Jaargang 1 Nr 8 26.04.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

21.04. Ondertekening protocol "filosoferen met kinderen"

07.04. Minister Bytte­bier lanceert zes pro­jec­ten in het kader van de zesde gezond­heids­doelstelling over preventie van depres­sie en zelfmoord

Plenaire Vergadering Vlaams Parlement

21.04. Het ontwerp de­creet Flexibilisering Ho­ger Onderwijs aange­no­men

21.04. Het voorstel de­creet interlandelijke adoptie aangenomen

21.04. Het voorstel de­creet Verwerven van een titel van beroeps­bekwaamheid aange­nomen

21.04. Het voorstel re­solutie Adoptie door paren van gelijk ge­slacht aangenomen

21.04. Het voorstel resolutie Begeleiding van (ex-)gedetineer­den en hun omgeving aangenomen

België

Persmededelingen

05.04. Strijd tegen in­ter­nationale kindont­voe­ringen

Commissie Volksgezond­heid

- 20.03. De sanitaire om­standigheden waar­in piercings en tatoea­ges worden aange­bracht

-20.04. De preventie van zelfmoord

- 20.04. Het alcoholge­bruik door vrouwen

- 20.04. De voor­zie­nin­gen voor druggebrui­kers met psy­chi­a­tri­sche pro­blemen

20.04. Het ontwerp van K.B. betreffende de op­nameverklaring en de kostenraming

20.04. De slechte be­vei­liging van computer­net­werken in zieken­hui­zen

20.04. De gevolgen van de ontwerprichtlijn over diensten voor de ge­zond­heidszorg

20.04. De reglemente­ring van de behande­ling met vervangings­middelen

20.04. Federale drugs-nota

Commissie Sociale Zaken

- 21.04. Betere finan­cie­ring voor rust- en ver­zor­gingstehuizen

- 21.04. Anti-depres­si­vum fors duurder voor 35.000 patiënten

21.04. Het persoonlijk assistentiebudget

21.04. De maatregelen voor laaggeschoolde langdurige werklozen en extreem armen

21.04. Activiteitsvallen bij personen met een ar­beids­handicap

21.04. De evaluatie van de wet op het pesten op het werk

 

Ik heb een mooi figuur geslagen. Ze sloeg terug.

 

Jacob

Rookverbod blijft een teer onderwerp.

 

 

 

 

Wakker worden !

 

 

 

 

Als u zich niet met de politiek bezig houdt, dan zal de politiek zich wel met u bezighouden. Deze gekende uitspraak is vandaag de dag zeker toepasselijk op de psychologen. Op ge­vaar af van onvolledigheid, willen we toch even een overzicht geven van reglemen­tering en wetgeving die op stapel staan en die op psycholgen betrekking hebben.
- Vooreerst is er uiteraard het wetgevend werk rond de uitoefening van de klinische psy­chologie. Er is het
wetsvoorstel Gerkens en het wetsvoorstel voor kaderwet (die ook over psychotherapie handelt) van Mayeur. Het kabinet zelf werkt aan een wetsontwerp. Verder wordt door senator Lionel Vandenberghe ook nog een wetsvoorstel ingediend dat in grote mate het wetsontwerp Aelvoet-Tavernier overneemt.
- In de Nationale Raad van Ziekenhuisvoorzieningen werd het advies voor de psycholo­gi­sche functie goedgekeurd. Dit moet nog in wetgeving gegoten worden. Dit vormt trouwens meteen een goede correctie op het vroeger advies dat werd uitgebracht inzake liai­son­psychiatrie waarin de psychologen ook werden vermeld. Het zal ook belangrijk zijn op te volgen in welke zin de psychologen vermeld worden in allerlei adviezen inzake zorgpro­gramma's.
- In de senaat wordt het
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht be­sproken. Daarin wordt de psycholoog-deskundige vermeld. Het betreft een herneming van wat reeds vastlag in de wet van 28.11.2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen.
- In de senaat werd door senator Nyssen een wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming, ingediend en daarin wordt een rol toebedeeld aan de psycholoog in het kader van de mededeling van de resultaten en de begeleiding van betrokkenen.
- Door senator De Schamphelaere werd een
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten. In de toelichting wordt de psycholoog vermeld als persoon die een verslag kan indienen waarop de rechter beroep kan doen voor zijn beslissing inzake het verstrekken van inlichtingen over de donor.
- Senator De Schamphelaere en Vandenberghe dienden een
Wetsvoorstel betreffende de behandeling en de bestrijding van acute en chronische pijnen. In de algologische centra dient een voltijds klinisch psycholoog voorzien te worden.
- Senator Mahoux heeft een
Wetsvoorstel strekkende om bij elk ziekenhuis een dienst in te stellen die is gespecialiseerd in pijnbehandeling en pijnbestrijding ingediend dat voorziet in een pijnkliniek binnen elk ziekenhuis en elke pijnkliniek moet bestaan uit minstens een arts, een psycholoog en een verpleegkundige.
- Senator De Clerk diende een
Voorstel van basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden waarin de psychologen worden vermeld. In zijn Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de gees­teszieke worden de psychologen niet vermeld, maar eventueel kunnen ze assssor sociale integratie worden.

- Senator Defraigne diende heel wat wetsvoorstellen in op vlak van reproductieve genees­kunde en fertiliteit. Hoewel het gaat over zorg waarin nu reeds psychologen tewerkgesteld zijn, spreekt ze in haar wetsvoorstellen enkel over psychiaters. Het betreft het Wetsvoorstel betreffende de prenatale en de pre-implantatiediagnostiek, Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders en het Wetsvoorstel betreffende de contraceptieve en therapeutische sterilisatie
- Senator Laloy diende een Wetsvoorstel met betrekking tot de thuiszorg in. In de toelich­ting stelt ze dat ook psychologen moeten deel uitmaken van het interdisciplinair team. In de tekst van het wetsvoorstel zelf wordt gesproken over psychologische zorg.
- Senator Nyssen voorziet dat psychologen de gerechtsdeurwaarder kunnen vergezellen in de uitvoering van een gerechtelijke beslissing
. Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1322bis in het Gerechtelijk Wetboek betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen die maatregelen inhouden met betrekking tot de persoon van kinderen. Een gelijkaardige gedachtegang vinden we in het Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, in verband met de gedwongen tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen die maatregelen inhouden met betrekking tot de persoon van kinderen  inge­diend door volksvertegenwoordiger Wathelet.
- Senator Cornil voorziet in de aanwezigheid van psychologen in de opvangcentra voor asielzoekers
. Wetsvoorstel betreffende de opvangcentra voor asielzoekers
- Senatoren Laloy en Bouarfa voorzien in hun Wetsvoorstel tot instelling van interna­tio­nale bemiddelaars in de aanwezigheid van een psycholoog in het team dat de bemiddelaar ter beschikking heeft.

- Volksvertegenwoordigers Ansoms en Vervotte hechten veel aandacht aan psycho­lo­gi­sche zorg in hun Wetsvoorstel houdende wijziging van de op 16 maart 1968 gecoör­di­neerde wet betreffende de politie over het wegverkeer met het oog op de invoering van een regeling voor de geestelijke ongeschiktheid tot het besturen van een voertuig en een aanpassing van de bestraffing van het vluchtmisdrijf. Maar de uitvoeringsbesluiten zullen zeer belangrijk worden.
- In het
Wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een geestes­stoornis wordt niet over psychologen gesproken.
- In het
Wetsvoorstel betreffende de verblijfsregeling van minderjarige kinderen bij hun niet-samenlevende ouders van volksvertegenwoordiger Swennen worden psychologen inge­schakeld in het ouderschaps­over­leg per gerechtelijk arrondissement.

- In het ontwerp van decreet betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders ingediend in het Vlaams Parlement worden de psychologen besproken in de inleidende teksten, maar in het ontwerp van decreet staan ze niet meer bij de zorgverstrekkers.

- In het Voorstel van decreet houdende organisatie, erkenning en subsidiëring van wijk­gezondheidscentra, ingediend in het Vlaams Parlement wordt verwezen naar de beroepen uit KB78 aangevuld met de maatschappelijke discipline. Ook hier worden geen psychologen vermeld.
- Ook al worden de verschillende disciplines niet met naam vernoemd in de wetgevende tekst, uit de inleiding is duidelijk dat het Voorstel van decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp ook van belang is voor de psychologen.
- Vermelden we tenslotte ook nog dat er gedacht en gewerkt wordt aan een regeling met bepaalde ziekenfondsen voor terugbetaling van bepaalde prestaties (Zie De Maere 00-09 en 01-03 en de site van de APIH) en dat er dringend iets moet gedaan worden aan de onge­rijmdheid dat er BTW dient betaald te worden op de zorg verleend door klinisch psychologen.

En dan zijn er nog de tientallen wetsvoorstellen en wetsontwerpen waarin psychologen niet direct als partij worden vermeld, maar waarbij het wel belangrijk zou zijn als psycho­logen er hun inbreng in hadden. Zie KlinPsy-Wetgeving.

 

Rationeel geneesmiddelen­gebruik

Minister Demotte publiceerde een uitvoerige nota over "Zes hefbomen voor een betere toegang tot en een rationeel gebruik van

geneesmiddelen in de ambulante zorg".

 

 

 

De Raad van Europa en autisme
De Raad van Europa heeft een Raad van Ex­perten aangesteld betreffende de opvoe­ding en integratie van kinderen met autisme.

 

 

Ouderenmishandeling

Zowel in de Senaat als in de Kamer werd een wetsvoorstel ingediend inzake de strafrechtelijke bescherming van vooral ouderen.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot opheffing van de bestraf­fing van waarzeggerij in het Strafwetboek.

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de kwalificatie van de geneesheren-deskundigen.

-  Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeids­wet van 16 maart 1971 en van de wet betref­fende de verplichte verzekering voor genees­kundige verzorging en uitkeringen, gecoör­dineerd op 14 juli 1994, teneinde het zwan­ger­schapsverlof te verlengen voor vrouwen die vroegtijdig van twee of meer kinderen bevallen.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.

-  Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 320 van het Burgerlijk Wetboek. (erkenning kind)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.

- meer

 

 

KlinPsy-Bibliotheek

Honderden full-text artikels gratis toegankelijk via KlinPsy-Bibliotheek.

 

 

Agenda

- 07.05. De leerlingenbe­geleiding in Vlaanderen

- 26.05. Spirituele honger in de welvaartsstaat

- meer

Als je niet buiten roken kunt, ga dan maar buiten roken.

België (vervolg)

Commissie Justitie

19.04. Het statuut van instelling van openbaar nut voor de Rodin-stich­ting

19.04. De federale drugs­nota.

Schriftelijke vragen en antwoorden Kamer

- Gevangenissen met en zonder psychiatrische annex. – Opvangcapaci­teit en begeleiding geïn­ter­neerden.

- Parlementaire Onder­zoekscommissie «sek­ten». – Aanbevelingen [handelt ook over ge­zond­heidszorg­beroepen]

Mondelinge vragen en antwoorden in de Senaat

25.03. De onderfinan­cie­ring van de psychiatri­sche ziekenhuizen

Schriftelijke Vragen en antwoorden in de Senaat

19.12.2003 Geestelijke gezondheidszorg. ­ Zorg­vernieuwing. ­ Projecten.

21.11.2003 Belgische militairen op missie in het buitenland. – Psycholo­gische begeleiding.

Staatsblad

- 07.04. KB erelonen en kosten voor de des­kun­digen - Indexatie van de bedragen op 1 januari 2004

Rijksregister

- Elektronische identi­teits­kaarten: Meest ge­stelde vragen

Europa

Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Consumentenbeleid

- 21.04. Wereldgezond­heids­organisatie en be­strijding van tabaks­ge­bruik: sluiting van de Ka­derovereenkomst

Europese Commisie

- 01.04. Elektronische communicatie: Commis­sie onderneemt tweede juridische stap tegen acht lidstaten die de nieuwe privacyregels voor digitale netwerken en diensten niet hebben goedgekeurd
waaronder België)

- Richtlijn 2002/58/EG

Raad van Europa

- EURO 2004: 'The di­men­sions of human rights and sociology must remain at the heart of fight against violence during football matches'

Hij was een verloskun­dige en zij kraamde er ook van alles uit.
(L. Verbeeck)

Publicaties
België

Weliswaar nr 55

- Dossier communicatie – welzijnssector lijdt aan acute kromspraak

- België weet niets van zijn gokverslaafden

- Seksualiteit en handi­cap

Gezondheidsconfe­rentie

Preventie van depres­sie en zelfmoord: Ver­slagboek Deel 1  Deel 2

Publicaties Internationaal

- Epidemiology in Alcohol Research

- Low back pain in school­children: the role of mechanical and psy­chosocial factors

- Psychiatry and the media

- Preventing sleeping problems in infants who are at risk of developing them

- Cognitive development at 5.5 years of children with chronic lung disease of prematurity

- meer

Humor

- The Dark Sucker Theory

Poëzie

- De doodsgedachte