Jaargang 1 Nr 24 27.12.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

24.12. Standpunt van de Vlaamse Regering over het Jeugdrecht

24.12. Overeenkomst Steunpunt Algemeen Welzijnswerk verlengd

Vlaams Parlement

17.11. De begeleiding van laaggeschoolden en ouderen door de VDAB

Een humorist is iemand, wiens vrolijk­heid van zijn hart
 naar zijn hersenen is
 verhuisd (Otto Weiss)

België  

Persberichten

23.12. Tewerkstelling non-profit sector

23.12. Typecontract voor huwelijksbemid­deling

23.12. Financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

23.12. Wet betreffende de beheersing van de begroting van de ge­zond­heidszorg en hou­dende diverse bepa­lingen inzake gezond­heid

17.12. Zelfdoding bij ouderen

15.12. Een jaar uitstel voor de vzw’s, ivzw’s en stichtingen om hun statuten conform te ma­ken aan de nieuwe boek­houdkundige regels

11.12. HIV/AIDS : Een pandemie die vrouwe­lijk evolueert

03.12. Welzijn van het kind

Commissie Volksge­zond­heid

21.12. Het beroep van zorgkundige

Commissie Justitie

14.12. Mishandelde kin­deren

Commissie Sociale Zaken

14.12. De hervorming van de wet van 27 fe­bruari 1987 betref­fen­de de tegemoetkoming aan personen met een han­di­cap

14.12. De assistentie­hon­den

14.12. Het rolstoel­be­leid

Plenaire Kamer

16.12. Het uitstel met betrekking tot de in het

vooruitzicht gestelde 7.500 extra banen in de non-profitsector, en meer bepaald in de ge­zondheidszorg

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Penitentiaire instel­lin­gen. - Drugprobleem

Staatsblad

23.12. Gerechtskosten in strafzaken- idexatie tarief 2005

21.12. 18.11.2004. - KB betreffende de erken­ning van de beoefe­naars van de pa­ramedi­sche beroe­pen

Europa

Europees Parlement
Aangenomen teksten

- Aanbeveling van het Eu­ropees Parlement aan de Raad en de Eu­ro­pese Raad betref­fen­de de Eu­ropese stra­tegie inzake drugs­bestrijding

- Wetgevingsresolutie … betreffende een en­kel gemeenschap­pelijk com­munautair kader voor transparan­tie op het ge­bied van kwalifi­caties en com­pe­tenties

- Resolutie van het Europees Parlement over wereldaidsdag

Europees Parlement
Schriftelijke vragen

- Te weinig sociale in­di­catoren

- Doodstraf in Iran voor protestantse predikant wegens geloofsverza­king

- Foltervluchten . bis

- Richtlijn volledige zui­ge­lingenvoeding en opvolg­zuigelingenvoe­ding . bis

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsbrief

 

 

 

De Maere laat af en toe een kritische noot horen. Vooral onze dertiende eeuwse journalist Ja­cob durft nogal eens met spek schieten. Maar in dit magazine stonden ook zeer veel con­struc­tieve bijdragen. Voor ieder die begaan is om wat zou kunnen gedaan worden in en voor onze sector willen we bij wijze van Nieuwjaarsbrief een overzicht geven van de on­der­werpen die tot hiertoe in De Maere naar voor gebracht werden en waaraan beleid kan gekoppeld worden.

In het 0.1 nummer hebben we gepleit voor de goedkeuring van het wetsontwerp Aelvoet-Ta­ver­nier, nu wetsvoorstel Vandenberghe. We zijn daar nog op teruggekomen in nummer 1.5. waarin we stelden dat bij vergelijking van de voorliggende teksten vooral aandacht dient be­steed te worden aan de erkenningsvoorwaarden, de bevoegdheidsom­schrijving (en de auto­nomie daarbij) en aan de positionering van de klinisch psychologen binnen de op te richten structuren die adviserend en beslissend zijn naar de aangelegen­heden van de klinisch psy­chologen toe. Ook in 1.10. kwamen we nog op de kwestie terug. In het nummer 1.22. konden we tenslotte melden dat het kabinet het initiatief voor regelgeving inzake de uitoefening van de klinische psychologie terug naar zich getrokken heeft.

In nummer 0.2. hebben we gepleit voor een regeling van de psychotherapie via bijzondere beroepstitels per discipline in KB78 (waarin we de psychologen willen ingeschreven zien).

In nummer 1.1. vroegen we dat het ministerie van Volksgezondheid in dezelfde mate zou tussenkomen in de ontwikkelingskosten van psychotherapeutische methoden als ze tus­sen­komt in de ontwikkeling van farmacotherapeutische methoden.

In nummer 1.1. stelden we dan ook voor om via de erkenning van ancienniteiten en elders verworven kennis oudere ervaren psychologen terug te halen naar de universiteiten om hun bijdrage te leveren aan de opleiding en meteen te komen tot een systeem waardoor de therapieopleiding terug onder de vleugels van de universiteiten komt.

In nummer 1.15. hebben we naar aanleiding van de terugbetaling van medicatie tegen ADHD de stelling geponeerd dat het niet opgaat dat alle gemeenschapsgeld naar farmacotherapie gaat en wetenschappelijk onderzoek over farmaca en niets naar goede diagnostiek, naar psychotherapie, naar onderzoek van diagnostische en psychotherapeutische methoden.

In nummer 1.13. trokken we de aandacht op de oriëntatienota van de minister inzake het be­palen van disciplineoverschrijdende deontologische regels. Dit kan van belang zijn zowel voor de wetgeving op de uitoefening van de klinische psychologie als voor de intenties die door de psychologencommissie geuit werden op de jubileumviering.

In nummer 1.21. hebben we de eerstelijnsgezondheidszorg besproken. We hebben gepleit voor een betere afstemming van de Vlaamse regelgeving op de federale voor wat betreft de inschakeling van psychologen. Uitbreiding van de inschakeling en financiering van psy­cho­logen is wenselijk.

In nummer 0.3. hebben we gepleit voor de erkenning en financiering van psychologische diensten in algemene ziekenhuizen als ziekenhuisfunctie. In nummer 1.18. kwamen we daar uitvoerig op terug.

In nummer 1.20. gingen we in op de problematiek van de schijnzelfstandigheid.

In nummer 1.19. werd geprotesteerd tegen het RIZIV systeem om de prestaties van niet-medici aan medici uit te betalen, zodat er moet gebedeld worden om een deel van het hono­rarium terug te krijgen.

In nummer 1.17. hebben we uitvoerig geargumenteerd voor de oprichting van een Vlaams Instituut voor Psychometrie.

In nummer 0.8. hebben we de aandacht getrokken op de mogelijkheid om psychologen in te schakelen in rusthuizen. In nummer 1.20. kwamen we daarop terug.

In nummer 0.8. hebben we de problematiek aangesneden van de lage honoraria voor des­kun­dig onderzoek bij de arbeidsrechtbank.

In nummer 1.1. hebben we er ook voor gepleit dat psychologen hun bijdrage in de repro­duc­tieve geneeskunde niet zouden verliezen in het kader van de wetsvoorstellen Defraigne.

In nummer 0.9. hielden we een pleidooi voor verhoging van de inschakeling van kinderpsy­chologen en voor honoraria die een leefbare praktijk voor zelfstandigen mogelijk maken.

In nummer 1.9. vroegen we aandacht voor de verkiezingsbelofte van de CD&V " We zorgen ervoor dat psychothera­pie door gediplo­meerde psychologen wordt terugbetaald door de ziekteverzekering".

In nummer 1.8. gaven we een overzicht van de op handen zijnde wetsvoorstellen en wets­ontwerpen waarin psychologen vermeld worden of op een opvallende wijze juist niet ver­meld worden.

In nummer 1.12. gingen we verder in op de inschakeling van psychologen in de zorgpro­gram­ma's.

In nummer 1.9. trokken we de aandacht op de nieuwe Europese Richtlijn over de beroeps­kwalificaties die een paar zinnen bevat die ongunstig zijn voor onze beroepsgroep en die best nog zouden bijgewerkt worden. In nummer 1.14. bespraken we dan het Belgische luik van hetzelfde probleem. Een en ander houdt via de studieduur een gevaar in voor onze po­sitionering als psycholoog.

In nummer 0.4. hielden we een pleidooi voor het verder bestuderen van de dagindeling voor de bewoners van rusthuizen en geriatrische diensten die naar onze mening sensorische deprivatie in de hand werkt. In nummer 1.14. trokken we de aandacht van de psychologen op de problematiek van de ouderenmis(be)handeling.

In nummer 1.6. spoorden we de psychologen aan om toch documentatie bij de hand te heb­ben mocht er ook in ons land een terroristische aanslag gebeuren. We schreven er zelf een webpagina over.

In nummer 0.5. hielden we een pleidooi voor onderzoek van moeilijkheidsgraad van over­heidsprocedures zodat dingen die eenvoudig kunnen niet verder onnodig moeilijk gemaakt worden waardoor steeds meer intellectueel zwakkeren uit de boot vallen.

In nummer 0.9. hielden we in het kader van de op handen zijnde wetgeving over wapen­dracht een pleidooi voor onderzoek in verband met psychologische geschiktheid om een wapen te dragen.

In nummer 1.4. hebben we de aandacht getrokken op wetsvoorstellen waarin verkeers­the­rapie voorzien wordt. De psychologen moeten maken dat ze daar een aanbod voor hebben. In nummer 1.10. trokken we de aandacht op de nood aan psychologen om bestuurders te onderzoeken die hun rijbewijs tijdelijk ontnomen werden.

In nummer 0.7 hielden we een pleidooi voor meer psychologisch onderzoek over de houding en het gedrag van mensen naar honden toe om zo vanuit de psychologie een bijdrage te le­veren tot de afname van de 93000 bijtincidenten per jaar.

In nummer 0.8. hielden we een pleidooi voor meer psychologisch onderzoek over tattoos en piercings omdat dit een mode is met blijvende gevolgen die grote groepen van onze bevol­king aanspreekt.

In nummer 0.6. deden we een reeks voorstellen om te maken dat psychologen (naast ande­ren) gemakkelijker toegang zouden hebben tot wetenschappelijke literatuur.

 

The British Psychological Society

The Britisch Psychological Society heeft haar website herwerkt. Er is enorm veel interes­sante informatie te vinden. Een aantal guide­lines blijken verdwenen en vervangen door National Occupational Standards. Zie de Prac­titionars pagina.

 

 

Politiek en Gezondheid

In het BMJ-nummer van 18.12 staan een bun­del artikelen over politiek en gezondheid.

 

 

Belgian Back Society

De "Belgian Back Society" BBS is een multi­disciplinaire vereniging van reumatologen, fysiotherapeuten, orthopedische chirurgen, psychologen, ergotherapeuten en kinesi­the­rapeuten.

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Een belangrijke informatiebron is de website van de VVSG

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging in hetzelfde Wetboek van de artikelen 374bis tot 374quater, betreffende de wijze van huis­ves­ting van het kind wiens ouders geschei­den leven

- Herziening van de Grondwet. Herziening van artikel 22bis van de Grondwet teneinde een lid toe te voegen betreffende de be­scher­ming van aanvullende rechten van het kind

- meer

 

 

 Jacob

deerste etaet vanden kinde

 

De Maere wenst zijn lezers een gelukkig en voorspoedig 2005 !

 

Omstreeks 1270 werd Der naturen bloeme gepubliceerd. Daarin wordt het mooiste uit de natuur beschreven: de mens, viervoetige dieren, vo­gels, zeemonsters, vissen, slangen, insecten, gewone bomen en spe­cerijbomen, geneeskrachtige kruiden, vermaarde bronnen, waar­devol­le stenen en metalen.

Ter gelegenheid van Kerstmis laat ik de lezers van De Maere een korte passage lezen waarin de babyleeftijd van de mens beschre­ven wordt:

 

(omzetting)
Omdat de mens volgens de Heilige Schrift de kroon op de schepping is, zal ik hem het eerst beschrijven.

Als een kind ter wereld komt, is het zwakker dan enig pasgeboren dier, het kan niet krui­pen en het kan niet lopen. Aristoteles zegt dat de tanden beginnen te groeien in de zeven­de maand en groter worden naarmate de moe­der­melk warmer is. Totdat het kind begint te praten, heeft het geen besef van goed en kwaad. Dit is het eerste levens­tijdperk van de mens.

 

Jacob

 

Omme dat de mensce nader scrifturen
coninc es der creaturen
es dus van hem mijn beghin.
alst kint comet ter werelt in
so eist bouen allen dieren cranc
want het neuet crupen no ganc
ende aristotiles die seghet
dat hem te wassene pleghet
ter seuender maent hare tande
ende meest es hare soch sulkerande
dat der vrouwen melc si heet
dat kindekin ne doet noch weet
altoes negheen quaet
voer dat sprekens bestaet
dits deerste etaet vanden kinde
also als icket bescreuen vinde

 

 

Agenda

- 21.01. Mariage choisi, mariage subi

- 18.03. Ouderenpsy­chi­atrie

- overzicht

Het werelduurrecord is gereden in precies 59 minuten en 60 seconden.

Europa (vervolg)

Europees Parlement
Schrif­telijke vragen

- Kindsoldaten

- Discriminatie van ge­han­dicapten

- Jeugdcriminaliteit

- Harmonisatie van de Europese regelgeving betreffende visueel ge­handicapten

- Herziening richtlijn in­zake veiligheid van speel­goed

- Discriminatie en anal­fabetisme

- Handel in vrouwen die gebrandmerkt worden en als slaven worden ver­kocht

- Onderzoek naar de behandeling van gees­telijk gehandicapten in psychiatrische inrich­tingen

- Non-discriminatie en huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht

Raad van Europa

17.12. Assistance to patients at end of life

Voor niets zijn wij zo dankbaar als voor dankbaarheid. (Marie von Ebner-Eschenbach)

Publicaties
België

Nationaal Instituut voor de Statistiek

-TIJDsdruk: verschil in tijdsbesteding tussen mannen en vrouwen

- Verbeterde arbeids­marktsituatie in het twee­de kwartaal van 2004

Senior Focus

- nr 16, nr 17, nr 18

Vlaanderen

Voedings- en rookbeleid in scholen en bedrijven

- Persmap  
-
Rapport

Publicaties Internationaal

- Children's mental health problems seen as 'epidemic'

- Should our children be taking psychotropics?

- What's new in chil­dren's mental health

- Effective education for autism

- A dilemma of definition (autism)

- Psychosocial and Aca­demic Characte­ris­tics of Extremely Low Birth Weight (800 g) Adoles­cents Who Are Free of Major Impairment Compa­red With Term-Born Con­trol Subjects

- Sexual Dysfunction and Aging: Building a Bridge between Genders

- Review: relying on pu­blished data alone over­estimates efficacy and safety of SSRIs in chil­dren

- Unsafe and Violent Behavior in Commercials Aired During Televised Major Sporting Events

- The Patient with Daily Headaches

- Children Living with Partner Violence

- Psychogeriatric Out­reach Treatment

- Les lésions cérébrales traumatiques  et la dé­mence

- L’éventail des démen­ces parkinsoniennes . partie 2

- The "late talker"—when silence isn't golden

- Perception of facial expressions and voices and of their combination in the human brain

- Help children and teens stop impulsive hair pulling

-  Psychogenic or epilep­tic seizures? How to clinch the diagnosis

- A study of stereotypic behaviours in Alzhei­mer’s disease and fron­tal and temporal vari­ant fronto­temporal dementia

- Brain networks under­lying human timing beha­vior are influenced by prior context

- Parietal cortex and re­presentation of the men­tal Self

- meer

In de marge

- A precious case from Middle Earth

Humor (?)

- The Decameron of poor research

Poëzie

- Laat dit nooit overgaan