Jaargang 1 Nr 10 24.05.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

13.05. Minister Byt­te­bier stelt resultaten in­zake crisishulp voor

13.05. Vanaf vandaag gratis nummer 0800/30 700 'alles over werk en opleiding'

10.05. Minister Bytte­bier installeert Leiflijn

Vragen en Antwoor­den

- Wereldtop Duurzame Ontwikkeling – Stand­punten

- Beter Bestuurlijk Beleid – Overheveling gehan­di­captenmateries

- Strategisch plan ge­de­tineerden – Popula­tie­gegevens (van de 5166 gevangenen in Vlaan­de­ren zijn er 2933 Nederlandstalig)

- Revalidatiecentra Limburg

België

Persmededelingen

17.05. Een blik op zorg­kwaliteit en organisatie van Belgische en Ame­rikaanse ziekenhuizen

Commissie Sociale Zaken

- 11.05. Het  persoonlijk assistentiebudget en de tewerkstelling van fami­lieleden

- 11.05. Het aan de slag houden van ou­de­re mensen op de ar­beids­markt

Plenaire Kamer

19.05. Tatoeages en piercings

19.05. Agressie op de spoedgevallendien­sten

19.05. De stopzetting van de subsidie aan De Sleutel

13.05. De regeringsini­ti­atieven inzake volksge­zondheid naar aanlei­ding van de diensten­richtlijn

Staatsblad

- 13.05. Decreet betref­fende de adoptie (Franse Gemeenschap)

Mededeling RIZIV

- Chronisch vermoeid­heids­syndroom

 

 

Je moet op vakantie gaan als je er geen
 tijd voor hebt
(A.van Delden)
.

 

 

Jacob

Wedden dat gokken slecht is?

 

 

 

 

 

Terug van weggeweest !

 

 

 

 

 

Het wetsontwep Aelvoet-Tavernier betreffende de wettelijke regeling van de uitoefening van de klinische psychologie, de klinische seksuologie en de klinische orthopedagogie is terug ingediend in de senaat als wetsvoorstel van Lionel Vandenberghe (Spirit), Mia De Schamphe­laere (CD&V), Jacinta De Roeck (Sp.a/Agalev) en Christel Geerts (Sp.a) ge­steund door een breed maatschappelijk forum (zie artikel van Bob Cools op de VVKP-site).

Terwijl het Kabinet Demotte met de sector aan het onderhandelen was over een nieuw wets­ontwerp kwam er op 03.03.2004 een nieuwe versie van het wetsvoorstel van Mayeur, noch­tans een partijgenoot van de minister. Reeds in 2003 werd het wetsvoorstel Gerkens inge­diend. En nu is er dus het wetsvoorstel Vandenberge en co. Op het moment van publicatie van dit artikel was op de site van de Senaat slechts het dossier beschik­baar, maar nog niet de eigenlijke tekst. Uit het artikel van Cools leren we evenwel dat er slechts een inleidende bladzijde werd toegevoegd en twee kleine correcties. Zoals we reeds in vorige num­mers van De Maere en in ons dossier over het Statuut aantoonden was het wetsontwerp Aelvoet-Tavernier veruit de bes­te van de voorliggende ontwerpen en voorstellen. Nu maar hopen dat men het psycho­therapie-dossier er buiten houdt en dat de sector zelf zich terug eendrachtig schaart achter een tekst waarover er een zeer grote mate van consensus was tijdens de vorige legislatuur. Of er nog veel zal gebeuren voor de verkiezingen is een andere vraag.

 

De liberalisering van de ge­zondheidszorgen

Minister Demotte hield in Cork een pleidooi tegen de liberalisering van de gezondheids­zorgen zoals voorzien in ontwerp van richt­lijn “Diensten in de Interne Markt” (de zoge­naam­de Bolkestein richtlijn). U kunt het dos­sier op­volgen via Pre-Lex. Ondertussen werd in de Kamer een voorstel van resolutie inge­diend aangaande de intrekking van het voor­stel voor een richtlijn betreffende dien­sten op de interne markt.

 

 

Gezondheidsdialogen

Op 19 mei 2004 heeft minister Demotte in de plenaire Kamer een synthese gebracht over de Gezondheidsdialogen. Daaraan gekop­peld heeft hij ook zijn beleid toegelicht.
De ver­schil­lende teksen betreffende de Gezondheids­di­alogen kan men hier vinden.

 

 

Psychologen en rijbewijs
Artikel 73 uit de wet op het rijbewijs verwijst naar Artikel 38, §3 van de gecoördineerde wet van 16 maart 1968 betreffende de po­litie op het wegvervoer waarin staat dat de rech­ter het recht tot sturen kan afhanke­lijk maken van het sla­gen voor een of meerdere van vier soorten examens of onderzoekin­gen. Een daarvan is een psycho­logisch on­derzoek. Die worden uit­gevoerd door de VDAB of de Frans­talige of Duitstalige tegen­hanger. De wetten van 7 fe­bruari en 22 december 2003 met uitwerking op 1 maart 2004 hebben er­voor gezorgd dat deze maatregel frequenter dient toegepast te worden. Een bondig over­zicht is hier te lezen op de site over de nieu­we ver­keers­wet. Zoals bleek uit een tussen­komst in de Commissie Justitie van de Kamer blijkt daar een serieus probleem te ontstaan; er zijn veel te weinig psychologen in dienst om al die onderzoekingen te doen.

 

 

Kindsoldaten

Unicef België publiceerde een aantal aanbe­ve­lingen voor het Belgisch beleid inzake het ge­bruik van kinderen als soldaten. We ver­wijzen ook naar een Belgische site gewijd aan de problematiek van de kindsoldaten. Zie ook de Unicef brochures over Kindsol­daten,  Kinderhandel

 

 

Reglementering van tatoeages en piercing

In het ontwerp van Programmawet dat nu in de Kamer werd ingediend wordt voorzien in een wettelijke basis voor reglementering van tatoeages en piercing. Vermits het niet om gezondheidszorg ging vielen dergelijke praktijken tot hiertoe buiten KB78. Nu wil men ook beroepsactiviteiten reglementeren die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezond­heid en uitgevoerd worden door beroeps­be­oefenaars die niet in KB78 staan. (zie pag 109 en pag 414).

Sectorprotocol bezoekruimtes

De minister van Welzijn, Gezondheid en Ge­lijke Kansen valideerde op 19.03.2004 het sector­protocol van de bezoekruimtes. Zij zijn ook gekend als "neutrale ontmoetingsruim­ten". Het sectorprotocol bevat de opdracht, de doel­stelling, de taken en de werkingsprin­ci­pes van de bezoekruimtes in Vlaanderen.

 

 

Psychologische debriefing voorkomt PTSD niet

Professor Dr. McNally van de Harvard Uni­ver­sity stelt dat niettegenstaande herhaalde po­gingen om aan te tonen dat psycholo­gi­sche debriefing posttraumatische psycho­patho­lo­gie kan voorkomen, er nog steeds geen over­tuigende evidentie is dat dit zo is.
Nog meer artikels over PTSD in het april­num­mer van Psychiatric Times

 

 

Programmawet en titelbe­scher­ming

In het ontwerp van programmawet (pag 434) wordt nogmaals een initiatief genomen om de wet op de bescherming van de beroepstitel van psycholoog aan te passen aan Richtlijn 89/48 van de EU. Er was noch­tans in 1997 reeds een KB hierover, bekrachtigd door een wet.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van sommige in het Burgerlijk Wetboek vervatte bepalingen betreffende de bijdrage van de vader en moeder tot de opvoeding van hun kinderen.

-  Voorstel van resolutie betreffende het alcoholgebruik bij minderjarigen.

- Wetsvoorstel houdende bestraffing van personen die minderjarigen inzetten om een misdaad te plegen.

- Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. (betreft wet op pesten)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de bescherming tegen pesterij op het werk betreft

- Wetsvoorstel tot invoering van een zelfredzaamheidsverzekering in de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoet­komingen aan personen met een handicap.

- Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betref­fende de uitoefening van de gezondheids­zorg­beroepen met het oog op de reglemen­te­ring van de uitoefening van de klinische psy­chologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek

- Voorstel van resolutie tot opvoering van de bescherming van de minderjarigen in de informatiemaatschappij.

- meer

 

 

Agenda

- 23-24.09. Psychiatrie en maatschappij: ver­maat­schappelijking van de zorg

- meer

Jij bent de vrouw van mijn dromen. En dat wil ik graag zo houden.

België (vervolg)

Schriftelijke vragen en antwoorden Kamer

- Beleidsinitiatieven in het kader van het «Europees Jaar voor personen met een handicap

- Bescherming van de privacy en de beveiliging van de medische gege­vens

- Elektronische stukken van een medisch dossier

- Vrije keuze van ver­pleegkundige

- Ziekenhuizen en rust­hui­zen. - Belang van een adequate geestelijke zorg als wezenlijk on­derdeel van integrale kwaliteitszorg

- Alcoholisme. – Vrou­wen met drankproblemen

- MRSA-infectie in rust­oorden

- Wachtlijsten bij de CVS-referentiecentra

- Tegemoetkomingen aan personen met een handi­cap

- «Jongdementie»

- Vluchtmisdrijven in België

- Artsen exclusief werk­zaam in een ziekenhuis. - Statuut van zelfstandige, ambtenaar of bediende

- Geïnterneerden in en buiten de gevangenissen

- Fonds voor bestrijding van tabaksgebruik

- Aantal abortussen bij kinderen met een afwij­king na een prenatale diagnose

- Ziekenhuizen. – Om­buds­diensten

- Peterschap over klas­sen met probleemjonge­ren

- Problematiek van de «loverboys»

Europa

Europese Commisie

- 25.02. Voorstel voor een richtlijn van het europese parlement en de raad betreffende diensten op de interne markt

Sinds vandaag rook ik niet meer (…maar ook niet minder)

Publicaties
België

Weliswaar nr 56

- Het opbouwwerk wil hogerop

- Nieuw onderzoek legt wortels allochtone jeugd­delinquentie bloot

- Agressie in de wel­zijns­zorg

- De drughulpverlening komt handen te kort

Publicaties Internationaal

- Substance misuse and violent crime: Swedish population study

- meer

Spelletje

- Terman voor gevor­der­den:  In welk doosje zit het kuikentje ?

Humor

- The Unofficial Smilie Dictionary

Poëzie

- Jotie T'Hooft