Jaargang 1 Nr 11 07.06.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

27.05. Teletolk: Doven telefoneren met horen­den via Vlaamse Infolijn

24.05. Minister Bytte­bier focust op kwaliteit in kinderopvang

Staatsblad

- 04.06. 07.05.2004. - Decreet tot omvorming van het « Fonds Bij­zon­dere Jeugdbijstand » tot het intern verzelf­stan­digd agentschap met rechtspersoon­lijk­heid « Fonds Jonge­ren­welzijn » en tot wij­ziging van de decreten inzake bijzon­dere jeugd­bijstand, ge­co­ör­di­neerd op 4 april 1990

- 02.06. 07.05.2004. - Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het Intern Verzelf­standigd Agentschap Jongerenwelzijn

België

Persmededelingen

26.05. Wetgeving via Internet

26.05. Kafkatest

24.05. Minister Ver­wilghen over AIDS

Minister Demotte

- 28.05. Nationaal Voe­dings‑ en Gezond­heids­program voor België

- 23.05. Sectorieel be­leid gezondheidszorg

Commissie Justitie

01.06. Het uitblijven van het koninklijk be­sluit in­zake het voorlo­pig be­wind

Commissie Sociale Zaken

02.06. De ontwerp­richt­lijn Bolkestein

Plenaire Kamer

03.06. De manifestatie van de gezond­heids­werkers

 

Gezond verstand is dikwijls slechts de verpakking van ongezonde vooroordelen.
(Gaby v. d. Berghe).

 

Jacob

Zou Adam een navel gehad hebben?

 

 

 

 

Beleid Gezond­heids­zorg

 

 

 

Minister Demotte publiceert een uitvoerige tekst. We citeren een paar passages:
- We lezen dat in de sector ziekenhuizen als een van de problemen is vastgesteld: " De functie van psycholoog in het ziekenhuis is niet duidelijk gedefinieerd en georganiseerd. De begelei­ding en de luisterbereidheid ten opzichte van de patiënt zouden op die manier kun­nen worden verbeterd."
Als oplossing op korte termijn (2004) wordt voorgesteld: "Een sub-werkgroep van de Ge­zondheidsdialogen zou de maatregelen voor­gesteld door de Nationale Raad voor Zieken­huis­voorzieningen moeten bestuderen, meer bepaald wat betreft : a)  de functie van psy­choloog in algemene ziekenhuizen en in psy­chiatrische ziekenhuizen; b) de liaison-psy­chi­atrie.
- In de sector geestelijke gezondheidszorg wordt als een van de problemen weer­hou­den: "Probleem van de erkenning van de ver­schillende beroepen van de sector van de gees­telijke gezondheidszorg, zoals psycho­logen, opvoeders enz. door de FOD Volksge­zondheid." en "Gebrek aan een structureel kader voor de sociale en psychologische func­tie in het psy­chiatrisch ziekenhuis. De adviezen van de NRZ betreffende de oprich­ting van de sociale en psychologische func­ties zijn nog niet integraal tot uitvoering ge­bracht.
Als oplossing op korte termijn (2004) is te lezen " Binnen de perken van de beschikbare be­groting de maatregelen uitvoeren die in de adviezen van de Nationale Raad voor Zieken­huis­voorzieningen zijn voorgesteld met be­trekking tot: a) de psychologische functie in een alge­meen en psychiatrisch ziekenhuis;", " Vertrekken van de parlementaire werkzaamheden van het einde van vorige regeerperiode om snel te komen tot een wetsontwerp dat het mogelijk maakt de verschillende beroepen van de sector van de geestelijkegezondheidszorg, inzon­der­heid de psychologen, volledig te erkennen." Op middellange termijn (2005-2006) is te lezen " Rekening houdende met de evolutie van de reflectie inzake de tenlasteneming van de pro­blemen inzake geestelijke gezondheidszorg, moet men voorzien in de nodige aanpassingen op het gebied van de opleiding van paramedici en psychologen, sociaal assistenten, ergo­therapeuten, enz."
meer

 

Controle op de beroepstitel

De wetgeving die aan de basis ligt van de ti­tel­bescherming van de psycholoog is te vin­den op de site van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Voor de wetgeving die specifiek handelt over de titelbescherming van de psycholoog verwijzen we naar onze webpagina daarover. Via een KB van 30.04.2004 (BS 02.06.2004) kwam er een wissel in de ambtenaren die bevoegd zijn om de toepassing van die wetgeving te contro­leren.

 

 

Wetsvoorstel Vandenberghe

De senator publiceerde op 03.06.2004 een persbericht. Het wetsvoorstel zelf is hier te lezen. Op 27.05.2004 werd het in de ple­naire Senaat verzonden naar de commissie voor de Sociale Aangelegenheden.

 

 

Bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen CLB

Op 1 juni verscheen een nieuw Besluit van de Vlaamse regering

 

 

Gevaarlijke honden

In De Maere 00-07 schreven we nog een ar­tikel over de problematiek van bijtende hon­den. Op 14.05.2004 werd in de senaat een Wets­voorstel tot oprichting van een Kruis­punt­bank van honden en tot instelling van een Advies­raad inzake gevaarlijke honden inge­diend.

 

 

Tabak Stop Lijn

De telefonische informatie- en advieslijn om­trent roken en stoppen met roken, opera­tio­neel sedert 01.06.2004, is een ini­ti­atief van de Belgische Federatie tegen Kan­ker, in samen­werking met VRGT en VIG.
Nuttige info over Tabak op de site van de BFK. Bezoek ook eens de site van het Euro­pean Network for Smoking Prevention. Daar­op is een presentatie te lezen van Luk Joos­sens over Effective tobacco control policies in 28 european countries
.

 

Wetsontwerpen en wetsvoor­stellen actueel in behandeling.

- In de Senaatscommissie Sociale aangele­gen­heden heeft men vorige week de proble­matiek van Piercing en tatoeage besproken

- In de Kamercommissie Volksgezondheid is men bezig met de Programmawet.

 

 

Update ingediende wets­voor­stellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal be­palingen van het Burgerlijk Wetboek ten­ein­de de adoptie door personen van het­zelfde geslacht mogelijk te maken.

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burger­lijk Wetboek, teneinde te voorzien in een ob­jec­tie­ve berekening van de door de vader en de moeder te betalen onderhouds­bijdragen voor hun kinderen.

- Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke­rin­gen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uit­voe­ring van de wet betreffende de verplich­te verzekering voor geneeskundige verzor­ging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op een betere moeder­schapsbe­scher­ming.

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de wet betreffende de ver­plich­te verzekering voor geneeskundige ver­zorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op de uitbreiding van het moederschapsverlof

- Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wet­boek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake pre­ventieve uit­huisplaatsing en houdende an­de­re maat­re­ge­len ter opvolging en beteugeling van het part­nergeweld

- Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage

- Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeids­wet van 16 maart 1971 en van de gecoör­di­neerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met het oog op de verlenging van de nabevallingsrust bij een meerlinggeboorte en de verlenging van de nabevallingsrust bij hospitalisatie van een pasgeboren kind.

- Wetsvoorstel tot oprichting van een Waar­nemingscentrum voor huiselijk geweld.

- meer

 

 

KlinPsy-Bibliotheek

Honderden full-text artikels gratis toegankelijk via KlinPsy-Bibliotheek.

 

 

Agenda

- 28.08. Tweede ADHD-dag

- meer

Zonder geld is het erg moeilijk om van je rijkdom te profiteren.
(Remco Campert)

België (vervolg)  

Vraag om uitleg in de Senaat

27.05. De ombudsfunctie in de ziekenhuizen

27.05. Ontnuchterings­pillen om de effecten van alcohol te bestrijden

27.05. De fiscale gunst­regeling voor wagens van personen met een handicap

26.05. Genitale ver­min­kin­gen bij vrouwen in België

13.05. De aandacht voor kinderrechten op de a­gen­da van het Iers Euro­pees voorzitter­schap

13.05. Het Belgisch be­leid inzake het gebruik van kinderen als solda­ten

Staatsblad

- 03.06. 03.03.2004. - Decreet houdende or­ganisatie van het ge­spe­cialiseerd onder­wijs (franse gemeen­schap)

- 02-06. 30.04.2004. - KB tot aanstelling van de ambtenaren die met de opsporing en de vast­stelling van de in­breuken op de kader­wet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen belast zijn

- 01.06. 12.12.2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bekwaamheids­bewijzen en de salaris­schalen van de perso­neelsleden van de cen­tra voor leerlingenbe­ge­leiding

Een harp is een naakte piano

Publicaties Internationaal

- Facilitating Treatment Adherence with Lifestyle Changes in Diabetes

- Alcohol Withdrawal Syndrome

- Screening for Suicide Risk in Adults: A Sum­ma­ry of the Evidence for the U.S. Preventive Ser­vices Task Force

- Screening for Suicide Risk: Recommendation and Rationale

- Utilization of cognitive support in episodic free recall as a function of apolipoprotein E and vi­ta­min B12 or folate a­mong adults aged 75 years and older

- Interhemispheric inter­action during global–local processing in mathe­ma­tically gifted adolescents, average-ability youth, and college students

- meer

Humor

- Ik laat me zomaar niet bij de neus nemen

Poëzie

- Bekentenis