Jaargang 1 Nr 5 08.03.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

05.03. Bijkomende leef­tijdscategorie voor film­keuring

05.03. Introductie erva­ringsdiploma in Vlaan­de­ren

05.03. 20 miljoen extra: historische problemen gehandicaptensector worden opgelost

03.03. Meer geld voor reguliere kinderopvang en voor experimenten met kinderopvang via dienstencheques

02.03. Somers, Lan­duyt en Byttebier berei­ken akkoord kinderop­vang

01.03. Minister Jef Ta­ver­nier bestrijdt huise­lijk geweld in Vrijstaat

26.02. Begeleiding van gedetineerden

26.02. Zorg is ieders zorg

Commissie Welzijn

10.02. Stijging van het aantal zwaarlijvige tieners in Vlaanderen

05.02.  Preventie van aids en andere seksu­eel overdraagbare aan­doeningen

05.02. De regeling voor dienstencheques in de zorgsector

Commissie Onderwijs

03.02. Evaluatie en op­ti­malisatie van de regel­geving inzake thuison­der­wijs voor langdurig zieken

Staatsblad

02.03. 12.12.2003. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de integratie van leer­lingen met een matige of ernstige verstande­lijke handicap in het ge­woon lager en secun­dair onderwijs

        Belgie

Persmededelingen Simonis

05.03. De vijf werk­groe­pen van de Sta­ten­generaal van het Ge­zin hebben hun be­sprekingen beëindigd

 

Samenvattend: als het zo doorgaat kan het zo niet doorgaan. (Toon Verhoeven)

 

Jacob

Voor de dochter van de hertog telt alleen het bed van de sterkste.

 

De tweede ronde

 

 

Met dertig jaar vertraging was men tijdens de vorige legislatuur  begonnen met de wette­lijke re­geling van de uitoefening van de klinische  psychologie. Het wetsontwerp Aelvoet-Taver­nier kende heel wat versies in zijn ontwikkelingsfase, maar het ontwerp dat uitein­delijk werd inge­diend in de Kamer was een vrij goed ontwerp dat in tegenstelling met wat sommigen be­weer­den en nog blijven beweren niet paramedicaliserend was. We weer­hou­den hier een drietal aspecten:
- Onverminderd de bevoegdheid van de in artikel 2, § 1, bedoelde beoefenaars van de ge­neeskunde, wordt de klinische psychologie uitgeoefend door de houder van een erkenning toegekend door de minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort..../... Deze erkenning mag enkel toegekend worden aan de houder van een universitair diploma in het domein van de psychologie dat een opleiding bekroont, die in het kader van het voltijds onder­wijs, ten minste vijf studiejaren omvat.

- Zonder afbreuk te doen aan het begrip geneeskunst wordt beschouwd als uitoefening van de klinische psychologie: het gewoonlijk verrichten van autonome handelingen die tot doel heb­ben de preventie, het onderzoeken, het opsporen, het stellen van een diagnose van psy­chisch of psychosomatisch lijden bij mensen, en hun behandeling of begeleiding. Om de mo­ge­lijkheid van somatische problematiek te laten vaststellen of uitsluiten draagt de beroeps­be­oefenaar op elk moment de verantwoordelijkheid te beslissen of de patiënt uitgenodigd moet worden om een arts te consulteren.

 - De Nationale Raad voor de klinische psychologie bestaat uit: 7 klinisch psychologen academici, 7 klinisch psychologen uit de praktijk, 2 artsen, een ethicus en een jurist. In die Raad wordt met gewone meerderheid beslist.
Niettegenstaande binnen de groep van de klinisch psychologen een zeer grote meerder­heid het ontwerp steunde, werd het afgeschoten door de Franstalige psychoanalisten. Na contacten met de Parti Socialiste diende deze laatste een wetsvoorstel in die een globa­le regeling beoogde van de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Het wetsontwerp Aelvoet-Tavernier werd niet tijdig goedgekeurd in de Commissie Volksgezondheid. Over de beweeg­redenen van de psychoanalysten en de interactie met het wetsvoorstel Mayeur kan men meer lezen in de debatteksten van forumpsy (vooral dit).

Bij het aantreden van de nieuwe regering werd door de psychologe Muriel Gerkens van Ecolo een wetsvoorstel ingediend betreffende de regeling van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg. Verder diende ze ook opnieuw het wetsvoorstel Gilkinet-Descheemaeker in. Dit is een wetsvoorstel dat via een beroep op wederkerigheid de samen­werking binnen de gezondheidszorgdisciplines beoogt.
In zijn beleidsnota 2004 schrijft Minister Demotte dat er een nieuw voor­ont­werp van wet zal uitgewerkt worden dat ertoe strekt de volgende beroepen te erkennen: klinische psychologie, klinische seksuologie, klinische orthopedagogie en in het algemeen de beroepen inzake gees­telijke gezondheids­zorg. Op 10.02.2004 verklaart de minister in de Commissie Volksge­zond­heid dat hij de sector zal raadplegen en daarna een ontwerp zal indienen.
Op 03.03.2004 stellen we evenwel vast dat de partij van de minister een gewijzigde versie van het wetsvoorstel Mayeur opnieuw indient in de Kamer.
De KlinPsy-site heeft zich de laatste jaren steeds bedachtzaam en genuanceerd uitge­laten over het voorliggend wetgevend werk en men kan derhalve niet verwachten dat we na een paar dagen een evaluatie en een standpuntbepaling klaar hebben. In de mate dat dit wets­voor­stel overeenstemming vertoont met het vroegere voorstel Mayeur kun­nen we verwijzen naar vragen en bezorgdheden die we vroeger in het KlinPsy-dossier Statuut formuleerden. Naargelang we vorderingen maken met onze evaluatie van dit wetsvoorstel zullen we onze bedenkingen daar publiceren. Het zal belangrijk zijn om het wetsvoorstel te vergelijken met de Consensustekst die de klinisch Psychologen in 2002 opstelden. Vooral dient aandacht be­steed te worden aan de erkenningsvoorwaarden, de bevoegdheidsom­schrijving (en de auto­nomie daarbij) en aan de positionering van de klinisch psychologen binnen de op te richten structuren die adviserend en beslissend zijn naar de aangelegen­heden van de klinisch psy­chologen toe (en het zou onder meer wel eens op dit vlak kunnen zijn dat het schoentje zal knellen).

 

Richtlijn voor de aanpak van angststoornissen

In Nederland is er een Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ. Ze hebben een website waarvan de redactie gevormd wordt door medewerkers van het Trimbos-instituut. Er is reeds een multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen klaargekomen in december 2003. Momenteel werkt men aan een richtlijn betreffende schizofrenie waarvan reeds een concept-tekst ter inzage is.

 

 

Marktkramers

Het Instituut voor Evidence Based Medecine van Keulen heeft 175 folders onderzocht die door de farmaceutische industrie aan artsen bezorgd werden. Uit de conclusies weer­hou­den we " Insgesamt werden die Informatio­nen in 94% der Werbe-prospekte der phar­ma­zeutischen Industrie nicht durch valide wis­senschaftliche Untersuchungen nach­vollziehbar belegt." U kunt de studie hier le­zen, en hier vindt u een engelstalige be­spre­king.

 

 

Prevalentie van mentale stoor­nissen in de Belgische bevolking

De prevalentie is het aantal zieken of ziek­ten in een populatie op een gegeven mo­ment. De resultaten van The European Study on Epidemiology of Mental Disorders kan men hier lezen.

 

 

e-gezondheid.be

e-gezondheid.be is een portaalsite rond gezondheid, gefinancierd door twee ver­zekeringsmaatschappijen maar naar eigen verklaring redactioneel onafhankelijk. Ze hebben nu ook een medische encyclo­pedie op hun site gezet.

Scottish Intercollegiate Guidelines Network

De Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) werd opgericht in 1993 en stelt richt­lijnen op met aanbevelingen voor een effec­tieve praktijk gebaseerd op de actuele eviden­tie. Uit de beschikbare richtlijnen hebben we een selectie gemaakt. (Die zijn overigens ook aanklikbaar vanuit onze pagina over Evidence Based Psychology)

- Management of Patiënts with Stroke. Rehabilitation, Prevention and Management of Complications and Discharge Planning

- Management of obesity in Children and young people

- The management of harmful drinking and alcohol dependence in primary care

- Postnatal depression and puerperal psychosis

 

 

Verkeersgedrag: Schuld en boete

In België is sedert 01.03.2004 een nieuw verkeersreglement van kracht. De nieuwe verkeerswetgeving kan men hier inkijken. Waar de flitspalen staan is hier te vinden.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uit­oefe­ning van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezond­heidszorgberoepen.

- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugd­be­scherming en de nieuwe gemeentewet.

- Voorstel van decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp

- meer

Agenda

- 23.04.  Omgaan met moeilijke, agressieve en normoverschrijdende jongeren

- meer

Fijn, zei de zon, en ze was in de wolken.
(M. de Lerc)

België (vervolg)

Kamer van Volks­vertegenwoordigers

- De kwaliteit van de zorg in de rusthuizen

Commissie Volksgezondheid

- De uitvoeringsbeslui­ten bij de wet inzake

gegarandeerd zakgeld voor rusthuisbewo­ners

- De anticonceptie­cheques voor jongeren

- De invloed van de ta­baksprijs op het aantal rokers

- Het stijgend gebruik van anti-depressiva

- Het protocolakkoord in de geestelijke  ge­­zondheidszorg

Commissie Sociale Zaken

- Nieuwe sociale on­rust in de zorgsector

- Achterstallige betalin­gen inzake projecten voor psychiatrische thuiszorg

Europa

Commissie Rechten van de Vrouwen Gelijke Kansen

- Daphne II-programma 2004-2008: actie ter voorkoming van geweld tegen kinderen, jonge­ren en vrouwen

- Combineren van be­roep, gezinsleven en privé-leven

Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport

- Jongeren in Europa: steun voor niet-gouver­nementele organisaties, actieprogramma

Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

- Bescherming per­soons­gegevens (richtl. 95/46/EG). Eerste verslag

Commissie werkgele­gen­heid en sociale zaken

- Gezondheids- en ou­derenzorg: een hoog niveau van sociale be­scherming waarborgen

Mondelinge vragen

- Gelijke kansen van mannen en vrouwen

- Hervorming van de tabakssector

- Kastijding van kin­deren

Documenten van algemeen belang

Langere deelname aan en latere uittreding uit het arbeidsproces van oudere werknemers

Het informatieblad van het leger besteedt veel
zorg aan de frontpagina
(J. Anthierens)

Publicaties Internationaal

- Ethical eye: Euthana­sia - Vol II, national and European perspectives

- Management of ano­rexia nervosa revisited

- Cognitive rehabilitation and cognitive training for early-stage Alzheimer's disease and vascular dementia (Cochrane Review)

Humor

- Skeleton People

Poëzie

- De waterlelie