Jaargang 1 Nr 4 23.02.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

20.02. Nog niets beslist rond kinderopvang met dienstencheques

13.02. Erkenning oplei­dingen afgerond en de studieduur bepaald

Staatsblad

- 17.02. 12.12.2003. - Besluit van de Vlaamse regering houdende op­heffing van diverse be­palingen inzake de so­ci­ale integratie van per­sonen met een handi­cap

België

Persberichten

13.02. Jeugdbescher­ming

Commissie Sociale Zaken

18.02. Het burn-out-syndroom inzonderheid in de gezondheids­sec­tor

18.02. Het gebrek aan flexibiliteit van het ou­der­schapsverlof en het tijdskrediet

11.02. Het uniek loket voor personen met een handicap

11.02. Het ouder­schaps­verlof

Commissie Volksge­zond­heid

18.02. Autopsie op kinderen.

18.02. De uitvoering van de overeenkomst tot de erkenning van referentiecentra voor chronische pijnbestrij­ding

18.02. De eerste  ba­lans van de gezond­heidsdialogen

18.02. De toegang tot de virtuele bibliotheek van CEBAM

10.02. Het aantal kinderpsychiaters

 

Afslanktips: daar ben je vet mee
(W. Van Thienen)

 

 

Jacob

Getrouwd: in de ban van de ring.

 

Een website maken

 

Het internet is een van de mooiste uitvindingen van de laatste decennia, ook een enorm demo­cratisch middel. Elke burger (toch binnen de groep burgers die zich een pc kan permitteren) heeft evenveel rechten om overal op de wereld informatie op te zoeken en elke burger heeft de mogelijkheid om zelf met die wereld te communiceren via een eigen website.  Het is opval­lend dat wanneer iets gratis voor iedereen ter beschikking is, dat er dan steeds weer gepro­beerd wordt om die rechten te globaliseren zodat men dan weer kan verkopen. Bij de her­nieuwbare energiebronnen merken we bijvoorbeeld hoe geopteerd wordt voor grootse pro­jec­ten zodat men weer kan distribueren, liever dan te zoeken naar prijsvriendelijke individuele toepassingen. En op het moment dat praktisch iedereen die betaalt voor een toegang op het internet, zelf wat webruimte ter beschikking krijgt, ziet men het ontstaan van firma's die het dan wel eens voor u zullen doen, uiteraard tegen betaling.
Psychologen die een eigen praktijk hebben in hoofdberoep of bijberoep voelen soms de be­hoef­te om hun diensten via het internet aan te bieden. Ook wanneer ze geen eigen praktijk hebben, is er soms de wens om de eigen publicaties of documentatie ter beschikking te stel­len voor de beroepsgenoten of de maatschappij. Voor deze mensen heeft KlinPsy een web­dossiertje geschreven waarin wordt uitgelegd hoe men zonder bijkomende kosten op  een paar avonden een eigen eenvoudige website kan maken. Zie KlinPsy-dossier Website.

 

Wijziging decreten bijzondere jeugdbijstand

Op 13.02.2004 hechtte de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het voor­ont­werp van decreet dat de decreten wijzigt in­zake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990. Info in beleidsbrief pag 25.

 

 

Kinderrechten

Een goede toegangspoort voor de proble­matiek van de kinderrechten is hier te vinden.

 

 

Verkeerstherapie, voer voor psychologen ? 

In de kamer werd een wetsvoorstel ingediend om iets te doen aan het stijgend aantal vluchtmisdrijven naar aanleiding van verkeersongevallen. De rechter zou de dader kunnen verwijzen naar een verkeerstherapie. Er zijn reeds centra in België en Nederland.

 

 

Sectorprotocollen algemeen welzijnswerk

Op 18.02.2004 ondertekende Minister Bytte­bier het ministerieel besluit over de sector­protcollen in het algemeen welzijnswerk. De sectorprotocollen bepalen de algemene op­dracht, de doelstellingen, de taken en de wer­kingsprincipes van (onder meer):

- de diensten slachtofferhulp;

- de diensten justitieel welzijnswerk; en

- de diensten hulpverlening aan seksuele delinquenten.

Euthanasie en dementie

In de Standaard van 03.02.2004 verscheen een lezenswaardig artikel.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel houdende wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betref­fen­de de politie over het wegverkeer met het oog op de invoering van een regeling voor de geestelijke ongeschiktheid tot het besturen van een voertuig en een aanpassing van de bestraffing van het vluchtmisdrijf.

-  Wetsvoorstel houdende instelling van een familierechtbank.

- Wetsontwerp inzake experimenten op de menselijke persoon.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, betreffende de opvang van de kinderen in de ziekenhuizen.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, wat de aanvang van de leerplicht betreft.

- Wetsvoorstel tot invoering van zorg­ouder­schap in het Burgerlijk Wetboek.

- Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet­geving betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en betreffende de kinderbijslag aan de burgerlijke meerder­jarigheid van achttien jaar.

- Wetsvoorstel tot wedertewerkstelling van mensen die invalide werden als gevolg van een ernstige aandoening.

- meer

 

KlinPsy-Bibliotheek

 

Honderden gratis full-text artikelen uit tientallen tijdschriften.
Enkele voorbeelden hieronder:

 

- Effectiveness of oppor­tunistic brief inter­ven­ti­ons for problem drinking in a general hospital set­ting: systematic review

- Is this patient dange­rous? 5 steps to assess risk for violence

- Men and Women Prefer Risk Takers as Romantic and Nonromantic Part­ners

- Semen Displacement as a Sperm Com­pe­ti­tion Strategy in Humans

- Children, Families, and Foster Care (thema-nummer)

- Programmed for psychopathology?

- Turning a blind eye: the success of blinding reported in a random sample of randomised, placebo controlled trials

- Randomised controlled trial of effect of leaflets to empower patients in consultations in primary care

- Legal and Ethical Is­su­es for Patients With De­men­tia and Their Families

- Sleep, health, and aging : Bridging the gap bet­ween science and clini­cal practice

- Postnatal depression: a study of the predic­tive ef­fects of postnatal anxiety

- The timing of deliberate self harm behaviour

- Treatments of homosexuality in Britain since the 1950s—an oral history: the experience of patients

-  Treatments of homosexuality in Britain sin­ce the 1950s—an oral history: the experience of professionals

- Importance of patient pressure and per­ceived pressure and perceived medical need for investigations, referral, and prescribing in primary care: nested observational study

- meer

Agenda

- 26.03. The speaking brain

- meer

De kinderen van vandaag zijn ook niet meer van gisteren.
(Leo De Vos)

België (vervolg)

Commissie Volksge­zond­heid (vervolg)

18.02. De wijzigingen van het verdrag be­tref­fende de palliatieve zorg voor kinderen

10.02. De regeling in­za­ke klinische psycho­logie, orthopedagogie en seksuologie

Commissie Justitie

- 18.02. De gevolgen van het gebruik van

'multimedia messaging systems' op de be­scher­ming van de persoonlijke levens­sfeer

18.02. Het jeugd­sanc­tie­recht

Plenaire Kamer

- 19.02. De eisenbun­del van de witte woe­de

- 19.02. De berichtge­ving over een zelf­moord in de media en het beleid inzake gees­telijke gezondheidszorg

- 12.02. Het jeugdsanc­tie­recht (pdf-pag 13)

Europa

Schriftelijke vragen

- Het programma "Bob" en verkeersongevallen

- Bestelwagens voor mobiele executies

Commissie Juridische Zaken en Interne Markt

- Erkenning beroeps­kwalificaties

Publicaties

Tijdschrift Klinische Psychologie 33-4

- Zorg voor de existen­tiële opgave
- Zieleroerselen
- Een ethische benade­ring van psychotherapie en religie
- Het holistisch paradig­ma: liefde als bron en leidraad
- Religie: meer-waar­de(n) in de kinderdiag­nos­tiek

Tijdschrift Klinische Psychologie 34-1

- Psychotherapie
- De klinisch psycholoog en de patïentenrechten
- Klinisch psycholoog en/of psychotherapeut: ontwikkelingen in Neder­land
- Terugbetaling van psychotherapie in de zelfstandige praktijk
- Rorschachkritiek: een storm in een glas water
- “it takes a whole com­munity to raise a child”
- De ouder-kindinteractie als brug tussen gemeen­schap en kind.
- Spreken met ernstig depressieve patiënten
.

Communauté Française

- Le livre « Procès Du­troux: penser l'émotion ».

Incest moet in de familie blijven. (J. Anthierens)

Humor

- The Iscream

Poëzie

- boerecharleston

Nedstat Basic - Free web site statistics