Jaargang 0 Nr 9 22.12.2003

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

19.12. Wettelijke basis voor invoering dien­sten­cheque Kinder­op­vang goedgekeurd

19.12. Oplossing voor arbeidsgeneeskun­dig onderzoek stagiairs

12.12. Extra middelen voor gehandicapte leer­lingen in het ge­woon onderwijs

12.12. Ondersteuning projecten Bijzondere Jeugdbijstand

12.12. Onderwijs in kinderpsychiatrie krijgt subsidies

12.12. Continuïteit neu­trale ontmoetings­ruim­ten verzekerd

Vlaamse Regering

12.12.  Voorontwerp van besluit van de Vlaam­se regering van 12 december 2003 be­treffende de instelling van het kindeffect­rap­port

Commissie voor Onder­wijs, Vorming en We­ten­­schapsbeleid

04.12. Mobbing in het onderwijs

België

Persberichten Regering

19.12. Proefnemingen op mensen

19.12. Behandeling van verslaafden via Metha­don

02.12. Een betere toe­gang tot het gerecht

Persberichten Simonis

08.12. Assistentie­hon­­den welkom in alle restos

Commissie Justitie

08.12. Intrafamiliaal geweld

12.11. Actieplan ge­weld tegen vrouwen

Commissie Volks­ge­zond­heid

16.12. De aanpak van het alcoholmisbruik

16.12. De palliatieve zorg

 

Een bijna-dood-erva­ring is veel leuker dan een helemaal-dood-ervaring (Charles van Dantzig, Borculo)

 

 

Jacob

De graaf hoopt dat die Vikings een prille demo­cratie hebben, zodat we onze goedendags kwijtraken.

 

Revolver op zak

 

 

In België is er de laatste tijd een maatschappelijk debat ontstaan over veiligheid. Daarin is wa­penbezit een belangrijk element. Sommigen willen het particulier wapenbezit sterker regle­men­teren. Tegelijkertijd leeft bij sommigen de idee om het begrip zelfverdediging uit te breiden tot het verdedigen van bezittingen.

In het ondertussen ingetrokken wetsontwerp van vorige regering werd voorzien dat de bur­ger voor het verkrijgen van een wapenvergunning een attest van psychische geschiktheid voor het dragen van een wapen zou moeten voorleggen. Dit attest moest worden opgesteld door een daartoe erkend psychiater of psycholoog na een grondig persoonlijkheidsonderzoek naar het bestaan van eventuele  risico’s van agressief gedrag. De wapendrachtvergunning zou uitgereikt worden voor maximum drie jaar. In de memorie van toelichting lezen we dat het duidelijk is dat een persoon die wordt behandeld voor een depressie, die een alcohol- of drugsprobleem heeft, die bekend staat als agressief of die mentaal heel onstabiel is niet in aanmerking mag komen. De wapendienst van de minister zou zorgen voor uniforme toepas­sing van de reglementering.

Bij de behandeling van dit ontwerp was reeds duidelijk dat het psychologisch onderzoek een punt van discussie was. Ging het om een echt persoonlijkheidsonderzoek of was een attest van de huisarts ook goed ?

We kunnen verwachten dat deze discussie op een of andere manier zal terugkomen. Het lijkt ons wenselijk dat de sector er zich zelf een opinie over vormt.

Als aanzet hiervoor kan naast het wetsontwerp Verwilghen, gebruik gemaakt worden van het dossier wettige zelfverdediging in de Gazet van Antwerpen, het standpunt van SPIRIT, het standpunt van Unizo.

Een editoriaal in BMJ van 27.04.2002 biedt een aantal interessante verwijzingen. Verwijzen we naar een artikel van Prof Beck en Prof Lieberman. Via Medline kan u de abstracts van enkele recente studies lezen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Vermelden we ook een artikel over de afname van het aantal doden door vuurwapens in Australië sedert er daar strengere wapenwetten zijn. Er is ook een artikel over vuurwapen-doden op Amerikaanse scholen en een heel dossier over geweld op Amerikaanse scholen.

Verwijzen we ook naar Psychologys Contributions To: Preventing and Reducing Violence, Congress looks to APA on violence prevention en de APA brochure over geweld bij de jeugd. Het tijdschrift ‘The Future of children’ had in 2002 een themanummer over Children, Youth, and Gun Violence

 

Arbeidsgeneeskundig onder­zoek stagiairs, aflevering 1002.

In de Maere van 24.11.2003 gaven we een overzicht van de problematiek van het arbeidsgeneeskundig onderzoek van stagiairs. Op 19.12.2003 is er kennelijk een doobraak gekomen in de problematiek. Een at­test van het CLB of van de huisarts zou voor­taan volstaan. Een en ander dient nog verder in wetgeving uitgewerkt. Wordt vervolgd.

 

 

Association pour l'étude, la modification et la thérapie du comportement

De Franstalige vereniging voor gedragsthera­pie AEMTC heeft een volledig nieuwe websi­te. Er is onder andere een literatuurlijst die zowel nuttig is voor de therapeut als voor bibliotherapie.

 

 

Kafka

Deze website is een meldpunt voor adminis­tratieve lasten waarmee burgers, onder­ne­mers, organisaties en ambtenaren gecon­fron­teerd worden. Het is de bedoe­ling uw proble­men, vragen en suggesties in kaart te bren­gen en daarna op een plan­matige manier te behandelen.

 

 

2004

KlinPsy wenst al zijn lezers Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Groepsverzekering Burgerlijke aansprakelijkheid

De BFP heeft een groepsverzekering bedon­gen bij Ethias. Meer info.

 

 

Gids voor internetgebruikers

De FOD Economie, middenstand, kmo en energie heeft de gids voor internetgebrui­kers helemaal bijgewerkt.

 

 

Update wetsvoorstellen

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt door de invoeging daarin van het voor eenieder geldend recht om op pijn­bestrijding gerichte zorg toegediend te krijgen, alsmede van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

- Wetsvoorstel tot hervorming van het echtscheidingsrecht en invoering van de foutloze echtscheiding

- Wetsvoorstel ter herinvoering van abortus in het strafrecht.

-  Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit tot invoering van een recht op ouder­schapsverlof in het kader van de onder­bre­king van de beroepsloopbaan.

-  Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 7 en 14 van de wet tot bescherming van de maat­schappij tegen abnormalen en gewoon­temisdadigers.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de bepa­lin­gen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan.

- meer

 

Terugbetaling psychotherapie bij kinderen

Staatslieden die bereid zijn om een planning te maken over dertig jaar in plaats van over drie jaar kunnen geen betere investering doen dan investeren in psychotherapie bij kin­de­ren. Men kan rendementen halen van honderden procenten aan wat men later uitspaart aan gezond­heidszorg, bijzondere jeugdzorg, gerechtskosten, gevangeniskosten, enz.  En dan spreken we nog maar over het economisch aspect. Levenskwaliteit en geluk is aardig meegenomen… De laatste jaren gaat er geen maand voorbij of ergens in een of ander par­lement dat dit land rijk is wordt de nood geklaagd over het tekort aan kinderpsychiaters. We willen dat niet te­genspreken, maar de numerus clausus voor artsen is geen uitvinding van de psychologen. Ondertussen zijn er tientallen en tientallen kinder­psychologen die naar werk zoeken en daar wordt geen tewerkstelling voor voorzien. Wachtijden voor kinder­psy­chotherapie van verschillende maanden zijn legio. Men moet gewoon de personeels­normen van allerlei ambu­lante en verblijvende voorzieningen optrekken, maar men doet het niet. Een alternatief is dat die kinderpsychologen als zelfstandige gaan werken. En in die zin is het initiatief van de CM Waas en  Dender en van het Onafhankelijk Ziekenfonds en het Liberaal Ziekenfonds een be­scheiden, maar positief signaal. Zie de Maere van 10.11.2003.  Waar de overheid in gebreke blijft, doet het vrij initiatief een eerste zet. Maar er is verder overleg nodig. Wil men het mogelijk maken dat kinderpsycho­lo­gen-psycho­the­rapeuten een leefbare zelfstandige praktijk uit­bou­wen, dan volstaan de voorgestelde op­gelegde maximumprijzen niet die de CM wil opleg­gen aan de psychologen die een verbin­tenis ondertekenen. Of… ze moeten gaan knabbelen aan de lengte van hun sessies. Het kan toch de bedoeling niet zijn van een nieuw initiatief om kwaliteitsvermindering te bevor­deren. Er werden dan ook door een zelfstandig kinder­psy­choloog een aantal bedenkingen aan de CM overgemaakt. Ook de VVKP en de BFP beraden zich over de kwestie, niet alleen over het honorarium, maar ook over de indicatiestelling en het hele voorgestelde systeem. Het zal kwestie zijn om niet in de uitge­sto­ken hand te bijten, maar anderzijds toch ook te beseffen dat de eerste initiatieven vorm­ge­vend kunnen zijn voor latere regelingen. Het is toch wel aangewezen dat psycho­lo­gen-psy­chotherapeuten even contact opnemen met de beroepsorganisaties voor ze een contract ondertekenen.

Agenda

- 30.01. Een behandel­programma voor kin­de­ren met gedragsstoor­nissen en hun ouders

- meer

Voor een eerste indruk krijg je nooit een tweede kans

België (vervolg)

Commissie Sociale zalen

10.12. De problema­tiek van alcohol op het werk

10.12. Beroepsgebon­den pijn

10.12.  Afleveren van parkeerkaarten aan personen met beperkte mobiliteit

10.12. Tewerkstelling van gehandicapten in overheidsdiensten

10.12. De indiening van aanvragen voor tege­moet­komingen aan ge­handicapten

10.12. Verlenen van toe­gang aan assis­ten­tiehonden

10.12. De afschaffing van de betalingen ten huize van tegemoetko­mingen aan personen met een handi­cap

12.11. Gezondheids­toezicht Stagiairs

Europa

Voorstellen

02.12. Voorstel voor een verordening betref­fende de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen in het kader van de ont­wikkelingssamen­wer­king

16.12. Het Gemeen­schap­pelijk standpunt met het oog op de aan­neming van de richtlijn tot vaststelling van kwa­liteits- en veilig­heids­normen voor het doneren, verkrijgen, tes­ten, bewerken, bewaren en distri­bueren van menselijke weefsels en cellen is aangenomen

Mondelinge vragen

- Geweld tegen ouderen

Teksten van algemeen belang

- De be­scher­ming van min­der­jarigen en de mense­lijke waardigheid

Verzoekschriften

- Verzoekschrift nr. 842 /2001 over de gevolgen van verschillen in be­han­deling van MS-pa­tiënten in de Europese Unie

Publicaties

KlinPsy-Online

- Persoonlijkheidsprofiel op basis van de Post-Kritische –Geloofs­schaal

Een bij moet honing zoeken om bij te blijven

Internationaal

- Gulf war illness - better, worse, or just the same? A cohort study

- Risk of suicide and re­la­ted adverse outcomes after exposure to a suici­de prevention program­me in the US Air Force: cohort study

-  Association of insulin resistance with depres­sion: cross sectional fin­dings from the British wo­men's heart and health study

- Propaganda system number one: From Diem and Arbenz to Milosevic

- Dignity is a useless concept

- Suspected Malinge­ring: Guidelines for Clinicians

- meer

Humor

- Meaningless Existence

Poëzie

- Geboorte