Jaargang 1 Nr 20 01.11.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Commissie Welzijn, Volks­gezondheid en Gezin

- De toekomst van de gesloten jeugdinstelling in Everberg en het ad­vies van de Vlaamse Regering betreffende de hervorming van het jeugdrecht

- De evaluatieteams interlandelijke adoptie

- Reclame in ziekenhui­zen en verzorgingsin­stel­lingen

- Het tekort aan finan­ciële middelen voor de financiering van hulp­middelen voor gehandi­capten

- De stijging van het aantal kinderen in pleeg­gezinnen

- Een geïntegreerd drugbeleid

Staatsblad

18.10. 28.05.2004. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de registratie van de zorgvragen, de zorg­bemiddeling, de zorgaf­stemming en de plan­ning van de zorg en de bijstand tot sociale inte­gratie van personen met een handicap

Als alle politieke methoden mislukken, probeer het dan eens met nadenken.
(Boyson)

België  

Persberichten

28.10. Tegemoetkoming aan personen met een handicap

28.10. Herinschakeling van de slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten

22.10. Jeugdbescher­ming

22.10. Naar pediatri­sche zorgprogramma's

Commissie Volksge­zond­heid

26.10. De anticoncep­tie­cheques

26.10. De vrijwillige zwanger­schapsonder­breking via een nietchi­rurgische medische procedure

26.10. De toename van het aantal abortussen bij tieners

26.10. Pret-echo's

26.10. Activering' in de geestelijke gezond­heids­zorg

26.10. De waarschu­win­gen aan zwangere vrouwen tegen alco­hol­gebruik

26.10. Het voornemen om reclame voor alco­holische dranken aan banden te leggen

26.10. Dagcentra palli­atieve zorg

20.10. Voorschrift en terugbetaling Rilatine

20.10. Pilootprojecten in de psychiatrische thuiszorg

20.10. Het falend inter­neringsbeleid

20.10. Orgaandonaties

20.10. Het controle­me­chanisme op het cor­rect gebruik van de Katz-schaal

20.10. De evaluatie van de toepassing van de euthanasiewet

Commissie Justitie

26.10. Het aanhou­den­de uitblijven van het ko­ninklijk besluit inzake de wet op het voorlopig be­wind

19.10. De samenwer­kingsovereenkomst in­zake adoptie

19.10. De regels te han­teren bij de opmaak van de lijsten van des­kundigen

Commissie Sociale Zaken

27.10. Het persoonlijk assistentiebudget

27.10. Progressieve tewerkstelling

26.10. De aanpassing van de anti-pestwetge­ving

26.10. Het adoptiever­lof

19.10. De effecten van de terugbetaling van de pil aan jongeren

19.10. De tewerk­stel­ling van oudere werk­ne­mers

19.10. De gezinnen met een kind met kanker

 

 

 

 

 

Schijnzelfstandigheid

 

 

In de algemene ziekenhuizen worden in snel tempo op allerlei plaatsen in de patiëntenzorg psy­chologen ingezet. Meestal gebeurt dat door aanwervingen in een werknemersstatuut. De laatste tijd worden ook psychologen 'aangeworven' in een zelfstandigenstatuut. De vraag kan gesteld worden of het gaat om zelfstandigen of schijnzelfstandigen. Een proble­matiek die zich niet alleen in de gezondheidszorg stelt.
Een werknemer is iemand die werkt onder gezag van een ander persoon. Maatschappelijk gezien is er een naar elkaar toe groeien van het statuut van werknemer en zelfstandige; de zelfstandige boet wat in aan autonomie en de werknemer wordt steeds geëmancipeerder en autonomer.
Er zijn evenwel grote gevolgen verbonden aan het statuut. Voor de opdrachtgever zijn 'zelf­standigen' goedkoper dan werknemers omdat hij voor hen geen patronale bijdragen en sociale lasten moet betalen. Voor de zelfstandige lijken de verdiensten soms hoger, wat evenwel heel wat minder wordt na aftrek van de zelf aangegane verzekeringen om uitein­delijk dezelfde sociale zekerheid te bekomen als bij het werknemersstatuut.
Een opdrachtgever die evenwel iemand aanwerft in een statuut van schijnzelfstandigheid moet rekening houden met de mogelijkheid dat hij achteraf met terugwerkende kracht alle so­ciale bijdragen zal moeten betalen.
De rechtbanken maken steeds meer gebruik van de Unizo-formule om uit te maken of iemand als zelfstandige dan wel als werknemer kan beschouwd worden. Er zijn evenwel uitspraken geweest van andere rechtbanken die dan weer meer gewicht toekennen aan de wilsautono­mie, aan de kwalificatie die partijen zelf vooropstellen.
Het Rekenhof heeft in mei 2004 een uitgebreid rapport opgesteld. In Gembloux heeft de re­ge­ring de problematiek besproken en toen leek het dat men een rem zou zetten op het wer­ken als zelfstandige en dat men de wilsautonomie zou beperken door enerzijds de wetge­ving op de arbeidsovereenkomsten te herdenken en anderzijds door te werken aan speci­fieke criteria voor specifieke sectoren of beroepen. De diverse paritaire comitées zouden advies moeten uitbrengen over criteria om het begrip gezag te bepalen.
Ondertussen werkt minister Laruelle (MR) aan een ontwerp en blijkbaar zou zij meer open­staan voor het begrip wilsautonomie. Wordt vervolgd.
Ondertussen kan het wellicht zinvol zijn dat de collega's die zich vragen stellen of ze 'zelf­standige' zijn of 'schijnzelfstandige' eens voor zichzelf de Unizo formule hanteren en des­ge­wenst advies inwinnen bij mensen die competent zijn in de sociale wetgeving op dit ge­bied. Want z
oals vorig jaar staat ook nu in de regerings­verklaring: " Tenslotte zal een juri­disch slui­ten­de aanpak van schijnzelfstandigheid worden uitgewerkt."
In juni was er een discussie in de Kamer en in juli was er een discussie in de senaat.
Een bespreking van het wetgevend werk is hier te vinden. Op de site van de VDAB is er een kort artikel. Lees ook de infofiche van de SVMB.

 

Gezondheidstoezicht stagiairs

Het lang aangekondigde KB betreffende het gezondheidstoezicht op stagiairs is versche­nen op 04.10.2004. Nu maar afwachten wat het gevolg zal zijn voor de bereidheid van werk­­gevers om stagiairs te nemen.

 

 

Psychologen in Rust- en Verzorgingstehuizen

Steeds opnieuw wordt de noodklok geluid over het tekort aan verpleegkundigen. Sedert het KB van 28.11.2000 kon men tijdens een overgangsperiode tot 1.10.2004 in een instel­ling van 45 bewoners of meer een voltijds equivalent verpleegkundige, naar rata van maximum 1 voltijds equivalent per 30 be­wo­ners, vervangen worden door onder andere een licentiaat in de psychologie. Op 28.10.­2004 werd het KB van 21.09.2004 gepubli­ceerd houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis of als centrum voor dag­ver­zorging. Daarin wordt deze maatregel be­stendigd.

 

 

Slachtoffers en rechtsgelijkheid

Op 20 februari 2004 vond het colloquium “Slachtoffers en rechtsgelijkheid” plaats. Deze dag werd, ter gelegenheid van de Europese Dag van het Slachtoffer, georganiseerd door de Beleidscel Samenleving en Criminaliteit van de Vlaamse Gemeenschap, de afdelingen Slachtofferhulp van de Centra Algemeen Wel­zijnswerk en het Steunpunt Algemeen Wel­zijns­werk. Het verslagboek van die dag is te vinden op de site van het CAW.

 

 

Nationale Raad Ziekenhuis­voor­zieningen

Op de site van de NRZV kan men nu alle uit­ge­brachte adviezen downloaden. Tot eind 2003 is het in zip-files per jaar. Maar er wordt een overzichtstabel gegeven met de titels zodat men kan zien welke bundel men moet down­loaden. Advies 228-2 over de psycho­logische functie zit in de bundel van 2003. Er is een recent advies over de ver­soepeling van de normen in de zieken­hui­zen.

 

 

Kinderen en antidepressiva

De Amerikaanse Food en Drug Administration heeft een webpagina over Antidepressant Use in Children, Adolescents, and Adults.

 

 

Kinderpsychotherapie

In het Nieuwsblad van 29.10.2004 lezen we dat de wachttijd in de ziekenhuizen voor the­ra­­pie bij een kinderpsychiater reeds een half jaar bedraagt. De laatste jaren wordt met de regel­maat de noodklok geluid over het tekort aan kin­derpsychiaters. Ondertussen zitten er tien­tallen kinderpsychologen zonder werk of ver­vullen een andere job. Dit heeft met de fi­nan­­cie­ring te maken. Prestaties van psychi­aters worden terugbetaald. Die van psycho­logen niet. Volgens de geïnterviewde is dat kennelijk niet direkt een probleem; psycholo­gen houden zich toch maar met problemen van het alle­daag­se leven bezig en daarvoor zijn er vol­doende alternatieven. Van respect gesproken.

Justitiedialogen

De Belgische burger heeft zijn vertrouwen in justitie verloren. Voor dit wantrouwen zijn ver­schillende redenen: het gebrek aan trans­pa­ran­tie, de moeilijke toegang, het gevoel van on­gelijkheid, de plaats van slachtoffers in de pro­cedure,… Om dit vetrouwen te herstellen heb­ben Fred Erdman en Georges de Leval voor­stel­len en aanbevelingen geformuleerd in “Justitiedialogen”, een verslag van 476 pp dat moet dienen als ideeëndoos voor de hervor­mingen die Minister Onkelinx in het ko­mende jaar wil voorstellen.

 

 

Beleidsnota's

- Beleidsnota Jeugd

- Discussienota Onderwijs en Vorming

- Beleidsnota Gelijke Kansen

- Beleidsnota Werk

- Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 

 

Parlementaire werkzaamheden

Op 27.10.2004 heeft men in de Commissie So­ciale aangelegenhe­den van de Senaat de hoorzittingen verder gezet betreffende de oprichting van een Ho­ge Raad voor Deonto­lo­gie van de Gezond­heids­zorgberoepen.

Op 25.10.2004 waren er in de werkgroep "Vergrijzing van de bevolking" van de Senaat hoorzittingen.

Op 27.10.2004 waren er in de Commissie Bio-ethiek van de Senaat hoorzittingen in verband met het wetsvoorstel betreffende de prena­tale en de pre-implantatiediagnos­tiek.

Op 11.11.2004 is er in het Europese Parle­ment een hoorzitting betreffende de richtlijn betreffende de diensten op de interne markt.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Voorstel van resolutie tot omkadering van de mobiele telefoniemarkt teneinde te voorko­men dat de fabrikanten zich op de doelgroep van de jonge kinderen zouden richten

- Wetsvoorstel betreffende de aanschaf en het bezit van honden door particulieren

- Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel

- Voorstel van resolutie betreffende de noden van de Alzheimerpatiënt.

- Voorstel van resolutie betreffende de on­der­steuning van de zorg bij kinderen met kan­ker die thuis verblijven door liaisonequipes.

- Wetsvoorstel tot herinvoering van artikel 117 en tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op het bevorderen van de ont­wikkeling van het menselijk kapitaal en van het levenslang leren

- Wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een geestesstoornis

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten betreffende de voorwaardelijke invrijheids­stelling en tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke

- meer

 

 

 Jacob

Peacepillen

L'histoire se répète, zeggen ze in Frankrijk. Maar dat wist ik al lang. Als men 774 jaar oud is, heeft men al wat meegemaakt en begint men be­paalde maatschappelijke patronen te herkennen. Een com­pe­tent zakenman in­vesteert liefst in zaken die goed geld opbrengen. Voor een pillenfa­brikant is een product dat le­vens­lang door miljoe­nen men­sen geno­men wordt inte­res­santer dan iets wat slechts een paar duizend mensen met een ver­schrikkelijke ziek­te nodig hebben. Pijn, reuma, hoge bloed­druk, diabe­tes, te hoge choles­te­rol, depres­sie, geheu­gen­ver­lies, dat is de toe­komst. In de geeste­lijke gezond­heids­zorg ziet men het succes van middelen die nodig en nuttig zijn bij be­paal­de gees­tesziekten. Maar als die ziekte­beelden dan uitlo­pers zijn van varia­be­len die in de gewone populatie ook voor ­komen, is dat aar­dig meege­no­men. Pillen tegen aan­dachts­stoor­nis­sen en overbe­weeg­lijkheid, pillen tegen depressie… Er zijn nu al tientallen miljoenen mensen die antidepres­siva slikken. In de jaren zeventig was stress in de mode en men slikte benzodia­ze­pines (waar is de tijd van de maretak) en nu is het alle­maal de­pres­sie en men slikt antide­pres­siva, tegen ernstige depressie (te­recht) en tegen lief­des­ver­driet. Soms pre­ventief door mensen die nooit een depressie hadden. Met de beden­king als het niet baat, het schaadt ook niet. Voilà dat is de weg. En er zit een gat in de markt… Agressie. Dat is ook iets dat een verschrik­ke­lijk pro­bleem kan zijn en dat ook voor komt in het gewoon gedragspa­troon. Eerst nog in de DSM de agressiedisregulatie­stoornis pro­mo­ten. Dan een pilletje op de markt. En welke ouder wil zijn kleine als een nieuwe Baeke­landt, of hedendaagser, een nieuwe Bin La­den zien uitgroeien. Je zegt wel dat men psy­cho­lo­gi­sche aanpak en educa­tieve maat­re­gelen als eerste keus moet han­te­ren. Maar daar voor­ziet men toch geen fond­sen voor. En als dat niet werkt, dan regeling van de terug­be­taling van het pilletje. Je sleurt er het terroris­me bij en je speelt in op het onveiligheidsge­voel en de ver­koop is verzekerd. Ja, ik ben wel van 1230, maar ik ken mijn wereld. Commer­ce is tenslot­te commerce. We zullen daar op mijn 780-ste eens op terugkomen.
Jacob

 

 

Agenda

- 23.11. Palliatieve Zorg

- overzicht

Politiek is de wetenschap hoe wie wat krijgt wanneer en waarom.
(S. Hillman)

België (vervolg)

Commissie Sociale Zaken (vervolg)

19.10. De financiering van de beschutte werk­plaatsen

19.10. Rolstoelen

19.10. De  uitgaven in de ziekteverzekering voor 2004

Schriftelijke Vragen en antwoorden Senaat

- Psychiatrische zieken­huizen. ­ Kosten voor op­name en behandeling. ­ Geneesmiddelen in cate­gorie B. ­ Opname in cate­gorie A

Staatsblad

28.10. 21.09.2004. – KB houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingste­huis of als centrum voor dagverzorging

25.10. 03.08.2004. – Om­zendbrief. - Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappe­lijke integratie - studenten en het recht op een leef­loon

04.10. 21.09.2004. - KB betreffende de bescher­ming van stagiairs

Europa

Europees Parlement
Schriftelijke vragen

-  Gebruik van condooms voor aids-preventie

Europees Parlement
Mondelinge vragen

- Geestelijk-gehandicap­ten­beleid en kooibedden

- Website vermiste kin­de­ren

Documenten van algemeen belang

 - Balans van de in het kader van de Europese samenwerking in jeugd­zaken uitgevoerde acties

- Terrorismebestrijding: paraatheid en beheer­sing van de gevolgen

Raad van Europa

- Le travailleur dans l'industrie, le consom­mateur, la personne handicapée

- Revised Strategy for Social Cohesion

- Active ageing in Europe

- Reproductive health behaviour of young Europeans

- Demographic and social implications of low ferti­lity for family structu­res in Europe

Vertel mijn moeder
nooit dat ik in de politiek zit - ze denkt dat ik piano speel
in een bordeel.

Publicaties
België

Nationaal Instituut voor Statistiek

- Vrouwen nemen vaker dan mannen initiatief tot echtscheiding

Publicaties Internationaal

- Palliative care in chil­dren: problems and con­siderations

- Behavioral and cogni­tive outcomes of ex-preterm children

- Attributional style and symptoms as predictors of social function in schizophrenia

- How strong is the rela­tionship between functi­onal status and quality of life among persons with stroke?

- Cerebral and cerebellar sensorimotor plasticity following motor imagery-based mental practice of a sequential movement

- Trichotillomania in Child­hood: Case Series and Review

- Childhood predictors of self reported chronic fa­ti­gue syndrome/myalgic encephalomyelitis in adults: national birth cohort study

- The Persistence of Fol­ly: A Critical Examination of Dissociative Identity Disorder. Part I. The Ex­cesses of an Improbable Concept

- Association of Genetic Risks for Schizophrenia and Bipolar Disorder With Specific and Generic Brain Structural Endo­phe­notypes

- Evidence based guide­lines or collectively con­structed "mindlines?" Ethnographic study of knowledge management in primary care

- meer

Humor

- Redneck Medical Terminology

Poëzie

- Rutger Kopland