Jaargang 1 Nr 17 20.09.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Staatsblad

08.09. 30.04.2004. – De­creet tot regeling van de binnenlandse en interlandelijke adop­tie van kinderen

Charme is een manier om ja tot antwoord te krijgen zonder ook maar één duidelijke vraag te hebben gesteld (A.Camus)

België  

Commissie Justitie

15.09. De erkenning van de Rodin-stichting als instelling van open­baar nut

15.09. De situatie van de geïnterneerden in de gevangenissen

15.09. De orgaandona­ties

15.09. Het eerste eva­luatierapport van de ge­sloten jeugdinstelling te Everberg en het nieu­we jeugdsanctie­recht

Schriftelijke Vragen en antwoorden

- Seks met dieren. – Straf­baarheid

- Nefaste invloed van al­cohol tijdens de zwan­­ger­schap

- Evolutie van de sub­si­dies voor palliatieve zor­gen

- Ziekenhuizen. – Aan­spra­kelijkheid van de me­dische raad

- Onderzoek naar de oor­zaken van alcoho­lis­me

- Mensen die lijden aan «orthorexia nervosa»

- Cumulatie van inva­lidi­teitsvergoeding met het beroepsinko­men

- De Post. - Mobbing onderzoek

- Financiering van in­ves­­teringen in zieken­huizen

- Benzinestations waar alcoholhoudende dran­ken worden ver­kocht.

- Vervolgingsbeleid be­treffende het sturen on­der invloed. – Be­mid­de­ling in strafza­ken. – Ver­keersklas­sen.

- Prijsstijging en terug­betaling van Rilatine.

- Transmurale zorg.

- Comapatiënten. – Be­roepsdeskundige zie­ken­huiscentra. – Er­ken­­nin­gen.

- Toedienen van anti­de­pressiva aan kin­de­ren.

- Onderzoek naar de voedingsgewoonten van de Belgische be­volking.

- Overgewicht bij kin­de­ren.

- Beleidsinitiatieven in het kader van het «Eu­ropees Jaar voor per­sonen met een han­di­cap».

Vragen en Antwoorden in de Senaat

-  Gezondheidszorg. ­ Verschillen tussen de gewesten. ­ Initiatieven van de federale regering

- Ouders met zieke kinderen. –  ­ Maximum­factuur. ­ Rooming-in. ­ Eventuele opname in het remgeld

- Chronisch vermoeid­heidssyndroom (CVS). ­ Opvang en behandeling van patiënten. ­Referen­tiecentra

 

 

 

 

 

Vlaams Instituut voor
Psychometrie ?

 

 

Goede testen die dertig jaar oud zijn, nieuwe testen die museumstukken wor­den van bij de publicatie, nieuwe testen die wegens uitblijvende aanpassingen uit de handel worden geno­men, enz. In de geneeskunde kan men zich zoiets niet voorstellen. In de psy­chologie wel. Men moet psycholoog zijn om op een verantwoorde wijze psychologische testen te hante­ren. He­den ten dage moet men bijna superpsycholoog zijn om nog op een verantwoorde wij­ze met het beschikbaar arsenaal om te gaan. Het lukt wel, maar men moet weten waar­mee men bezig is.
Er loopt iets grondig verkeerd. Recent heeft men bijvoorbeeld beslist om miljoenen te inves­teren in de terugbetaling van medicatie voor ADHD, maar er zijn ernstige tekorten in de on­der­zoeksschema's voor de diagnostiek. Hetzelfde in de dementie-diagnostiek.  Dagelijks wor­den er studie- en beroepsadviezen uitgebracht, worden er voor duizenden euro's scha­debepa­lingen gedaan, worden er reva­li­da­tie inspan­ningen gemeten, ondermeer met instrumenten van dertig, veertig jaar oud. Waar in de gezond­heidszorg kan men zich zoiets permitteren? Goed-gevalideerde en goed-ge­nor­meerde testen vormen dikwijls door hun hoge aankoopprijs een probleem. Niet-geau­to­riseerde kopieën hou­den dan op hun beurt de dure prijsstelling in stand. Dit heeft uiteraard te maken met de posi­ti­onering en de honorering van ons beroep.
In de geneeskunde doen de farmaceutische firma's voor miljoenen euro's onderzoek. Die wor­den verrekend in de medicatie en de staat betaalt via het RIZIV. De ontwerpers van apparaten doen hetzelfde en de hulpverlening kan het verrekenen in de honoraria van de zorgenver­strek­ker en weer is het de gemeenschap die betaalt via het RIZIV. In de genees­kunde betaalt de gemeenschap onderzoek, validering en normering via het RIZIV. Dit is niet zo voor psycho­lo­gi­sche instrumenten die even belangrijk zijn voor de volksgezondheid.

Er zijn twee mogelijkheden om dit probleem op te lossen:
- Ofwel maakt men dat psychologen voor het gebruik van testen een terugbetaalbaar hono­ra­rium kunnen aanrekenen waardoor de aanschaf van dure testen minder problematisch wordt en er voor
testontwikkelaars geld vrij komt om te investeren in testontwikkeling.

- Ofwel investeert de overheid zelf in onderzoek, normering en validering van instrumenten en speelt de overheid voor uitgever in eigen beheer of spelen de testuitgevers dezelfde rol die ze spelen zoals bij het uitgeven van een boek.
Aangezien terugbetaling van prestaties via het RIZIV vermoedelijk slechts een denkpiste kan worden na wettelijke erkenning van ons beroep en dan enkel voor de gezondheidszorg, dienen we op dit ogenblik voor de tweede mogelijkheid te kiezen.

Vraag is dan natuurlijk welke overheid dient te investeren? Eigenlijk zijn er verschillende mi­nisteries die er belang bij hebben dat psychologen beschikken over goede meetinstrumen­ten: volksgezondheid, welzijn, onderwijs, tewerkstelling, ambtenarenzaken, landsverde­di­ging, verkeer, enz.
We stellen de oprichting voor van een Vlaams Instituut voor de Psychometrie. We verwach­ten van dat instituut dat het betrouwbare en valide en goed genormeerde instrumenten ont­wikkelt voor het meten van tal van psychologische variabelen bij alle leeftijden van de bevol­king. We vermelden: psychomotorische ontwikkeling, reactietijden, aandacht, geheugen, in­telligentie, handvaardigheid, taalvaardigheid, rekenvaardigheid, enz. Eens het pakket van psy­chische functies op punt staat, kan gedacht worden aan vragenlijsten en persoonlijk­heidsproeven. We denken dat we moe­ten afstappen van het steeds opnieuw willen ver­talen van Ameri­kaanse instrumenten die via auteursrechten een duur keurslijf en een rem vormen, maar uiteindelijk weinig meer­waar­de bieden. We hebben voldoende competente testontwikkelaars in Vlaande­ren zodat men degelijke instrumenten kan ontwerpen vanaf de grond.

Als de overheid instaat voor ontwikkeling en normering en de testen tegen materiaalkost ter beschikking stelt dan stelt zich de vraag veel minder naar vergoeding via afzonderlijke ho­no­­ra­ria voor het testgebruik.

Dit instituut zou kunnen gespijsd worden vanuit de ministeries die er gebruik van maken. Dit instituut zou initiatief, verantwoordelijkheid en controle hebben op de testontwikkeling, maar zou kunnen beslissen om de ontwikkeling van bepaalde testen of modules in onderaanne­ming door te geven aan de universiteiten.
We zien vol verwachting uit naar de oprichting van een VIP.

 

Zorgprogramma cardiale patho­logie

Het KB betreffende het zorgprogramma "car­di­ale pathologie" werd herschreven. Ook in de nieuwe versie worden de psychologen niet vermeld.

 

 

Psychotherapeut en psycho­loog in Frankrijk

In Frankrijk is de wetgeving betreffende het dragen van de titel van psychothe­rapeut af­ge­kondigd. We geven ook de Franse wetge­ving betreffende het dragen van de titel van psycholoog.

 

 

Wisc III in de branding

Boom test uitgevers fungeerde als distributeur van de Nederlandse editie van de WISC-III, in opdracht van het NIP Dienstencentrum (NDC), dat verantwoordelijk is voor de Nederlandse bewerking. Op 1 oktober 2004 wordt de leve­ring overge­nomen door Harcourt, afdeling van Harcourt UK. Daar verschijnt binnen­kort de WISC IV. De evaluatie van de Neder­lands­ta­li­ge WISC III door de Com­missie Psy­cho­­diag­nostiek van de BFP is hier te lezen.

 

 

Boodschap in een fles

De website 'Boodschap in een fles' is een on­derdeel van de informatiecampagne over alco­hol van de VAD-De druglijn. Deze cam­pagne geeft nuttige informatie over het gebruik van alcohol en is bestemd voor alle personen tus­sen 26 en 45 jaar. Er zijn 'boodschappen' voor werknemers, sporters, vrouwen en men­sen met een drankprobleem.

Jeugdonderzoeksplatform

Het JOP is een samenwerkingsverband tus­sen drie onderzoeksgroepen die een traditie hebben in jeugdonderzoek in Vlaanderen.

 

 

Suïcide voorkomen

Naar aanleiding van de World Suicide Pre­ven­tion Day van 10 September publiceerde de wereldgezondheidsorganisatie de tekst Suici­de huge but preventable public health problem

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de op 3 juni 1970 gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor be­roeps­ziekten, teneinde er het begrip onver­schoonbare fout in op te nemen.

- Wetsvoorstel tot oprichting van een Rijks­register van plegers van seksuele misdrijven, als onderdeel van het Centraal Strafregister.

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek teneinde er de niet-ontvankelijkheid van de vordering tot scha­devergoeding wegens het feit van ge­boren te zijn, in op te nemen

- Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof bij vroeggeboorte

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrek­ken van sterke drank en betreffende het ver­gunningsrecht, om de verkoop van alcoho­li­sche dranken in drankautomaten aan jon­ge­ren jonger dan 16 jaar te verbieden

- meer

 

 

 Jacob

Cactussen voor nieuwe tanks

Ze staan er weer. Mensen met het hart op de juiste plaats die aan de wa­ren­huizen met bloemetjes staan bedelen om wat geld voor kan­keronderzoek en zorg voor kanker­pa­tiën­ten. Uiteraard wordt er naast geldinzamelen ook informering en sensibilisering nage­streefd. Maar toch, het inzamelen van fond­sen is belangrijk, niet al­leen door verkoop van azalea's, maar ook door benefietconcerten, openbare verkoop en tv-shows. Elk jaar op­nieuw. En de bevolking gaat het op de duur ge­woon vinden dat er gebedeld wordt voor de gezond­heidszorg.

Toch raar dat er nooit generaals aan de wa­renhuizen staan om cac­tussen te verkopen voor de aankoop van een nieuwe tank of ge­vechtsvlieger. Iedereen vindt het maar nor­maal dat legeraan­ko­pen prioritair zijn. Het gaat im­mers om onze veiligheid, om ons vege lijf. Daarover mag geen discussie zijn. Daarvoor moet niet gebedeld worden. Ook als aanko­pen van tiental­len miljarden een paar jaar later 'we­gens overbodig' van de hand worden gedaan.

Men zou kunnen denken dat gezondheids- en welzijns­zorg ook om het vege lijf gaat… en kwestie van investeringen die tewerkstelling kunnen ople­veren… daar zijn ook wel sug­gesties voor te doen.

 

 

Agenda

- 01.10. De psycholo­gi­sche dienst als zieken­huisfunctie

- overzicht

Een van de grootste mysteries van het fami­lie­leven is dat een niksnut van een aanstaande schoon­zoon kan veran­deren in de vader van het intelligentste kleinkind ter wereld.
(L.A.Lopez Mayer)

België (vervolg)

Plenaire Kamer

15.09. Debat over de ver­grijzing van de sa­men­leving

Europa

Europese Commissie

- Gezonde voeding voor de  Europese burger

Raad van de Europese Unie

- 2586e zitting van de Raad - Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksge­zond­heid en Consu­men­tenzaken - Luxemburg, 1-2 juni 2004

Europees Agentschap voor veiligheid en gezond­heid op het werk

Nieuwe suggesties ter bestrijding van agressie en andere gezondheids­risico’s in de onderwijs sector

De enigen die bij fami­lieruzies luisteren naar beide partijen zijn de buren. (Lignorian)

Publicaties
België

Belgisch tijdschrift Sociale Zekerheid

- Lokaal sociaal beleid

- Vorm geven aan wat er leeft

- De moderne boer is een stresskip

- Zat zijn doet niet zeer

Publicaties Internationaal

- The journey: Parkin­son's disease

- Alcohol drinking in mid­dle age and subsequent risk of mild cognitive im­pairment and dementia in old age: a prospective population based study

- Re-engineering sys­tems for the treatment of depression in primary care: cluster randomised controlled trial
- Can care management enhance integration of pri­mary and specialty care?

- Treating Eating Disor­ders: the Pitfalls and Per­plexities

- Brain Imaging Data of ADHD

- Management of Normal Pressure Hydrocephalus

- Efficient Identification of Adults with Depression and Dementia

- Making Decisions with Families at the End of Life

- Fighting fire with psy­chology

- The baggage screener's brain scan

- The question of marriage and community well-being

- Buddy system eases stress, study suggests

- How to help nicotine-dependent adolescents quit smoking

- Cardiovascular fitness, cortical plasticity, and aging

- Two routes to emoti­o­nal memory: Distinct neu­ral processes for valen­ce and arousal

- Low acetylcholine during slow-wave sleep is critical for declarative memory consolidation

- Speech production: Wernicke, Broca and beyond

- meer

Humor

- The naked truth about marriage from the mouth of kids

Poëzie

- Voorbij