Jaargang 1 Nr 9 10.05.2004

KlinPsy Ė Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

07.05. Tijdelijke projec≠ten voor moeilijk bemid≠delbare jongeren

28.04. Byttebier gaat onverminderd door met Persoonlijk Assis≠ten≠tie≠Budget in de gehandi≠captensector

Plenaire Vergadering Vlaams Parlement

29.04. Ontwerp van decreet tot omvorming van het "Fonds Bijzon≠dere Jeugdbijstand" tot het intern verzelfstan≠digd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Fonds Jongerenwel≠zijn" en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbij≠stand, gecoŲrdineerd op 4 april 1990 aange≠nomen

05.05. Ontwerp van de≠creet houdende de toekenning van dien≠stencheques voor kin≠deropvang aange≠no≠men

05.05. Voorstel van de≠creet betreffende de integrale jeugdhulp aangenomen

05.05. Voorstel van de≠creet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de inte≠grale jeugdhulp aan≠ge≠nomen

05.05. Voorstel van de≠creet houdende wij≠ziging van de decreten inzake bijzondere jeugd≠bijstand, gecoŲr≠di≠neerd op 4 april 1990, wat betreft de gerech≠telijke jeugdbijstand ter bescherming tegen mis≠handeling en ver≠waarlozing in urgente gevallen aangenomen

Commissie Welzijn & Volksgezondheid

22.04. Nieuwe vorm van trajectbegeleiding

22.04. Tekorten inzake Individuele MateriŽle Bijstand

22.04. Expertisecen≠trum Opvoedingson≠der≠steu≠ning

Staatsblad

Zie middenkolom

BelgiŽ

Persmededelingen

07.05. Strafrechtelijke bescherming van min≠derjarigen

07.05. Loopbaan van niveau A

07.05. Nationaal Actie≠plan tegen partnerge≠weld

30.04. Rechten van het kind

27.04. Toespraak Pre≠mier Verhofstadt Ė Sta≠ten-generaal van het gezin

Isabelle Simonis

27.04. Oplossingen om tegemoet te komen aan de noden van de ge≠zin≠nen

 

Bij de geboorte van hun eerste kind
worden man en vrouw op slag ouder.

 

 

Jacob

Als je voor een gek moet werken kun je net zo goed voor jezelf beginnen

 

 

 

Europa

 

 

 

 

Op 1 mei 2004 zijn er tien nieuwe staten toegetreden tot de Europese Unie. We heten ze welkom. Europa wordt groter en Europa komt dichterbij. Steeds meer zijn nationale wetten de omzettingen van Europese Richtlijnen. Of we nu Europees-georiŽnteerd zijn of niet, we zullen ons met Europa moeten bezig houden al was het slechts omdat we ons met onze nationale zaken willen bezighouden.

Kennis van de Europese instellingen is belangrijk. Voor een inleiding op de Instellingen en andere organen van de Europese Unie kunt u hier terecht. De Portaalsite van de Europese Unie is hier. Een Glossarium is hier te vinden. Een overzicht van Europese sites is hier te vinden.
We willen wijzen op een klassieke verwarring tussen de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie en de Raad van Europa. Dat zijn drie verschillende organen.
Voor de Europese wetgeving kan men terecht bij Eur-Lex. De wetgeving-in-de-maak kunt u opvolgen via OEIL.

 

Sedert 1999 loopt er een project om een europees psychologie diploma te ontwikkelen. EFPA-voorzitter Tikkanen geeft een overzicht van de stand van zaken. Het zou gaan om een universitaire opleiding van zes jaar waarvan minstens vijf jaar universitaire training en ťťn jaar gesuperviseerde praktijk.

Ondertussen werkt de Europese Unie ook aan een Richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.In 2001 deden ze een ruime bevraging bij de lidstaten en de beroepsorganisaties.De resultaten kunt u hier lezen. We kunnen zelfs nagaan welke organisaties hun mening lieten kennen. De psychologen moeten we wel zoeken onder het beroep Mťdecins.We zien de medewerking van de EFPA en het NIP, naast nationale verenigingen van andere landen.In 2002 deed de Europese Commissie een voorstel voor richtlijn. Tot voor kort was er een Nederlandstalige versie beschikbaar, maar die is blijkbaar verdwenen. Een korte samenvatting voor de pers is hier te lezen.Vooral Artikel 15 is van belang omdat dit toelaat dat representatieve beroepsorganisaties een platform opstellen voor opleiding en training die dan zou kunnen dienen als basis van wederzijdse diploma-erkennig binnen de lidstaten. Ondertussen is het ontwerp bij een eerste lezing in het Europees Parlement goedgekeurd. Een samenvatting voor de pers is hier te vinden. Er werden 125 amendementen ingediend waaronder twee betreffende psychotherapie. Deze (amendement 128 en 153) behoorden niet bij de 55 amendementen die door de Commissie weerhouden werden. De tekst van het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties is op 20.04.2004 vastgelegd. Het volledige dossier kunt u opvolgen via volgende link.

EFPA-voorzitter Tikkanen schrijft volgende commentaar op de goedkeuring in eerste lezing door het Europees Parlement.

 

De centra en de netwerken voor opvang van drugsge≠brui≠kers

Op 30.04.2004 is het KB van 19.03.2004 tot reglementering van de behandeling met ver≠vangingsmiddelen in het Staatsblad ver≠sche≠≠nen. Voor de erkenning van een cen≠trum voor opvang van toxicomanen zijn twee huisartsen, een psychiater of psycho≠loog, en een maatschappelijk werker nodig.

 

 

Verkiezingen

We verzamelen de verkiezingsprogramma's van de Vlaamse Partijen en wat ze schrij≠ven over de sectoren die behoren tot het zorg≠gebied van de klinisch psycholo≠gen.

Voor de SP-A verwijzen we naar Hoofd≠stuk 3 over "Welzijn", pdf-pag 13. Voor de VLD verwijzen we naar paragraaf 5.2 "Niemand wordt achtergela≠ten". Groen! heeft het op pdf-pag 30 over "Zorgzeker≠heid en Wel≠zijn". De CD&V schrijft op pdf-pag 20 in hoofdstuk 3 "Blijven zorgen voor elkaar". In de rubriek 3F over geestelijke gezond≠heids≠zorg schrijft de CD&V: "We zorgen ervoor dat psychothera≠pie door gediplo≠meerde psychologen wordt terugbetaald door de ziekteverzekering."

 

 

300000 Kindsoldaten

In het Europees Parlement werd in een schrif≠telijke vraag verwezen naar schat≠tin≠gen van de Verenigde Naties waaruit zou blijken dat meer dan 300.000 jongens en meisjes meestrijden met regeringsstrijd≠krach≠ten of rebellen in meer dan 30 gewa≠pende conflicten in de wereld. In het rap≠port van de secretaris-generaal van de Verenig≠de Naties A/58/546-S/2003/1053 van 10 november 2003(corrigendum), in het bij≠zonder bijlage I en II worden de regeringen vermeld die kindsoldaten rekruteren of inzet≠ten bij gevechtshandelingen: de strijd≠krach≠ten van Burundi (FAB), van Ivoorkust (FANCI), van de Democratische Republiek Kongo (FAC), Liberia (FAL) en Myanmar (Tatmadaw Kyi), de nationale over≠gangs≠regering van SomaliŽ, de Communistische Partij van Nepal (de maoÔstische PCN) en Soedan (SSUM, aan de regering geallieerde milities). De vraag wordt gesteld of dit geen gevolgen moet hebben voor de samen≠wer≠king met deze landen.

 

 

Ziekenhuis- en Gezondheids≠psychologen

In Vlaanderen bestaat sedert het najaar van 2003 een Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen, naast de Vlaamse Vereniging voor Gezondheidspsychologie. In Wallonie richt de APIH zich nu ook tot de gezondheids≠psychologen en wordt APSIH namelijk Association des psychologues de la San≠tť et des Institutions hospitaliŤres. Met de universiteit(en) hebben ze een contact≠groep opgericht de IPRPS

 

 

EfficiŽnter zoeken op Medline
Via een paar filters kan men nu efficiŽnter zoeken op Medline.

Psychologen in de nieuwe EU-Staten

Een eerste toegangspoort is uiteraard de site van de European Federation of Psy≠cho≠logists' Associations. En verder:
Cyprus, Czech Republic en Czech-Moravian Psychological Society,
Malta, Slovenia en Slovenska komora psycholo≠gov,Hungarian Psychological Associa≠tion, Universiteiten van Polen, Universitei≠ten Slovakije, Estonian Social Science Data Archive, Latvian Academy of Sciences, Universiteiten Lithuania

 

 

Verschenen in het Staatsblad

Vlaanderen:

06.05. 26.3.2004. - Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern ver≠zelf≠standigd agentschap Inspectie Welzijn en Volksgezondheid

04.05. 05.12.2003. Ė Be≠sluit van de Vlaam≠se regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrij≠wil≠ligersactiviteiten die bij voorrang voor subsi≠di≠Žring in aanmerking ko≠men

28.04. Afgeven van het ver≠slag vereist voor de in≠schrijving van een kind in het buitenge≠woon on≠der≠wijs voor het school≠jaar 2004-2005

BelgiŽ:

30.04. 19.03.2004. - KB tot reglementering van de behandeling met ver≠van≠gingsmid≠delen

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel houdende instelling van een gezinseffectenrapport

- Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorg≠verlof en tot verhoging van de onderbrekings≠uitkering in geval van ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorgverlof

- Wetsvoorstel tot wijziging van de her≠stel≠wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen teneinde het ouderschapsverlof te verlengen en de voorwaarden terzake te versoepelen.

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek betreffende het ouderlijk gezag en de huisvesting van de kinderen wanneer de vader en de moeder niet samenleven, teneinde in dat artikel het beginsel op te nemen dat moet worden nagegaan of rechterlijke beslissingen inzake het secundair recht van huisvesting worden nageleefd.

- Wetsvoorstel tot oprichting van een patiŽntenfederatie.

-Wetsvoorstel tot verlenging van het vaderschapsverlof in geval van geboorte van een meerling.

- Wetsvoorstel tot verlenging van het moe≠der≠schapsverlof van werkneemsters in ge≠val van geboorte van een meerling.

-Wetsvoorstel tot verlenging van het moederschapsverlof van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten in geval van geboorte van een meerling.

- meer

 

 

KlinPsy-Bibliotheek

Honderden full-text artikels gratis toegankelijk via KlinPsy-Bibliotheek.

Een greep uit de meest recent toegevoegde artikels:

- Tobacco Control: Free Powerpoint Presenta≠tions

- Optimal search stra≠te≠gies for retrieving scien≠tifically strong studies of diagnosis from Medline: analytical survey

- Non-Alzheimerís Dis≠ease Dementias: Anato≠mic, Clinical, and Mole≠cular Correlates

 

 

Agenda

- 11-15.07. 18th Biennial ISSBD Meetings

Ik geloof niet meer in helpen. Het helpt namelijk niet.
(A.M.G. Schmidt)

BelgiŽ (vervolg)

Plenaire Kamer

29.04. De relaties tus≠sen de tabaksindustrie en de Stichting Rodin

Commissie Volksgezond≠heid

04.05. Het dreigend te≠kort aan psychia≠tri≠sche verzorgingsplaatsen

04.05. Het chronisch ver≠moeidheids≠syn≠droom

26.04. Het lot van de

pilootprojecten voor psy≠chiatrische thuis≠zorg

Commissie Sociale Zaken

04.05. Het chronisch ver≠moeidheidssyn≠droom

04.05. De overgangs≠oplossing in verband met de problematiek van het medisch toe≠zicht op de stagiairs

04.05. De terug≠be≠ta≠ling van ontwennings≠methodes om te stop≠pen met roken

04.05. De overeen≠kom≠sten inzake pallia≠tieve zorg

04.05. Het persoonlijk assistentiebudget en detewerkstelling van familieleden

Commissie Justitie

04.05. De doodgeboren kinderen

04.05. Het bewust door≠geven van het HIV-virus

04.05. Het afluisteren op Internet

26.04. Kinderrechten

26.04. Het gebruik van de DNA-databank bij het onderzoek naar daders van verkrachtingen

26.04. De vertragingen in de uitvoering van psy≠cho≠logische onderzoe≠ken voor personen wier rijverbod werd gekop≠peld aaneen psycho≠logisch onderzoek

26.04. Seksuele delinquenten

Mondelinge vragen en antwoorden in de Senaat

28.04. Het Nationaal Actieplan inzake de rechten van het kind

22.04. De verlenging van het adoptieverlof

22.04. Het Nationaal Actieplan Kinderen en de nationale commissie voor de rechten van het kind

01.04. De beveiliging van draadloze netwerken in ziekenhuizen en bij over≠heidsdiensten

Staatsblad

Zie middenkolom

Europa

Documenten van algemeen belang

- 20.04. Mededeling van de Commissie: Follow-up van het denkproces op hoog niveau over de mobiliteit van patiŽnten en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Europese Unie

Overdag werkt hij op kantoor, zei ze, en 's avonds op mijn zenuwen.
(P.Vanhaverbeke)

Publicaties
BelgiŽ

Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

- Nummer 2003/4

Publicaties Internationaal

- Somatization and Conversion Disorder

- The Neuropsychiatry of Multiple Sclerosis

- Policy priorities for to≠bacco control

- Impact of erectile dys≠function and its subse≠quent treatment with sil≠denafil: qualitative study

- Mortality among "never smokers" living with smo≠kers: two cohort studies, 1981-4 and 1996-9

- meer

Spel

- EuropaQuiz

Humor

- Clergyman health care (automatische vertaling van een KlinPsy-dossier)

PoŽzie

- Bloemen leven licht-zinnig