Jaargang 1 Nr 2 26.01.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten Minister Byttebier

23.01. Minister Bytte­bier keurt nieuw sub­sidiereglement "aan­ge­past vervoer" goed

10.01. Minister Bytte­bier stimuleert contact­herstel voor kinderen bij vechtscheidingen

Staatsblad

- 16.01. Reglement in­zake bemiddeling in fa­miliezaken

België

Persberichten Regering

- Bescherming van werk­nemers tegen tabaks­rook

- Federaal plan ter be­strijding van het ta­baks­gebruik

Commissie Sociale Zaken

21.01. De stand van za­ken betreffende de niet-objectiveerbare verschillen in uitgaven inzake gezondheids­zorg.

21.01. Besparingen in de revalidatiesector

20.01. Achterstand ge­handicaptendossiers

20.01. Achterstand dossiers hulp aan bejaarden.

14.01. Het stressbeleid bij de overheid

Commissie Volks­gezond­heid

20.01. De onderhouds­plicht

Plenaire Kamer

- Het interneringsbeleid

- De strijd tegen het tabaksgebruik

-  Terugvordering van de kosten van het rust­huis in het kader van de onderhoudsplicht

 

Als je het niet ziet zitten om te staan moet je maar blijven liggen.

 

 

Jacob

De waarzegger heeft tegen de graaf gezegd dat zijn eerste zoon een jongen zal zijn.

 

Lawaai !

 

Op zaterdagmorgen deed een Limburgse collega een brief op de bus en de woensdag erop tegen de middag heb ik die ontvangen. Ongeveer 100 uur om 150 kilometer te over­bruggen, dat maakt anderhalve kilometer per uur. Er is nog toekomst voor schild­padden. Anderzijds stellen we vast dat het blijkbaar mogelijk is om pakjes van Krakow naar Kraainem en van Oslo naar Olsene te sturen op enkele uren tijd dankzij kerosene- en nachtrustverslindende vlieg­tuigen. Welke machten en belangengroepen, welke waarde­patronen spelen er hier? We kunnen er in komen dat snelle behoeftebevre­diging gewaar­deerd wordt. De vraag is echter welke behoeften, van wie, tegen welke prijs en op wiens kap. Dat is materie voor ruime maat­schappelijke discussie. We willen ons in dit kort artikel beperken tot de lawaaihinder en enkele linken aanbieden langs waar men zich verder kan informeren.
De wereldgezondheidsorganisatie heeft een fact sheet over occupational and community noise. Ze publiceerden ook Guidelines for Community Noise, met daarin een hoofdstuk Adverse health effects of noise. U kunt het document van 161 pag ook ineens down­loaden hier. De Europese afdeling van de WGO heeft een webdossier over lawaai Noise and health langs waar men ook toegang krijgt tot een aantal publicaties.
Via Medine selecteerden we volgende abstracts:
- The effects of chronic aircraft noise exposure on children's cognition and health
- Prevention of adverse effects of noise on children.
-
Qualitative responses of children to environmental noise.
- A theoretical framework for environmental noise annoyance.
- Noise sensitivity as a factor influencing human reaction to noise.
- Non-acoustical factors in noise management at Heathrow Airport.
- Noise-Induced Endocrine Effects and Cardiovascular Risk.
- Exposure to Nocturnal Road Traffic Noise: Sleep Disturbance and its After Effects.
- Possible health effects of noise induced cortisol increase.
- Acute and chronic endocrine effects of noise: Review of the research conducted at the Institute for Water, Soil and Air Hygiene.
- A Review of Environmental Noise and Mental Health
- The influence of psychological factors on self-reported physiological effects of noise.
- Annoyance Caused by Exposure to Road Traffic Noise: An Update.
Een belangrijke informatiebron is het Noise Pollution Clearinghouse.
Voor de problematiek in België kan men starten bij het dossier lawaaihinder van de Gazet van Antwerpen. Van daaruit kan men verder surfen naar de Belgische actiegroepen waarvan er een aantal zijn die ook wetenschappelijke documentatie aanbieden.
Op wetgevend vlak willen we verwijzen naar Richtlijn 2002/49 van de EG, evenals een nieuwe ontwerptekst. Op Belgisch vlak verwijzen we naar het KB van 25.09.2003.
In dit overzicht mag geen link ontbreken naar de European Union against Aircraft Nuisances die zich inzet voor een regeling op Europees niveau

 

Federaal plan ter bestrijding van het tabaksgebruik

Minister Demotte lanceeert een uitgebreid plan ter bestrijding van het tabaksgebruik.

 

 

Katten en honden in rusthuizen en ziekenhuizen ?

In de kamer van volksvertegenwoordigers is een voorstel van resolutie over het recht op een gezelschapsdier ingediend.

 

 

Wapendracht

In het laatste nummer van 2003 hadden we het voorspeld dat de problematiek van de wapendracht weldra zou aan de orde komen. Er is reeds een wetsvoorstel van de MR ingediend.  Een van de voorwaarden voor  het verkrijgen van een wapenvergun­ning is: "een medisch attest voorleggen dat bevestigt dat de aanvrager in staat is een wapen te hanteren". Van klare taal gesproken.

 

 

Beleidsbrief Welzijn, Gezond­heid en Gelijke kansen 2004

Vlaams Miniser Adelheid Byttebier licht haar beleid toe.

 

 

De straatcode

Het Belgisch Instituut voor de Verkeers­veilig­heid publiceerde een online-brochure "De straatcode … de straat voor iedereen - 1 januari 2004, tijd voor veranderingen"

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde adoptie door koppels van gelijk geslacht toe te laten. (vld)

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde adoptie door koppels van gelijk geslacht toe te laten. (spaspi)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen beneden 16 jaar toegang tot de bioscoop­zalen wordt ontzegd.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht teneinde de leerplicht op vijfjarige leeftijd in te stellen.

- Wetsvoorstel betreffende de vervaardiging van, de handel in en het vervoer van wapens en munitie.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 mei 1892 sur l'hypnotisme en tot vast­stel­ling van de Nederlandse tekst van dezelfde wet.

-  Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 350, tweede lid, 6°, van het Strafwetboek. (betreft abortus)

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 321 van het Burgerlijk Wetboek, teneinde een door het Arbitragehof aangestipte vorm van discriminatie weg te werken. (betreft afstamming)

- Ontwerp van decreet betreffende de  eer­stelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders

- Voorstel van decreet houdende orga­nisatie, erkenning en subsidiëring van wijkgezond­heids­centra

- Preventie, bestrijding en bestraffing van men­senhandel, in het bijzonder vrouwen­handel en kinderhandel

- meer

 

Als het regent in Parijs

In De Maere van 08.12.2003 hebben we reeds geschreven over de onrust in Franse psy-kringen. We hebben toen reeds de link gelegd naar enkele belangrijke informatiesites. Belangrijke informatiebron lijkt ons het Réseau National des Psychologues te zijn. Ze zijn onafhankelijk, nemen zelf geen standpunt in en staan open voor gelijk welke mening. Uiteraard, wie het meest teksten maakt en van zich laat horen….
Op het Forum des psys, het Mekka van het protest is er nu ook een Belgisch luik. Daar kun­nen we lezen hoe de (hoofdzakelijk Franstalige) psychoanalysten uit België denken over de op til zijn zijnde Belgische wetgeving en hoe ze kennelijk ook onder elkaar flink van me­ning verschillen. Wie correcte informatie wil over de voorbije wetgevende initiatieven, kan best eens ons dossier over het Statuut doornemen en eens de moeite doen om de vroe­gere wets­ont­werpen te lezen. Wie geinteresseerd is in wat er leeft bij de Franstalige collega's kan af en toe ook een kijkje nemen op de site Mieux-Etre.

Agenda

- 26.04.  Bessel Van der Kolk: Improving trauma treatment

- meer

Ik geloof niet in sprookjes zei ze en startte haar bezem.

Europa

Mondelinge Vragen

- Bevordering van goede praktijken bij de kinder­be­scherming in het jeugd­werk in Europa

- Geweld tegen ouderen

- Reproductieve gezond­heid

- Reproductieve gezond­heid en rechten

Publicaties

Nationaal instituut voor de statistiek

- Levensverwachting blijft stijgen

Faits & Gestes

- L’Ecole: quelles violen­ces ?

Zelfmoord plegen is wel het laatste wat ik zou doen.

Internationaal

- Multiple relationships and APA's new Ethics Code: values and appli­cations

- California psychologists prepare for hospital-pri­vi­leges battle

- Battling obesity

- Unicorns Do Exist: A Tutorial on “Proving” the Null Hypothesis

- Medicated Anxious Children: Characteristics and Cognitive-Behavi­our­al Treatment Response

- Evidence-Based Psy­chi­atry

- Characteristics of 75 Gambling-Related Sui­cides in Quebec

- Update on Treatment for Alzheimer's Disease--Part 1: Primary Treat­ments

- Bulimia nervosa: Per­sistent disorder requires equally persistent treat­ment

- Psychotic depression: State-of-the-art algorithm improves odds for remis­sion

- Getting into adolescent heads: An essential up­date

- Verbal memory deficit in patients with schizo­phre­nia: an important future target for treat­ment

- Homosexual Seniors Face Stigma

- Assessment and coun­seling of older drivers - A guide for primary care physicians

- Survival and Long-Term Neurodevelopmental Out­come of Extremely Pre­ma­ture Infants Born at 23–26 Weeks’ Ges­ta­ti­onal Age at a Tertiary Center

- Guilty of Mental Illness

- Gender Differences in Panic Disorder

- meer

In de marge

- Fryslân Side

Humor

- Happiness

- Apathy

Poëzie

- Dubbel