Jaargang 1 Nr 14 19.07.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

16.07. VRIND, tien jaar!

België  

Persmededelingen

01.07.  Het moeder­schaps­verlof verbe­terd voor alle bevallin­gen vanaf 1 juli

Commissie Justitie

12.07. Het opzetten  van een Europese da­ta­bank voor pedofielen

12.07. De vervolging van het misdrijf van familieverlating

12.07. De follow-up van de Staten-Gene­raal van het Gezin

12.07. De hervorming van het jeugdsanctie­recht

05.07. De erkenning van de flitsschei­din­gen

05.07. De effectieve op­richting van het peni­ten­tiair onderzoeks- en klinisch observatie­cen­trum

Commissie Sociale Zaken

14.07. Rolstoel­be­leid

14.07. De verfijning van de terugbeta­lings­voor­waar­den voor acetyl­cho­linesterase-inhibito­ren

07.07. De antipest-wet (evaluatieverslag)

Commissie Volksge­zond­heid

13.07. De beleidskeu­ze inzake anticonceptiva

13.07. De structurele on­derfinanciering van de psychiatrische zie­ken­­hui­zen

13.07. Het sociaal werk in de geestelijke ge­zond­­heids­zorg

06.07. Het koninklijk be­sluit over het aanbren­gen van piercings en ta­toeages

 

Het leven moet met liefde en humor worden geleefd: liefde om het leven te begrijpen en humor om het te verdragen.( C. Fisas)

 

Jacob

Vroeger was de toekomst ook niet beter.

 

 

 

 

 

Waardig leven

 

 

 

 

Op 7 juli 2003 heeft Clotilde Nyssen van de CDH in de Senaat een Wetsvoorstel betref­fen­de de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen ingediend. Dit was trouwens een herindiening van een tekst van 22 maart 2002. Hetzelfde voorstel werd ook in de Ka­mer inge­diend door Melchior Wathelet. Op 24.06.2004 heeft ook Sabine De Bethune van de CD&V een Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling ingediend in de Senaat. Op 2 juli 2004 heeft Christine Defraigne haar Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, wat de mishandeling van bejaarden betreft ingediend in de Senaat.

De toelichtingen bij de wetsvoorstellen bieden heel wat informatie over de problematiek van ouderenmis(be)handeling.

Het directoraat Generaal voor de Organisatie van Gezondheidszorgvoorzieningen publi­ceer­de in het kader van de campagne "Geweld in huis hoe pak je dat aan ?" een brochure met daarin een gedeelte dat handelt over ouderenmis(be)handeling.

Het Nederlandse Ministerie van Justitie heeft in mei 2004 een rapport over ouderenmishan­de­ling gepubliceerd.

Er zijn ook een paar belangrijke Belgische sites te vermelden die baanbrekend werk leveren op vlak van het onder de aandacht brengen van de aangehaalde problematiek. In het Vlaamse landsgedeelte is dat het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling en Allo Maltraitance Personnes Agées voor het Franse landsgedeelte.

Nuttige link kan ook zijn het International Network for the Prevention of Elder Abuse

We eindigen met enkele recente artikels die vrij in full-text op het net beschikbaar zijn:
-
Overview of Elder Maltreatment (2001)

- The Relationship Between Dementia and Elder Abuse (2001)
-
Identifying Elder Abuse in the Primary Care Setting (2002)

- Abuse and Neglect of the Older Patient: What Can the Physician Do? (2003)
-
Elder neglect and abuse (2003)
-
Elder Abuse and Neglect: In Search of Solutions (2003)

 

Wetgeving Klinische Psycholo­gie

Nadat senator Vandenberghe e.a. een wets­voorstel (cfr wetsontwerp Aelvoet-Taver­nier) indiende in de Senaat, hebben nu ook de senatoren Cornil en Vienne een wetsvoorstel ingediend. De tekst neemt het wetsvoorstel Mayeur en Bur­geon over in de versie zoals die in oktober 2003 in de Kamer werd inge­diend.

 

 

Levenskwaliteit

In september 2003 publiceerde Vlaanderen een studie die een conceptuele en empiri­sche aftasting van het begrip levenskwaliteit wil zijn.

 

 

Programmawet

In de programmawet die op 15.07.2004 in het Staatsblad verscheen lezen we:" HOOFDSTUK III. - Psychologen
Art. 252. In de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog, wordt een artikel 20 toegevoegd, luidende :
« Art. 20. - De Koning kan de bepalingen van deze wet wijzigen evenals haar uitvoerings­besluiten met het doel de omzetting in het in­terne recht te verzekeren van de Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hogeronderwijsdiploma's waar­mee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten. »
Met dit achterpoortje maakt men betreffende de toepassing van de Europese regelgeving in de Belgische wetgeving, van onze titelbe­scher­mingswet eigenlijk een KB. Het zal van belang zijn dat de psychologen opvolgen 'hoe' die Richtlijn en zijn nazaten wor­den omgezet in Belgische wetgeving. De nieuwe richtlijn inzake de erkenning van de beroeps­kwali­fi­ca­ties en de reeds goedge­keurde amende­menten laten nog enige speel­ruimte en het zal belangrijk zijn dat België die ruimte neemt (vooral artikel 14 en amende­ment 151 zullen belangrijk zijn). Beter nog ware dat de richtlijn kon bijgestuurd wor­den bij de twee­de lezing in het Europees Parle­ment. Het zou billijk zijn als steeds bij­komende eisen zou­den gesteld worden aan personen die een buitenlands diploma aan­bieden be­haald na kortere studieduur en als personen met een buitenlands diploma slechts voor een proeve van bekwaam­heid zouden mo­gen kunnen kiezen als de ge­volg­de studie­duur en de be­wezen beroeps­er­va­ring sa­men min­stens even lang zijn als de studie­duur in de ont­van­gende lidstaat. Zoniet zou een aan­pas­sings­stage dwingend moeten op­ge­legd worden.

Folder voor cliënten Eerste­lijns­psycholoog

De sectie Eerstelijnspsychologen van het NIP heeft een folder voor cliënten online gezet.

 

 

Algemene Standaard Testge­bruik NIP

Op 05.07.2004  heeft de ledenvergadering van het NIP de herziene Algemene Stan­daard Testgebruik aangenomen. De stan­daard geeft aan hoe een NIP-psycholoog met psycho­lo­gi­sche tests moet omgaan.

 

 

Commissie milieubeheer, volks­gezondheid en consu­men­ten­be­leid
In de  Commissie milieubeheer, volks­gezond­heid en consumentenbeleid van het Euro­pe­se Parlement zitten volgende Belgen: Saïd El Kha­draoui als lid, en Véroni­que De Keyser, Paul Lannoye, Bart Staes, Dirk Sterckx en Marianne Thyssen als plaatsvervangers.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel om de toegang tot psychi­atri­sche voorzieningen voor mensen zonder wet­tig verblijf te verbeteren.

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Straf­wet­boek, wat de mishandeling van bejaarden be­treft

- Wetsontwerp betreffende de bestrijding van de uitwassen van geneesmiddelen promotie.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

- Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezond­heidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik, aangenomen te Genève op 21 mei 2003.

- Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefe­ning van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van ko­ninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezond­heidszorgberoepen

- Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen

- meer

 

 

Agenda

- 16.09. Psychiatrische Thuiszorg

- 16.10. Over de schreef. Psychoanalyse en Lite­ratuur

- 04&05.11. Workshops met David Schnarch

20.11. Nabestaanden na zelfdoding

- overzicht

Als je tegen een Belg
zegt dat hij nog maar twee maanden te leven heeft, kiest hij voor
Juli en Augustus.
(Myriam Thijs)

België (vervolg)

Schriftelijke Vragen en antwoorden

Drugs op school

Toenemend gebruik van heroïne en andere drugs.

Geestesgestoorde delin­quenten. - Wetsontwerp

Kostprijs voor de opvang van geïnterneerden

Plenaire Kamer

08.07. De palliatieve zorg

Mondelinge vragen in de Senaat

01.07. De uitvoering van de wet op de bemidde­ling in familiezaken

Vragen om uitleg in de Senaat

01.07. De opvang en begeleiding van daklozen

01.07. De aanpak van schijnzelfstandigen

Staatsblad

08.07. 21.04.2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeen­schap tot wijziging van het besluit van de Rege­ring van de Franse Ge­meen­schap van 26 juli 2000 ter bescherming van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en van sommige instellingen van openbaar nut tegen on­gewenst seksueel of psy­chologisch gedrag op het werk

Europa

Europese Commissie

- 16.06. Wetenschap en technologie, sleutels tot de toekomst van Europa - Richtsnoeren voor het beleid ter ondersteuning van het onderzoek in de Unie

Een vakantie is voorbij als je begint te verlangen naar werk. (Fischbein)

Publicaties
België

Belgisch tijdschrift Sociale Zekerheid

- De zorgverzekering

Publicaties Internationaal

- Gateways to memory

- Psychological Sleuths

- Suicidal Ideation in Inpa­tients With Acute Schizo­phrenia

- meer

Humor

- Termengenerator

Poëzie

- Ontsnappen

Vakantie

De Maere wenst u een prettige vakantie. Het vol­gende nummer is voor­zien voor 23.08.2004.