Jaargang 1 Nr 3 09.02.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten Vanderpoorten

26.01. Jongeren aan­vaar­den holebi's, zich 'outen' blijft probleem

Parlement

17.12.03 Beleidsplan Preventie van Midde­len­gebruik

Commissie Onderwijs, Vorming en Weten­schaps­beleid

29.01. De digitale kloof

bij andersvaliden

28.01. Pesten op school wordt onder­schat 

Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gelijke Kansen

27.01. De problematiek van de kinderpsychi­a­ters

15.01. Budgetten instel­lingen bijzondere jeugd­zorg

Staatsblad

03.02. 21.11.2003.  De­creet betreffende het preventieve gezond­heids­beleid

België

Commissie Sociale Zaken

- 04.02. Gedeeld hoederecht

- 27.01. Mantelzorg bij

zwaar zieke kinderen

Schriftelijke vragen en antwoorden

- 27.01 Zelfstandig statuut- schijnzelf­stan­digheid (pdf-pag 65)

- 27.01. Gevolgen van ontvoeringen van ba­by's uit ziekenhuizen

- 27.01. Vrouwen met drankprooblemen

- 12.01. Psychia­trische verzorgingstehuizen - Licht mentaal gehan­di­capten. (pdf-pag 108)

- 15.12.2003 Wet betref­fende de rechten van de patiënt. – Be­kend­making ervan naar de bevolking toe.

- 15-12.2003 Buiten­lan­ders met strafblad. – Ge­brek aan nationale meldingsplicht voor pedo­fielen.

Staatsblad

- 04.02. 04.12.2003 - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 betref­fende de buurtpre­ven­tie in de Waalse steden en gemeenten

 

"Ik kan aan alles weerstaan behalve aan de verleiding."

 

 

Jacob

Die windmolens zorgen nog voor klappen van de molenwiek.

 

Psychotherapie internationaal

 

 

 

Nu de wettelijke regeling van psychotherapie in Frankrijk en in België wat in het nieuws komt, lijkt het nuttig om even te verkennen wat er wereldwijd aan psychotherapie­verenigingen bestaat. Van daaruit kan men dan doorklikken naar de geassocieerde verenigingen. Informatie over verplichte vooropleidingen en opleidingen is er eveneens te vinden.

- International Federation for Psychotherapy. In pricipe kunnen slechts verenigingen lid worden. België is in de Raad vertegenwoordigd door Prof Huber, prof. emeritus van de UCL.
- World Council for Psychoherapy werd gesticht door en werkt nauw samen met de
- European Associaton for psychotherapy. Daar leren we dat ons land vertegenwoordigd is door de Belgische Vereniging voor Psychotherapie als "The National Awarding Organization". Er zijn 26 Belgische psychotherapeuten lid, meestal Franstaligen. Belgisch Vertegenwoor­di­ger bij de EAP is Prof Geerardyn van UGent.
- The European Federation of Psychotherapists met zetel te Brussel heeft blijkbaar geen website.
- De European Federation of Psychologists Associations heeft training standards uitgewerkt inzake psychotherapie. De Belgische Federatie van Psychologen is hierbij aangesloten.
- De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie is een goede ingangspoort om de situatie bij de Noorderburen te verkennen.
- Society for Psychotherapy Research
Een bespreking kan men vinden in het rapport Beroepsprofiel van de psychotherapeut in België.

 

Terugbetaling psychotherapie

In De Maere van 22.12.2003 publiceerden we een artikel over de terugbetaling van psychotherapie bij kinderen. Op de website van de VVKP kan men nu een uitgebreider artikel lezen over de problematiek evenals een standpunt van de VVKP en de BFP terzake.

 

 

Aan de bak (van)uit de bak

Werk is voor ex-gedetineerden een onmis­ba­re factor voor een geslaagde reïntegratie in de samenleving. Via op-maat begeleidingen en opleidingen probeert de VDAB in het 'aan de bak'-programma hen al tijdens hun detentie hierop voor te bereiden.

 

 

EDULEX

Edulex is de databank met de vigerende wet­ten, decreten en besluiten betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzend­brieven ge­baseerd op de Vlaamse onder­wijswet­geving

 

 

Gezondheidstoezicht op stagiairs

Op 29.01.2004 verscheen in het Staatsblad de Ministeriële omzendbrief van staats­se­cre­taris Van den Bremt van 12.01.2004 betref­fen­de de toepassing van het gezond­heids­toezicht op stagiairs. Er komt wat procedurale duidelijkheid. En als de onder­wijsinstellingen zo lief willen zijn om zelf voor een onderzoek in te staan is het pro­bleem aardig opgelost. Als ze dat niet doen en de werkgevers stel­len dat ze geen stagiairs moeten hebben als zij voor de kosten moeten opdraaien, dan gaat het ge­touw­trek gewoon voort.

 

 

Decreet betreffende het pre­ventieve gezondheids­beleid

Op 03.02.2004 verscheen in het staatsblad het decreet van 21.11.2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid. In Artikel 69 lezen we: "De Vlaamse regering neemt initia­tieven ter preventie van psychische aandoe­ningen. Die initiatieven kunnen betrekking heb­ben op :
1° het voorkomen van psychische aandoe­nin-gen door in te grijpen op determinanten en bronnen van gevaar of bedreigende factoren;
2° het opsporen van psychische aandoe­nin­gen in een zo vroeg mogelijk stadium."

 

 

Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg

Na advies van de Raad van State besliste de Vlaamse regering op 30.01.2004 defini­tief tot oprichting van de intern verzelf­stan­digde agentschapppen met rechtspersoon­lijkheid (IVA) 'Vlaams Agentschap voor Per­sonen met een Handicap' en 'Kind en Gezin' en tot oprichting van het publiek­rech­telijk vormge­ge­ven extern verzelfstandigd agentschap (EVA) 'Vlaams Agent­schap voor Geestelijke Gezondheidszorg' binnen het beleidsdomein Welzijn en Volksgezond­heid. De oprichting van deze EVA en de twee IVA's kadert in het project Beter Be­stuurlijk Beleid. Er werd ook besloten tot een Principiële Oprichting van een IVA Inspectie Welzijn en Volksgezond­heid 

 

Begeleidingsmaatregelen in geval van agressie

De CAO voor de bewakingsdiensten voorziet in psychologische opvang van de slacht­of­fers door professionele psychologen. (art 8)

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, om de materialen en de hulpmiddelen om te stoppen met het roken van tabaksproducten volledig terugbetaalbaar te maken door de ziekteverzekering volgens het systeem van de derdebetaler.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen te verbieden.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde een verbod in te stellen op de verkoop via automaten van sigaretten, tabaksproducten en rookbenodigdheden.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde de gratis verspreiding van tabak, soortgelijke producten en rookbenodigdheden te verbieden.

- Voorstel van resolutie teneinde de regering aan te bevelen de bijzondere accijns op tabak fors te verhogen in het raam van de bestrijding van het tabaksgebruik.

- Voorstel van resolutie betreffende de controle op de toepassing van de regelgeving inzake het rookverbod op openbare plaatsen.

- Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van pleegzorg op federaal niveau.

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 276 van het Burgerlijk Wetboek (EOT 6 maanden)

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek. (alimentatie)

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerech­telijk Wetboek inzake de herziening van de overeenkomst bij echtscheiding door onder­linge toestemming.

-  Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende echtscheiding.

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van afstamming en adoptie wat de naam betreft.

- Wetsvoorstel tot verbetering van de moe­der­schapsbescherming, inzonderheid ten voor­dele van moeders van vroeggeboren kin­deren of van in een neonataal centrum op­ge­nomen kinderen.

- Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betref­fende de openbare centra voor maatschap­pelijk welzijn met het oog op het instellen van een uniforme regeling inzake de onderhouds­plicht van kinderen bij de opname van bejaar­den in een rusthuis

- Wetsvoorstel betreffende de bescherming van minderjarigen in de informatiemaat­schap­pij tegen schadelijke inhoud

- meer

 

KlinPsy-Bibliotheek

Honderden gratis full-text artikelen uit tientallen tijdschriften.

Agenda

- 02.04. De plaats van het slachtoffer in de da­der­therapie

- meer

Kruis of munt, zei de non en ze trouwde met een bankier.

België (vervolg)

Staatsblad

- 29.01. 12.01.2004. - Ministeriële omzend­brief betreffende de toepas­sing van het ge­zond­heids­toezicht op sta­giairs

- 27.01. 03.12.2003. - KB waarbij algemeen ver­­­bin­dend wordt ver­klaard de CAO, geslo­ten op 14.11. 2000 in het Paritair Sub­co­mité voor de opvoe­dings- en huis­vestings­inrich­tingen van de Vlaam­se Gemeen­schap, betref­fende de vaststel­ling van de baremieke an­ciënniteit

- 26.01. 17.12.2003. - KB waarbij algemeen verbin­dend wordt ver­klaard de CAO van 22.02.2000, ge­sloten in het Paritair Co­mité voor de bewakings­diensten, betreffende de vast­stel­ling van maatre­ge­len tot bevordering van de veiligheid in de sec­tor van de bewaking

Europa

Mondelinge vragen

- Bevordering van goede praktijken bij de kinder­be­scherming in het jeugd­werk in Europa

Commissie Interne markt

09.02. Erkenning van beroepskwalificaties

Raad van Europa

29.01. Euthanasia: four questions for Nicolas Aumonier and Philippe Letellier

Publicaties

Weliswaar nr 54

- Het zorgcongres

- Deskundigen reageren op een enquête over zorgnood en mantel­zorg in Vlaanderen

- Welzijn kreeg in vier jaar tijd 6500 volwaar­dige banen bij

- Diversiteit speelt hoofd­­rol tijdens monster­debat op zorg­congres

- Pleidooi voor billijk ingedeelde zorg

"Life is a sexually transmitted disease and the mortality rate is one hundred percent."
(RD Laing)

Internationaal

- Drug treatment of de­pression: reflexions on the evidence

- The evidence base for cognitive–behavioural the­rapy in depression: delivery in busy clinical settings

- Assessment of carers’ psychological needs

- Telemedicine and tele­care: what can it offer mental health services?

- Misdiagnosing sleep disorders as primary psychiatric conditions

- Het Dodo-effect - On­der­zoek naar psycho­the­ra­pie

-  Cognitive Behavioral Psychotherapy for Depression Following Stroke: A Randomized Controlled Trial

-  Internet resources for psychiatry and neuro­psychiatry: review

- meer

In de marge

- Literary and biogra­phi­cal perspectives on sub­stance use

Humor

- The True Menace to America

Poëzie

- Voor een dag van morgen