Jaargang 1 Nr 13 05.07.2004

KlinPsy Ė Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Staatsblad

18.06. 19.03.2004. - Ministerieel besluit hou≠dende de goedkeuring van de handleiding zorg≠verzekering zie ook hier

BelgiŽ

Persmededelingen

21.06. Ministerconfe≠ren≠tie MilieuĖGezond≠heid van de WGO Europa in Boedapest

Commissie Justitie

29.06. De gevolgen voor de advocaten van het ontwerp van de heer Vanden≠brouc≠ke inzake de schijnzelf≠stan≠digen

29.06. Het stijgend aan≠tal gezinsdrama's

Commissie Sociale Zaken

30.06. De kosten die de ziekte van Alzheimer

meebrengt

Plenaire Senaat

24.06. De wet van 11  ju≠ni 2002 betreffende de bescherming tegen ge≠weld op het werk, peste≠rijen en onge≠wenst sek≠sueel gedrag

24.06. De behande≠ling van ADHD

10.06. De bescherming van de vertrouwens≠per≠soon in het kader van de wet van 11 ju≠ni 2002 be≠treffende de bescher≠ming tegen ge≠weld, pes≠terijen en on≠gewenst sek≠sueel ge≠drag op het werk

Staatsblad

29.06. 22.06.2004 - KB tot wijziging van het ko≠nink≠lijk besluit van 14 sep≠tember 1984 tot vast≠stelling van de no≠men≠cla≠tuur van de ge≠nees≠kun≠dige ver≠strek≠kingen inza≠ke ver≠plich≠te verzekering voor ge≠nees≠kundige ver≠zor≠ging en uitke≠rin≠gen (betreft revalidatie≠pres≠ta≠ties)

 

 

Het gerecht eenzaamheid smaakt wel goed als je het
niet elke dag eet. (Carmiggelt)

 

 

 

Jacob

Iedereen is dom maar elk op een ander terrein.

 

 

 

 

 

Ethiek, Deontologie en Orde

 

 

 

 

De orde van geneesheren werd opgericht in 1938.Op 10 november 1967 was er een be≠lang≠rijke wetswijziging: het koninklijk besluit nr. 79 "betreffende de Orde der geneesheren".

De laatste maanden werd er in de Senaatscommissie Sociale Aangelegenheden herhaalde malen vergaderd en werden er hoorzittingen georganiseerd naar aanleiding van een tweetal wetsvoor≠stellen inzake de oprichting van een orde van artsen. Namelijk:
-
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen van Patrik Vankrunkelsven, Jan Van Duppen en Annemie Van de Casteele.
- Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen van Mia De Schamphelaere.

In de Kamer werden eveneens wetsvoorstellen ingediend over die materie:
- Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen van Jo Vandeurzen

- Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van Vlaamse artsen en een Orde van Franstalige en Duitstalige artsen van Geert Bourgois

- Wetsvoorstel tot oprichting van een Nederlandstalige en een Franstalige Orde van geneeskundigen van Koen Bultinck, Gerolf Annemans, Guy D'haeseleer, Hagen Goyvaerts, Luc Sevenhans en Alexandra Colen.

- Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffen≠de de Orde van geneesheren van Daniel Bacquelaine

In de Senaatscommissie Sociale Aangelegenheden wordt ook een Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apo≠the≠kers van Annemie Van de Casteele, Jacques Germeaux en Patrik Vankrunkelsven bespro≠ken.
Ook in de Kamer werd een wetsvoorstel ingediend betreffende de apothekers:
- Wetsvoorstel tot oprichting van een Nederlandstalige en een Franstalige Orde van Apothekers van Koen Bultinck, Guy D'haeseleer en Hagen Goyvaerts.

In de Kamer werden tijdens deze legislatuur een paar wetsvoorstellen ingediend die een over≠koepelende hoge raad voor ethiek en deontologie voor alle gezondheidszorgberoepen nastreven. Namelijk:
- Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Ethiek en Deontologie van de Gezondheidszorg van Magda De Meyer,Jan Peeters en Maya DetiŤge.
- Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen, het Tuchtcollege voor de Gezondheid en de Hoge Raad voor de Ethiek en Deontologie van de Gezondheid van Muriel Gerkens.

Minister Demotte heeft op 23 juni 2004 in de Senaatscommissie een oriŽntatienota inge≠diend betreffende de deontologie van de be≠roepsbeoefenaars in de sector van de ge≠zond≠heids≠zorgen. In het verlengde van de wetsvoorstellen die door de Senatoren Van Krunkels≠ven en De Schamphelaere over de hervorming van de Orde der Geneesheren en door Senator An≠nemie Van de Casteele over de hervorming van de Orde der Apothekers werden inge≠diend, stelt Rudy Demotte nu voor een koe≠pel≠structuur'de Hoge Raad voor Deontologie' op te richten die als opdracht zou hebben de de≠ontologische regels te bepalen die gemeen≠schappelijk zullen zijn voor al de gezond≠heids≠beroepen.
De nota stelt eveneens voor een wettelijke ba≠sis goed te keuren opdat het geheel van de beroepsbeoefenaars in de sector van de ge≠zondheidszorgen (verpleegkundigen, kinesi≠therapeuten, logopedisten, enz.) over een Be≠roepsorde kunnen beschikken.

Het betreft hier een 'oriŽntatienota' en dat lijkt wel een goede term, want de tekst steekt nog vol fouten en interne tegenspraak. Maar het geeft een idee van een denkpiste. Wie de tekst wil bestuderen doet er ook goed aan om KB78 bij de hand te hebben, onder meer het gedeelte dat handelt over de provinciale geneeskundige commissies. In de oriŽntatienota worden de klinisch psychologen niet vermeld. Het lijkt ons evident dat deze denkpiste ook op de klinisch psychologen betrekking zal hebben eens ze wel in KB78 zullen voorkomen.

 

Hoge Raad voor Ethiek en De≠on≠tologie van de Gezondheids≠beroepen

Minister Demotte heeft op 23 juni 2004 in de Senaatscommissie een oriŽntatienota inge≠diend betreffende de deontologie van de be≠roepsbeoefenaars in de sector van de ge≠zond≠heidszorgen. Zie hoofdartikel.

 

Onderwijs sociale promotie

Het ministerie van onderwijs heeft de om≠zend≠brief betreffende de organisatie van het onderwijs voor sociale promotie bijge≠werkt. Het betreft onder meer de integra≠tie van bepaalde afdelingen van het hoger on≠der≠wijs voor sociale promotie in het hoger onderwijs

 

 

De universiteiten en hoge≠scho≠len in de Vlaam≠se Ge≠meenschap

Het ministerie van onderwijs heeft de co≠Ųr≠di≠natie van deze decreten bijgewerkt: universiteiten en hogescholen.

 

 

Decreet betreffende de her≠structurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.
Het ministerie van onderwijs publiceert een coŲrdinatie van dit decreet.

 

 

Vlaamse Gezondheidsraad

De Vlaamse Gezondheidsraad publiceerde op 24 mei 2004 een memorandum voor de nieuwe Vlaamse regering.

Doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezel≠schaps≠die≠ren

Het wetsvoorstel tot aanvulling van het Straf≠wetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezel≠schaps≠dieren is op 30 juni aangenomen in de Senaatscommissie sociale aangelegenheden.

 

 

Beroepsgeheim na overlijden

Op 19 juni 2004 publiceerde de orde van geneesheren een advies over Het beroeps≠geheim na (het) overlijden (van de patiŽnt).

 

 

Thuis in de stad

Overheidssite die een bezoekje waard is.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage

- Wetsontwerp tot afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid

- Wetsvoorstel ter beteugeling van het fami≠liaal geweld en tot aanvulling van artikel 458 van het Strafwetboek

- Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrek≠ken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht, om de verkoop van alco≠holpops in drankautomaten te verbieden

- meer

 

 

Agenda

- overzicht

Hij zou een autobiogra-fie willen maken, doch
hij kan geen onderwerp vinden. (Brusselmans)

BelgiŽ (vervolg)

Staatsblad

25.06. 07.05.2004. - Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betref≠fende de jeugdbescher≠ming en de nieuwe ge≠meentewet

23.06. 15.04.2004. - Besluit van de Brus≠selse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de or≠donnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

23.06. 19.05.2004. Ė De≠creet houdende wij≠ziging van het decreet van 4 maart 1991 inza≠ke hulp≠verlening aan de jeugd

Europa

Schriftelijke vragen

- Profielen van terroris≠ten

- Zeldzame ziektes: het syndroom van Evans

In een caravan kan
je alles doen, maar
nooit tegelijk.
(Seth Gaaikema)

Publicaties Internationaal

- De ziekte van Parkinson Behandeling van neuro≠psychiatrische stoor≠nis≠sen

- The Relationship be≠tween Physical and Men≠tal Health: Co-occurring Disorders. (thema we≠reld≠dag geestelijke ge≠zondheid 10.10.2004)

- Antidepressants and suicide: what is the bal≠ance of benefit and harm

- Suicide risk assess≠ment: Questions that re≠veal what you really need to know

- The mortality of doctors in relation to their smo≠king habits: a preliminary report

- Mortality in relation to smoking: 50 years' ob≠ser≠vations on male Bri≠tish doctors

- Consenting Adults: Sexu≠ality in the Nursing Home

- Management of Nonma≠lignant Chronic Pain in Older Patients

- Longitudinal study of cognitive dysfunction in multiple sclerosis: neuro≠psychological, neuro≠radi≠o≠logical, and neurophysi≠o≠lo≠gical findings

- Cognitive dysfunction in young men following head injury in childhood and adolescence: a po≠pu≠lation study

- The outcome of de≠pres≠sive disorders in neu≠rology patients: a prospective cohort study

- Physical Aggression Du≠ring Early Childhood: Trajectories and Pre≠dic≠tors

- A Brief Screening Ques≠tionnaire for Infant Sleep Problems: Valida≠tion and Findings for an Internet Sample

- meer

Humor

- Psychology Cartoons

PoŽzie

- Onbekend

Nedstat Basic - Free web site statistics