Jaargang 1 Nr 16 06.09.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

03.09. Buso-opleiding verzorgende wordt stopgezet

België  

Persmededelingen

26.08.  Website kinder­bijslag

Europa

Raad van de Europese Unie

- 22.04. Resolutie van de Raad van 27 november 2003 inzake het belang van het gezin bij de voor­koming van drugsgebruik door jongeren

Aarzelen is het lot
de tijd geven om ons besluit voor te zijn.
(J.De Valckenaere)

 Publicaties
België

Belgisch tijdschrift Sociale Zekerheid

- Sociobiografisch on­der­zoek naar jongeren en ocmw-hulpverlening

- Impact van de meest recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie inzake de invloed van de regelen inzake interne markt op de Na­tionale Gezondheids­systemen

Wie naar zijn jeugd terugverlangt, heeft
geen slecht leven maar een slecht geheugen.
(Midas Dekkers)

 

Jacob

Jong zijn is een gebrek dat iedere dag beter wordt

 

 

 

 

 

Stilte voor de storm ?

 

 

 

 

 

Dit magazine viert momenteel zijn eerste verjaardag. Dit is het 25 ste nummer van een on­line-tijdschrift dat 24 nummers per jaar publiceert. En we krijgen ruim de tijd om onze taart met één kaarsje te tekenen. De Maere is een tijdschrift over beleid, wetgeving en weten­schap. Op het einde van de vakantie, bij de opstart van een nieuw Vlaams en Europees bestuur en de herschik­king van de federale regering, het zomerreces van alle parlemen­ten, is er wei­nig nieuws te garen op vlak van beleid en wetgeving.

Maar het beloven boeiende maanden te worden. Tenzij het zodanig 'boeiend' wordt dat de federale regering valt, zouden er voor onze sector wel eens heel belangrijke beslissingen kunnen vallen in de eerstvolgende maanden.

De procedure over de wettelijke regeling van de uitoefening van de klinische psychologie is reeds begonnen in de Kamercommissie en komt vermoedelijk eerstdaags ook in bespre­king in de Senaatscommissie. Het zal belangrijk zijn dat de beroepsgenoten die reeds ja­ren­lang het dossier opvolgen en soms bitter teleurgesteld werden nu in deze mogelijks cru­ciale maanden niet afhaken. We wensen dat we kunnen komen tot een wettelijke regeling van de klinische psychologie zonder dat heel dat psychotherapie-dossier er terug bijge­haald wordt. Het zou goed zijn als klinisch psychologen hun beroepsuitoefening konden regelen met dezelfde vanzelf­sprekend­heid als dit het geval is voor tandartsen en apo­thekers.

Wat zal men doen met het advies van de Nationale  Raad van Ziekenhuisvoorzieningen inzake de psychologische functie in de algemene en psychiatrische ziekenhuizen ?

Horen we binnenkort opnieuw iets over de functieclassificaties in de private sector?
Zullen bepaalde wetsvoorstellen waarin psychologen onvoldoende aan bod komen bijge­werkt worden.
Voor de linken verwijzen we hier naar De Maere van 26.04.2004.

Zal men op Europees niveau nog iets ondernemen om de bedreiging die uitgaat van Euro­pese landen waar men op vier jaar voor psycholoog kan studeren te keren ? Zullen de eigen beroepsorganisaties het nodige doen ? Zie artikeltje over programmawet in De Maere van 19.07.2004.

We zullen u verder op de hoogte blijven houden via De Maere. Blijkbaar spreekt de formule wel aan. Er werden tot hiertoe 7660 pageviews geregistreerd. Dat is ongeveer 320 page­views per nummer. Dat zijn relatieve waarden. Enerzijds wordt het raadplegen van meer­dere nummers na elkaar soms afzonderlijk gerekend, soms ook niet. Anderzijds hebben heel wat instellingen hun firewall ingesteld zodat de tellers niet meer werken. Maar de interesse van de lezers is volgens ons alvast groot genoeg om door te gaan.

 

En de zuigeling… die ging dood

Elk jaar sterven (artikel toegankelijk na gratis registratie) meer dan 10 miljoen kinde­ren beneden de 5 jaar, voor tweederde te wijten aan aandoeningen die te voorkomen zijn. Borst­voeding is veruit de belangrijkste pre­ven­tieve maatregel. NGO's promoten borst­voe­ding, maar zien hun inspanningen door­kruist door praktijken van in de Euro­pese Gemeenschap gevestigde fabrikanten voor vervangingsmiddelen voor moedermelk. Een Europese Richtlijn laat enkel toe in te grijpen als er een klacht komt van de be­voeg­de auto­riteiten van de derde landen. Na meer dan een jaar heeft de Commissie geantwoord op een vraag van een Euro­pees parlements­lid.

 

 

Promoting mental health
De wereldgezondheidsorganisatie publi­ceer­de ook een rapport Promoting mental health – Concepts – Emerging evidence – Practice. Voor deze studie werd samenge­werkt met de universiteit van Melborne.

 

Referentiecentra voor autisme­spectrumstoornissen

Het RIZIV wil met zeven centra een overeen­komst sluiten.

 

 

Prevention of mental disorders

De wereldgezondheidsorganisatie publi­ceer­de een rapport Prevention of mental disorders – Effective interventions and policy options. Voor de studie werd samengewerkt met de universiteiten van Nijmegen en Maastricht.

 

 

De tijdsbesteding van de Europeaan

Eurostat publiceert cijfers die betrekking hebben op de periode 1998-2002.

 

 

Website kinderbijslag

De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werk­nemers heeft nu ook een informatieve website.

 

 

 

Het KlinPsy-Magazine De Maere is één jaar oud !

Dit is het vijentwintigste nummer van De Maere. Er waren negen nummers in jaargang 0 en dit is het zestiende van jaargang 1.

 

 

 

Agenda

- 16.09. Hebben we nog zin ?

- 23-24.09. Jong geleerd, ooit gedaan?

- 01.10. De psychologi­sche functie

- overzicht

Een fanaticus is meestal een weifelaar die een besluit genomen heeft.
(Godfried Bomans)

Publicaties Internationaal

- When Should an Older Adult be Referred to Neuropsychology?

- ADHD is best under­stood as a cultural con­struct

- On the Nature of Re­pressed Contents - A Working-Through of John Searle’s Critique

- Alcohol drinking in mid­dle age and subsequent risk of mild cognitive im­pairment and dementia in old age: a prospective population based study

- Gambling: The Hidden Addiction

- The Road Less Tra­vel­led: Moving From Distri­bution to Determinants
in the Study of Gambling Epidemiology

-  Assessing and Trea­ting Problem Gambling:
Em­pirical Status and Promising Trends

- Preventing Postpartum Depression Part II: A Cri­tical Review of Nonbio­lo­gical Interventions

- The developing brain and early learning

- Paediatricians and child protection: the need for effective education and training

- Pathological demand avoidance syndrome: a necessary distinction within the pervasive developmental disorders

- Clinical interventions for treatment non-adherence in psychosis: meta-analysis

-  Unit for Suicide Re­search, University of Gent, Belgium

- Language, Reflection and the Dimensions of Conduct

- Watching Sex on Tele­vision Predicts Adoles­cent Initiation of Sexual Behavior

- Puberty and the Onset of Substance Use and Abuse

- meer

Humor

- Fish Comics

Poëzie

- Laat je mij dan gaan?