Jaargang 1 Nr 1 12.01.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten Minister van justitie

23.12. Maatregelen van kracht op 01.01.2004

Staatsblad

- 02.01. 11.12. 2003. - Ministerieel besluit tot bepaling van de kwali­ficaties van de perso­nen die in aanmerking komen voor de tewerk­stelling als deskundige in animatie en activatie

België

Commissie Justitie

05.01. Opleidingen voor gedetineerden

Schriftelijke vragen en antwoorden

- Pesten op het werk – Meldpunt (pdf-pag 82)

- Opsluiting van een ongevaarlijke schizo­frene patiënt in de ge­vangenis.

- Aantal zedendelin­quen­ten in de Belgi­sche gevangenissen.

- Instellingen van soci­aal verweer

-  Psychiatrische ver­zorgingstehuizen. -  Licht mentaal ge­han­di­capten. (pdf-pag 48)

- Inschakeling van hulporganisaties bij rampen. (pdf-pag 121)

Staatsblad

- 09.01. 31.12.2003. - Koninklijk besluit tot wij­ziging van het ko­ninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevor­de­ring van de tewerk­stelling in de non-pro­fit sector

- 31.12. 03.05.2003. - Wet tot wijziging van de wetgeving betref­fen­de de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of gees­testoestand geheel of gedeeltelijk onbe­kwaam zijn die te be­he­ren

- 30.12. Onderzoeks­pro­gramma ter onder­steuning van de fede­rale beleidsnota drugs. - Oproep tot voorstel­len

- 27.11.2003. - Decreet betreffende de erken­ning en de subsidiëring van de hulp- en zorg­verleningsnetwerken en diensten gespe­ci­a­liseerd in ver­sla­vingen

- 05.12.2003 – Konin­k­lijk besluit betref­fen­de de deskundighe­den van de preventie­ad­viseurs van de ex­terne diensten voor preven­tie en be­scher­ming op het werk

 

Achteraf had je alles van tevoren kunnen weten.

 

 

Jacob

Patiënt zegt dat hij in de patat­ten zit. Hij lijdt duidelijk aan anachronitis.

 

Anciënniteiten voor Anciens

 

Als de universiteiten bij aanwerving van oudere psychologen anciënniteitvergoedingen zou­den kunnen uitbetalen zou dit veel voordelen bieden.
Heel dikwijls worden aan de universiteiten de practica ten dele verzorgd door doctoraat­studen­ten of pas afgestudeerde assistenten die zelf nog weinig praktijkervaring hebben. Anderzijds zijn er in het prak­tijk­veld heel wat psychologen van 50 à 60 jaar die bereid zouden zijn om hun jarenlange praktijk­ervaring te delen met mensen in opleiding. Maar het kan niet omdat ze dan 25 of 30 jaar anciënniteiten moeten laten vallen.
Tot hiertoe worden er ellenlange discussies gevoerd over de therapieopleidingen en de kwa­li­teits­eisen en de kwaliteitscontrole. Het eenvoudigst zou zijn dat men die thera­pie-oplei­ding meer in handen geeft van de universiteiten en hen de mogelijkheid biedt om de waardevolle krachten die nu vanuit de privé al jaren tientallen mensen opgeleid hebben, een billijke ver­goeding te geven in een door de universiteiten gecoachte context. Men zou er zoveel mee oplossen voor alle partijen; de opleiders, de studenten, de overheid, de patiënten.
En inderdaad die anciënniteitvergoedingen en die vergoedingen voor elders verworven competenties zouden wat geld kosten. Als men dat plaatst tegenover de enorme bedra­gen die de overheid via het RIZIV aan de farmaceutische nijverheid geeft en via de nomen­cla­tuur aan artsen in opleiding, dan zijn dat peanuts. Als honderden psychologen zouden de kans krijgen op een praktijkopleiding door ervaren psychologen en vele tien­tallen een the­ra­pieoplei­ding zouden kunnen krijgen door opleiders die door de universi­teiten ge­screend zijn, dan kan dat inzake kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt al opwegen tegen een paar dozen pil­len. Zolang de universiteiten, wegens gebrek aan geldmiddelen,  inzake oplei­dings­plaatsen be­perkt zijn zoals nu, kan men hen die verant­woorde­lijk­heid en zorg niet toekennen en moet men blij zijn met private initiatieven die dan soms een zegen zijn, maar toch ook niet altijd. Bij medicatie en apparatuur zitten de ontwikkelings­kosten in de prijs van het eindproduct. Bij psychotherapie niet. Het wekt eigenlijk verwon­de­ring dat het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Za­ken wel de research, de ontwik­kelings­kosten en de marketingkosten draagt van de medicatie en van dure appa­ratuur, maar de 'ontwikkelings­kos­ten' van de psychothera­pie overlaat aan het ministerie van onderwijs en aan de zor­gen­verstrekker. Eigenlijk zou men in een of andere richting de lat moe­ten gelijk leggen. Het is belangrijk dat de overheid dit gaat inzien …. en dat ze ook eens geld op tafel legt voor de psychotherapie en de psychologische hulpverlening, het eindpro­duct, zelf.
Ons voorstel omvat, wat de opleiding betreft, dus drie luiken:
- Instellen van een systeem waardoor universiteiten aan oudere psychologen een billijke wedde kunnen uitbetalen die rekening houdt met anciënniteit en elders verworven com­petenties. Dit als kwaliteitsverhoging van de basisopleiding binnen het ministerie van on­der­wijs.
- Integratie van alle psychotherapieopleidingen binnen de universitaire context, alvast voor de disciplines met universitaire basisopleiding. Zie ook ons artikel over psycho­the­rapie als bijzondere beroepstitel in De Maere 00-02.
- Binnen dit kader zijn dan meteen de voorwaarden geschapen waarbinnen Volksge­zondheid zou kunnen gelden injecteren voor research en opleiding inzake psycho­the­rapie.

 

Psychologen als preventie­adviseur

De wet van 04.08.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk voorziet in preventiead­vi­seurs. Op 27.03.2003 verscheen een eerste KB dat de deskundigheden regelde. Na nog twee bijkomende adviezen verscheen dan op 22.12.2003 het KB van 05.12.2003 betref­fen­de de deskundigheden van de preven­tie­ad­vi­seurs van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Psychologen komen in aanmerking voor de modules ergo­no­mie en psycho-sociale aspecten van de arbeid.

 

 

Arbeid en moederschap

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceerde een online-brochure over Arbeid en Moederschap.

 

 

Piercing

De Nationale Raad van de Orde van Genees­heren kan niet aanvaarden dat artsen mee­werken aan piercingpraktijken.

 

 

Demotte probeert impact van de farmaceutische nijverheid op de geneeskunde te beper­ken

Demotte publiceert een wetsontwerp be­tref­fende de bestrijding van de promotie van de ge­nees­middelen. Echt de moeite om eens door te nemen.

 

 

De commercie van de farma­ceu­tische nijverheid

De farmaceutische nijverheid geeft 2.8 keer meer uit aan marketing en beheerskosten dan aan research en ontwikkeling. Maar die beta­len we wel via het RIZIV. Voor presta­ties van psychologen is er geen geld. Een interes­sante studie kan men hier lezen.

 

 

Experimenten op mensen

Op 4 april 2001 publiceerde Europa richtlijn 2001/20/EG betreffende de toepassing van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik. De bepalingen moe­ten toegepast worden met ingang va 1 mei 2004. Minister Demotte heeft nu een voor­ontwerp van wet klaar dat dan via een spoedprocedure (artikel 80 van de grond­wet) de kwestie zou moeten regelen. Er zijn afzonderlijke hoofdstukken over expe­rimenten op kinderen en op mensen die on­bekwaam zijn hun toestemming te verlenen. Er wordt verwezen naar het Advies nr 13 van het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek.

 

Welzijn en Gezondheid in Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie publi­ceert op haar site enkele online bro­chu­res. Zo is er het Brussels Zakboekje dat een heel hoofdstuk bevat over geestelijke gezondheidszorg. Ook de Sociale Kaart is online te raadplegen.
 

 

Contraceptieve en therapeu­ti­sche sterilisatie 

In de senaat is een wetsvoorstel ingediend dat een psychiatrisch consult verplicht zou maken bij sterilisatie. Hoewel er reeds se­dert 1999 op veel plaatsen psychologen in­geschakeld zijn in de zorgprogramma's voor repro­duc­tieve geneeskunde en alhoe­wel de problematiek tot een van de op­drach­ten behoort van de Waalse centra voor levens- en gezins­vra­gen waar de psychologische functie door psycholo­gen wordt waarge­nomen, wordt er in het wets­­voorstel niet over psycholo­gen ge­spro­ken.

 

 

Deeltijdse Arbeid

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceerde een online-brochure over Deeltijdse Arbeid.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving van het Burgerlijk Wetboek inzake de be­scher­ming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestes­toe­stand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren.

- Wetsvoorstel tot instelling van een Fonds ter responsabilisering van de producenten van producten die tot verslaving leiden en de ge­zondheid ernstige schade toebrengen.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoet­komingen aan personen met een handicap, wat de minimumleeftijd betreft die het recht op de tegemoetkomingen opent.

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek. (betreft ouderlijke macht)

- Wetsvoorstel betreffende de contra­cep­tieve en therapeutische sterilisatie

- Wetsontwerp tot instelling van advocaten voor minderjarigen

- Wetsontwerp betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter

- Wetsontwerp tot wijziging van verschil­len­de bepalingen over het recht van min­derjarigen om door de rechter te worden gehoord.

- Wetsontwerp om de verkoop van tabak aan jongeren te verbieden

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde adoptie door koppels van gelijk geslacht toe te laten.

- meer

 

KlinPsy-Bibliotheek

Honderden gratis full-text artikelen uit tientallen tijdschriften.

Agenda

- 20.02.  Toepassings­mogelijkheden van de

Dialectische Gedrags­therapie

- meer

We leren uit ervaring dat we nooit uit ervaring leren (G.B.Shaw)

België (vervolg)

Staatsblad

- 22.12. Gerechtskos­ten in strafzaken – indexe­ring 2004

Europa

Schriftelijke vragen

- Uitroeien van kinder­prostitutie in de grens­streken met Duitsland

- Steun aan hulpbe­hoe­vende gehandicapten

Mondelinge Vragen

- Pesterijen op het werk

Documenten van de Europese Commissie

- Health, food and alcohol and safety

- The health of adults

In the european union

- Smoking and the environment: Actions and attitudes

- Physical activity

Publicaties

Brusselse Welzijns- en gezondheids­raad

- Jeugdhulpverlening: een recht voor àlle Brusselse jongeren

- Bijzondere Jeugdzorg: straffer dan straf

- De Brusselse thuis­lozenzorg over de taal­grenzen heen

- BOM-Gids (Brussels Overlegplatform Mid­delen­gebruik)

Communauté Française

- Coopération Wallonie-Bruxelles/Québec: Echan­ges de pratiques et réflexion commune au­tour de l'aide à la jeunesse

Hij dronk zich een heel stuk uit zijn inkomen en in zijn kraag
(G. Bomans)

Internationaal

- Diagnosis and Manage­ment of Post-traumatic Stress Disorder

- Returning to Work While Breastfeeding

- Unipolar late-onset de­pression: A compre­hen­sive review

- Clinical psychoacous­tics in Alzheimer's disea­se Central auditory pro­cessing disorders and speech deterioration

- Diagnosing ADHD: Put­ting AAP guidelines to the test—and into prac­tice

- Captive of the mirror:  'I pick at my face all day, every day'

- Dosing and com­pli­ance?

- Comparison of Pro­gres­sive Cortical Gray Matter Loss in Child­hood-Onset Schizo­phre­nia With That in Childhood-Onset Aty­pical Psychoses (be­wa­ren, slechts tijdelijk gratis)

- Effect of low doses of ionising radiation in infancy on cognitive function in adulthood: Swedish population based cohort study

- Suicide Risk: Asses­sing the Unpredictable

- Suspected Malinge­ring: Guidelines for Cli­nicians

- Suicidal Behavior in the Elderly

- Suicidal Self-Injurious Behavior in People With BPD

- The Relationship of Suicide Risk to Family History of Suicide and Psychiatric Disorders

- Patterns of Contra­cep­tive Use Within Teena­gers’ First Sexual Relationships

- meer

Humor

- Presidential MisSpeak
Lees de sample quotes

Poëzie

- Bejaardentehuis