding op grond van feitelijke schei­ding betreft

- Wetsvoorstel tot het verlenen van rechts­persoonlijkheid aan het ongeboren kind

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 332 van het Burgerlijk Wetboek om de termijn waarbinnen de echtgenoot het vaderschap kan betwisten, te verlengen

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten betreffende de voorwaardelijke invrijheid­stelling en tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke

- Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 94 en 102 van de wet van 14 juli 1991 betref­fende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, om elke daad van koophandel te verbieden die een minderjarige misleidt aangaande zijn rechten en plichten

- Wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een geestesstoornis

- meer

 

Tumult in de Franse psycho­the­rapie-kringen

Op 15.09.2003 werd in Frankrijk het Rapport Cléry-Melin gepubliceerd. Op 08.10 heeft de Assemblée Nationale het amendement Accoyer goedgekeurd. En sedertdien staat de wereld van de psys in Frankrijk in rep en roer. Er wordt o.a. vanuit psychoanalytische hoek opgeroe­pen om een manifest mee te onder­tekenen.

Uiteindelijk gaat het over gelijkaardige proble­matieken als deze waarmee we in ons land geconfronteerd worden en het zal belangrijk zijn om op te volgen wat er daar gebeurt. Het standpunt van de Franse klinisch psychologen is hier te lezen. We ­wijzen ook de weg naar enkele belangrijke sites over het onderwerp en om de nieuws­gierigheid te prikkelen geven we enkele citaten (zonder te pretenderen reeds de meest relevante gevonden te hebben):

- Uit het amendement Accoyer: “Les psy­cho­thérapies constituent des outils théra­peuti­ques utilisés dans le traitement des troubles mentaux. Les différentes catégories de psycho­thé­ra­pies sont fixées par décret du ministre chargé de la santé. Leur mise en œuvre ne peut relever que de médecins psy­chiatres ou de médecins et psychologues ayant les qualifica­tions professionnelles requises fixées par ce même décret. L’agence nationale d’accrédita­tion et d’évaluation en santé apporte son concours à l’élaboration de ces conditions.”
- In de inleiding van het rapport Cléry-Melin lezen we : “ De fait il semble que ces der­nières années, une confusion se soit produite entre les domaines de la psychiatrie et de la santé mentale, et qu’il faille aujourd’hui ré­af­firmer la mission première de la psychiatrie comme discipline médicale, dispensatrice de soins, sans pour autant perdre de vue l’im­por­tance de la promotion de la santé mentale et celle de la prévention."

- In het manifest op het forum des psys is te lezen : " Le Communiqué et l'amendement sont les deux faces d'un même projet dont la réalisation mettrait en coupe réglée la santé mentale en France au bénéfice des cliniques privées, et mettrait au pas la psychanalyse et les psychothérapies au bénéfice des laboratoires pharmaceu­ti­ques : nos professions sont en effet les principaux obstacles em­pêchant le triomphe total des psychotropes, dont les Français sont d’ores et déjà les premiers consom­mateurs dans le monde. "
- In de standpuntbepaling van de klinisch psychologen staat " En effet, demain, si ce texte est voté au sénat, tous les psychologues cliniciens, et ce quel que soit leur lieu et leur modalité de travail, exerceront sur prescription et sous contrôle du médical."

Agenda

- 04-05.06.2004 The wis­dom of the client-cen­tered/experiential orien­tation

- meer

Goede inzichten zijn waardeloos. Het gaat erom wie ze heeft.
 (Karl Kraus)

Europa

Mondelinge vragen

- Pesterijen op het werk

Commissie Rechten van de Vrouw en gelijke kansen

06.11. Communautair actieprogramma ter be­vordering van orga­­ni­sa­ties die op Europees niveau op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen actief zijn

Documenten van algemeen belang

- Bevordering van een

veiliger gebruik van het internet en nieuwe onli­ne-technologieën, door het bestrijden van il­lega­le en schadelijke inhoud, met name ter bescher­ming van kinderen en

minderjarigen

- Coördinatie van het drugs­beleid in de Euro­pese Unie

- Onderwijs en opleiding 2010 - De dringende noodzaak tot hervormingen voor het welslagen van de strategie van Lissabon

Raad van Europa

12.11. Recommendati­on Rec(2003)24 of the Committee of Ministers to member states on the organisation of palliative care

Publicaties

Weliswaar nr 52

- Onderzoek toont hoe gefragmenteerd de her­stelbemiddeling is

- Decreetvoorstel voor rechtsbescherming van gebruikers van welzijns­voorzieningen

- Een kwalitatief evalu­atie-instrument voor de hulpverlening aan kans­armen

- Ervaringsdeskundigen en armoedebestrijding

- Relatiebemiddelings­bureaus onder de loep

- Hulpverlening aan dementerende ouderen in kaart gebracht

Jura Falconis 2002-2003

- De rechten van etni­sche, culturele en religi­euze minderheden

- De financiële tegemoet­ko­mingen voor gehandi­capten: een kritische com­mentaar

"An intellectual is someone who has found something more interesting than sex."
(Edgar Wallace)

Internationaal

- Sickness absence as a global measure of health: evidence from mortality in the Whitehall II pro­spec­tive cohort study

- Genetics of the demen­tias

- Multiple Sclerosis Im­pact Scale (MSIS-29): reliability and validity in hospital based samples

- Safety in numbers: mo­re walkers and bicy­clists, safer walking and bicycling

- The Inner Eye Theory of Laughter: Mindreader Signals Cooperator Value

- General Symbol Machines: The First Stage in the Evolution of Symbolic Communication

- The First Law of Psy­cho­logy is the Second Law of Thermodyna­mics: The Energetic Evo­lutionary Model of the Mind and the Generation of Human Psychological Phenomena

- Randomised controlled trial of smoking cessation intervention after admis­sion for coronary heart disease

- Approaching the Suicidal Patient

- Adverse nondrug reactions

- Attitudes towards treat­ment among patients suffering from sleep dis­orders. A Latin American survey

- Addiction: A Disease of Volition Caused by a Cognitive Impairment

- Diagnosis and Preven­tion of Delirium

- Stress and the pro­gres­sion of the develop­mental hypothesis of schi­zophrenia

- Brain ageing and de­men­tia: what makes the difference?

- Psychosis and drug de­pendence: results from a national survey of pri­soners

- Conduct problems, gen­der and adult psychiatric outcome of children with attention-deficit hyper­activity disorder

- Preventing major de­pres­sion in young people

- Managing behavioural and psychological symptoms in dementia

- The internet - Review

- Apathy in Parkinson’s disease

- meer

Humor

- Eight-pound man remo­ved from woman's va­gi­na

Poëzie

- Voor een verre vriendin