Jaargang 1 Nr 23 13.12.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

06.12. Overleg met de Gemeenschappen over de dagactiviteiten­cen­tra eindelijk van start

30.11. Ontmoeting met gebrui­kersvertegen­woordi­gers in de ge­han­dicap­tensector schept meer duidelijk­heid

- Vlaamse regering subsidieert ontwik­ke­lingseducatie

Vlaams Parlement

- Legislatuurverslag 1999-2004

27.10. De vertegen­woordiging van per­so­nen met een handicap als gebruiker

20.10. De aanpak van het spijbelprobleem in Vlaanderen

Vragen & Antwoorden

- Geweld tegen leer­krachten – Omvang en schadevergoeding

- Leerlingen BuSO – Gratis abonnement De Lijn

- Spijbelgedrag – Evolutie – Maatregelen

- Mantelzorg – Controle

Staatsblad

08.12. Besluit van de Vlaam­se Regering be­treffende de toeken­ning van een subsidie aan tijdelijke projecten voor leerlingen met autisme­spectrum­stoor­nissen

Het is moeilijk te bepalen wanneer de ene generatie ophoudt en de andere begint, maar meestal ligt dat zo rond 9 of 10 uur 's avonds
(Charles Ruffing)

België  

Persberichten

08.12. Centralere rol voor Selor in de selec­tieprocedures

03.12. Geïntegreerde diensten voor thuis­zorg

03.12. Rudy Demotte en Steve Stevaert willen pil goedkoop houden voor 1 miljoen vrouwen

01.12. Verbod verkoop tabak aan Min-zestien­jarigen

01.12. Stand van za­ken inzake hiv/aids in­fectie :De bijdrage van de federale Regering

Commissie Volksgezondheid

07.12. Organisatie en financiering van de palliatieve zorg

03.12. Gedachtewis­seling over de sociale dien­sten van algemeen belang

Commissie Sociale Zaken

08.12. De stress ver­oorzaakt door het ver­voer van en naar het werk . idem

08.12. De terugbetaling van de anticonceptiepil

Commissie Economie, Middenstand, e.a.

07.12. De beslissing van het overlegcomité over het dossier inzake de verlaging van de leerplichtige leeftijd

30.11. De Bolkestein-richtlijn

30.11. De forfaitaire bijslag voor geplaatste kinderen in de rege­ling voor zelfstandigen

Commissie Justitie

07.12. De echtschei­dings­problematiek

07.12. Het nationaal actieplan voor de rech­ten van het kind

01.12. De toenemende aanwezigheid van di­alers op de pc's en wie hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld

01.12. De agressie waarvan de perso­neels­leden van de overheidsdiensten het slachtoffer zijn

Plenaire Kamer

09.12. Het hoge drug­ge­bruik in gevangenis­sen

09.12. De filmkeurings­com­missie

 

 

 

 

 

Onze kinderen, onze toekomst

Wie in de geestelijke gezondheidszorg werkt kent wel de volkse uitspraken zoals deze:"Die verwaarloosde kinderen, als ze klein zijn heb je er compassie mee, en als ze groot zijn heb je er schrik voor en vraag je je af hoe die hun kinderen zullen opvoeden." Veel academische nuanceringen zitten er niet in die woorden, maar ze leggen de vinger op een probleem. In wel­ke mate zijn we bereid om te investeren in probleemkinderen, niet alleen omdat het onze hu­mane plicht is naar die kinderen toe, maar ook om de toekomst van de samenleving veilig te stellen. Er zijn studies die aantonen dat het geld dat geïnvesteerd wordt in gedragsge­stoor­de kinderen in het veelvoud wordt teruggewonnen over een periode van dertig jaar aan wat men uitspaart aan bijzondere jeugdzorg, gerechtskosten, gevangeniswezen, enzo­voort. En dan spreken we nog niet over rechtvaardigheid, geluk en veiligheid.

Unicef publiceerde "The state of de world's children 2005: Childhood under treat". Een mil­jard van de 2.2 miljard kinderen leven in armoede. 640 miljoen kinderen hebben geen ade­quate huisvesting, 500 miljoen kinderen hebben geen toegang tot sanitaire voorzieningen, 400 miljoen kinderen hebben geen toegang tot gezond water, 90 miljoen hebben ernstig voed­sel tekort en 270 miljoen kinderen hebben geen toegang tot gezondheidszorg­voor­zie­ningen. Extreme armoede wordt beschouwd als een van de de centrale oorzaken van con­flicten. 55 van de 59 gewapende conflicten uit de laatste dertien jaar grepen plaats binnen een land en niet tussen landen. De helft van de 3.6 miljoen mensen die daarbij gedood wer­den waren kinderen.

De volkse uitdrukking van daarnet parafraserend zouden we kunnen zeggen:"Zolang ze huilen van de honger hebben we er compassie mee, en als ze, eens volwas­sen geworden, met een geweer voor ons staan zullen we zeggen dat het terroristen zijn."
Met een 'beetje geld' kan veel gedaan worden. Met één procent van het kapitaal dat jaarlijks we­reld­wijd aan bewapening wordt besteed kan men maken dat elk kind een basiseducatie krijgt. Op tien jaar kan men aldus wereldwijd de ongeletterdheid uitbannen. Voor basisge­zond­heids­zorg kost dat iets meer. Maar men moet de juiste keuzes maken.

Als individu is men relatief beperkt in zijn bijdrage, maar als land kan men belangrijke keuzes maken. Alles kan beter, maar we hebben in België toch het geluk dat we in politieke partijen van zeer uiteenlopende strekking, politici hebben die de wijsheid en de menselijkheid hadden en hebben om soms zeer moedig keuzes te maken die niet enkel opportunistisch de belan­gen van het grootkapitaal hebben gediend. Het is belangrijk dat ze weten dat dit gezien en gewaardeerd wordt. En nu maar hopen dat ze verder de goeie richting uitgaan.

 

Psychologie in Spanje

Sedert Wet 44/2003 zijn de Spaanse psycho­logen in beroering. In die wet werden ze niet erkend als gezondheidszorgberoep en dat willen ze nu bekomen door een opeenvolging van acties. Op 18 december is er een grote betoging in Madrid. Zie de site van de COP.

 

 

Autism Spectrum Disorders

Het National Institute of Mental Health van de US publiceerde een gratis boekje over Autism Spectrum Disorders (Pervasive Develop­men­tal Disorders) - A detailed booklet that des­cri­bes symptoms, causes, and treatments, with information on getting help and coping. Bekijk ook eens de tientallen andere brochures die de nimh ter beschikking stelt.

 

 

Bekwaamheidsbewijzen en weddeschalen onderwijs

Op 25.11.2004 verschenen in het Staatsblad een aantal wijzigingen aan het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaam­heidsbewijzen, de weddeschalen, en de be­zol­digingsregeling in het gewoon kleuter-, la­ger en basisonderwijs. We geven hier de bijgewerkte coördinatie. Op 29.11.2004 ver­schenen die voor het secundair onderwijs. We linken eveneens de coördinatie.

 

 

Palliatieve Zorg

Op de website van het RIZIV is er nu bij het onderdeel over de zorgverleners ook een ru­briek palliatieve zorg. Daar is er onder meer een link naar een lijvige studie "Project Pallia­tieve Zorg".

 

 

Looksmart Findarticles

Looksmart Findarticles biedt soms gratis toe­gang tot de volledige artikels wanneer het via de website van het tijdschrift zelf niet mogelijk is. Dit is ondermeer het geval voor het tijd­schrift Family Process dat slechts een selec­tie van artikels gratis te beschikking stelt. Via Looksmart kan men de andere artikels lezen.

 

 

Selfharm

De British Psychological Society en de Royal College of Pychiatrists publiceerden in 2004 de National Clinical Practice Guidline nr 16 Self-harm - The short-term physical and psy­cho­lo­gical management and secondary pre­vention of self-harm in primary and secon­dary care. Dit werk van 200 pp kan men gratis down­loaden op de site van de BPS.

 

 

Medicalisering geestelijke gezondheidszorg

De zesde prijsvraag van het Tijdschrift voor Klinische Psychologie handelt over de Medi­calisering van de geestelijke gezondheids­zorg. Manuscripten worden ingewacht tgen 01.06.2005.

 

 

Dagactiviteitencentra

Op de Interministeriële Conferentie "Volksge­zondheid" van 6 december 2004 is het thema van de middelen voor de dagactiviteitencentra besproken. Er was op 30.10.2001 in het Vlaams Parlement een hoorzitting over ar­beids­zorg.

Verslaving aan psychologen

Op de Vraagbaak depressie van de Belgi­sche liga van de depressie lezen we in het dankwoord:" De Liga van de Depressie dankt iedereen die haar sinds haar ontstaan heeft geholpen bij de ontwikkeling van een groot aantal activiteiten, nl de Laboratoria Glaxo­Smith­Kline, Eli Lilly, Lundbeck, Organon, Pfi­zer en Wyeth. In een interview met Le Soir zegt de directrice Vanderveken: "Je ne re­jet­te pas l'aide médicamenteuse, au contraire. J'ai plus confiance en certaines molécules que dans certains psychologues dont on de­vient dé­pen­dant !". Op de site van de Frans­ta­lige zie­kenhuispsychologen reageert men gevat: "Cette personne ne renseigne malheu­reuse­ment pas s'il existe une molécule qui guérit de la "dépendance au psychologue"

 

 

Ombudsfunctie in de Geestelijke Gezondheidszorg

De Ombudsfunctie in de Geestelijke Ge­zond­heidszorg heeft haar eigen website.

 

 

Feestvuurwerk

In de periode voor de eindejaarsfeesten is het misschien nuttig om eens de brochure te le­zen die het ministerie van economische zaken gepubliceerd heeft over Feestvuurwerk.

 

 

Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat publiceerde zijn jaarverslag 2003/04, een bundel van maar liefst 228 pp.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel waarbij de kinderbijslag alleen wordt toegekend zo het kind daadwerkelijk regelmatig de lessen volgt in een onderwijs­instelling of een opleidingscentrum, of aan­wezig is op de plaats waar het in de leer is

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen­kom­sten met het oog op de herinschakeling van arbeidsongeschikte werknemers

- Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.

- Voorstel van resolutie om een meer samen­hangend slachtofferbeleid te garanderen

-  Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1254 en 1288bis van het Gerechtelijk Wet­boek, met betrekking tot de procedurefor­ma­li­teiten inzake echtscheiding

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 mei 1892 "sur l'hypnotisme", tot vaststel­ling van de Nederlandse tekst van dezelfde wet en tot invoeging van een artikel 377ter in het Strafwetboek

- Voorstel van resolutie betreffende het uit­werken van een federaal actieplan inzake kinderen, gezondheid en milieu

- Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrek­king tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel

- Wetsvoorstel tot invoering van een perio­die­ke evaluatie van de wet van 11 juni 2002 be­treffende de bescherming van de werkne­mers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

- meer

 

 

 Jacob

Darwin, Freud en de top tien

Het is weer de tijd van de Castars, de persoonlijkheden van het jaar, de top honderd en de top aller tijden.

Als men in Google zoekt op "child development Freud" krijgt men 258000 hits. Als men zoekt op "child development Darwin" krijgt men 288000 hits. Wie had zoiets gedacht. Darwin is gelukkig in opmars. Darwin publiceerde in 1877 in het tijdschrift Mind de observaties die hij in 1839 en volgende gemaakt had van zijn eerste kind onder de titel A Biographical Sketch of an Infant. Hij deed het met zijn typische nauw­ge­zetheid. In de encarta-encyclopedie van 2000 stond er over Darwin blijkbaar nog: " These studies were of limited scientific value because they lacked objectivity and often failed to describe adequa­tely the be­ha­viors being observed, making validation impossible." In de actuele versie staat er " Darwin himself studied children’s growth by writing one of the first “baby biographies,” consisting of careful observations of his children."Vanuit zijn therapeutische praktijk en the­o­rie­vorming heeft Freud een aantal stadia beschreven die een kind in zijn ontwikkeling zou doorlopen. In zijn boek Het verdriet van Darwin (2004) schreef Jan de Laender op pag 81: "Darwins korte monografie A Biographical Sketch of an Infant bevat meer feitenmateriaal over de ontwikkeling van een baby dan heel het verzamelde werk van Freud."

Jacob

 

 

Agenda

- 19.01.05 ACT: Accep­tance and Commitment Therapy: an introduction

- 19-20.05.05. Narrative therapy and the scaf­fol­ding of therapeutic con­versations

- overzicht

De geschiedenis is alleen maar de poets, die wij
de doden bakken
(Voltaire)

België (vervolg)

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Eremoorden

- Honden als wapen

- Verlof voor in vitro fertilisatie

- Forfaitaire bijslag voor geplaatste kinde­ren

- Terugbetaling logo­pedie- IQ en taalstoor­nis­sen

- Medische dossiers. - Stopzetting praktijk of overlijden. – Elektroni­sche en onbeheerde dossiers

- Myalgische encefalo­my­elitis en chronisch ver­moeidheidssyn­droom. – Referentie­cen­tra

- Sociale identiteits­kaart van het kind

- Verkeersagressie

- Mogelijkheid tot blok­kering van websites met kinderporno

- Uitkeringen voor inva­liditeit

- Erkenning van «MSA» als beroepsziekte

- Jeugdcriminaliteit van seksuele aard. –Toe­na­me. - Maatregelen

- Palliatief zorgplan. - Goedkeuring door ziekenfonds

- Ziekenhuisopname als gevolg van bijwer­kingen van geneesmid­delen

- Fenomeen van de zo­genaamde «loverboys»

- Terugbetalingsmodali­teiten van geneesmid­delen ter behandeling van ADHD

- Gehandicapten. – Te­ge­moetkomingen en at­testen. - Vertragingen bij het medisch onder­zoek

- Oorzaken van wie­gen­dood. – Uitvoe­rings­besluiten

- Ongeboren leven. - Rookstopprogramma voor zwangere vrou­wen en partner

Staatsblad

08.12. 22.11.2004. - Wet tot afschaffing van de wettelijke onbe­kwaam­heid

02.12. Weerslag van de schommeling van het in­dexcijfer van de con­sump­tieprijzen op de so­ciale uitkeringen

30.11. 01.01.2003. – In­ter­ministeriële Confe­ren­tie. - Protocol nr. 2 ge­slo­ten tussen de Fede­rale Regering en de Overhe­den bedoeld in de artike­len 128, 130, 135 en 138 van de Grond­wet, over het te voe­ren ouderen­zorgbeleid

Europa

Europees Parlement

- Verslag over het voor­stel voor een aanbeve­ling betreffende de Eu­ro­pese strategie inzake drugsbestrijding

Raad van Europa

09.12. Launching confe­rence of the European Year of Citizenship through Education

Kinderen hebben liefde nodig, vooral wanneer ze het niet verdienen.

Publicaties
België

Belgisch tijdschrift Sociale Zekerheid

- Nr 2004/3 over o.a. financiering ziekenhuizen en gezondheidszorg

Publicaties Internationaal

- Observing attachment behavior in couples: the adult attachment beha­vior Q-Set

- The Therapeutic Alli­ance in Couples Thera­py: Clinical Considera­tions

- The Vulnerability Cycle: Working with Impasses in Couple Therapy

- The Epistemology of Witnessing: Memory, Testimony, and Ethics in Family Therapy

- Family Consequences of Refugee Trauma

- Rethinking childhood depression

- meer

Humor

- Jezus houdt u in de gaten

Poëzie

- Mocht je me vergeten