Jaargang 1 Nr 22 29.11.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

22.11. Gezondheids­zorg wordt best Vlaam­se bevoegdheid

18.11. Meer middelen in 2005 voor mensen met een handicap; ook voor het wegwerken van de wachtlijsten

Plenaire vergadering

- 17.11. De begeleiding van laaggeschoolden en ouderen door de VDAB

Commissie voor on­der­wijs, vorming, we­tenschap en innovatie

- Frisdrank- en snoep­automaten op scholen

- De slaagkansen van allochtonen in het ho­ger onderwijs

- De gehanteerde kwa­liteitscriteria voor we­ten­schappelijke publi­caties in de academi­sche wereld

- meer, waag uw kans op de site van het Vlaams Parlement

Staatsblad

- 26.11. 30.04.2004. - Decreet betreffende het verwerven van een titel van beroeps­bekwaam­heid

De enige man die echt niet zonder vrouwen kan is een gynaecoloog.
(Schopenhauer
)

België  

Persberichten

25.11. Steeds meer rugklachten op het werk

19.11. Loopbaanonder­breking voor bijstand ziek familielid

19.11. Arbeidsongeval­len

Commissie Bedrijfsle­ven, Midden­stand e.a.

16.11. De Bolkestein-richtlijn

Commissie Justitie

16.11. De moeilijkhe­den die gescheiden vrou­wen met zoge­naam­de onregelmatige werkuren onder­vin­den om het hoede­recht over hun kin­de­ren te krijgen.

16.11. De mogelijkhe­den tot controle op websites en optre­den tegen web­sites

16.11. De chemische castratie van sek­su­ele delinquenten

16.11. Het uitblijven van een prioritair op­volg­beleid  inza­ke klach­ten over het niet naleven van het be­zoekrecht en het niet betalen van onder­houds­geld

Commissie Volksge­zond­heid

23.11.  De pediatri­sche centra in ziekenhuizen

23.11. De verschillen in consumptie van medi­sche zorg Noord-Zuid

23.11. Fibromyalgie

23.11. De studie over onderdeel B1 van de verpleegdagprijs voor de psychiatrische ziekenhuizen

17.11. De website van de patiënten­rech­ten

17.11. Sluiting pedia­trische afdelingen

17.11. De pilootpro­jec­ten  psychiatri­sche zorg in de thuis­situatie

17.11. De activerings­projecten in de gees­telijke gezondheids­zorg

17.11. De evaluatie van de wet van 22 augustus 2002 betref­fende de rechten van de patiënt

17.11. De huidige knel­punten in de or­ga­ni­sa­tie van de pallia­tie­ve zorgen

 

 

 

 

 

 

De cirkel is rond

 

 

Begin april 2003 strandde het wetsontwerp Tavernier in de Kamercommissie Volksge­zond­heid toen de PS het debat er niet meer wilde over voeren. Ze hadden toen (in samen­wer­king met de APPPsy, een Franstalige vere­niging van psychoanalysten) zelf het wetsvoor­stel Mayeur 1 op tafel gelegd. Het is nogal evident dat de APPPsy toen niet de belangen van de psychologen verdedigde, maar wel de belangen van de psychoanalysten die geen arts en geen psycholoog zijn.
Na de verkiezingen kwam Demotte (PS) op het kabinet Volksge­zondheid en Sociale Zaken. Wellicht om de beroemde Belgische Compromisvaardigheid eer aan te doen, was het ken­ne­lijk zijn bedoe­ling om het ideeëngoed van Mayeur te gebrui­ken om een soort kaderwet te ma­ken voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen en daarin dan voorrang te geven een de rege­ling van de wettelijke uitoefening van de klinische psychologie, de klinische seksuo­lo­gie en de klinische orthopedagogiek. (Men kan een indruk krijgen van de denkrichting via een tweetal van de eigenlijk vertrouwelijke voorontwerpteksten die de psychoanalysten on­mid­dellijk op de Franse website gezet hebben). In de hoop een en ander toch nog te kunnen bijsturen was er enig overleg tussen onze beroepsgroep en het kabinet. Zie tekst van Bob Cools hierover.  Maar dit overleg werd doorkruist door het wetvoorstel Mayeur 2, een wets­voorstel dat eigen­lijk nog moeilijker ligt dan het eerste. Bin­nenkort hopen we op deze site een uitvoerige analyse te publiceren van de voorliggende wets­voorstellen en voor­ont­werpen. In reactie op het initi­a­tief van de PS heeft senator Vandenberghe (SPIRIT in samen­werking met CD&V en SP.A en een senator uit de vroegere AGALEV-fractie), gedragen door alle Vlaamse Universiteiten, alle Vlaamse beroepsverenigingen van psychologen, de Bel­gische en de Europese Federatie van Psychologen, de Vlaamse en Franstalige vereni­gin­­gen van seksuologen en orthopedagogen, de Vlaamse Vereniging van geestelijke ge­zond­heid, de patiëntenverenigingen, maar ook de Franstalige ziekenhuispsychologen, de Franstalige gedragstherapeuten,  en anderen… het wetsontwerp Tavernier als wetsvoor­stel ingediend in de Senaat. In reactie hierop werd dan door de PS senatoren Cornil en Vienne een kopie van het wets­voor­stel Mayeur 2 ingediend in de Senaat.
Op 17.11.2004 begon in de Senaatscommissie Sociale Aangelegenheden de bespreking van de wetsvoorstellen Cornil en Vienne en Vandenberghe. Op de website van senator Van­den­berghe is te lezen dat alleen de VLD zich nogal nega­tief uitliet tegenover zijn voor­stel omdat de rol van de arts niet vol­doende aan bod zou ko­men. De regering heeft de zaak naar zich ge­trokken en Minis­ter Demotte heeft beloofd dat hij tegen de len­te een regerings­ontwerp zou voorstellen.
Het kabinet kan dus begin 2005 de werkzaamheden verder zetten waaraan het bezig was begin 2004. Wel is nu heel duidelijk dat het niet enkel een groepje van een 150-tal Franstali­ge psychoanalysten (dan nog slechts van één bepaalde richting) is waarmee ze zullen moe­ten rekening houden, maar dat er toch ook wel eens zou kunnen geluisterd worden naar die duizenden anderen, Vlamingen, maar ook zeer veel Franstaligen.

 

Making Children’s Rights Work

De Conventie over de rechten van het kind is 15 jaar oud. Dit was de aanleiding voor een conferentie in Montreal over ''Making Chil­dren’s Rights Work - National and International Per­spec­tives''. Zie ook de UN-site hierover.

 

 

De waarheid en niets dan de waarheid

In weerwil van wat de tabaksindustrie ver­klaart weet ze al heel lang dat roken scha­de­lijk is en dat passief roken dat ook is. Een boeiend artikel verscheen recent in The Lan­cet.

 

 

La violence nuit gravement a l'amour

De Direction de l'Egalité des Chances van de Communauté Française verzorgt heel wat brochures. Een recente brochure is deze over geweld in liefdesrelaties, bedoeld voor een publiek van 15 tot 25 jaar.

 

 

Onderwijs en Vorming

De Discussienota 'Onderwijs en Vorming 2004-2009' ingediend door Minister Frank  Vandenbroucke, is hier te lezen.

 

 

De mythe van de 10 %

Het is bijna een stadslegende dat we maar 10 % van onze hersenen zouden gebruiken. John McCrone probeert te achterhalen waar die oudewijvenpraat vandaan komt.

 

 

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci en Grundtvig

Op 15.11.2004 is het Voorstel voor een Be­sluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een integraal actie­programma op het gebied van levenslang leren in de Raad van de Europese Unie in bespreking genomen.

 

 

Jeugd in Actie

De Raad van de Europese Unie heeft op 15.11.2004 het Voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma “JEUGD IN ACTIE” voor de periode 2007-2013 in be­spre­king genomen.

Numerus fixus studie psychologie

Het NIP, de beroepsvereniging van psy­cho­logen in Nederland, steunt de voornemens van een aantal universiteiten om voor de studie psychologie een numerus fixus in te stellen.

 

 

Stratégies thérapeutiques pour les personnes dépendantes des opiacés

De Fédération Française d’addictologie heeft in samenwerking met tientallen andere Fran­se organisaties, met steun van het Franse Ministerie van Volksgezondheid een reeks aanbevelingen gepubliceerd.

 

 

Meer geld voor psychologi­sche consultatie door huisarts

Volgens Le Soir is er een nieuw rapport van Prof Pelc waarin gepleit wordt voor een be­tere financiering van  bijgeschoolde huis­art­sen die psychologische consultaties doen.

 

 

Vraagbaak depressie

De Pfizer Foundation heeft in samenwerking met zes farmaceutische firma's een website ge­maakt met informatie over depressie. De eer­ste zin luidt: " Niemand twijfelt er nog aan: iedereen krijgt te maken met depressie."

 

 

Drugs in Europa

Op 25.11.2004 heeft de Europese Unie  het  Jaarverslag 2004: Stand van de drugspro­blematiek in de Europese Unie en Noorwe­gen gepubliceerd.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt wat betreft de controle op het schoolverzuim.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de samen­geordende wetten betreffende de kinderbij­slag voor loonarbeiders wat betreft de intrek­king van gezinsbijslag in geval van schoolspij­be­len.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1254 en 1288bis van het Gerechtelijk Wet­boek, met betrekking tot de procedurefor­ma­liteiten inzake echtscheiding

- meer

 

 

 Jacob

Waar is de tijd van de tamtam

Een belastingvermindering waarvan de afrekening pas komt eind 2006 'zullen we voelen vanaf 1 januari 2005' en honderden miljoe­nen euro besparingen in de gezondheidszorg 'zullen we niet voe­len'. Op de web­site van het Vlaams Parlement staan 25 recent toe­ge­voegde documenten waarvan er 25 keer staat dat het docu­ment nog niet beschikbaar is. Een toegevoegd document dat niet toege­voegd is. (Misschien eens te proberen met de ontvanger van de belastingen: we zeggen dat we recent betaald hebben, maar we betalen nog niet.) Een partij moet van inhoud veranderen, niet van naam. Ze houdt op te bestaan en start met een nieuwe naam met dezelfde inhoud, zegt nadien dat er alleen naamsverandering was en voldoet blijkbaar aan de eisen. Weer een paar mislukte pogingen tot postmoder­nis­tisch taalgebruik zeker ? Waar is de tijd van de tam­tam ? Wellicht is er ooit iemand die een verge­lij­kende linguistisch-filosofische studie doorvoert. (Misschien is er hier of daar ook wel een postmodernistische belastingontvanger.) Volledigheidshalve en met de nodige valse be­schei­denheid, zoniet iro­nie, dienen we er echter, Katz parafraserend, aan toe te voegen dat de schijnbare eenvoud van bovenstaande analyses juist door de interdisciplinaire be­vruchting vanuit politieke, bestuurskundige en fiscale hoek bijdragen tot het enigma, de rela­tiviteit en de instabiliteit die ons achterlaat met een verscheidenheid van contradictorisch gelaagde bedenkingen waarvan de interconnectiviteit niet ten volle de logocentrische cohe­rentie kan uitdrukken die de lezer zoekt.
Jacob

 

 

Agenda

- 03.12. Waar zijn we mee bezig ?

- 11-12.12. Perversion et lien social

- overzicht

Humor is slechts een komische manier om serieus te zijn.
(Peter Ustinov)

België (vervolg)

Commissie Sociale Zaken

24.11. De verplichting om RSZ-bijdragen te betalen voor gehan­d­i­capte werklozen of invaliden die werken of een beroeps­oplei­ding volgen in een er­kend centrum

23.11. De financiering van de beschutte werk­plaatsen

Plenaire Kamer

25.11. De aangekondigde nieuwe Staten-Generaal van het Gezin

25.11. Het Belgische standpunt met betrek­king tot de richtlijn-Bolkestein

25.11. De kwaliteits­labels voor ziekenhuizen

25.11. De besparingen in de gezondheidszorg

18.11. Het rapport van de Vlaamse Kinder­rech­ten­commissaris

Plenaire Senaat

10.11. De structurele on­derfinanciering van de psy­chiatrische zieken­huizen

10.11. De studie die de Nationale Raad voor Kwa­liteitspromotie van het RIZIV heeft uitge­voerd omtrent medische onderzoeken in zieken­huizen

10.11. De verdere uit­bouw van de dagcentra voor palliatieve zorg

28.10. De financiering van de gezondheidszorg

28.10. Proefprojecten activering in de gees­te­lijke gezondheidszorg

28.10. De financiering van projecten betref­fen­de de zorgfunctie-active­ring

28.10. De penibele situ­atie van het sociale werk in de geestelijke gezond­heidszorg

21.10. Het federale actie­plan tabaksbestrijding

21.10. De continuïteit en uitbreiding van de psy­chi­atrische thuiszorg

21.10. De financiering van de ondersteunende teams in de palliatieve zorg

Europa

Raad van Europa

25.11. Fresh call for a pan-European campaign against domestic violen­ce

24.11. Paulo Sergio Pinheiro wants to break global taboos surroun­ding family violence

Europese Commissie

- Tobacco and cigarette packs illustrations

Als je ouder wordt, wordt alles slechter, behalve het vergeten,
dat wordt beter
(Henk van Roosmalen)

Publicaties
België

Boek

Waar zijn we toch mee bezig - Institutionele Psy­chotherapie in weer­stand en dialoog met de Kwaliteitspsychiatrie

Weliswaar nr 60

- Armoede

- Waarom generatiear­moede een maatschap­pelijk probleem blijft

- Het Vlaams Netwerk laat de armen zelf aan het woord

- Armen willen een gezond leven voor hun kinderen

- Inge Vervotte en de nieuwe wereld

- Het nieuwe Vlaande­ren is bezig

Publicaties Internationaal

- Is economic evaluation in touch with society's health values?

- Comorbidity of Insom­nia With Psychiatric and Medical Illness

- meer

Humor

- War on terror jokes

Poëzie

- De lenige liefde