Jaargang 1 Nr 6 22.03.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

19.03 Hoger onder­wijs 2005-2006 op maat van student

15.03 Studiedag voor eigentijds filosofie­onder­wijs

12.03 Minister Van­der­poorten in debat met jongeren over participatie en sociale ongelijkheid

09.03 Minister Bytte­bier pleit voor meer wel-zijn op de werk­vloer

Vlaamse regering

- Ontwerp van de­creet van 05.03.2004 hou­­dende de toeken­ning van diensten­cheques voor kinder­opvang

- Besluit van de Vlaam­­­se regering van 12.03 2004 betref­fen­de de richtlijnen voor maat­schappelijke ori­ën­tatie en traject­be­geleiding in het kader van het Vlaam­se in­burgerings­beleid 

- Vlaams actieplan Ar­moedebestrijding

- Standpuntbepaling Vlaamse regering van 12.3. 2004 t.a.v. 3 voorstellen van de­creet m.b.t. jeugdhulp­verle­ning

Vragen en antwoorden

- Subsidiëring door het Vlaams Infrastruc­tuur­fonds voor Persoons­gebonden Aan­­gele­gen­heden (pdf pg 70)

- Tewerkstelling ge­handicapten (pdf 162)

Commissie Welzijn en Volksgezondheid

02.03. Problemen in de sector van de ambulante revalidatie

02.03.  Protocolak­koord in verband met geestelijke gezond­heids­zorg

02.03. Het hoge aantal weglopers

02.03. Mogelijke initi­a­tieven om mensen aan te zetten te stoppen met roken

02.03. De gevaren en de evolutie van on line kansspelen

 

Omdat hij niet meer op zijn benen kon staan ging hij maar naar huis. (L. Verbeeck)

 

Jacob

Je moet op tijd weten hoe laat het is.

 

Terrorisme

 

 

 

Naar aanleiding van 11 september 2001 hebben we op deze site een webpagina ge­maakt over psychologische hulpverlening bij rampen en terroristische aanslagen. Tot hiertoe hebben ongeveer 1800 mensen die pagina geraadpleegd. Er zijn ondertussen heel wat sites die over dit thema handelen.
Paniek is niet wenselijk, maar handelen als goed huisvader betekent in deze tijd mis­schien toch wel dat gezondheidszorgers een paar informatiebronnen over dit onder­werp bij de hand heb­ben.
Een belangrijke informatiebron is de Trauma-pagina van de APA. Naast informatie over hulpverlening kan men er ook studies vinden over het fenomeen terrorisme. Het grote publiek kan vooral terecht op deze pagina.
De Canadese overheid heeft een dossier in de twee landstalen:
Coping with the Stress of Terrorism and Armed Conflict en Le stress provoqué par le terrorisme et les conflits armés
De wereldgezondheidsorganisatie heeft een dossier Mental Health in Emergencies.

Het Center for Humanitarian Psychology heeft een aantal infosheets voor zorg aan de hulpverlener.

Om in Medline te zoeken op terrorisme klik u hier. Om in Ingenta te zoeken klikt u hier.

Wie niet alleen geïnteresseerd is in de hulpverlening, maar in het het fenomeen van terrorisme zelf kan o.a. volgende documenten lezen: Op de site van de APA is er een heel dossier Combating Terrorism: Responses From the Behavioral Sciences. Ook op de site van de Wereldgezondheidsorganisaties zijn er heel wat dossiers over geweld.  Een driedelig debat is te lezen in Le Courrier international. Info is er ook op de site van het National Center on disaster psychology and terrorism. Verder The sociology and psychology of terrorism: Who becomes a terrorist and why? , Psychology of terrorism, The psychology of terrorism , Tensions et crises : quelles perspectives ? , The Psychology of Terror - The Mind of the Terrorist.  In 2002 verscheen aan de KUL een boek Schokgolven: Terrorisme en Fundamentalisme. Nog meer linken zijn te vinden in ons KlinPsy-dossier.

 

Duurzame ontwikkeling

Het Federaal Plan inzake duurzame ont­wik­keling (2004-5008 is online te raadplegen. Het betreft ook themas inzake vergrijzing, volksgezondheid, geweldbe­heersing… U kunt erop reageren. Breng ook eens een bezoekje aan Billy Globe, de Belgische web­site over duurzame ontwikkeling.

 

 

De Eerste Lijn voor Ouders

Deze eerstelijnsbundel verzamelt de twintig bijdragen over preventie en aanpak van probleemgedrag thuis en op school die de voorbije jaren in Klasse voor Ouders ver­schenen. Kernvragen bij elke bijdrage zijn: 'hoe voorkom je dat je kind in de problemen komt en wat doe je als het zover is?' U leest o.a. over pesten, drugs, geweld, leren kiezen, gezond eten, straffen, enz.

 

 

Gids voor leerlingen

Deze gids voor jongeren (en hun ouders) geeft op een toegankelijke manier informatie over wat kan en niet kan op een secun­dai­re school. Diverse thema's zoals leerplicht, schoolkeuze en inschrijven, schoolloop­baan, BuSO, DBSO, organisatie op school, leerlingenparticipatie, studiebewijzen,... passeren de revue. Ook achtergrondinfo over het onderwijs in Vlaanderen en een adressenlijst van organisaties die hen kunnen verder helpen zijn in de gids voor leerlingen opgenomen.

 

 

Wat na het secundair onderwijs 2004-2005

U vindt in deze folder enkel in grote lijnen de opleidingen die kunnen gevolgd worden.

Meer info op SID-IN.

 

 

Decreet betreffende de hoge­scholen

De coördinatie van het decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeen­schap is bijgewerkt.

 

 

Reis wijs

De FOD van buitenlandse zaken verzorgt een online brochure hierover, met heel wat aandacht voor het gedrag.

Persoonlijkheidsstoornissen

De American Psychological Association heeft in haar maandelijkse Monitor on Psychology in maart aandacht besteed aan Personality Disorders. Verwijzen we in dit verband ook naar de studie van enkele Nederlandse collega's Dialectical behaviour therapy for women with borderline perso­na­lity disorder .

 

 

Financiering van speciale onderwijsleermiddelen

Procedure tot het bekomen van de finan­ciering van speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs.

 

 

Neuroscience of psychoactive substance use and dependence

Deze recente studie vat de laatste weten­schappelijke gegevens samen over de rol van de hersenen in de middelenafhankelijk­heid. Gratis samenvatting van 40 pp.

 

 

Wegwijs in Vlaanderen

De Vlaamse Overheid heeft meer dan 300 websites en tot voor kort was dit een kluwen waarin een kat haar jongen zou verliezen. Momenteel is er een wegwijzer beschikbaar die wat orde brengt. Nu maar hopen dat het Vlaams Parlement ook nog eens iets onderneemt om de site gebruiks­vriendelijker te maken.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het alge­meen reglement voor de arbeidsbescher­ming om een rookvrije omgeving te verze­keren.

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burger­lijk Wetboek inzake de aangifte van het dood­geboren kind

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen­komsten met het oog op de instelling van een pleegverlof.

-  Wetsvoorstel tot wijziging van de regel­geving betreffende levenloos geboren kin­deren.

- Wetsvoorstel betreffende de transsek­su­aliteit.

- Wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een geestesstoornis.

- meer

 

 

De Maere van De Maere

Regelmatig zijn er lezers die laten weten dat ze graag een seintje zouden krijgen als er een nieuw nummer van De Maere verschijnt. Daarom zullen we een distributielijst aan­leggen van personen die een seintje willen krijgen. Stuur daarover gewoonweg een mailtje naar de Webmaster. Maak eventueel van de gelegenheid gebruik om suggesties te doen ter aanvulling of verbetering van het magazine.

Agenda

- 15.05. Psychoanalyse en kunst (site) 

- meer

Van mensen, die nooit wat geven, daar krijg ik wat van.
(Kade Bruin)

Vlaanderen (vervolg)

Commissie Onderwijs, Vorming en Weten­schapsbeleid

02.03. De stand van zaken inzake de zorg­kundigen

Staatsblad

10.03. Sectorprotocol­len voor de centra voor teleonthaal, de centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de zieken­fondsen en de auto­no­me centra voor al­gemeen welzijns­werk.

België

Persmededelingen

19.03 Ombudsfunctie in de ziekenhuizen

17.03 Brochure Reis Wijs

13.03 Kostenraming ziekenhuizen

Kamer van Volks­vertegenwoordigers

- 11.03. De regeling van het gebruik van de polygraaf

Commissie Justitie

- De aanpak van intra-familiale geweld

Commissie Sociale Zaken

- Pleegouderschap en bijzondere verlof­rege­lingen

- De Statengeneraal van het Gezin

Europa

Documenten van algemeen belang

- Communautaire maat­regelen op het gebied van omgevingslawaai, overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheer­sing van omgevingsla­waai

- Criminaliteitspreven­tie in de europese unie

- Langere deelname aan en latere uittreding uit het arbeidsproces van oudere werkne­mers

- Scorebord voor de uitvoering van de agen­da voor het sociaal be­leid

Doodgaan is stoppen met sterven

Publicaties Internationaal

- One fundamental learning process

- A Qualitative Analysis of How Physicians with Expertise in Domestic Violence Approach the Identification of Victims

- General practitioner management of intimate partner abuse and the whole family: qualitative study

- Association between depression and abuse by partners of women attending general prac­tice: descriptive, cross sectional survey

- Hippocampal volume in early onset depression

- Ill or just old? Towards a conceptual frame­work of the relation between ageing and disease

- meer

Humor

- Managed Care

Poëzie

- Schaduw