Jaargang 1 Nr 7 05.04.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

02.04. Bevordering 'toegankelijkheid voor iedereen'

02.04. Initiatieven ter bestrijding van school­uitval bij jongeren be­sten­digd

31.03. Meer en vroeger taalonderricht in het basisonderwijs

29.03. Studiedag Angst en Geweld bij kinderen wegens groot succes herhaald

25.03. Minister Bytte­bier bevestigt haar ver­trouwen in het Vlaams Fonds

24.03. Minister Bytte­bier komt afspraken na met de gehandicapten­sector

23.03. Regeling voor broertjes en zusjes unaniem goedgekeurd

23.03. Minister Vander­poorten reikt Pesten-dat-kan-niet-prijs uit

Commissie Welzijn en Volksgezondheid

23.03. Zorgvernieu­wings­­projecten oude­ren­zorg

23.03. Princiepsak­koord in de gehandi­cap­ten­sector

16.03. Diensten­che­ques in de kinderop­vang

16.03. Problematiek van partnergerelateerd en intrafamiliaal geweld

16.03. Herstelbemidde­ling

België

Persmededelingen

02.04. Lijst van de kans­spelen die toe­ge­la­ten zijn in lunaparken

31.03. Hervorming van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbe­scherming

31.03. De problematiek van de internering

21.03. Een welvaarts­aan­passingsmecha­nisme voor de inko­mens­­pla­fonds en –drem­pels en voor de sociale uitke­rin­gen

Commissie Sociale Zaken en Volksgezondheid

- 30.03. De beslissingen op sociaal vlak van de

Ministerraad van 20 en 21 maart 2004

 

Alles is relatief en zelfs dat is betrekkelijk

 

Jacob

De graaf was na de jachtpartij een beetje aangeschoten.

 

 

Werkhervatting

 

 

 

 

Werken is belangrijk om een inkomen te verwerven, maar ook voor de maatschappelijke inte­gratie. Voor wie beperkt is in zijn werkbekwaamheid, door ziekte of handicap, tijdelijk of blij­vend, bestaan er een reeks systemen van progressieve tewerkstelling, loonsubsidië­ring, her­scholing door RIZIV of Vlaams Fonds of VDAB. Er bestaan cumulatieregelingen voor in­komen verworven door arbeid en inkomen door vervangingsinkomen. Er zijn allerlei tege­moet­ko­min­gen die vasthangen aan een bepaalde invaliditeitsgraad. Er zijn consequen­ties aan het statuut van invalide en van werkzoekende. Dat is niet alleen een ingewikkeld kluwen van re­gle­men­terin­gen waar hulpverlener en patiënt het moeilijk mee heeft, maar er zijn ook objec­tief regel­gevin­gen die een optimale herintrede in het arbeidsproces bemoei­lijken, of riskant maken.

Recent zijn er in de Kamer een paar initiatieven die pogen daaraan te verhelpen. Er is voor­eerst het voorstel van resolutie met het oog op het wegwerken van inactiviteitsvallen bij ar­beidsongeschikte werknemers en zelfstandigen, ingediend door de volksvertegenwoor­di­gers Greet van Gool en Annelies Storms. De resolutietekst wordt ingeleid door een lezenswaar­di­ge analyse van een aantal knelpunten. Verder is er ook het wetsvoorstel van collega Muriel Gerkens tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tege­moetkomingen aan personen met een handicap, wat het inkomen betreft van gehandicap­ten die hun baan ver­liezen.

Wie zich meer wil inwerken in de regelgeving van de sociale zekerheid kan volgende teksten eens raadplegen:
- Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in België

- Handigids

 

Wetgeving op de uitoefening van de klinische psychologie

Het kabinet Demotte werkt(e) aan een wets­ontwerp betreffende de uitoefening van de klinische psychologie, de klinische seksuo­lo­gie en de klinische orthopedagogie binnen een kader waarin later ook nog andere gees­telijke gezondheidszorgberoepen zou­den kun­nen geregeld worden. Een paar versies van voorontwerpen kan men inzien op de site van forumpsy (1, 2).  Op 03.03. 2004 werd dan in de Kamer door de partij van de minister een gewijzigde versie van het wetsvoorstel Mayeur ingediend. Ondertussen wordt nu door senator Lionel Vandenberghe, psycho­loog, een wets­voor­stel ingediend dat in de lijn ligt van het vroe­gere wetsontwerp Aelvoet-Tavernier. Over dit wetsontwerp was er in psychologen­krin­gen grote consensus, zowel binnen acade­mische milieu's als binnen het praktijkveld. Alleen bij de psycho­ana­lys­ten was en is er een, hoofdzakelijk Franstalig, groepje dat zich afzet tegen het academische en het opneemt voor de lekenanalyse en zich ver­zette en verzet tegen de ideeën vervat in het ontwerp Aelvoet-Tavernier. Volgens een mededeling op de site van de seksuologen zou het wetsvoorstel Vandenberghe kunnen rekenen op steun van Spirit, SP-A, CD&V, N-VA, maar spijtig genoeg nog niet van de VLD. Verder is er ook ruime steun binnen de beroepsverenigingen en de academische kringen. Wordt vervolgd.

 

 

Een jaartje meer, een procentje minder gezond

Statistieken over de gezondheidsperceptie van de Belgen, met internationale verge­lijking. Verder het verband tussen geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, activiteitssta­tuut en ge­zond­heid. Op de site van het Nationaal Insti­tuut voor de Statistiek.

 

 

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

Het ontwerp van decreet houdende goed­keu­ring en uitvoering van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaam­se Ge­meenschap van België inzake de ac­cre­ditatie van opleidingen binnen het Neder­land­se en het Vlaamse hoger onderwijs, onder­tekend te Den Haag op 3 september 2003, werd op 1 april 2004 in de plenaire verga­de­ring van het Vlaams Parlement aangenomen.
Accreditatie is in feite een door een onaf­han­kelijk orgaan verleend keurmerk, waaruit moet blijken dat een opleiding aan bepaalde kwali­tatieve maatstaven voldoet. Accredi­tatie vormt derhalve in wezen ook het sluit­stuk van het bestaande visitatiestelsel en moet dus een bijdrage leveren tot de verdere ontwik­ke­ling van een op meer onafhankelijk­heid en transparantie gerichte kwaliteits­zorg.

Vlaanderen en Nederland verbinden er zich in concreto toe om een Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (bekend onder het acroniem NVAO)  op te richten.

Participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

Op  1 april werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het ontwerpde­creet betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad aangenomen.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot verlening van bijstands­ver­lof aan de werknemers die een kind hebben dat ernstig ziek is of een zware medische in­greep moet ondergaan.

- Voorstel van resolutie met het oog op het weg­werken van inactiviteitsvallen bij arbeids­ongeschikte werknemers en zelfstandigen.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoet­komingen aan personen met een handicap, wat het inkomen betreft van gehandicapten die hun baan verliezen

- Wetsvoorstel tot principiële afschaffing van de terugvorderingsmogelijkheid door het OCMW van de kosten gemaakt voor maat­schap­pelijke dienstverlening in het kader van de opname van ouderen in een rusthuis.

- Wetsvoorsel strekkende om bij elk zieken­huis een dienst in te stellen die is gespeciali­seerd in pijnbehandeling en pijnbestrijding

- Wetsvoorstel betreffende de verblijfsrege­ling van minderjarige kinderen bij hun niet-samenlevende ouders.

- Wetsvoorstel tot het waarborgen van het omgangsrecht tussen ouders en kinderen en tussen grootouders en kleinkinderen.

- Wetsvoorstel tot wijziging van sommige be­palingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde adoptie door ouders van hetzelfde geslacht mogelijk te maken.

- Ontwerp van decreet betreffende de flexi­bilisering van het hoger onderwijs in Vlaan­deren

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere pro­ducten, teneinde de gratis verspreiding van tabak, soortgelijke producten en rookbeno­digd­heden te verbieden

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde een verbod in te stellen op de verkoop via automaten van sigaretten, tabaksproducten en rookbenodigdheden

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen te verbieden

- Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten

- Wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht

- meer

 

 

KlinPsy-Bibliotheek

Honderden full-text artikels gratis toegankelijk via KlinPsy-Bibliotheek.

Agenda

- 15.05. Psychologische & psychiatrische aspec­ten bij chronische pijn.

- 04.06. Zijn we gezien ? GGZ en media.

- meer

Morgen is vaak de drukste dag van de week

België (vervolg)

Commissie Volksgezond­heid

- 23.03. De samenhang van het regeringsbeleid ter bestrijding van het

ta­baksgebruik

Commissie Sociale Zaken

- 24.03. Stages door psy­chiatrische patiënten

- 24.03. De verlenging van het moederschaps­verlof bij hospitalisatie van de pasgeborenen, bij een moeilijke zwanger­schap en bij de geboorte van een meerling.

Plenaire vergadering

- 25.03. Onderfinancie­ring psy­chiatrische zie­kenhuizen

Europa

Schriftelijke vragen

- Seksuele vermin­king van vrouwen

Raad van Europa

- Fight against Drugs: mo­re than 30-year of acti­vi­ties within the Pompidou Group

Als er geen alternatief is, is er ook geen probleem (James Burnham)

Publicaties Internationaal

- Preventing falls in el­der­ly people

- Effectiveness of tar­geted falls prevention programme in subacute hospital setting: rando­mised controlled trial

- Evaluation of psycho­logical harm in the victims of violent crime

- Drug-abuse prevention in the school: four-year follow-up of a program­me

- Social visibility and to­lerance to family violence

- Burnout syndrome and coping strategies: a struc­tural relations model

- Rehabilitation of cog­nitive function in patients with severe mental dis­order

- Jealousy: a case of application of functional analytic psychotherapy

- The impact of urinary in­continence on self-ef­ficacy and quality of life

- From Counting to Un­der­standing: The Evol­ving Epidemiologic Ap­proach to Dementia

- More Than the Epide­miology of Alzheimer’s Disease: Contributions of the Canadian Study of Health and Aging

- Alzheimer’s Disease, Genes, and Environment: The Value of Interna­ti­o­nal Studies

- The 5-Factor Model of Personality and Antide­pressant Medication Com­pliance

- Social, Demographic, and Clinical Factors Rela­ted to Disruptive Beha­viour in Hospital

- Prevalence and Inci­den­ce Studies of Mood Disorders: A Systematic Review of the Literature

- meer

Humor

- Ode aan de politiek (Denoyelle) Geluid aan !

Poëzie

- Poëzie