Jaargang 1 Nr 15 23.08.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

27.07. Vlaamse rege­ring verdeelt bevoegd­heden

Staatsblad

- 16.07. 30 APRIL 2004. - Decreet hou­den­­de de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparti­cipa­tie van ouderen

- 19.07. 28 MEI 2004. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het be­sluit van de Vlaamse rege­ring hou­dende de vaststelling van de er­kenning­voor­waarden, de werkings- en subsi­dië­rings­moda­liteiten voor diensten voor zelf­standig wonen van gehandicapte perso­nen …
- 19.07. 28 MEI 2004. - Besluit van de Vlaamse regering houdende ver­scheidene maat­re­ge­len tot wijziging van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van perso­nen met een handicap

- 23.07. 14 MEI 2004. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2000 hou­dende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assis­tentiebudget aan per­so­nen met een handi­cap

- 28.07. Besluit van de Vlaamse regering be­tref­fende de studie­fi­nan­ciering en studen­tenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeen­schap

- 04.08. 04.06.2004. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het ministerieel be­sluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat be­treft het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vast­stel­ling van de toelagen per dag, toegekend voor het onderhoud en de behandeling van de gehandicapten, ge­plaatst ten laste van de openbare besturen

- 06-08. 26.03.2004. - Besluit van de Vlaam­se regering betref­fen­de de instelling van het kind­effectrapport

- 18.08. 07.05.2004. - Decreet houdende de toekenning van dien­sten­cheques voor kin­deropvang

Europa

Europese Commissie

- 14.07. Voorstel voor een besluit van het eu­ropees parlement en de raad tot vaststelling van een integraal actie­pro­gramma op het ge­bied van levenslang leren

- 14.07. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma “Jeugd in actie”voor de periode 2007-2013

- 12.08. Beoogd voor­zit­ter Barroso maakt zijn team bekend

 

De adolescentie is de periode in het leven van een kind dat de ouders moeilijk beginnen te doen. (Kurtzmann)

 

Jacob

Stel nooit vragen over sprookjes

 

 

 

 

De zorg voor de zwangere

 

 

 

Toen Dr Nijhuis in juni 2000 het ambt aanvaarde van hoogleraar in de obstetrie aan de univer­siteit van Maastricht hield hij een rede waarin de zinnetjes 'de foetus verdient meer' en  'de foetus is ook maar een mens' op zeer betekenisvolle wijze terugkwamen. Deze rede schetst op bevattelijke wijze het kader voor de zorg aan de zwangere.

Het mensenverhaal begint niet bij de geboorte. Barker publiceerde in 1989 in The Lancet en in 1990 in BMJ een artikel waarin de link werd gelegd tussen de intra-uterine omgeving en hypertensie in de volwassen leeftijd. "Prevention of hypertension may depend on impro­ving the nutrition and health of mothers."  De basis was gelegd voor wat de 'Barker-hypo­these' of 'fetal programming hypothesis' zou genoemd worden. De Barker-hypothese ont­stond in een context die het verband legde tus­sen verstoor­de intra-uterine groei en bloed­druk, bloedwaar­den die met de bloedsomloop te maken hebben en diabetes. In 2000 ver­scheen een studie die het verband aantoonde tussen hongersnood bij zwangere Neder­landse vrouwen tijdens WOII en hartkwalen van de nako­me­lingen op volwassen leeftijd. De fetal programming hypothesis wordt steeds ruimer ge­bruikt als zijnde de invloed van een verstorende factor tijdens gevoe­lige perioden van de fe­ta­le ontwikkeling die maakt dat biologische systemen minder flexibel zijn en meer voorbeschikt zijn voor stoornissen. Verstorende factoren hoeven niet steeds van 'buiten' te komen in de zin van voeding van de zwangere. Ook hormonale veranderingen van de toekomstige moeder, bijvoorbeeld onder invloed van stress, zouden een invloed kunnen hebben.

In het July-August nummer van Child development publiceren de Leuvense onderzoekers Bea R.H. Van den Bergh en Alfons Marcoen een artikel High Antenatal Maternal Anxiety Is Related to ADHD Symptoms, Externalizing Problems, and Anxiety in 8- and 9-Year-Olds dat de we­reld­pers heeft gehaald. We linken enkele besprekingen: 1, 2, 3. De studie toont aan dat angst in de periode van de 12de tot de 22ste week na de laatste menstruatie een signi­ficante onaf­hankelijke predictor is van ADHD symptomen, externalisatie problemen en angst bij 8- en 9-jarigen.  Men is van mening dat deze resultaten in overeenstemming zijn met de fetal pro­gram­ming hypothesis.  De eventuele invloed van cortisol op de neuronale ontwikkeling wordt be­sproken. Aangepaste zorg voor de zwangere is dus ook van belang voor de toekomstige boreling.

In zijn rede zei professor Nijhuis "Onderzoeksgelden gaan momenteel grotendeels naar ziek­ten bij volwassenen. Ombuiging van deze geldstromen naar het begin van het leven zal op zichzelf veelal besparend werken, terwijl als resultante ook de volwassene gezon­der wordt en dus goedkoper."  Zoals we ook reeds in De Maere van 12 januari 2004 schre­ven is het pijn­lijk te zien hoe in België de research-gelden die het ministerie van Volks­gezondheid ter be­schikking stelt bijna uitsluitend en in grote hoeveelheden gaan naar de farmaceutische indus­trie en de apparatenontwikkelaars en dit via de terugbetaling en de nomenclatuur van het RIZIV. Vanaf 1 september 2004 wordt in België de ADHD-medi­catie Rilatine terug­betaald. (Volgen binnenkort ook de verwante producten ?). Dat is goed nieuws voor de patiënten die deze medicatie moeten gebruiken, maar uit­ein­delijk zien we weer dat de overheid slechts re­search-geld geeft aan de medicatie­ont­wik­kelaars. De studie van de Leu­vense groep heeft be­we­zen dat we weten­schappers op wereld­niveau in huis heb­ben, maar zij moeten hun fond­sen krijgen van het ministerie van on­der­wijs en van het Vlaams Fonds voor Weten­schap­pelijk onderzoek. Niet van Volks­ge­zond­heid. Bij de aanpak van een gezondheidsprobleem zoals ADHD zou Volksge­zond­heid/Sociale Zaken ook een beschikbaar budget kunnen verdelen over de verschillende componenten die een bijdrage kunnen leveren; fundamenteel onderzoek, onderzoek naar ontwikkeling van biologische en psychologische diagnostische methodes, onderzoek naar ontwik­keling van goede psy­chothera­peu­tische interventies en naar goede farmaco­logische hulp­middelen, geld voor een uitgebreid multidisciplinair onderzoek, geld voor de medische,  psycholo­gi­sche en sociale interventies, geld voor de farma­colo­gische be­handeling.

 

Wetgeving Klinische Psycholo­gie

Op 29.06.2004 is in de Kamercommissie Volks­gezondheid de bespreking begonnen van het wetsvoorstel Mayeur en van het wetsvoorstel Gerkens. Anissa Temsamani werd aangesteld als rapporteur. We kunnen verwachten dat na de zomer in de Senaats­commissie Sociale Aangelegenheden begon­nen wordt met de bespreking van het wets­voorstel Vandenberghe e.a. en van het wets­voorstel Cornil &Vienne.

 

 

Belgen in enkele Commissies van het Europese Parlement

In de commissie Milieubeheer, Volksgezond­heid en voedselveiligheid zetelen Frieda Brepoels en Frédérique Ries als leden en Bart Staes als plaatsvervanger.
In de commissie Interne markt en consumen­ten­bescherming zitten Mia De Vits , Pierre Jonckheer en Marianne Thyssen als leden en Véronique De Keyser als plaatsvervanger.
In de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken zetelen Raymond Langendries en Anne Van Lancker als leden.
In de commissie Cultuur en Onderwijs zitten Ivo Belet en Philip Claeys als plaatsvervan­gers.
In de commissie Industrie, onderzoek en ener­gie zetelen Ivo Belet als lid en Dirk Sterckx als plaatsvervanger.

 

 

Recente Cohrane studies

- Exercise therapy for chronic fatigue syndrome

- Hypnosis for schizophrenia

- Interventions for smokeless tobacco use cessation

- Interventions for treating depression after stroke

- Music therapy for people with dementia

- Non-invasive physical treatments for chronic/recurrent headache

- Psychological interventions for those who have sexually offended or are at risk of offending

- Spinal cord stimulation for chronic pain

- Aversive smoking for smoking cessation

- Clonidine for smoking cessation

- Enhancing partner support to improve smoking cessation

- Nicotine replacement therapy for smoking cessation

- Psychological interventions for non-ulcer dyspepsia

- Psychotherapy for bulimia nervosa and binging

 

 

Psychologen voor tehuizen werkende gehandicapten

Nu kan ook 3/8 psycholoog tewerkgesteld worden in tehuizen van werkende gehan­di­capten met dertig bedden.

 

Zorgfunctie "Activering" in de GGZ.

Op 8.7.2004 heeft de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen een advies uitge­bracht m.b.t. de continuering en veralgeme­ning van de zorgfunctie "Activering" in de GGZ.

 

 

Psychiatrische Zorg in de Thuis­situatie

Op 08.07.2004  heeft de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen een advies uitge­bracht betreffende de toekomstige ontwikke­ling van de Psychiatrische Zorg in de thuis­situatie in de sector van de Geestelijke Ge­zond­heidsZorg

 

 

Werkingskosten beschut wo­nen
Op 08.07.2004  heeft de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen een advies uitge­bracht betreffende de werkingskosten voor initiatieven beschut wonen.

 

 

Psychotherapie in Frankrijk

Op 09.07.2004 werd in de Franse Senaat het amendement 13 van Giraud aange­nomen. Art­sen, psychologen en psycho­analysten kun­nen zich inschrijven in een Nationaal register van psychotherapeuten. De uitvoerings­be­slui­ten zullen belangrijk worden want in te­gen­stelling met de artsen en de psychologen staat er nergens in de wet aan welke voor­waarden psycho­analysten en hun vereni­gin­gen moe­ten beantwoorden…

 

 

Afstemming tussen politie en hulpverlening

Op de Afdeling Strafrecht, Strafvordering en Criminologie Van de Rechtsfaculteit Leuven liep een onderzoek naar de nood aan een betere afstemming tussen politie, parket en de hulpverleningssector m.b.t. opvang en advies in ‘crisissituaties’ (provincie Vlaams-Brabant). Het rapport kunt u hier lezen.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel teneinde de afdwingbaarheid van de persoonlijke omgang met de kinderen naar aanleiding van een echt- of feitelijke scheiding te verbeteren.

- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 34 van de ziekteverzekeringswet van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begelei­ding en behandeling van overgewicht en obe­sitas

 - Voorstel van resolutie over de relatie tus­sen mens en dier en de gunstige invloed daar­van op de gezondheid van de mens

- Voorstel van resolutie tot erkenning van de specifieke problematiek van oudere holebi's in België

- meer

 

Reeds 24 nummers van het KlinPsy-Magazine De Maere

Toen we op 1 september 2003 ons eerste nummer van De Maere publiceerden spraken we het voornemen uit om op jaarbasis een 24 tal nummers te publiceren. In 2003 verschenen er 9 nummers en dit is nu het 15de in 2004. We hebben onze doelstelling bereikt.
Volgende maand mogen we een taart met één kaarsje tekenen…

 

 

Agenda

- 14-17.09. Communi­cation in Healthcare

- 15-17.09. Psychologie différentielle

- overzicht

Berouw is het dessert
 van het genieten.
(W.Reichert)

Publicaties
België

Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek

-  Advies betreffende de donatie van sperma en eicellen

Sensoa

- Tienermoeders in België

Minister Vandenbroucke

Vergrijzing en het Bel­gische regeringsbeleid: terugblik en vooruitblik

Edelachtbare, als u wil dat ik rechtsta, zal ik mij daarbij neerleggen. (T.Van Wallendael)

Publicaties Internationaal

- Munchausen by Proxy Syndrome: A Deadly Disorder

- Successful Parenting Skills that Shape Children's Behaviors

- Effect of bottles, cups, and dummies on breast feeding in preterm in­fants: a randomised con­trolled trial

- Advances in the early detection of Alzheimer's disease

- Neurological sequelae in twins born after assis­ted conception: control­led national cohort study

- Reasoning with Psy­cho­sis Patients: Why Should a General Psy­chiatrist Care about Cog­nitive-Behavioural Thera­py for Schizophrenia?

- The Interpersonal Fulcrum— Interpersonal Therapy for Treatment of Depression

- New Developments in Cognitive- Behavioural Therapy for Depression

- Use of Telepsychiatry for Child Psychiatric Issues: First 500 Cases

- Can physical activity improve the mental health of older adults?

- Effects of resistance and all-round, functional training on quality of life, vitality and depression of older adults living in long-term care facilities: a 'randomized' controlled trial

- Chronic pain self-management for older adults: a randomized controlled trial

- The relationship be­tween sensory impair­ment and functional independence among elderly

- Anorexia nervosa: Dual therapy can bring pa­tients back from the brink

- Posttraumatic stress disorder: Nature and nurture?

- Effects of reduction in heroin supply on injec­ting drug use: analysis of data from needle and syringe programmes

- Identification, Evalu­ation, and Management of Obesity in an Acade­mic Primary Care Center

- Decreased Arousals Among Healthy Infants After Short-Term Sleep Deprivation

- Dating Violence and Associated Sexual Risk and Pregnancy Among Adolescent Girls in the United States

- Association Between Patterns of Maternal Sub­stance Use and In­fant Birth Weight, Length, and Head Cir­cumference

- Psychodynamic Psychotherapy for Personality Disorders

- Borderline Personality Disorder: An Overview

- Beyond 'Handholding': Supportive Therapy for Patients With BPD and Self-Injurious Behavior

- Assessing Suicide Risk in Patients With Border­line Personality Disorder

- Guideline to Aid Treat­ment of Suicidal Beha­vior

- Which Infidelity Type Makes You More Jea­lous? Decision Strate­gies in a Forced-choice Between Sexual and Emotional Infidelity 

- meer

Humor

- A Relationship Seen from Different Planets

Poëzie

- Eén dag