Jaargang 1 Nr 18 04.10.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Staatsblad

30.09. 28.05.2004. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsi­diëring van het Vlaams Platform van vereni­gin­gen van personen met een handicap voor het vertegenwoordigen van personen met een handicap in het Regio­naal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg en het organiseren van trajectbegeleiding

Het genie brengt altijd weer de stommeriken zo'n twintig jaar later op ideeën.
(Louis Aragon)

België  

Persberichten

01.10. Kafkatest

24.09.  Informatiecam­pagne tegen de sek­su­ele uitbuiting van kinde­ren

Commissie Bedrijfsle­ven, Wetenschaps­be­leid, Onderwijs, Natio­nale wetenschappelijke en  Culturele instel­lin­gen, Middenstand en Landbouw

28.09. Gevaarlijk speel­goed en gadgets

28.09. De op de jonge­ren gerichte recla­me­campagnes van de banken

28.09. De schuld­over­last en de  bankrecla­me voor jongeren

Commissie Justitie

29.09. Minderjarige daders van seksu­eel misbruik

29.09. De jeugddelin­quentie

Commissie Sociale Zaken

28.09. Het toezicht op het welzijn op het werk

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Aantal leefloners

- Aantal leefloners jonger dan 25 jaar

- Wetenschappelijk on­derzoek fibromy­al­gie

- Uitbouw zorgtraject in de geestelijke gezond­heidszorg

- Activiteitsvallen voor personen met een ar­beidshandicap. – Her­scholing. - ZIV-uit­ke­rin­gen. - Verhouding RIZIV en VDAB

- Onkostenvergoeding voor mensen uit de gees­telijke gezond­heidszorg (GGZ) die te­rug aan het werk wil­len

- Terugbetaling van medicatie voor ADHD

- Drughulpverlening

- Pilootprojecten rond «activering» in de gees­telijke gezond­heidszorg

- Wiegendood.  Oor­za­ken. - Luchtvervuiling

- Zorgplaatsen voor comapatiënten

- Gevaarlijk speelgoed. – Veiligheidscontroles

- Tatoeages & pier­cings

- Pijncentra. – Toewij­zing van conventies

- Preventie van zwaar­lijvigheid. – Interminis­te­riële Conferentie Volks­gezondheid

 

 

 

 

 

De psychologische dienst
als ziekenhuisfunctie

 

 

In de algemene ziekenhuizen worden in snel tempo op allerlei plaatsen in de patiëntenzorg psy­chologen ingezet. Het is be­langrijk dat deze collega’s elkaar ontmoeten, van elkaar leren en overleg plegen over organi­satorische en inhoudelijke aspecten van het beroep. Daarom werd op 25 september 2003 de beslissing genomen om de Vlaamse Vereniging van Psy­chologen in Algemene Ziekenhui­zen, de VVPAZ op te richten.
Op 1 oktober 2004 organiseerde de VVPAZ een studienamiddag en contactavond rond het thema 'De psychologische dienst als ziekenhuisfunctie'.
De positionering en de financiering van de psychologen in algemene ziekenhuizen is een be­lang­rijk punt. Ook de overheid is begaan om deze kwestie. De nationale raad van zieken­huis­voorzieningen die de regering adviseert over het beleid inzake het ziekenhuiswezen keurde op 13.11.2003 een advies betreffende de psychologische functie in het alge­meen en psychiatrisch ziekenhuis goed. De belangrijke conclusies van dit advies zijn:
• In elk ziekenhuis wordt een psychologische functie opgericht, nodig als algemene erken­nings­norm van de ziekenhuizen.
Er wordt voorzien in een basisfinanciering van 1 VTE per 150 bedden; de vroegere finan­cie­ring komt daar bovenop.
Alle psychologen zijn medewerker van een door een psycholoog gecoördineerde functie én lid van multidisciplinair functioneel therapeutisch team.
• De algemene directie zorgt voor realisatie van de psychologische functie.
Bij de goedkeuring van dit advies werd wel gesteld dat de financiering moet rond zijn voor dit als erkenningsnorm aan een ziekenhuis kan opgelegd worden, dat de algemeen directeur wel moet zorgen voor de realisatie van de psychologische functie maar dat hij de best pas­sende positionering in het organogram kan voorzien en dat de psychologische functie moet ingezet worden voor de directe patiëntenzorg en bijvoorbeeld niet voor het personeels­be­leid.
Op de studienamiddag van de VVPAZ werd een overzicht gegeven van de evolutie in de in­schakeling van psychologen in algemene ziekenhuizen. In grote mate hing dit samen met de bestaande finan­cieringsbronnen die dan ook besproken werden. Actuele kwesties werden toegelicht. Vervolgens werd het advies van de NRZV over de psychologische functie toe­ge­­licht. De implementatie van dit advies werd vervolgens geanaly­seerd in een drietal situ­aties; de mogelijkheden in een ziekenhuis met (vooral) één grote campus, een fusiezie­ken­huis met meerdere campi en tenslotte de universitaire ziekenhui­zen. Uiteindelijk bleek de psychologische functie in be­paalde niet-universitaire ziekenhuizen reeds jaren of zelfs tientallen jaren geor­ga­niseerd te zijn in de lijn van het actuele advies. In veel andere niet-univer­si­taire en in de  universitaire ziekenhuizen is er nog werk aan de winkel. Maar zowel in de niet-universitaire als in de universitaire ziekenhuizen leeft er een sterke in­teresse om werk te maken van de verdere uitbouw van de psycholo­gische functie in de lijn van het advies van de NRZV. Het enthousiasme van de deelnemers aan de studienamiddag en de sterke groei van het ledenaantal van de
VVPAZ zijn daar het levende bewijs van.

Meer informatie hierover is ook te vinden via het KlinPsy-dossier Psycholo­gi­sche Dienst.

 

Samenstelling ministeriële kabinetten

Het onafhankelijk management blad voor het openbaar bestuur My Publica publiceert een overzicht van de samenstelling van alle Belgi­sche kabinetten.

 

 

Protection of the human rights and dignity of persons with mental disorder

De Raad van Europa keurde op 22.09.2004 een aanbeveling goed.

 

 

Bekwaamheden en wedden in buitengewoon onderwijs

In Edulex is het overzicht verschenen van de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitenge­woon onderwijs.

 

 

Bachelor en masteropleidingen

Op Edulex is de lijst verschenen van de ba­chelor- en masteropleidingen in Vlaanderen.

 

 

Basiseducatie laaggeschoolde volwassenen

De coördinatie van het decreet houdende de regeling van basiseducatie van laagge­schoolde volwassenen werd bijgewerkt.

 

 

Multidisciplinair dossier in CLB

De omzendbrief die het besluit van de Vlaam­se Regering van 8 juni 2001verduidelijkt, is bijgewerkt.

 

 

Wereldborstvoedingsweek

Van 1 oktober tem 7 oktober 2004 is het we­reldborstvoedingsweek.  Inzake borstvoe­ding scoort Vlaanderen met 63 procent bedui­dend slechter dan onder meer Italië (78 pro­cent), Ne­derland (72 procent) en Zweden (98 procent). Meer info.

Stop kinderprostitutie

Op 30.09.2004 werd de aftrap gegeven van een nieuwe nationale informatiecam­pagne tegen de seksuele uitbuiting van kinderen. Deze cam­pagne, die loopt onder de naam «stopkinderprostitutie.be», kwam tot stand onder impuls van ECPAT België en de Fede­ra­le Politie, in samenwerking met Child Focus, en enkele ondernemingen uit de privé en de openbare sector.

 

 

Begroting Ziekteverzekering 2005

Op 24.09.2004 heeft Minister Demotte zijn be­groting ziekteverzekering 2005 voorge­steld. Er wordt gesproken over het garan­de­ren van psychologische hulp bij brandwon­den­patiën­ten (6 halftijds). Ook worden 24 vol­tijds psy­chologen voorzien voor de tabaks­ont­wen­nings­programma's voor zwangere vrouwen

 

 

Neurodegenerative Diseases

Vanaf 01.10.2004 en gedurende drie maan­den kan men op de site van Nature Medecine gratis een dossier raadplegen over Neuro­de­genera­ti­ve Diseases.

 

 

Sexual Brain

Gedurende de maand oktober biedt het we­ten­schappelijk tijdschrift Nature Neuro­science gratis toegang tot een dossier over de sek­su­ele ontwikkeling en differentiatie van de her­senen, evenals over de cerebrale circuits voor paarvorming en seks-geasso­cieerd ge­drag, evenals ethische kwesties in dat ver­band.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Voorstel van resolutie over een duidelijkere en begrijpelijkere rechtstaal.

- Wetsvoorstel houdende verplichte certifi­ca­tie van experts

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerech­telijk Wetboek wat het gerechtelijk deskun­di­genonderzoek betreft

- meer

 

 

 Jacob

Eet meer Freud, drink Adler, blijf Jung

De farmaceutische nijverheid besteedt van haar budget 2.8 keer meer aan marketing en administratie dan aan research en ontwikke­ling. Maar beide kosten worden uiteraard verwerkt in de prijs van de medicatie. Ons RIZIV betaalt dus miljoenen aan de farmaceutische nijverheid om de medische wereld te bestoken met reclame. Die is soms van twij­felachtig allooi zoals een recente studie van het Insti­tu­te for Evidence Based Medecine van Keulen aantoonde (Duits arti­kel, Engelse bespreking).

Er zijn mensen die zich afvragen of de overheid dan liever de recla­mefolders van de farmaceutische industrie betaalt dan de zorgen van de psychologen. Die psychologen maken ook nooit reclame voor hun zaak… Eet meer Freud, drink Adler, blijf Jung !

 

 

Agenda

- 29.10. Preventief en cul­tuur sensitief werken aan veerkracht in mi­gran­tengezinnen met jon­ge kinderen

- overzicht

Overspel: de verkeerde man op de juiste plaats.

België (vervolg)

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Orgaandonaties. – In­formatiecampagne

- Activiteitsvallen voor personen met een ar­beidshandicap. – Pro­gres­sieve werkhervat­ting

- Activiteitsvallen voor personen met een ar­beidshandicap. – Ar­beidsmarkt. - Nood aan hulpmiddelen. – Ver­een­voudiging proce­du­res

Staatsblad

27.09. 24.05.2004. – In­terministeriële conferen­tie. - Protocol gesloten tus­sen de Federale Over­heid en de Over­heden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende het gezondheidsbeleid t.a.v. patiënten in een per­sisterende vegeta­tieve status

24.09. 13.09.2004. - KB tot wijziging van het KB  van 22.05.2003 betref­fende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tege­moet­komingen aan per­sonen met een handicap

24.09. 13.09.2004. – KB tot wijziging van het KB van 05.03.1990 betref­fende de tegemoetko­ming voor hulp aan be­jaarden

24.09. 13.09.2004. – KB tot wijziging van het KB van 06.06.1987 betref­fende de inkomensver­vangende tegemoetko­ming en de integratiete­ge­moetkoming

Europa

Raad van Europa

22.09. Recommendation Rec(2004)10 of the Com­mittee of Ministers to mem­ber states con­cer­ning the protection of the human rights and dignity of persons with mental disorder

Consumer Voice

Good health for all - the future of health in Europe

Zolang ik mijn minnaar liefhad heb ik de slippertjes van mijn echtgenoot vergeven.
(Marcelle Auclair)

Publicaties
België

Weliswaar nr 59

- Europa tussen droom en werkelijkheid

- Het persoonlijk assistentiebudget

- Handel drijven in kennis

Publicaties Internationaal

- Randomised controlled trial of physiotherapy compared with advice for low back pain

- A tribute to Paul R. Pin­trich's Contributions to Psychology and Educa­tion

- Self-regulated learning procedure for university students: the "meaningful text-reading strategy"

- Sexual selection and the Male:Female Mortality Ratio

- Which Infidelity Type Ma­kes You More Jea­lous? Decision Strategies in a Forced-choice Between Sexual and Emotional Infidelity

- Promoting walking and cycling as an alternative to using cars: systematic review

- meer

Humor

- Wir Rauchen Nicht

Poëzie

- Altijd