Jaargang 1 Nr 19 18.10.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Staatsblad

12.10. 30.04.2004. - Decreet van het Minis­terie van de Vlaamse Gemeenschap betref­fende de flexibilisering van het hoger onder­wijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijs­maatre­gelen

11.10. 07.05.2004. - Decreet betreffende de integrale jeugdhulp

06.10. 11.06.2004. - Besluit van de Vlaamse Regering tot afbake­ning van het toepas­sings­gebied van de in­tegrale jeugdhulp en van de regio's integrale jeugdhulp en tot rege­­ling van de beleidsaf­stem­ming integrale jeugd­hulp

04.10. 07.05.2004. – De­creet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de inte­grale jeugdhulp

Dromen zijn vrije-
tijds­besteding van
de hersens.
(R. Lembke)

België  

Persberichten

13.10. Federale be­leids­verklaring. De be­gro­ting van de sociale zekerheid in evenwicht en sociale maatregelen van Oostende behou­den.

12.10. Overschrijding begroting ziekteverze­kering in 2004 ?

12.10 De Federale be­leidsverklaring

Er is ooit uitgere-
kend dat je met een leven lang joggen twee jaar ouder wordt;
 maar uit een andere berekening blijkt dat
je daarvoor alles bij elkaar twee jaar moet joggen. (Midas Dekker)

Europa

De Europese Commis­sie

- Voorstel voor een be­sluit van de raad inza­ke de uitwisseling van gegevens uit het straf­register

- Voorstel voor een richt­lijn tot wijzi­ging van Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de orga­nisatie van de arbeids­tijd

- Verslag over de ten­uitvoerlegging van Aan­beveling 98/561/EG  betref­fen­de Europese sa­men­werking ter waar­bor­ging van de kwali­teit in het hoger onder­wijs

 

 

 

 

 

 

 

Niet ver van ons bed

 

 

 

 

Men zegt dat het internet van de wereld een dorp maakt. We surfen over de continenten in fracties van seconden en is het vanzelfsprekend dat we allerlei informatie, ook over psy­cho­logie en gezondheidszorg van overal op de wereld kunnen downloaden.
Wanneer het evenwel het verschaffen van die zorg betreft moeten we vaak een psycholo­gi­sche drempel overschrijden om te laten doordringen dat dit over hetzelfde wereld-dorp gaat. Informatie over miljoenen kinderen die doodgaan van de honger is plots een ver-van-ons-bed-show. De problematiek van armoede lijkt toch vooral iets van verre landen. Hoe vaak bezoeken we de site van de wereldgezondheidsorganisatie en unicef ? Wie van ons heeft het armoede­decreet gelezen ? Dichtbij en ver weg heeft meer te maken met eigen­be­lang dan met kilome­ters.
In dit nummer van De Maere willen we daaraan eens speciale aandacht schenken.

Op 17 oktober is het Werelddag van verzet tegen armoede. Dit is een gelegenheid om een bezoekje te brengen aan de site van Welzijnszorg, Knoopinzakdoek, Armoede, Armoedebe­strijding (veel links), De Keeting. Van overheidswege is te vermelden: Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, de recente wetgeving inzake armoedebestrijding.

Vermelden we de internationale site van de Vierde Wereldbeweging.
Ook de Raad van Europa heeft een speciale webpagina over de werelddag.
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een dossier over Poverty and Health met links naar heel wat studies.
We vinden er ook een rapport van 2004: Poverty Reduction Strategy Papers: Their Significance for Health: second synthesis report.
Op de site van Unicef leren we dat 600 miljoen kinderen moeten leven van minder dan 1 euro per dag en dat een kind uit een arm gezin twee keer meer kans heeft om te sterven voor zijn vijfde verjaardag dan een kind uit een rijk gezin. Meer hierover. We kunnen er ook een volledig Ne­derlandstalig rapport inlezen over de toestand van de kinderen in de wereld 2003 en ook het rapport van 2004 in het Engels.
Ook de Uno besteedt heel wat aandacht aan de werelddag. Op de site van de UNO kunnen we ook een stand van zaken lezen over de armoede in België en de rest van de wereld.

Op de site van de wereldgezondheidsorganisatie leren we momenteel meer over de toestand in Darfur. Psychologisch toch wel merkwaardig hoe het Westen een miljarden verslindende oorlog in Irak goed praat omdat het een einde stelde aan een onmenselijk regime en ondertus­sen doof en blind blijft voor de wreedste toestanden in Afrika. Het is aan de burgers om de po­litiekers duidelijk te maken dat ze dat belangrijk vinden. Anders doen die daar te weinig aan.
Het jaarlijks rapport van de WHO is klaar: The world health report 2004 - changing history.

 

Integrale jeugdhulp

Op 04.10.2004 verscheen in het Staatsblad het decreet van 07.05.2004 betreffende de rechts­positie van de minderjarige in de integra­le jeugdhulp. Meer regelgeving betref­fende de integrale jeugdhulp is hier te vinden.

 

 

International Day for the Eradication of Poverty

Op 17 oktober is het de Werelddag van verzet tegen armoede.  Voor meer informatie kunt u best het hoofdartikel "Niet ver van ons bed" lezen.

 

 

Gezinsbijslag en gezinsbeleid

Op de website van de Rijksdienst voor Kinder­bijslag voor werknemers kan men het jaarver­slag 2003 (244 pp) inlezen evenals een tekst van 109 pp met als titel Gezinsbeleid, een literatuurstudie.

 

 

Rookstopbegeleiding

De Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Ge­zondheidszorg en Tuberculosebestrijding or­ga­niseert tussen 6 november 2004 en 19 maart 2005 een cursus tabakologie en rook­stopbegeleiding. In de vorige De Maere hebben we aangekondigd dat Minister Demotte in zijn begroting van de ziekteverzekering voor 2005 voorziet in 24 vol­tijds psy­chologen voor de ta­baks­ont­wen­nings­programma's voor zwange­re vrouwen. De VRGT biedt trouwens nog an­dere cursussen aan. In dit verband willen we ook verwijzen naar het Advies van de Vlaam­se Gezondheidsraad inzake Rookstop in Vlaan­deren.  

Persoon met een handicap

De Directie Generaal Personen met een Handi­cap heeft een nieuwe folder op het net gezet met de antwoorden op veel gestelde vragen.

 

 

Parlementaire werkzaamheden

- Op 06.10. was er in de Commissie Sociale aangelegenheden van de Senaat een hoor­zitting betreffende de oprichting van een Ho­ge Raad voor Deontologie van de Gezond­heidszorgberoepen.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 337, § 1, van het Burgerlijk Wetboek betreffende de door een kind ingestelde vordering tot uitke­ring voor levensonderhoud, opvoeding en pas­sende opleiding, om een door het Arbitra­gehof aangestipte discriminatie op te heffen.

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de echtscheiding op grond van feitelijke schei­ding van meer dan twee jaar, om een door het Arbitragehof aangestipte discriminatie op te heffen.

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwet­boek en van de wet van 9 april 1930 tot be­scherming van de maatschappij tegen abnor­malen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de herhaling betreft

- Wetsvoorstel houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het ver­staanbaar maken van vonnissen en arres­ten

- meer

 

 

 Jacob

Lekkere taart aan de beenhouwer betalen

De ziekenhuizen investeren soms voor honderdduizenden euro in me­­dische apparaten. Het RIZIV betaalt volgens de nomenclatuur terug aan de artsen. Dan volgen er onderhandelingen om een per­centage van die honoraria te recupereren voor het ziekenhuis dat de kosten deed. Het heet dan dat artsen een deel van hun honora­rium afstaan aan het ziekenhuis. Dezelfde regeling als die voor de apparaten wordt steeds meer doorgevoerd voor het betalen van de prestaties van de niet-medische zorgverstrekkers.

Het is kennelijk aan de waakzaamheid van generaties sociaalvoelen­de ministers ontsnapt dat Keizer Jozef II in 1781 officieel het lijfei­gen­schap heeft afgeschaft. De Maere bestond toen nog niet…
Er zijn mensen die zich afvragen of dergelijke praktijken ook in andere sectoren van de maat­schappij zouden mogelijk zijn. Dit is misschien iets om volgende zondag eens uit te tes­ten in de bakkerij: "Bakker, uw taart ziet er lekker uit. Zal ik aan de beenhouwer betalen ?"

 

 

Agenda

- 22.10. De Faculteit bin­nenstebuiten

- 02.12. Preventie van rugklachten op het werk

- overzicht

Vaak is het zo dat
mensen die 'zeggen wat
ze denken', juist niet hebben nagedacht over
wat ze zeggen.
(T.G. van Thienen)

Publicaties
België

Vlaams Parlement

- Het Vlaams Parlement

Publicaties Internationaal

- The subcortical anato­my of human spatial neg­lect: putamen, caudate nucleus and pulvinar

- Late plasticity for language in a child’s non-dominant hemisphere

- Selective serotonin re­up­take inhibitors remain useful drugs which need careful monitoring

- Toilet training: Getting it right the first time . Guide for parents

- Toilet training problems: Underachievers, refu­sers, and stool holders . Guide for parents

- Guide for parents: Using incentives to moti­vate your child

- Guide for parents: Stool holding: When your child holds back bowel move­ments and is not toilet trained

- Guide for parents: 10 tips for talking with children about a parent’s life-threatening illness

- Shaken baby syndro­me: Recognizing and res­pon­ding to a lethal danger

- The medical evaluation of a child with develop­mental delay

- Tourette syndrome:
1. Diagnosis
.
2. Management

- Counseling parents on infant day care: How to do it effectively

- Evaluating the effects of medical disorders on sleep in the older patient

- Cognitive Function in Patients with Multiple Sclerosis: Impairment and Treatment

- Psychotherapy Treat­ment of Torture Survi­vors

- Issues in Dual Diagno­sis: Diagnosis, Treatment and New Research

- Borderline Personality Disorder: An Overview

- Trauma-Focused Cog­ni­tive-Behavioral Thera­py for Sexually Abused Children

- Temporal relation between depression and cognitive impairment in old age: prospective population based study

- Recent developments: Suicide in older people

- Trends in Length of Stay, Living Setting, Func­tional Outcome, and Mortality Following Medi­cal Rehabilitation

- Cerebral White Matter Lesions and the Risk of Dementia

- meer

Humor

- Dikke Freddy

Poëzie

- Herfst