Jaargang 1 Nr 12 21.06.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

08.06. Langdurig zieke kinderen makkelijker con­tact met klasge­noot­jes

Staatsblad

18.06. 18.05.2004. – Mi­nisterieel besluit tot wijziging van het minis­terieel besluit van 27 no­vember 1998 hou­den­de vaststelling van de bijstandsvelden in­zake sociale integratie van personen met een handicap

11.06. 07.05.2004. - Decreet tot oprichting van het intern verzelf­standigd agentschap met rechtspersoon­lijk­heid Vlaams Agent­schap voor Personen met een Handicap

11.06. 07.05.2004. - Decreet houdende wij­ziging van het decreet van 7 juli 1998 houden­de instelling van de Vlaam­se Ombuds­dienst, wat betreft de bescherming van amb­tenaren die melding ma­ken van onregel­ma­tigheden

07.06. 30.04.2004. – De­creet tot oprichting van het intern verzelf­standigd agentschap met rechtspersoon­lijk­heid Kind en Gezin

07.06. 07.05.2004. – De­creet tot oprichting van het publiek­rechte­lijk vormgegeven ex­tern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeids­be­middeling en Beroeps­opleiding »

07.06.  07.05.2004. - Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern ver­zelf­standigd agentschap « Zorg en Gezondheid »

28.05. 30.04.2004. - Decreet tot oprichting van het publiekrechte­lijk vormgegeven ex­tern verzelfstandigd a­gentschap Vlaams A­gent­schap voor Gees­te­lijke Gezondheids­zorg

België  

Persmededelingen

09.06. Terugvordering door het OCMW

09.06. Oprichting van een Nationale commis­sie voor de rechten van het kind

09.06. Ontwerp van Nationaal actieplan in­zake kinderen

09.06. Leerplicht

09.06. Behandeling uit­keringen personen met een handicap versneld

 

 

 

"U herinnert zich
mij toch nog?" " Ja,
 ik her­in­ner mij uw gezicht. Maar wat
 was er verder nog
 met u mis?" (W.
van Broeckhoven)

 

 

Jacob

Een nul kan bestaande problemen vertienvoudigen.

 

 

 

 

Zorgen voor het
zorgprogramma

 

 

 

In artikel 9ter en 9quater van de Wet op de ziekenhuizen wordt voorzien in uitbouw van zorg­pro­gram­ma's. Voor een overzicht van de bestaande zorgprogramma's geeft u op vol­gend zoekscherm naast 'woord(en)' het volgende in: 1999-02-15-39  Druk dan op 'opzoeking' en vervolgens op 'lijst'.
Tot hiertoe zijn er een drietal zorgprogramma's in wetgeving vastgelegd. We geven telkens de passages die de psychologen vooral kunnen interesseren.

21 MAART 2003. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend (BS 25.04.2003)

"Art. 5. Voor psychosociale begeleiding moet het zorgprogramma voor oncologische basiszorg in het ziekenhuis een beroep kunnen doen op een pluridisciplinair psychosociaal supportteam bestaande uit een klinisch psycholoog, een maatschappelijk werker of een gegradueerde verpleegkundige in de sociale gezondheidszorg en op een psychiater. Zij moeten de patiënt gedurende de ganse behandeling kunnen volgen.
Voor voornoemde deskundigheden kan eventueel een beroep worden gedaan op de leden van het pluridisciplinair team dat ook de palliatieve functie in het ziekenhuis waarneemt."

"Art. 18. Voor psychosociale begeleiding moet het zorgprogramma voor oncologie in het ziekenhuis een beroep kunnen doen op een psychosociaal supportteam bestaande uit een klinisch psycholoog, een maatschappelijk werker of een gegradueerde verpleegkundige in de sociale gezondheidszorg en een geneesheer-specialist in de psychiatrie. Zij moeten de patiënt gedurende de ganse behandeling kunnen volgen.
Voor voornoemde deskundigheden kan eventueel een beroep worden gedaan op de leden van het pluridisciplinair team dat ook de palliatieve functie in het ziekenhuis waarneemt."

8 JULI 2002. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « cardiale pathologie » moeten voldoen om erkend te worden (BS 28.08.2002)

Zorgprogramma T (hart- en hartlongtransplantatie)

"Art. 47. De medische equipe moet een beroep kunnen doen op de ondersteuning door verpleegkundigen, sociaal verpleegkundigen en psychiaters met bijzondere interesse en bekwaamheid in de begeleiding van de specifieke problemen van de getransplanteerde.
Voormelde personeelsleden moeten naar aantal en kwalificatie aangepast kunnen worden aan de aard en het volume van de patiëntenproblemen."

Zorgprogramma C  (congenitale hartafwijkingen bij kinderen)

"Art. 56. De medische equipe moet een beroep kunnen doen op de ondersteuning door verpleegkundigen, sociaal verpleegkundigen en psychiaters met bijzondere interesse en bekwaamheid in de begeleiding van de specifieke problemen van het kind.
Voormelde personeelsleden moeten naar aantal en kwalificatie aangepast kunnen worden aan de aard en het volume de patiëntenproblemen."
De psychologen zijn wel betrokken in de revalidatieverstrekkingen van de cardiologische revalidatie.

15 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « reproductieve geneeskunde » moeten voldoen om erkend te worden  (BS 25.03.1999)

Zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » A

"Art. 5.  6° met de medewerking van daartoe gekwalificeerde hulpverleners instaan voor de nodige psychologische, sociale, juridische en morele begeleiding van de patiënten teneinde hen in staat te stellen de verkregen informatie te verwerken en de daaruit voortvloeiende problemen op te vangen;"

Ondertussen is men in de senaatscommissie bio-ethiek sedert enkele maanden bezig met de behandeling van een viertal wetsvoorstellen inzake fertiliteit en reproductieve genees­kunde waarin de psychologen niet vermeld worden. Zie ook wetsvoorstel i.v.m. sterilisatie. Het betreft nochtans gebieden waarin in de praktijk heel wat psychologen werkzaam zijn via het zorgprogramma reproductieve geneeskunde, via de voorlichtingsdiensten zwanger­schaps­onderbreking en via de centra voor levens- en gezinsvragen (Wallonië)

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen bracht op 10.04.2003 een advies uit betref­fende het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt. Per 24 bedden moeten er vier voltijdsen aanwezig zijn, te kiezen onder maatschappelijk werkers of sociaal verplegen­den, ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten en psychologen, met dien verstan­de dat alle disciplines moeten vertegenwoordigd zijn. Daarenboven wordt er ook nog in een be­scheiden personeelskader van die functies voorzien voor de zorg aan bejaarden buiten de geriatrische afdelingen.
Het zal van belang zijn om de dossiers inzake zorgprogramma's op te volgen. De Nationale Raad van Ziekenhuisvoorzieningen bracht trouwens nog andere adviezen uit die voor de psychologen van belang zijn, maar buiten de zorgprogramma's vallen. Daarover later meer.

 

Slachtofferbeleid

Op 29 april 2004 keurde het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid haar aanbevelingen goed. Deze aanbevelingen worden om de twee jaar bijgewerkt. Een zeer interessant overzicht is te vinden op de site Welzijn en Justitie

 

 

CBL en zwangerschap

Op 07.06.2004 verscheen een decreet tot wijziging van het decreet van 27.03.1991. Bij recht op een tijdelijke aanstelling van door­lo­pende duur worden het zwanger­schaps­ver­lof en de periode van verwijdering uit een ri­sico in het kader van bedreiging door een be­roepsziekte en/of moederschaps­be­scherming tot een maximum van 210 dagen meege­re­kend als effectief gepres­teerde dagen voor­zover die dagen binnen de aanstellings­pe­ri­o­de vallen. Zie coördinatie.

 

 

Geïntegreerd onderwijs
Edulex heeft nu ook de omzendbrief inzake het geïntegreerd onderwijs op de site gezet..

 

 

Verhoging personeelsnorm  te­huizen voor werkende perso­nen met een mentale handicap

Op 4.6.2004 heeft de Vlaamse Regering be­sloten om de personeelsnorm van de tehui­zen voor werkende personen met een menta­le handicap te verhogen met een voltijds li­cen­tiaat (in de discipline psycho­logie, peda­gogie, kinesitherapie of assistent-psycho­loog) per 80 bewoners.

 

 

Onderzoeksprogramma 2005 van het Federaal Kenniscen­trum voor Gezondheidszorg

In de Commissie Volksgezondheid van de Ka­mer was er op 14 juni een gedachte­wisseling over het onderzoeksprogramma van het Fe­deraal Kenniscentrum voor Gezondheids­zorg. Meer over het Kennis­centrum is te vin­den in art 259 en vlgde in de program­mawet van 24.12.2002.

Vlaams Fonds: Hulpmiddelen en aanpassingen

Op 14 mei 2004 wijzigde de Vlaamse regering ingrijpend de regelgeving voor terugbetalin­gen van hulpmiddelen en aanpassingen.

 

 

Doventolken in het gewoon onderwijs

Er is een nieuwe omzendbrief betreffende de aanvraag van doventolken in het voltijds gewoon onderwijs

 

 

Het gezondheidstoezicht op stagiairs

Het is een never ending story. Zie ook De Maere van 24.11.2003.  De bescher­ming van jongeren op het werk is federale ma­terie. Het onderwijs is geregionaliseerd. Er zijn tegen­­ge­stelde financiële belangen tus­sen de sta­ge­plaats en de onderwijs­instelling als het gaat om het dragen van de kosten van het gezondheidstoezicht. Op 29.01.2004 ver­scheen de Ministeriële omzendbrief van 12.01.2004 betreffende de toepassing van het gezondheidstoezicht op stagiairs. Daarin wordt aan de onderwijs­wetgeving ruimte ge­laten om te bepalen welke diensten bevoegd zijn om te attes­teren. Tijdens het voorbije aca­demiejaar kon dank zij een omzendbrief van het ministerie van onderwijs een attest van de huisarts volstaan voor de courante sta­ge­plaatsen voor psychologen, maar de stage­plaats kon dat niet eisen. Men zou werken aan een definitieve regeling voor het aca­de­miejaar 2004-2005. Uit een discussie in de senaat leren we dat men nog altijd aan een KB werkt. De vakantie staat voor de deur en de meeste studenten wachten op de onder­tekening van een stagecontract.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot instelling van een film­clas­sificatiesysteem

- Voorstel van resolutie betreffende het aan­brengen van tatoeages en piercings.

- meer

 

 

Agenda

- overzicht

Een psychiater zou voor u nog zo gek niet zijn.
(Vrij Nederland)

België (vervolg)

Commissie Volksge­zond­heid

15.06. De strijd tegen cannabis

15.06. De Website van de rechten van de pa­tiënt"

15.06. Het gebruik van alcoholhoudende dran­ken door de jongeren

15.06. De bekrachtiging van de WGO-kader­con­ventie over tabaks­preventie"

08.06. Het verband tus­sen de Rodin-stich­ting en het antitabaks­plan van de minister van Sociale Zaken en Volksgezond­heid

08.06. Het oogjuweel

Commissie voor het be­drijfsleven, het weten­schapsbeleid, het on­der­wijs, de nationale weten­schappelijke en culturele instellingen, de midden­stand en de landbouw

08.06. De richtlijn Bol­kestein – li­be­ra­lisering van dien­sten – stand­punt van België

Staatsblad

-18.06. 12.05.2004. - Decreet houdende de erkenning en de betoe­laging van telefonische onthaaldiensten voor kinderen (Franse Ge­meenschap)

18.06. 12.05.2004. – De­creet houdende de oprichting van het « Ob­servatoire de l'En­fance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeu­nes­se » (Franse Ge­meenschap)

14.06. 12.05.2004. - Decreet betreffende de hulpverlening aan mis­handelde kinderen (Fran­se Gemeen­schap)

Europa

Raad van Europa

- Health as a social right

Het huwelijk is een
diner dat met het des­-
sert begint. (Sandeau)

Publicaties
België

Weliswaar nr 57

- VTO-beleid in de welzijnsvoorzieningen

- Handel drijven in kennis

- Leiding geven: een vak apart

- Leven is leren

- Geldtekort voor the­ra­pie minderjarige seksuele delinquenten

- Ik eet, dus ik ben

- Kwalitatief personeels­beleid

- Burnout en secundaire traumatisering in de hulp­verlening

NIS
- Bijscholing bij Belgen

Publicaties Internationaal

- Patient Satisfaction With Outpatient Psy­chi­a­tric Treatment: The Role of Diagnosis, Pharmaco­therapy, and Perceived Therapeutic Change

- Palliative Care: An Opportunity for Mental Health Professionals

- Structured Interview Assessment of Symp­toms and Concerns in Palliative Care

- Palliative Care for Fami­lies: Remembering the Hid­den Patients

- Psychotherapeutic In­terventions at the End of Life: A Focus on Mean­ing and Spirituality

- Prevalence Studies of Substance-Related Disorders: A Systematic Review of the Literature

- Maternal Depressive Symptoms and Infant Health Practices Among Low-Income Women

- meer

In de marge

- Mental Illness in Disney Animated Films

Humor

- Test uw geheugen

Poëzie

- Au - Er is nog - Als je zoveel om iemand gaf