Jaargang 1 Nr 21 15.11.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Plenaire vergadering

- De Bolkesteinrichtlijn

- Dienstencheques in de kinderopvang

- Het dragen van de burka

Commissie Economie, Werk en Sociale Eco­nomie

- De uitvoering van het decreet betref­fen­de het verwerven van een titel van be­roeps­bekwaamheid

Commissie voor on­der­wijs, vorming, we­tenschap en innovatie

- De toepassing van de GON- reglemen­te­ring

- De gewenste ont­wik­kelingen in de ba­siseducatie

- De invulling van het ambt van CLB-direc­teur

- De gelijkstelling van de opleidingsduur van de BaMa-opleidingen aan de Europese norm

- Een mogelijk verbod op het dragen van de hoofddoek in Vlaamse scholen

- De toename van het aantal laaggelet­terden

- Het mogelijke gebruik van het Engels in mas­teropleidingen aan de KU Leuven

Commissie voor wel­zijn, volksgezondheid en gezin

- Het lokaal sociaal

beleid

- Opvang van delin­quente jongeren met

drugproblemen door De Sleutel

- Mogelijke toepas­sin­gen van beeld­te­lefo­nie in de thuis­zorg

- De erkenning van or­ganisaties die aange­paste vrijetijdsbe­ste­ding aanbieden aan personen met een

handicap

Vragen en Antwoor­den

- Geweld tegen leer­krachten – Omvang en schadevergoeding

- Leerlingen BuSO – Gratis abonnement De Lijn

- Spijbelgedrag – Evo­lutie – Maatregelen

- Mantelzorg – Controle

Opmerking

Graag onze excuses voor de soms onre­gel­­matige en laattijdige be­richtgeving over het be­leid op Vlaams ni­veau. De website van het Vlaams Parlement is vol­gens ons een ech­te ramp, een aan­fluiting van het demo­cratisch recht van de burger op informatie over het be­leid. "Wat Vlaanderen zelf doet, doet Vlaande­ren be­ter", zegt men. Geef ons toch maar de site van de federale Ka­mer.

Humor en geduld zijn kamelen waarmee je door elke woestijn kunt trekken.
(Bosmans)

België  

Persberichten

08.11. 8-11-2004 Nati­onale Informatie­cam­pagne van de Belgi­sche Liga van de De­pressie

26.10. Betere be­scher­ming van kinde­ren te­gen daders van seksu­ele misdrijven

22.10. Jeugdbescher­ming

Commissie Bedrijfsle­ven, Wetenschaps­be­leid, Onderwijs, Natio­nale wetenschap­pe­lijke en  Culturele in­stel­­lin­gen, Midden­stand en Landbouw

09.11. Het cocaïne­ge­bruik dat steeds vaker voor reclamedoelein­den in beeld wordt gebracht

Commissie Justitie

09.11. De hervorming van het jeugdrecht

Commissie Volksge­zond­heid

09.11. Het tabaks­fonds

09.11. Het zakgeld voor rusthuisbewo­ners

09.11. De huisvesting van niet-begeleide min­derjarige vreem­delingen

Commissie Sociale Zaken

10.11. De erkenning van "MSA" als be­roeps­ziekte

09.11. De problemen die personen met een han­dicap ervaren in­zake verzekeringen

09.11. Een nieuwe Staten-Generaal voor het Gezin

 

 

 

 

 

Is SEL het zout voor de eerstelijnsgezondheidszorg ?

 

 

De beleidsnota van de Vlaamse Regering van januari 2000 stelt dat de eerstelijnsgezond­heids­zorg de basis vormt van de gezondheidszorg. "Versterking ervan is noodzakelijk. Een monodisciplinaire organisatie van het zorgaanbod met alleenwerkende zorg- en hulp­verle­ners ruimt meer en meer plaats voor georganiseerde samenwerkingsverbanden. De­ze evo­lutie is ontstaan zowel vanuit de vraag- als vanuit de aanbodzijde." lezen we in de inleiding van het ontwerp van decreet. En verder:

De Vlaamse regering is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 op de staats­her­vorming bevoegd om regelend op te treden inzake de zorgverstrekking buiten de zie­kenhui­zen.

Maar ook op federaal niveau en in de andere gewesten was men met de problematiek be­zig. Op 25.07.2001 werd er tussen alle regeringen een protocolakkoord gesloten. Het doel van dit protocol is een betere zorgverlening binnen de eerstelijnsgezondheidszorg aan te bieden. Daarbij wordt uitgegaan van het principe dat de zorg zich moet aanpassen aan de gebruiker en niet omgekeerd.

De federale regering nam een aantal verbintenissen op zich die gerealiseerd  werden in het KB van 8 juli 2002 tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van ge­ïnte­greerde diensten voor thuisverzorging (GDT) en het MB van 17 juli 2002 houdende vast­stel­ling van de programmatiecriteria voor de geïntegreerde diensten voor thuisver­zor­ging. In het KB lezen we in Art 1 4° beroepsbeoefenaar : elke beroepsbeoefenaar be­doeld in het ko­nink­lijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de ge­zond­heids­zorg­beroepen, alsmede een psycholoog;" In het MB lezen we dat er wordt voorzien in een dienst per volledige schijf van 70000 inwoners.

De Vlaamse regering engageerde zich om (1) de zorgzones te bepalen en erover te wa­ken dat deze het ganse grondgebied bestrijken ; (2)  de geïntegreerde diensten voor thuis­ver­zor­ging te erkennen ; (3)  wetgeving op te stellen die toelaat bijkomende opdrach­ten te en­ten op de werking van de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging.
Het eerste engagement werd gerealiseerd via het
decreet op de zorgregio's. (voor de tabel moet u wel zoeken Decreet van 23.05.2003, BS 2003-06-06 en dan het Beeld raad­plegen). De andere engagementen werden gerealiseerd in het Decreet betreffende de eerstelijns­ge­zondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders van 03.03.2004 (BS 2004-04-20). In De Maere 1-8 schreven we dat de psychologen wel be­sproken werden in de in­leidende teksten, maar dat ze in het ontwerp van decreet niet meer bij de zorgverstrekkers stonden. In de memorie van toelichting staat in verband met Art 2,19° " De Vlaamse regering kan, zonder afbreuk te doen aan het KB nummer 78, voor de toepassing van dit decreet andere disciplines als zorgverstrekker erkennen ongeacht deze al dan niet erkend zijn in het kader van het KB nummer 78." In het decreet zelf is dat nog eens ingekort tot " of beroeps­beoefenaar van een andere door de Vlaamse regering bepaalde discipline"

In het KB van 14.05.2003 (BS 2003-05-23) lezen we dan weer "6° onder « hulpverleners » : psychologen, psychotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers of des­kun­digen van een dienst voor gezinszorg of deskundigen van een uitleendienst, ver­te­gen­woordigd in of een overeenkomst hebbende met een geïntegreerde dienst voor thuis­ver­zor­ging." Er wordt voorzien in een forfaitaire vergoeding per hulpverlener die aan het multi­disci­plinair overleg deelneemt. Er is slechts één prestatie per patiënt per jaar voor­zien.
De Samenwerkingsinitiatieven EersteLijnszorg (SEL) vormen de Vlaamse variant van de fe­derale geïntegreerde diensten voor thuisverzorging en nemen de taken van de reeds be­staan­de samenwerkingsinitiatieven in de thuisverzorging (SIT’s) over. Bovenop de kernop­dracht van een GDT (multidisciplinair overleg met het oog op evaluatie van de zel­fredzaam­heid van de patiënt, de uitwerking en de opvolging van een zorgplan, taakaf­spra­ken) is het de bedoeling dat een SEL functioneert als een overlegplatform op niveau van de eerste lijn en bovendien structureel overleg organiseert met de meer gespeci­ali­seerde zorg over de afstemming op de noden van de lokale bevolking en individuele ge­bruiker.  Andere specifie­ke taken zijn o.a. bewaken procedures m.b.t. evaluatie zelf­zorgver­mogen, aanbod in kaart brengen en ter beschikking stellen, bewaken van permanen­tie­re­geling, klachtenmeldpunt ondersteunen/klachtenbemiddeling. Zout als katalysator ?
Het zal toch belangrijk zijn dat de Vlaamse regelgeving wat afgestemd raakt op de fede­rale en dat er wat meer duidelijkheid komt inzake de positie van de klinisch psycholoog in die eer­stelijnsgezondheidszorg. Laat ons ook hopen dat er via de SEL-werking een inten­sive­­ring komt van de inschakeling van psychologen in de eerstelijn, in welk statuut dan ook.
* Bij de redactie van dit artikel hebben we ook dankbaar gebruik gemaakt van een synthese van de hand van Patrick Van Der Jeugt*

 

De rechten van kinderen met een handicap

Op 7 en 8 november hield de Raad van Eu­ropa in Straatsburg een conferentie over the rights of children with disabilities. Een van de topic's van de conferentie zal gaan over het vervan­gen van de medische bena­dering door een mul­tidisciplinair model geba­seerd op het ont­wik­kelingspotentieel van het kind.

 

 

Geweldpreventie

De Raad van Europa hield op 7-9 november in Oslo een conferentie over Preventing every­day violence in Europe. Bij de Raad van Euro­pa liep een project Responses to violence in everyday life in a democratic society. Het eindrapport kan men hier lezen.

 

 

Kabinet Vervotte

Op het kabinet van Minister Vervotte van Wel­zijn, Volksgezondheid en Gezin is Bob Cools raadgever voor de sector Geestelijke Ge­zond­­heidszorg. Cools is voorzitter van de VVKP en was in een vorig leven kabi­nets­medewerker van Minister Aelvoet en Taver­nier. Het is be­lang­rijk dat een klinisch psy­cho­loog deze plaats invult. We wensen hem veel succes en goede inspiratie.

 

 

Studieduur psychologie 8 jaar

In België is de studieduur om psycholoog te worden 5 jaar. Momenteel wordt dit wat on­dergraven vanuit Nederland waar het maar vier jaar is. Ondertussen is men op Euro­pees niveau bezig met een uniform diploma dat "consist of a Master’s or equivalent level of university training in psychology, a total du­ra­tion of six years, and one year of su­per­vised practice included or added to the University degree. Op de site van de Asso­ciation Fran­çaise des Psychologues Clini­ciens lezen we dat het voorstel voor het be­halen van een doctoraat in de psycho­lo­gie na acht jaar stu­dies grote bijval geniet. Meteen zou het ook een kader bieden voor een oplossing van het probleem van de the­rapieopleiding. Wat schreven wij ook alweer in De Maere van 12.01.2004 ? Meteen is dui­delijk dat er uit Frankrijk nog andere ge­ruch­ten komen dan deze die we begin dit jaar kon­den opvangen.

 

 

Dienst voor overzeese sociale zekerheid

De DOSZ is voor velen wellicht een dienst waar ze nauwelijks iets over gehoord heb­ben. Nochtans zijn er 700000 Belgen die in het buitenland wonen.

 

 

Handigids editie 2004

Sedert midden oktober is de Handigids bij­ge­werkt. Online kan die reeds geraadplee­gd worden. De papieren versie volgt later deze maand. Dit document van meer dan 340 pa­gina's beschrijft in een begrijpbare taal de reglementeringen (op federaal niveau en op het vlak van de Gemeenschappen en Ge­wes­ten) voor personen met een handicap en de voordelen die aan hen worden toe­ge­kend. De FAQ-pagina's zijn aangepast aan de indexatie van 1 oktober 2004.

Preventie druggebruik

Op 6 en 7 oktober was er in Yekaterinburg een forum over drugpreventie. De Raad van Europa heeft een site over de proble­ma­tiek. We willen hier ook nogmaals de web­site van de VAD onder de aandacht brengen.

 

 

Tabakspreventie

Tabak doodt elk jaar meer dan 650000 men­sen in de Europese Unie. Er is een daling van het aantal mannen dat rookt, maar een toe­name bij de vrouwen en de tabaksindustrie richt zich steeds meer op de doel­groep van kinderen en adolescenten. De Europese Unie heeft een uitvoerig docu­ment gepubliceerd Tobacco or health in de European Union, past, present and future. Op de site van het Vlaams Instituut voor gezondheidspromotie kan men uitvoerige informatie vinden over de Vlaamse situatie (ook de regelgeving).

 

 

Gedwongen huwelijken

Op 18.10.2004 was er in de Raad van Eu­ro­pa een hoorzitting over gedwongen hu­we­­lijken. U kunt een interview lezen met Purna Sen, een expert inzake de proble­ma­tiek van geweld te­gen vrouwen. Op 4 en 5 novem­ber waren er in Parijs journées in­ternationa­les de réflexion sur les mariages forcés.

 

 

Roken en Slapen met Amedeo

Amedeo is een gratis internetdienst langs waar u elke week een nieuwsbrief kunt krij­gen met abstracts over een door u geko­zen topic en vanuit een set van tijdschriften die u zelf geselecteerd hebt. Tot hiertoe ging de in­teresse van psychologen wellicht vooral naar een reeks psychiatrische en neurologi­sche aan­doeningen, naast diabe­tes, astma, con­tra­cep­tie, potentiestoor­nis­sen, pijn, ano­rexie, obe­si­tas en alcoholis­me. Nu is er ook een ru­briek over slaap­stoor­nissen en roken.

 

 

Administratie Planning en Sta­tistiek

Op de website van APS kan men heel wat informatie bekomen inzake Vlaamse statis­tieken, strategisch management en Survey­onderzoek. Dit jaar werd op de site ook een volledige studie Algemene Omgevingsana­lyse Vlaanderen 2004 online geplaatst.

 

 

Interculturele dialoog en con­flict­preventie

De Raad van Europa organiseert van 15 tot 17 november 2004 een tweede intercultu­reel forum. Heel wat links over dit brandend actueel thema.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1024bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1072bis van hetzelfde Wetboek, in verband met gedingen betref­fende arbeidsongevallen en beroepsziek­ten

- meer

 

 

 Jacob

Hoe slim zijn ze in Antwerpen ?

In de Verenigde staten blijken er ernstige verschillen te bestaan in het gemiddelde intelligentieniveau per staat. Vermits de kiesmannen per staat toegewezen worden aan de winnaar van de verkie­zin­gen, kan men een verband leggen tussen gemiddelde intelligentie en politieke voorkeur. (Si non e vero, e bene trovato)

Als er ooit een Vlaams Instituut voor Psychometrie zou komen zal men blijkbaar ook rekening moeten houden met een goede geogra­fische spreiding van de normeringsgroepen.  Wie weet of we ooit nog kunnen beschikken over IQ-cijfers per regio. Dan kunnen we ook verbanden berekenen… met politieke voorkeur, met aantal flits­palen, met gezinsgrootte, met fiscaliteit, met …

 

 

Agenda

- 03.12. Nieuwe ontwik­kelingen in de behande­ling van depressie

- overzicht

Zelfkennis is als een ziekenhuisbed proper maar pijnlijk.
(O.Van der Hallen)

België (vervolg)

Staatsblad

10.11. 13.09.2004. - Wet hou­dende instem­ming met de Ka­der­over­eenkomst van de We­reld­gezondheids­orga­ni­satie inzake de bestrij­ding van het ta­baks­ge­bruik, aangeno­men te Ge­nève op 21 mei 2003

08.11. 01.07.2004. – Be­sluit van de Regering van de Franse Ge­meen­schap betreffende de bescherming van minderjarigen tegen de televisieprogramma's die hun lichamelijke, gees­telijke of zedelijke ontwikkeling zouden kun­nen aantasten

Europa

Raad van Europa

07.11. Preventing every­day violence in Europe

Europese Unie

- Tobacco or health in de European Union, past, present and futu­re.

- Work and Health in the EU – A statistical por­trait

Documenten van algemeen belang

- Een nieuw elan voor Europa's jeugd

Wijsheid is de eigenschap die je uit situaties houdt waarin je haar nodig hebt.
( D. Larsen)

Publicaties
België

Vlaanderen

Algemene Omgevings­a­na­lyse Vlaanderen 2004

Tijdschrift Klinische Psychologie 34-3

- Werken met tolken in de geestelijke gezond­heids­zorg
- Het consulteren van islamitische genezers
- Etnotherapie
- Stagnatie en trans­for­matie in migranten­ge­zin­nen
- Ontwikkelingsgerichte opvoedingsondersteu­ning bij kansarme, al­loch­tone gezinnen.
- Traumaverwerking als focus in de hulpverle­ning aan vluchtelingen

Tijdschrift Klinische Psychologie 34-2

- De dienst klinische psy­chologie in een psy­chiatrisch ziekenhuis
- Gebakken lucht in de klinische psychologie
- Balanceren op een slap­­pe koord: van ac­ting-out tot verwoording in analytische kinder­the­rapie
- Van evolutietheorie tot evolutietherapie?

Publicaties Internationaal

- Assessment and Ma­na­­gement of Personality Disorders

- Efficient Identification of Adults with Depres­sion and Dementia

- Hypersexuality in Chil­dren With Mania: Diffe­ren­tial Diagnosis and Cli­nical Presentation

- Experts Publish Sexu­al Dysfunction Guideli­nes

- Are Clinical Impres­si­ons of Adolescent Sub­stan­ce Use Accurate?

- Health-Related Quality of Life in Children and Adolescents Who Have a Diagnosis of Atten­ti­on-Deficit/Hyperactivi­ty Disorder

- Cognitive Enhancers as Adjuncts to Psycho­the­rapy

- Is Psychosis a Neuro­biological Syndrome?

- Somatization Disorder: A Practical Review

- Explaining Medically Unexplained Symptoms

- Children’s Persistence With Methylphenidate Therapy: A Population-Based Study

- Childhood Bullying: Im­plications for Physici­ans

- The Metabolic Syndro­me, Inflammation, and Risk of Cognitive De­cline

- Kangaroo Mother Care, an example to follow from developing countries

- Hormones, stress and aggression--a vicious cycle

- Redefining retirement

- The prevalence and causes of dementia in people under the age of 65 years

- Performance on the de­mentia rating scale in Par­kinson’s disease with de­mentia and de­mentia with Lewy bo­dies: compa­rison with progressive supranu­clear palsy and Alzhei­mer’s disease

- meer

Simulator

- Eye Simulator

Humor

- Vreemd gaan

Poëzie

- Ramsey Nasr